Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Redactia ART-EMIS   
Sùmbătă, 30 Septembrie 2017 22:18

Cimitir romanesc Stalingrad - 1Dup? 75 de ani, statul român ?i-a adus aminte de militarii români c?zu?i sau disp?ru?i în confrunt?rile dure din Stepa Calmuc?, de la Cotul Donului ?i Stalingrad (actualmente Volgograd), ultimele din noiembrie 1942- februarie 1943, unde Armata Român? a pierdut peste 150.000 de militari. În urm? cu o lun? de zile, portalul „D.C. News" men?iona: „În Cimitirul Militarilor Români de la Rosso?ka - Regiunea Volgograd, inaugurat în 2015 (la invita?ia Federa?iei Ruse - n.r.), vor fi îngropate osemintele a aproximativ 350 de români c?zu?i în b?t?lia pentru Stalingrad, identificate în fostele cimitire de campanie din diverse localit??i din regiune. [...] Noi avem în jur de 153.000 de mor?i, r?ni?i ?i disp?ru?i (în luptele pentru Stalingrad - n.r.). Avem 75-78 de localit??i unde (militarii români - n.r.) au fost înmormânta?i în zona Stalingrad. [...] Avem un acord interguvernamental în materie de îngrijire reciproc? a mormintelor militare cu Federa?ia Rus?, care merge foarte bine. Noi ne îngrijim de mormintele lor, ei ar trebui s? se îngrijeasc? de mormintele noastre de acolo [...]" - a declarat Ambasadorul României în Federa?ia Rus?, Vasile Soare. Un al doilea astfel de cimitir este proiectat a se realiza în Regiunea Krasnodar, unde se cunosc locurile de înhumare a circa 1.000 de militari români c?zu?i pe frontul din Caucaz, a ad?ugat diplomatul[1].

De men?ionat c? tot la Rosso?ka exist? cimitire ale militarilor germai, italieni ?i unguri. Ca urmare a nepermis de târziei amenaj?ri a unui cimitir ?i a reînhum?rii oficiale a r?m??i?elor osta?ilor români la cimitirul militar de la Rosso?ka, ambasada României a solicitat o gard? militar?. Ca reac?ie a acestei a 23 septembrie 2017, în publica?ia ruseasc? „Cota 102" a ap?rut un articol care contravine oric?ror sentimente umane, cu atât mai mult cu cât au trecut 75 de ani de la derularea evenimentelor. Red?m textul articolelor ap?rute în publica?iile ruse?ti „B????? 102" („În?l?imea 102") la 25.09.2017 ?i respectiv „????????" („Izvestia"), la 28 .09.2017:

Agen?ia de Informa?ii „B????? 102" („În?l?imea 102" - portal de ?tiri local, din Volgograd) - „Fasci?tii" români de la Stalingrad reînhuma?i la Rosso?ka[2]

S?pt?mâna viitoare o delega?ie oficial? din România sose?te în Volgograd. Scopul vizitei este, dup? cum relateaz? „Cota 102", este men?ionat într-o scrisoare semnat? de Viorel Cojocaru, îns?rcinat cu cu afaceri ad-interim al României în Federa?iei Rus?, pentru: „participarea la ceremonia de reînhumare a r?m??i?elor eroilor militari români c?zu?i la Stalingrad", prilej cu care diplomatul român solicit? autorit??ilor s? acorde sprijin pentru a desf??urarea evenimentului ?i pentru a oferi pentru ceremonia anun?at? „un pluton de militari, ca gard? de onoare, fanfar?", ?i a?a mai departe. Aparent, diplomatul României st? foarte r?u cu memoria. Armata român? din prima zi a atacului Germaniei naziste asupra Uniunii Sovietice a luptat al?turi de „celebrul" Wehrmacht, dovedind brutalitate în timpul b?t?liei de la Stalingrad. Hitler în telegramele sale, a l?udat în mod repetat generalii români „pentru ac?iuni exemplare" ?i le-a acordat cu generozitate „cruci de fier".

