Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Redactia ART-EMIS   
Miercuri, 21 Februarie 2018 13:54

CimisliaCimi?lia - primul ora? care a declarat „sus ?i tare" Unirea cu România ?i va celebra Anul Centenarului

Cimi?lia a devenit primul ora? dintre localit??ile care au semnat declara?ia simbolic? de Unire cu România. Totodat?, a fost luat? decizia de a desemna anul 2018 drept Anul Centenarului în ora?ul Cimi?lia, unde se vor desf??ura mai multe ac?iuni de pentru marcarea celor 100 de ani de la formarea României Mari[1].

Astfel, ast?zi (16.02.2018 - n.r.) la prim?ria Cimi?lia în cadrul ?edin?ei ordinare a Consiliului or??enesc, a fost votat proiectul de decizie cu privire la s?rb?torirea Centenarului Unirii. Document a fost discutat cu reprezentan?ii societ??ii vicile din ora?, care s-au ar?tat a fi de acord cu o asemenea ini?iativ?. Declara?ia de Unire a fost votat? de c?tre Consiliul local cu 11 voturi - „pentru" ?i 4 voturi - „împotriv?". De men?ionat c? pe lâng? Cimi?lia, ?i comuna Vatici din raionul Orhei a semnat ast?zi Declara?ia de Unire.

Localit??i semnatare: Parcova (Edine?), Ulmu (Ialoveni), Bardar (Ialoveni),Consiliul orasenesc Cimislia Ruse?tii Noi (Ialoveni), Puhoi (Ialoveni), V?sieni (Ialoveni), Fe?teli?a (?tefan Vod?), Opaci (C?u?eni), Gote?ti (Cantemir), S?seni (C?l?ra?i), Ni?cani (C?l?ra?i), S?r?tenii Vechi (Telene?ti), Gr??ie?ti (Municipiul Chi?in?u), Boghiceni (Hînce?ti), Codreanca (Str??eni), Floreni (Anenii Noi), Târ?i?ei (Telene?ti), M?gurele (Ungheni), R?zeni (Ialoveni), Cucoara (Cahul), B?cioi ( Municipiul Chi?in?u), Mile?eni (C?l?ra?i), Ord??ei (Telene?ti), Visoca (Soroca), (B?diceni (Soroca), Dr?sliceni (Criuleni), Ghiduleni (Rezina), Capaclia (Cantemir), Ursoaia (C?u?eni), Cimi?lia, Vatici (Orhei), Ciore?ti (Nisporeni), Chetrosu (Drochia), Cenac (Cimi?lia), Scoreni (Str??eni), Mereni (Anenii Noi).

La 19 februarie 2018, comuna Parva din România a votat o declara?ie simbolic? de unire cu Basarabia, similar? celor adoptate în mai multe localit??i din Republica Roldova[2].

Luând exemplul fra?ilor de peste Prut [...] care, în acest început de an, au votat în consiliile locale unirea cu România, Legislativul comunei Parva a devenit luni, 19 februarie, prima unitate administrativ-teritorial? din ?ara noastr? care a întors gestul. Astfel, printr-o rezolu?ie adoptat? în cadrul unei ?edin?e ordinare, edilii p?rveni solicit? pre?edintelui Românie, pre?edintelui Senatului, pre?edintelui Camerei Deputa?ilor ?i Guvernului României, unirea cu Basarabia.

„S? facem tot ce st? în puterea noastr? pentru reîntregirea ??rii în anul centenar 2018. Genera?ia de azi are datoria moral? de a lupta pentru acelea?i idealuri ap?rate cu pre?ul vie?ii lor de înainta?ii no?tri. Poporul român nu poate s?rb?tori Centenarul Unirii f?r? o parte din teritoriile române?ti care au f?cut obiectul marii s?rb?tori de la Alba Iulia, în 1918. O s?rb?toare adev?rat? a poporului român poate avea loc în acelea?i condi?ii din 1918.

Comuna Parva-RomaniaNu trebuie s? uit?m suferin?ele trecutului, chinurile fra?ilor, p?rin?ilor ?i bunicilor no?tri care au luptat pentru p?mântul acesta românesc, umili?i prin lag?rele sovietice, de unde unii nu s-au mai întors. Mai mult, împotriva voin?ei lor, fra?ii no?tri din Basarabia au fost rup?i de la trupul patriei istorice din voia lui Hitler ?i a lui Stalin.

Prin prezenta Declara?ie, ne asociem demersurilor primarilor din Republica Moldova (Basarabia) de a lupta împreun? pentru recunoa?terea valabilit??ii actului Unirii citit de bistri?eanul Iuliu Hossu, la 1 decembrie 1918. Ne exprim?m dorin?a de a s?rb?tori împreun? Centenarul Marii Uniri, f?r? ca p?mântul românesc s? aib? grani?a la Prut", se arat? în rezolu?ia semnat? de primarul Ioan Strugari, al?turi de viceprimar ?i consilierii locali[3].

Aranjament grafic - I.M.

-----------------------------------------------
[1] http://www.realitatea.md/cimi-lia-primul-ora-care-a-declarat-sus-i-tare-unirea-i-va-celebra-anul-centenarului-deja-31-de-localita-i-au-semnat-declara-iile-simbolice-doc_72164.html
[2] http://www.realitatea.md/deja-37--satul-mereni-a-votat-declaratia-de-unire-simbolica--foto-_72351.html
[3] Radu Sârbu http://www.mesagerul.ro/2018/02/19/comuna-parva-prima-localitate-din-romania-care-semnat-pentru-unirea-cu-basarabia - 21.02.2018

footer