Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Redactia ART-EMIS   
Miercuri, 22 Noiembrie 2017 21:51
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image /home/ultraart/public_html/images/stories/eveniment/Arhiepiscopia-Râmnicului-sigla.png

Comemorare 75 ani Cotul Donului - Râmnicu VâlceaApel la neuitare - „Cimitirul Eroilor" din Râmnicu-Vâlcea

Joi, 16 noiembrie 2017, la Cimitirul Eroilor din Râmnicu Vâlcea s-a desf??urat ceremonia de comemorare a eroilor-martiri c?zu?i pe câmpurile de lupt? ale Frontului de Est, din Stepa Calmuc? ?i confruntarea de la Cotul Donului-Stalingrad. Asocia?ia ART- EMIS, ini?iatoare a manifest?rii mul?ume?te pentru sprijinul acordat în organizarea evenimentului:
- Înalt Preasfin?itului Varsanufie, Arhiepiscop al Râmnicului
- Domnului Florian Marin - Prefect al Jude?ului Vâlcea
- Domnului Lt. Col. Iulian Tru?c?, Comandant al Garnizoanei M.Ap.N. Vâlcea
- Domnului Lt. Col. Ing. Cristian Gabriel Arinton, Comandant al Centrului de Instruire pentru Geniu, Explosiv Ordonance Disposal ?i ap?rare Chemichal Bacteriological Radiological and Nuclear Defense „Panait Donici"
- Mass-media ?i tuturor celor prezen?i, pentru respectul Domniilor Lor fa?? de jertfa osta?ilor Armatei Române aflat? în slujba Neamului Românesc ?i pentru c? au g?sit de cuviin?? s? rup? un crâmpei din existen?? ?i au participat la emo?ionanta ceremonie de cinstire a celor c?rora le dator?m respect ?i recuno?tin??. (Ion M?ld?rescu)

Alocu?iuni rostite la Ceremonia de comemorare a eroilor martiri c?zu?i în luptele de la Cotul Donului ?i Stalingrad

Institutia Prefectului VâlceaFlorian Marin, Prefectul jude?ului Vâlcea

Onor Inalt Prea Sfin?ia Voastr?,
Domnule Administrator public,
Doamn? Viceprimar,
Domnule viceprimar,
Domnilor generali ?i ofi?eri,
Onorat? asisten??

Înainte de a rosti scurtul mesaj pe care îl am pentru acest eveniment, a? vrea s? mul?umesc domnului Ion M?ld?rescu pentru c? ?ine vie flac?ra recuno?tin?ei fa?? de Eroii Neamului ?i, an de an, a realizat activit??i cu semnifica?ii istorice.

Ast?zi este o zi plin? de înc?rc?tur? emo?ional? ?i spiritual?, în care omagiem eroii neamului românesc, cei care de-a lungul veacurilor, cu sacrificii umane ?i materiale, au creat o stare de spirit, un sentiment al eroismului, al patriei ?i al d?ruirii de sine. Eroii poporului român, cu nume cunoscute, dar mai ales necunoscute, unii ?tiu?i doar de Dumnezeu, sunt acele personalit??i care au demonstrat, chiar prin sacrificiul suprem, c? pun interesele comunit??ii sau ale na?iei mai presus decât interesele proprii.

Cinstirea ?i pomenirea eroilor neamului reprezint o datorie de con?tiin?? l?sat? de str?bunii no?tri, pe care trebuie s? o respect?m cu sfin?enie din genera?ie în genera?ie. Atunci când vorbim de Cotul Donului, vorbim de istoria militarilor români c?zu?i în 1942 la Cotul Donului ?i în Stepa Calmuc?, acolo unde 150.000 de solda?i ai armatei române ?i 100.000 de militari transilv?neni din armata ungar?, reprezentând aproximativ jum?tate din combatan?ii no?tri de pe câmpurile de lupt?, au murit într-o opera?iune care a constituit cea mai sângeroas? b?t?lie din istoria românilor, numit? B?t?lia de la Cotul Donului.

Acest episod, ca un moment de cotitur? din istoria de jertf? a poporului român, ne cere ast?zi s? le vorbim tinerilor despre eroi, despre sacrificiu ?i despre no?iunea de patriotism, pentru c? patriotismul nu este o hain? învechit?, la care s? renun?i atunci când vrei ?i de care s?-?i aminte?ti doar cu prilejul ceremoniilor. Cu to?ii trebuie s? lupt?m mai departe pentru credin??, libertate, dreptate ?i pentru ap?rarea ??rii ?i întregirea neamului.