Despre crimele solda?ilor ?i ofi?erilor români, comise cu sânge rece exist? câteva volume de materiale depozitate în arhivele de stat. ?i aceasta este numai pe teritoriul regiunii Stalingrad. Arhivele stocheaz?, de asemenea, m?rturiile unor martori ai acelor evenimente teribile.

Din procesul-verbal al 29 iunie 1943 Serebryanskoy Tihonovny Marii: „4 august 1942 for?ele germano-române au ocupat satul nostru ?i imediat a început s? jefuiasc? toat? popula?ia, confiscând laptele, ou?le, hainele, puii, oile. De asemenea, românii au ar?tat brutalitate fa?? de femei, pe care le-au violat. Eu personal ?tiu c? au violat pe cet??eanul nostru L. la vârsta de 23 de ani. Acum nu mai este în via??. În 3-4 zile, germanii ?i românii au început s? selecteze popula?ia evreiasc? ce tr?ia în sat, printre evacua?i au fost 22 de persoane au fost torturate ?i violate, iar în aceste zile toate colectate ?i furate în satul Camenca. Dup? câteva zile am aflat c? to?i au fost împu?ca?i acolo".

„Trei b?rba?i, Pleshakova, Sorokin ?i Babkin condus pe patrulare, a avut loc 8 zile, b?tut, f?r? mâncare ?i ap? nu este permis?. Apoi to?i - în tab?r? erau 100 de oameni - au fost du?i în jgheab la fântân?. Persoanele specificate au fost pierdute. Babkin a murit de epuizare ?i b?taie. K. a murit brutalizat de trei solda?i români. Pleshakov a fost b?tut ?i împu?cat. Korotkov a fost împu?cat în curte. Sorokin, b?tut de solda?i români, a fost alungat în stepa ?i nu mai exist? veste despre el [...] doi b?ie?i au fost zdrobi?i de un rezervor ...[...] În casa colhoznicului Karpova VI. A fost ucis de mon?tri români Karpov VN ?i Brykalina E.V. cu mitraliera, nevinovat [...] Kalyuk V.V. a fost ucis la 4 decembrie de un soldat român (din care nici o parte nu este cunoscut?). B?iatul a murit, nevinovat ... ".

Este - doar o mic? parte din fapte „eroice" ale fasci?tilor români la Stalingrad împotriva popula?iei civile: persoane în vârst?, femei ?i copii. La Stalingrad, trupele sovietice au eliminat mitul invincibilit??ii Germaniei lui Hitler ?i „României mari" fasciste. Pierderile numai a trupelor române în timpul b?t?liei au fost de 159 mii de persoane ucise, r?nite ?i disp?rute. Aparent, diplomatul român a uitat c? la Stalingrad a fost o victorie a trupelor sovietice în b?t?lia început? pentru eliberarea de fascism a Europei. Deci ce eroi ?i fapte vor fi comemorate de reprezentan?ii României, care cer o escorta onorabil?? Sau este dorin?a de a rescrie înc? o dat? istoria B?t?liei de la Stalingrad ?i a celui de-Al Doilea R?zboi Mondial, în care Germania ?i alia?ii s?i au fost invadatori ?i solda?i sovietici, eliberatori?

Cet??eanul de onoare al ora?ului Volgograd, Boris Usik: „Dorin?a de reînhumare cu onoruri a fasci?tii români este o impertinen??!"

Între timp, în România, ca ?i în alte ??ri europene, care a fost eliberat? de nazi?ti de c?tre Armata Ro?ie,vasota 102 apar relat?ri ale unor acte s?lbatice legate de profanare memoriei eliberatorilor. Un incident de profanare a avut loc recent la cimitirul memorial "Eternity" din ora?ul Boto?ani din România, unde au fost r?sturnate 120 de pietre funerare ale solda?ilor sovietici. Autorii nu au fost pedepsi?i, iar autorit??ile de la Bucure?ti pentru ceea ce s-a întâmplat nu numai c? nu ?i-a cerut scuze, dar nici nu s-a deranjat s? comenteze acest fapt b?t?tor la ochi. De asemenea, este de neîn?eles incidentul cu vicepremierul rus Dmitri Rogozin, care conduce comitetul de organizare privind preg?tirea pentru celebrarea a 75 de ani de la victoria în b?t?lia de la Stalingrad. Autorit??ile române nu au permis survolul avionului pe teritoriul Românie, pentru a ajunge la Chi?in?u pentru a participa la celebrarea a 25-a anivers?ri a opera?iunii de men?inere a p?cii din Transnistria. Nu este clar de ce România paractic? standardele duble ?i ac?iunineprietenoase fa?? de Rusia ?i, în acela?i timp, pentru un motiv sau altul solicit? un tratament special pentru „eroii" ei - invadatori.

