Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Uniunea Scriitorilor din Moldova   
Miercuri, 14 Martie 2018 14:47

ReunireUniunea Scriitorilor din Moldova, care a ini?iat Mi?carea de Eliberare Na?ional? în anii '80 ai secolului trecut, salut? ?i ader? la declara?iile de reunire semnate de consiliile locale, or??ene?ti ?i raionale din mai multe localit??i, care sunt în consens cu Declara?ia de Reunificare a Republicii Moldova cu România din data de 28 octombrie 2015 a Uniunii Scriitorilor. În document se sublinia c? acest act de justi?ie istoric? ar constitui unica modalitate de a evita un colaps economic ?i social ?i singura solu?ie salvatoare pentru noi în condi?iile geopolitice de azi ?i având la baz? valorile identit??ii na?ionale române?ti, unitatea de limb?, istorie ?i cultur?. Uniunea Scriitorilor consider? c? urm?torul pas care se impune în contextul actual ar fi constituirea unui grup de lucru format din reprezentan?i ai guvernelor ?i parlamentelor Republicii Moldova ?i ale României care ar elabora o foaie de parcurs a procesului de re-apropiere multilateral? a celor dou? state române?ti.

Urm?rind obiectivul Unific?rii, acest grup de lucru s-ar concentra pe urm?toarele direc?ii:
- Consult?ri cu partenerii externi, europeni ?i americani;
- Ini?ierea ?i realizarea unor proiecte româno-europene între Moldova, România ?i UE;
- Sincronizarea celor dou? state sub aspect juridic, economic, administrativ ?i cultural-educativ;
- Explicarea beneficiilor reunific?rii pentru etniile din Republica Moldova.
Facem apel c?tre întreaga societate, uniunile de crea?ie, institu?iile de înv???mânt, savan?ii, pedagogii ?i oamenii de afaceri, O.N.G.-uri, persoanele de bun?-credin?? s? se implice ?i s? sprijine acest obiectiv.

În situa?ia în care trei decenii de independen?? ale Republicii Moldova au însemnat, de fapt, o mi?care din neunde spre nic?ieri, datoria noastr? ca intelectuali, ca oameni ai cet??ii, este s? atragem aten?ia întregii popula?ii a Republicii Moldova asupra singurei c?i de izb?vire - integrarea în Europa, prin reunificarea celor dou? state române?ti, Republica Moldova ?i România, într-un singur stat.
A?a s? ne ajute Dumnezeu!
Consiliul Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova
Chi?in?u,
12 martie 2018[1]

-------------------------------------
[1] https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=759010207625552&id=556503961209512

footer