V? mul?umesc c? am avut ocazia s? exprim cu pio?enie ?i gratitudinea aceste gânduri pentru înainta?ii no?tri ?i s?-mi afirm ata?amentul fa?? de valorile tradi?ionale române?ti.

Slav? Eroilor Poporului Român!

Florian Marin, Prefectul jude?ului Vâlcea
16 noiembrie 2017

Înaltpreasfin?itul P?rinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului

Arhiepiscopia RâmniculuiDomnule Prefect,
Domnule Administrator al jude?ului lcea,
Doamn? Viceprimar,
Domnule viceprimar,
Domnilor generali,
Onorat? adunare,

Pomenirea dragostei jertfelnice a eroilor neamului - datorie sfânt? a românilor

De?i Biserica a condamnat orice tip de violen??, totu?i, în decursul istoriei sale a fost nevoit?, nu de pu?ine ori, s? se pronun?e în mod public asupra legitimit??ii conflictelor militare. Eruditul Profesor Georgios Mantzaridis, în tratatul s?u de „Teologie Moral?", accentueaz? ideea c? „participarea cre?tinului la orice fel de r?zboi vine în v?dit? opozi?ie cu credin?a sa. Dar ?i tolerarea nedrept??ii ce se face celor nevinova?i este culpabil?. În cele din urm?, se dovede?te c? în lumea aceasta omul nu poate tr?i autentic cre?tine?te"[1]. Începând cu veacul al XX-lea, din p?cate, s-au înmul?it tot mai mult amenin??rile împotriva vie?ii umane, dar mai ales a demnit??ii umane ?i a respectului reciproc. Respectul fa?? de om se arat?, în primul rând, ca respect fa?? de chipul lui Dumnezeu, apoi ca respect fa?? de via?a personal?, care, de fapt, se ?i implic? în acesta. Cerem respectul fa?? de noi, îns?, de prea multe ori, uit?m s? acord?m respectul cuvenit fa?? de cel de lâng? noi.

Preo?ii Bisericii nu au fost chema?i s? poarte armele în r?zboaie, îns? au fost chema?i s?-i înt?reasc? suflete?te pe osta?ii români c?rora le-au devenit duhovnici, ?inându-le treaz? con?tiin?a moral? sau alinându-le suferin?a, lucru petrecut ?i în lupta de la Cotul Donului ?i Stalingrad.

Doctorul Iosif Niculescu relata în câteva m?rturii despre aceast? lupt?: „Armata Român? a fost pe Frontul de Est ca s? dezrobeasc? teritoriile române?ti, Basarabia ?i Bucovina, ?i s?-L duc? înapoi pe Iisus Hristos. Preo?ii no?tri din armat? nu reu?eau cu botezul, cu rug?ciunile, cu împ?rt??ania popula?iei, care, de dou?zeci ?i ceva de ani, nu mai auzise de preo?i ?i de Dumnezeu, fiind împu?ca?i de bol?evici"[2]. Acest lucru este eviden?iat ?i de c?tre Dinu Popa, ginerele lui Radu Gyr ?i fiu de preot ardelean: „Tata a fost preot militar ?i a mers pân? la Cotul Donului. Spune în scrierile lui cum, trecând prin satele ruse?ti, nu avea odihn? pentru c? nu mai termina s? le boteze copiii. Bisericile erau transformate în magazii ?i preo?ii erau uci?i, a?a c? existau ?i tineri neboteza?i, nu numai copii. Era un risc enorm. V? da?i seama c? dac? afla cineva îl împu?ca f?r? s? stea pe gânduri. Era mereu în linia întâi cu canistra de ceai, al?turi de solda?i ?i îi încuraja s? lupte. Îns? pentru asta l-a r?spl?tit mult Dumnezeu".

Acum 75 de ani, la 19 noiembrie 1942, a început cea mai tragic? opera?iune militar? din istoria Armatei Române, cea de la Cotul Donului, component? a marii B?t?lii de la Stalingrad, dup? cum a fost caracterizat? aceast? confruntare militar? de c?tre istorici. Conform datelor publicate acolo ?i-au dat via?a peste 150.000 de osta?i din armata român?, la care s-a ad?ugat jertfa a peste 100.000 de osta?i români din armata maghiar?.

