Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
  
Miercuri, 01 Noiembrie 2017 21:52

2017-10-29 Ms. ComanaDuminic?, 29 octombrie a.c., s-a desf??urat la Mân?stirea Comana un simpozion comemorativ, prilejuit de împlinirea a 75 de ani de la B?t?lia de la Cotul Donului, tragicul episod subsegvent particip?rii Armatei Române la cel de-al Doilea R?zboi Mondial. Comitetul de ini?iativ? i-a avut ca principali componen?i pe generalul de flotil? aerian? (r), veteran de r?zboi Radu Theodoru ?i arhim. dr. Mihail Muscariu, p?rintele stare? al M?n?stirii. Contextualizat temei simpozionului s-a desf??urat ?i o procesiune solemn? la Mausoleul Eroilor C?zu?i în Primul R?zboi Mondial (ini?ial, locul momentului solemn trebuia s? fie la Troi?a-Monument edificat? în 2015 în memoria eroilor de la Cotul Donului, dar condi?iile meteo - vânt puternic - au impus aceast? modificare în program).

Ceremonialul a debutat cu ridicarea pavilionului ?i intonarea Imnului de Stat. A urmat un Te-Deum condus de p?rintele stare?. S-au depus apoi coroane ?i jerbe de flori la Mausoleu. Un moment de maxim? emo?ie al ceremonialului l-a constituit depunerea în incinta Mausoleului a unei urne con?inând un e?antion de ??rân? adus, în august a.c., de la Cotul Donului (fostul c?tun Gromki, stani?a Kletskaia), de conf. univ. dr. Vasile ?oimaru, ??rân? având în alc?tuire elementele biologice ale sângelui osta?ilor jertfitori. Totodat? a depus la Mausoleu ?i prima cruce improvizat? de el ?i înfipt? la locul jertfei cu cinci ani în urm?, la a doua c?l?torie, readus? acas?, l?sând acolo una nou? me?terit? la Chi?in?u... Un grup de militari aviatori ?i un avion în survol au dat onorul.S-au depus coroane ?i jerbe de flori ?i a fost prezentat invita?ilor (?i publicului constituit ad-hoc) veteranul de 98 de ani, Ion Paiu, din satul Soci, comuna Miroslove?ti, jude?ul Ia?i, care a povestit[1] odiseea sa de lupt?tor la Cotul Donului, grav r?nit în încercuirea din care a sc?pat ca printr-o minune. O feti?? deosebit de talentat?, în vârst? de ?apte ani, participant? la ceremonie ca expresie a prelu?rii ?tafetei patriotismului de la genera?ia veteranilor, a interpretat melodic versurile poeziei „Nu plânge Maic? Românie", crea?ie g?sit? în rani?a unui soldat participant la R?zboiul Reîntregirii Neamului.

Simpozionul, moderat de energicul ?i ?armantul general nonagenar Radu Theodoru, s-a desf??urat în incinta Bisericii M?n?stirii. ?i-au sus?inut diserta?iile prof. univ dr. Jipa Rotaru, istoric ?i comandor (r), co-autor al volumului de curând tip?rit „Stalingrad ?i istoricul unei armate sacrificate: Armata a III-a român?[2], generalul de armat? (r) Mircea Chelaru, orator de excep?ie, fost ?ef al Marelui Stat Major al Armatei Române, dr. Vasile ?oimaru ?i al?i invita?i.

Românul basarabean Vasile ?oimaru, care a c?l?torit de patru ori (2009, 2012, 2013 ?i 2017) pe urmeleMs. Comana, 2017-10-29, colaj foto odiseei Armatei Române în îndep?rtata Rusie, a subliniat tragismul B?t?liei care a avut drept consecin?? pierderea a peste 156.000 de osta?i români (?i înc? 100.000 de osta?i de origine român? din partea ocupat? a Transilvaniei, mobiliza?i de c?tre Horthy în armata maghiar? din Transilvania ocupat? de unguri, mor?i tot pe malul drept al Donului, în reg. Voronej), ceea ce ar fi însemnat îmbibarea acelor locuri cu un milion de litri de sânge apar?in?tor codului biologic al Neamului nostru. Profesorul de la Chi?in?u se arat? profund îndurerat ?i revoltat de indiferen?a oficialit??ilor române privind datoria sacr?, impus? de legile morale, de a se îngriji de memoria eroilor de pe Frontul de R?s?rit. O iner?ie sau poate chiar o „politic?" de indiferen?? fa?? de acest episod al istoriei noastre, ?inut la index de regimul comunist.

Ilustrul om de cultur? Mircea Colo?enco, ?i dânsul cu origini basarabene, a s?vâr?it, în interven?ia sa, ?i un gest-surpriz?, cu nuan?e ironice asupra contrariilor ce bântuie istoriografia noastr? incert? de dup? R?zboiul care a f?cut obiectul simpozionului: a oferit comandorului Jipa Rotaru, autorul c?r?ii care glorific? aportul osta?ilor români pe Frontul de Est, o carte din 1955, în care Valter Roman prezint? o variant? r?sturnat?, anume teza sa de glorificator al aportului armatei sovietice în acela?i contex al amintitului R?zboi. Au mai avut interven?ii ofi?eri superiori ?i redactori ai revistei giurgiuvene „Valahia". La finalul simpozionului, ca ?i la începututul s?u, a luat cuvântul p?rintele stare?, ar?tând c? Biserica a fost ?i este mereu într-o bun? rela?ie cu istoria Neamului celor care îi sunt închin?tori. M?n?stirea Comana, având în custodia sa un Mausoleu al Eroilor, satisface pe deplin aceast? misiune dual?. P?rintele a înmânat o Diplom? de vrednicie moderatorului ceremonialului solemn, respectiv sponsorul principal al evenimentului, arh. Adrian Grigoriu.

Din discursurile participan?ilor la eveniment s-a desprins necesitatea reconsider?rii semnifica?iei particip?rii Corpului expedi?ionar român pe Frontul de Est, alc?tuit din Armatele a 3-a ?i a 4-a. România a purtat atunci un r?zboi sfânt, de recuperare a teritoriilor pierdute - nu unul de cucerire. Prezen?a osta?ilor români în îndep?rtata Rusie r?spundea unor constrângeri, anume spiritului r?zboiului purtat în alian?e.

_______________________
[1] M?rturiile sale de o?tean sunt inserate în cartea „Cotul Donului 1942 - eroism jertf?, tr?dare", coord. dr. Vasile ?oimaru, Chi?in?u, Ed. Serebia, 2012 (edi?ia I), Chi?in?u Ed. Balacron, 2013, (edi?ia a II-a), lucrare care a constituit imboldul ini?iativei generalului Radu Theodoru de a realiza Troi?a-Monument de la Comana în 2015.
[2] Rotaru Jipa, Cornel Carp, Stalingrad ?i istoricul unei armate sacrificate: Armata a III-a român?, Chi?in?u, Ed. Serebia, 2017

footer