Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
General mr. (r) Conf. Univ. Dr. Ilie Gorjan   
Miercuri, 25 Octombrie 2017 20:43

Armata Ro 2017S-au scris ?i spus multe despre armata român?. Cuvinte pornite din suflet, de cele mai multe ori, dar ?i de complezen??, în unele cazuri, cuvinte rostite cu prilejul unor evenimente ce ?in de evolu?ia ?i devenirea o?tirii, cum este ?i aceast? zi de aniversare a armatei. Pe bun? dreptate, armata merit? recuno?tin?a ?i respectul nostru, al tuturor, pentru faptele de glorie ?i eroism dovedite de-a lungul veacurilor în încle?tarea nemiloas? cu n?v?litorii ?i cuceritorii de orice na?ie, care au râvnit la bog??iile ?i frumuse?ea plaiurilor noastre.

La 14 decembrie 1916, când din trupul ??rii mai r?m?sese doar Moldova, Nicolae Iorga a rostit în plenul Parlamentului un discurs fulminant, memorabil, care îndemna la rezisten??, lupt? ?i iubire de ?ar?. Adresându-se armatei, el a spus: „Spre noi se uit? ast?zi o o?tire, O?tirea României, care este moralice?te întreag?; este mai mare chiar decât în momentul când întâiul deta?ament a sf?râmat cu patul pu?tii piatra de nedreptate la grani??. Atunci, om viu lâng? om viu, ea reprezenta numai puterea fizic? ?i încrederea în biruin??; ast?zi, cei vii aduc cu dân?ii mo?tenirea sufleteasc? a celor care au murit pe câmpul de lupt?".

?i pentru c? a venit vorba despre cei care s-au sacrificat pentru ?ar?, mi-am propus s? evoc aici, pe scurt, numele unui erou, cvasinecunoscut ca mul?i al?ii, dar care s-a jertfit în Primul R?zboi Mondial pentru glia str?mo?easc?. Este vorba despre c?pitanul Nicolae Vulovici, osta?, dar ?i un poet înzestrat deopotriv?. Oltean la origine, a cochetat cu poezia înc? de pe b?ncile ?colii militare de artilerie ?i geniu, urmând exemplul altui ofi?er poet, Vasile Cârlova. Repartizat, dup? absolvirea ?colii militare, la Regimentul 26 „Rovine" din Craiova, concomitent cu ?edin?ele de preg?tire militar?, ?i-a transformat pasiunea pentru poezie în voca?ie, reu?ind s? publice dou? volume de poezie, s? fie publicat în revistele vremii ?i s? accead? în Societatea scriitorilor români.

Intrarea României în r?zboi, în anul 1916, l-a g?sit în func?ia de comandant de companie la Regimentul 15 Infanterie, subordonat Diviziei 7 Infanterie, din cadrul Armatei de Nord, comandat? de generalul Constantin Prezan. În noaptea de 14/15 august 1916 a trecut la ac?iune, reu?ind s? ia în st?pânire, cu unitatea din care f?cea parte, v?ile Uzului ?i Ghime?ului. La 25 august, Divizia 7 Infanterie a atacat frontal ora?ul Miercurea-Ciuc. A doua zi, în timpul unui atac, un glon? l-a lovit drept în frunte, curmând via?a unui brav o?tean, al c?rui suflet s-a înfr??it cu osiile cerului.

Au r?mas dup? el versuri ca acestea, izvorând din m?re?ia trecutului de glorie al poporului român: „Mihai, din groap? sun?-n corn,/ Treze?te-?i, Doamne, Banii.../ Te-auz?-n ?ara cea de Sus/ Sp?tarii ?i hatmanii!// Din scaun, din Suceava lui/ Te-auz? ?tefan Sfântul (iat? o premoni?ie: ?tefan cel Mare nu era canonizat atunci)/ De o?tile moldovene?ti/ S? tremure p?mântul.// A? vrea s-aud, s-auzi ?i tu,/ Sl?vitule st?pâne,/ La noi sunând m?re? din nou/ De?teapt?-te române!..."

La mul?i ani, Armat? Român?!

footer