Biserica noastr? Ortodox? îi pomene?te în rug?ciunile ei atât pe „osta?ii ?i lupt?torii români din toate timpurile ?i din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de lupt?, în lag?re ?i în închisori, pentru ap?rarea patriei ?i a credin?ei str?mo?e?ti, pentru întregirea neamului, pentru libertatea ?i demnitatea poporului român", cât ?i pe „cârmuitorii, conduc?torii ??rii noastre", ca unii care trebuie s? vegheze pentru p?strarea acestei mo?teniri l?sate de înainta?ii no?tri. Rug?ciunea pentru eroii patriei este atât un act de recuno?tin?? fa?? de cei care au ap?rat fiin?a neamului românesc, cât ?i un act liturgic, cerându-I lui Dumnezeu odihna lor în pacea Împ?r??iei lui Dumnezeu.

S-au f?cut rug?ciuni ast?zi pentru sutele de mii de români c?zu?i în luptele de pe frontul de Est de acum 75 de ani, îns? i-am pomenit pe to?i cei c?zu?i în acest crud r?zboi ?i datori suntem s? le respect?m jertfa lor mai ales prin p?strarea valorilor na?ionale ?i ap?rarea identit??ii neamului nostru. Nu putem s? ne purt?m ca ni?te str?ini de neam, când str?mo?ii, bunicii ?i p?rin?ii no?tri s-au jertfit pe ei, ?i-au dat via?a lor ?i a copiilor lor pentru p?strarea unit??ii Neamului Românesc.

Felicit?m organizatorii evenimentelor din aceast? zi, dar ?i celor care au cuvântat la aceast? ceremonie, rugându-L pe Dumnezeu s? primeasc? lucrarea lor ca un prinos de recuno?tin?? adus Eroilor Neamului Românesc.
Dumnezeu s?-i odihneasc? pe to?i eroii Neamului în pacea împ?r??iei Sale!

† Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului
16 noiembrie 2017

Adrian Mih?il?, Administrator Public al Jude?ului Vâlcea

Consiliul Judetean Vlcea.jpgÎnalt Prea Sfin?ia Voastr?,
Domnule Prefect,
Doamn? ?i domnule viceprimar,
Domnule M?ld?rescu
Domnilor Generali

Sunt onorat ?i emo?ionat s? fiu ast?zi aici, la comemorarea eroilor români c?zu?i pe câmpul de lupta în urm? cu 75 de ani, în Step? Calmuc?, la Cotul Donului ?i Stalingrad. V? rog s?-mi permite?i ca în numele meu, al pre?edintelui Consiliului Jude?ean Vâlcea, domnul Constantin R?dulescu, precum ?i al colegilor no?tri din consiliu, s? transmit un gând de recuno?tin??, de respect, de dragoste fr??easc? pentru to?i aceia care f?r? preget ?i-au jertfit via?? pentru ?ar?.

În urm? cu 5 ani, la comemorarea a 70 de ani a acelora?i evenimente, Iosif Niculescu, un veteran al acestor lupte, care atunci avea 98 de ani, spunea: „Armata Român? care a luptat pe Frontul de Est, nu ?i-a imaginat niciodat? c? va putea cuceri Rusia. Armata Român?, a luptat pentru eliberarea teritoriilor române?ti Basarabia, Bucovina ?i ?inutul Her?a ?i pentru re-aducerea lui Iisus Hristos, alungat de bol?evici". Practic, românii au pornit aceast? campanie ca pe un r?zboi sfânt, pentru c? deasupra ora?elor române?ti Cern?u?i ?i Chi?in?u, flutura steagul ro?u. Cuvintele veteranului I. Niculescu reprezint? un bun ?i inspirat r?spuns pentru acei istorici care vorbesc f?r? s? ?tie, pentru c? cei care ?tiu, nu vorbesc.

Este pentru noi, o datorie vie, precum o nevoie de neocolit, precum nevoia de aer ?i ap?, s? aducem în aten?ia genera?iilor prezente ?i viitoare experien?ele de via?? pe care poporul român le-a tr?it de-a lungul veacurilor, experien?e care constituie elemente de identitate, trepte în evolu?ia noastr?... în caz contrar, risc?m s? l?s?m mo?tenire cadavrul unui popor ?i poate chiar mormântul unei ??ri.
Dumnezeu s? ne ocroteasc? pe to?i!
M? înclin în fa?? memoriei celor 160.000 de osta?i români ?i a celor 100.000 de români încorpora?i cu for?a în armata ungar?, c?zu?i pe câmpurile de lupt? pentru ap?rarea Patriei ?i Credin?ei str?mo?e?ti.