„Este o impertinen?? de cel mai înalt grad al autorit??ilor române acordarea de onoruri speciale la reînhumare infractorilor români" - a declarat într-un interviu exclusiv pentru IA „Cota 102 , cet??ean de onoare al ora?ului Volgograd, Boris Usik. „Solda?ii români uneori au participat la anumite atrocit??i ?i chiar i-au dep??it nem?ii. Toate aceste fapte au fost înregistrate de Comisia Regional? Stalingrad pentru Stabilirea Atrocit??ilor. Infrac?iunea împotriva umanit??ii nu are nici un statut de limitare, este legea adoptat? de Societatea Na?iunilor. Da, este clar c? este necesar s? respec?i r?m??i?ele oamenilor, oricare ar fi acestea, acestea sunt valori ?i tradi?ii universale. Dar pentru a reînhuma pe cei care au batjocorit poporul nostru, în sunetele fanfarei militare, ca „eroi" este o cerere ru?inoas? ?i o impertinen??!".

„????????" („Izvestia") - „Solda?ii români vor fi reînhuma?i f?r? onoruri[3]

Vice prim-ministrul Federa?iei Ruse, Dmitri Rogozin, a recomandat s? se refuze acordarea de onoruri militare cu prilejul desf??ur?rii activit??ilor de reînhumare a r?m??i?elor p?mînte?ti ale militarilor români, care au luptat, al?turi de trupele hitleriste, pe teritoriul U.R.S.S., în perioada celui de-Al Doilea R?zboi Mondial. Activi?tii (cu sensul de opinia public? - n. Misiunii).) s-au plâns lui Dmitri Rogozin - care conduce Comitetul de organizare pentru preg?tirea s?rb?toririi a 75 de ani de la victoria Armatei Ro?ii în B?t?lia de la Stalingrad - despre preg?tirile de reînhumare cu onoruri militare a românilor, în Cimitirul militar din satul Rosso?ka, Regiunea Volgograd. Îns?rcinatul cu afaceri ad-interim al României, Viorel Cojocaru, a în?tiin?at autorit??ile Regiunii Volgograd, cerîndu-le concursul. În scrisoarea c?tre guvernatorul Regiunii - copia se afl? la dispozi?ia ziarului „????????" („Izvestia") -, el a rugat s? fie asigurat? prezen?a la ceremonia de «reînhumare a r?m??i?elor p?mînte?ti ale eroilor militari români, care au c?zut la Stalingrad», a «unui pluton de gard?, a unei g?rzi de onoare ?i a unei orchestre militare». Informa?ia despre preg?tirea ceremoniei a ajuns în presa local? ?i a avut o ampl? rezonan??: oamenii au început s? se adreseze în scris, în special lui Dmitri Rogozin. Reînhumarea r?m??i?elor p?mînte?ti ale militarilor români, la Rosso?ka, este planificat? pentru data de 29 septembrie. Potrivit informa?iilor de?inute de „????????" („Izvestia"), manifestarea nu va fi anulat?, îns? se va desf??ura într-o manier? mai rezervat?, f?r? orchestr? militar?, gard? de onoare ?.a.

Potrivit adjunctului ?efului Centrului pentru studierea B?t?liei de la Stalingrad, Boris Usik, în anii r?zboiului, solda?ii români ?i-au câ?tigat reputa?ia de jefuitori. „La be?ie, adesea, distrac?ia lor era s?-i arunce pe prunci în furci. Pe oameni îi mânau ca pe vite: îi legau la c?ru?e ?i îi duceau la locurilor lor de ba?tin?, unde, asemenea robilor, munceau ?i mureau", poveste?te Boris Usik. „Consider c? militarii no?tri nu trebuie s? acorde onoruri (militare - n. n.); acest lucru va reprezenta un sacrilegiu. De reînhumare s? se ocupe ei, românii, care sosesc aici special, pentru acest eveniment". Secretariatul vice-premierului (Rogozin - n.n.) a confirmat aprobarea unei dispozi?ii, prin care se recomand? s? nu fie organizat? o ceremonie, cu prilejul reînhum?rii militarilor români.