Adrian Mih?il?, Administrator public al jude?ului Vâlcea
16 noiembrie 2017

Eusebiu Ve?eleanu, Viceprimar al Municipiului Râmnicu Vâlcea

Râmnicu V?lcea stemaÎnalt Prea Sfin?ia Voastr?,
Domnule Prefect,
Domnule Comandant al Garnizoanei Vâlcea,
Domnule Ion M?ld?rescu,
Stima?i invita?i,
Onorat? asisten??,

Ne afl?m ast?zi într-un moment de intens? emo?ie cu gândul la cei 150.000 de soda?i români care ?i-au pierdut via?a în confrunt?rile armate din Stepa Calmuc?. Este o cifr? atât de uria?? încât ea nu poate fi cuprins? într-o imagine. Dar este o cifr? real?, o contabilitate rece a mor?ii ?i a jertfei de sânge f?cut? de Armata Român? în timpul celui de-Al Doilea R?zboi Mondial.

Decenii întregi la rând, to?i ace?ti eroi ai Neamului au fost acoperi?i de un nedrept v?l de uitare. Doar de curând, mul?umit? unor oameni deosebi?i care lupt? pentru scoaterea la lumin? a adev?ratelor valori ale Na?iunii Române, au început demersuri de recuperare a memoriei celor c?zu?i în urm? cu 75 de ani la Cotul Donului ?i Stalingrad, de asumare a luptei lor, de rememorare a unor fapte de arme dramatice ?i pline de tragism. Le mul?umesc cu aceast? ocazie tuturor celor care au contribuit, cu fapta, cu condeiul ?i cu gândul la a?ezarea în cartea de istorie a acestui capitol important al României.

Ne închin?m cu pio?enie în amintirea tuturor celor c?zu?i în r?zboaiele patriei ?i ne rug?m bunului Dumnezeu s? le dea iertare ?i pomenire ve?nice. Iar pe noi, urma?ii lor de ast?zi, ne rug?m s? ne îndrume pa?ii spre lucruri ?i fapte care s? îi fac? mândri pe cei care ?i-au jertfit bunul cel mai de pre? - via?a - pentru neatârnarea Neamului Românesc.
Dumnezeu s? îi odihneasc? pe to?i eroii martiri ai României!

Eusebiu Ve?eleanu, Viceprimar al Municipiului Râmnicu-Vâlcea
16 noiembrie 2017

General de Armat? (r) Dr. Mircea Chelaru

M.Ap.N.Înalt Prea Sfin?ia Voastr?.
Domnule Prefect,
Onorant? ?i nobil? adunare,

Este de neîn?eles pentru un om care ast?zi se a?eaz? în fa?a Domniilor Voastre, cum de a fost posibil acum 75 de ani ca din sângele românilor s? se verse în p?mânt peste un milion de litri de sânge. Aceasta este metafora comparativ?, dar în cifre. Un milion de litri de sânge românesc scurs de la cei c?zu?i acolo. Ne punem fireasca întrebare: era nevoie? Pu?ini pot r?spunde, ?i acei pu?ini sunt cei care mai p?streaz? ?i ast?zi credin?a în adev?rurile Neamului Românesc. Pentru c? Neamul Românesc a avut, întotdeauna dou? borne de referin?? în existen?a sa: o existen?? consacrat?, din p?cate, supravie?uirii vicisitudinilor istoriei mai mereu f?cut? de nevrednicii din jurul nostru, Biserica Str?român?, biserica neamului str?bun ?i bra?ul armat mcare a fost Armia Român?, indiferent cum s-a numit ea ?i în ce perioad?.

V? felicit ?i bucura?i-v? c? Dumnezeu a d?ruit aceast? zi s? fim împreun? nu doar pentru a produce un serviciu strict militar-religios ?i a bifa un eveniment din agend?, ci pentru a ne aduna sufletele ?i a ne încredin?a c? sufletele noastre vibreaz? cu cele plecate în ve?nicie, pentru c? numai ve?nicia d? continuitatea unui neam ?i cine nu în?elege acest lucru, nu poate s? pun? pumnul în pieptul uit?rii. Cea mai mare nenorocire a unui neam este uitarea de sine ?i a celor care au adus suprema jertf? pentru supravie?uirea sa.

Aici s-a s?vâr?it serviciul religios ?i militar de mereu aducere aminte. Exist? mari b?t?lii în istoria umanit??ii care s-au umplut mai apoi de ru?ine, dar exist? ?i mari b?t?lii cu jertf? ?i pierdere, care sunt consemnate ca înfrângeri. ?i cei 300 de spartani de la Termopile au pierit învin?i. Stalingradul, pentru Neamul românesc este un moment de glorie, ?i s? v? spun de ce: pentru c? acolo, nu Armata Român?, Armata a 3-a desfiin?at?, nu ofi?erii ?i solda?ii au fost înfrân?i. Acolo au înfrânt Armata Român? tr?darea ?i minciuna, venite ?i de la alia?i, ?i de la cei de-acas?. E un moment de aducere aminte pentru cei care, s?vâr?indu-se din aceast? via??, au plecat cu ultima închinare, un moment plin de semnifica?ii.

Tr?im vremuri nepotrivite - ca s? nu folosesc alt termen -, în care cei care au f?cut România mare ?i Statul na?ional Unitar, cu 20 de ani înainte de Stalingrad ne întreab? ?i ast?zi: sunte?i vou oare vrednici de jertfa noastr?? Sunte?i în m?sur? s? ap?ra?i cu inteligen?a min?ii ?i cu bra?ul fortificat ceea ce noi v-am l?sat mo?tenire? Noi spunem „Da!", cu toate îndoielile unora. ?i spunem „Da!" pentru c? r?mâne vie credin?a în a fi to?i într-un pumn ?i nu degete r?sfirate, în jurul bisericii neamului, a armatei sale ?i a conduc?torilor... în?elep?i. Acelora care ?tiu s? înl?ture hula ?i minciuna ?i s? s?vâr?easc? jertfa pentru Neamul Românesc. Jertfa vie, jertfa r?bd?rii, jertfa cum?t?rii.

Am venit aici, auzind c? se s?vâr?e?te aceast? comemorare, a?a cum am f?cut-o ?i la Comana, a?a cum am f?cut-o ?i la Ia?i, ?i la Stânca Roznovanu, a?a cum am f?cut-o ?i la Oarba de Mure? ?i la Sfântu gheorge, pentru c? e nevoie, oameni buni, s? ne recorect?m, s? d?m sens ideii de români, de românism ?i românitate. A fi demn în neamul t?u este o obliga?ie, nu este m?sur? de trufie, ?i noi facem aici, cu bucurie,aducere aminte pentru cei care s-au jertfit pentru demnitatea neamului, s-au sacrificat ca noi s? fim ast?zi, s? putem sluji sufletele noastre pentru mereu aducerea aminte a sufletelor celor pleca?i.

Felicit din inim? pe cei care au avut aceast? ini?iativ?, pe dumneavoastr? care v-a?i g?sit timp s? dr?mui?i din via?a Dumneavoastr? pentru cei care au plecat.

Am s? închei cu o singur? pild? dintr-un moment crucial al acelui cumplit noiembrie 1942. Se d?dea împ?rt??ania ultim? ?i preotul militar de front f?cea rug?ciunea de plecare a mor?ilor din tran?eea a patra. Dintr-o dat?, la aproximativ 250 de metri au ap?rut, în linie de lupt?, tancurile ruse?ti. Comandantul de pluton ?i încheietorul de batalion au strigat:
- P?rinte, las?-i! S? plec?m c? deja au venit ru?ii!
?ti?i care a fost r?spunsul preotului?
- Nu! Eu trebuie s? s?vâr?esc slujba pân? la cap?t!
Închide?i ochii ?i imagina?i-v?: cu c?delni?a ?i rug?ciunea c?tre Dumnezeu, pentru a mirui sufletele celor pleca?i. A?a au trecut tancurile peste el.
A sluji pân? la moarte credin?a neamului nu este op?ional. Este porunc? Dumnezeiasc? ?i Ordin de la Na?iune!
S?rut dreapta, P?rinte Arhiepiscop!

General de Armat? (r) dr. Mircea Chelaru
16 noiembrie 2017

Col. (r) Grigore Predi?or, Pre?edintele Asocia?iei Cadrelor Militare în Rezerv? ?i în Retragere S.R.I. - Sucursala Vâlcea

A.C.M.R.R.-S.R.I. VâlceaÎnaltpreasfin?ia Voastr?,
Prea cucernici p?rin?i,
Domnule Prefect,
Onorat? asisten??,

Ast?zi, am rupt o clip? din timpul nostrum pentru a ne îndrepta gândurile c?tre Armat? ??rii, datorit? c?reia Neamul Românesc înc? mai exist?, c?tre osta?ii români c?rora în acele zile de toamn? târzie ale anului 1942 ?i în cumplita iarn? 1942-1943 le-au fost curmate timpul ?i via?a. Ignoran?a ?i vârtejul lumii în care tr?im ne-au f?cut uneori s? ascundem trecutul sub v?lul preocup?rilor cotidiene, dar nu avem dreptul s? permitem uit?rii s? ?tearg? jertfa supreme a celor ce au luptat pentru glia str?bun?.

Prea multe pagini din istoria noastr? au fost scrise cu sânge, pagini peste care nu trebuie s? l?s?m s? se a?tearn? uitarea ?i pe care se impune s? le cinstim cu recuno?tin??. Cotul Donului a fost cel mai mare dezastru suferit vreodat? de trupele române, anul 1942 fiind unul în care osta?ii români s-au sim?it p?r?si?i ?i uita?i pân? ?i de Dumnezeu, trecând prin chinuri inimaginabile. De aceea, ast?zi, din p?cate, se vorbe?te mai pu?in despre faptele de eroism ?i de vitejie ale str?mo?ilor no?tri. Vorbim mai mult despre momentele în care solda?ii români au fost îngenunchea?i, umili?i ?i batjocori?i f?r? mil?, toate acestea îns? fiind posibile ?i datorit? unor tr?d?ri.

Noi, lupt?torii frontului invizibil, în nobila misiune de ap?rare a patriei, ?tim c? suferin?a este un sentiment care înnobileaz? sufletul. Am înv??at cu to?ii s? suferim în noi în?ine, con?tien?i fiind c? nu vom uita, c? nu avem voie s? uit?m vreodat? pe cei care ?i-au dat via?a sub Tricolor, dar nici pe cei care l-au vândut pentru un pumn de argin?i.

Armata Român?, când a trecut Prutul, nu a c?lcat pe p?mânt str?in, ci pe p?mânt românesc, pe care a fost trimis? s?-l elibereze de sub ocupa?ie str?in?, s? readuc? Basarabia, nordul Bucovinei ?i ?inutul Her?a în grani?ele României de la 1918. Istoria neamului nostru a fost de multe ori vitreg? datorit? tr?d?torilor ?i, a?a cum aminteam, au fost învin?i ?i prin tr?dare. De la Decebal pân? în zilele noastre, poporul român a fost vândut ?i revândut de nenum?rate ori de c?tre puternicii vremii, dup? cum le-au dictat interesele.

Îmi permit s? subliniez, c? nu în?elegem cum la aproape 28 de ani de la înl?turarea regimului comunist se continu? r?fuiala aberant? cu ofi?erii de informa?ii afla?i la datorie în perioada respectiv?, cadre militare c?rora li se fac etichet?ri globale tenden?ios deformate, falsificate ?i acuzatoare, luându-se în derâdere datoria sfânt? a fiec?rui român de a-?i ap?ra ?ara.

Pentru unii este condamnabil s? fii patriot, s?-?i aperi ?ara ?i neamul ?i, totodat? convenabil s? tr?dezi, s? fii vânz?tor de ?ar? ?i neam, dup? cum bat vânturile. Consider?m c? trecerea timpului va face îndrept?rile necesare, va scoate la lumin? dovezile c? lupta pentru cauza poporului este just?, de esen?? patriotic? ?i cu adev?rat nobil?. Sper?m c? ?i Dumnezeu, o s? apere acest popor ce a iubit ?i va iubi acest minunat p?mânt plin de frumos, atât de bogat ?i râvnit de mul?i neprieteni, dar fiecare dintre noi are datoria ?i obliga?ia de a-l l?sa urma?ilor, m?car a?a cum ni l-au l?sat str?mo?ii.

În astfel de momente ale istoriei noastre, cel mai puternic liant al solidarit??ii na?ionale este credin?a în România. În numele acestui crez, s? aducem un pios omagiu eroilor-martiri c?zu?i pe câmpul de lupt? de pe Frontul de Est, s?-i onor?m în inima ?i în gândul nostru.

Col. (r) Grigore Predi?or, Pre?edintele A.C.M.R.R.-S.R.I., Sucursala Vâlcea
16 noiembrie 2017

Ion M?ld?rescu, Pre?edintele ART-EMIS

ART-EMIS AcademyÎnalt Prea Sfin?ite P?rinte Arhiepiscop Varsanufie,
Domnule Prefect,
Domnilor Generali ?i militari ai Armatei Române,
Prea Cucernici P?rin?i,
Onorat? asisten??

Arogan?ii necunosc?tori, mercenarii ?i falsificatorii Istoriei se erijeaz?, ostentativ ?i pe nedrept, în acuzatori, judec?tori ?i executori ai memoriei colective. Ace?tia ar fi bine s? afle c? cercetarea anumitor momente ale istoriei ?i în?elegerea lor corect? oblig? transpunerea în „atmosfera" momentului. Deliberat sau nu, ei nu ?tiu, nu pot sau nu vor s? o fac?. Ignoran?ii condamn? trecerea Nistrului de c?tre Armata Român?, dar „uit?" c? acelea?i legi aspre ale r?zboiului au purtat, în a doua mare conflagra?ie mondial?, Armata Român? nu doar pe Frontul de Est, dar ?i dincolo de grani?a de vest a României, în pusta ungar?, în Tatra cehoslovac? ?i pe p?mânt austriac. Peste Nistru ne-a dus Wehrmachtul, iar spre Vest, Armata Ro?ie. Este soarta unei ??ri mici aflat? la intersec?ia intereselor marilor imperii, pentru c? - a?a cum spunea Nicolae Iorga -, suntem „Neam p?r?sit la r?scrucea furtunilor care bat aici din veac în veac ?i vor bate totdeauna în aceste locuri de ispititor bel?ug ?i de trecere a o?tilor... Ap?i pentru cea mai înalt? civiliza?ie ?i sili?i de a tr?i de la o bejenie la alta. Oricare al?ii s-ar fi risipit în lume... Noi am r?mas. Cu sabia în mân? de straj? la toate z?rile, iar, când s-a frânt o clip?, ca s? se lege din nou, tainic, o?elul, am întins brutalit??ii arma sub?ire a inteligen?ei noastre. ?i, iat?, suntem tot acas?". Cine î?i cinste?te Patria ?i î?i respect? înainta?ii, nu a tr?it degeaba! A?a a fost dintotdeauna, a?a este ?i ast?zi!

Tr?im ast?zi un moment care se dore?te a exprima credin??, îndemn ?i speran??, iar gândul nostru se îndreapt? spre cei care merit?, necondi?ionat, respectul ?i mereu-aducerea aminte: eroii c?zu?i pe câmpurile de lupt?, a c?ror jertf? se afl? dincolo de orice analiza lucid? ?i seac?. Dator?m respect ?i recuno?tin?? celor care au slujit ?i s-au jertfit sub Tricolor.

Trebuie s? ne redescoperim pe noi în?ine, s? credem în noi ?i s? urm?m îndemnul unui mare patriot „c?zut la datorie" în slujba Neamului Românesc: „Fii bun, fii drept ?i recunoa?te c? deasupra intrigilor ?i urilor este Patria, este Ve?nicia Neamului ?i c? acolo trebuie s? ne întâlnim întotdeauna, chiar dac? nu ne în?elegem de fiecare dat?"[3]. Far ?i c?l?uz?, îndemnul constituie leg?mânt sfânt ?i unica solu?ie de supravie?uire a Neamului Românesc. Con?tien?i fiind c? Eroii nu mor niciodat?, demnitatea, patriotismul ?i jertfa eroilor-martiri, ne oblig? s?-i p?str?m vii în memoria noastr?

Ion M?ld?rescu, Pre?edintele ART-EMIS
16 noiembrie 2017

Foto - Domnica M?rcu?i ?i Gheorghe Spori?
Grafica - I.M.

------------------------------------
[1] Georgios Mantzaridis, Teologia Moral?, Editura Bizantin?, Bucure?ti, 2006, p. 380.
[2] Fragment din interviul realizat de Roxana Iorgulescu-Bandrabur ?i Vasile ?oimaru cu Iosif Niculescu, în septembrie 2012.
[3] Mare?al Ion Antonescu.

footer