Formal, acordarea de onoruri militare militarilor deceda?i, se afl? sub inciden?a capitolului 11, din Regulamentul de paz? ?i garnizoan? (aprobat prin Decretul nr. 1495, din 2007, al pre?edintelui Federa?iei Ruse). În acest document, îns?, nu exist? indica?ii referitoare la ceea ce trebuie f?cut, în cazul în care este vorba despre reprezentan?ii unui stat str?in. În acela?i timp, Rusia a semnat acorduri interguvernamentale privind comemorarea militarilor c?zu?i în lupte, cu 18 state. Aceste documente au fost ratificate prin legi federale. La mijlocul anilor 2000, un astfel de acord a fost semnat ?i cu România. În noiembrie 2006, el a fost ratificat prin Legea Federal? nr. 190, din 9 noiembrie 2006. În documente, sunt descrise pe larg modul de p?strare al monumentelor celor înhuma?i, regulile de efectuare a exhum?rilor ?i de predare a r?m??i?elor p?mânte?ti. De aceea, în text, nu exist? men?iuni cu privire la acordarea de onoruri militare.

Istoricul militar Aleksei Isaev, a declarat „Izvestiei", c?, la Stalingrad, armata român? a era o mas? de ??rani prost instruit?, care fusese adus? la r?zboi cu parul : „La Stalingrad, au luptat circa 200.000 de militari români, din componen?a a dou? armate", a declarat expertul. „Se remarcau printr-o team? foarte mare de tancuri, din cauza absen?ei armamentului ?i a tacticii adecvate. Pentru ei, chiar ?i câteva tancuri sovietice erau un co?mar teribil. Când s-a declan?at Opera?iunea « Uran », românii au fost respin?i ?i dezarma?i cu u?urin??. S-a ajuns pân? acolo, încât cavaleri?tii sovietici, în forma?iune, i-au secerat pe românii care alergau pe ogorul înz?pezit, caz rar pentru Marele R?zboi pentru Ap?rarea Patriei (denumirea din istoriografia sovietic? a celui de-Al Doilea R?zboi Mondial - n. n.). Într-una din lupte, unit??ile mecanizate sovietice au luat prizonieri circa 7.000 de români, în timp ce ele au pierdut doar câteva zeci de lupt?tori". Potrivit lui Aleksei Isaev, armata român? a suferit din cauza deficitului cronic de ofi?eri. „Separat, românii puteau lupta curajos, s-au aruncat împotriva tancurilor, chiar ?i cu toporul, îns? ca for?? militar? organizat?, cota lor era foarte redus?", a mai men?ionat istoricul. „Referitor la jafurile ?i la alte crime de r?zboi, din acest punct de vedere, românii nu s-au deosebit cu nimic printre alia?ii Wahrmacht-ului. Doar ungurii i-au mai dep??it în ceea ce prive?te duritatea ?i cruzimea".

Domnul istoric Aleksei Isaev, un altfel de Roller, dar rusesc se autocontrazice: pe de o parte afirm? despre militarii români: „Se remarcau printr-o team? foarte mare de tancuri [...]", iar pe de alta : „Separat, românii puteau lupta curajos, s-au aruncat împotriva tancurilor, chiar ?i cu toporul [...]".Domnul istoric rus este atât de conving?tor încât nu ?tim când s?-l credem.

Textul a fost redactat înainte de manifestarea din 29 septembrie a.c. Prin bun?voin?a domnului lector univ. dr. Florian Bichir, prezent la ceremonia de la Rosso?ka, vom reveni cu am?nunte..

Grafica - I.M.

-------------------------------------------
[1] https://www.dcnews.ro/federatia-rusa-romani-cazuti-la-stalingrad-reinhumati-rossoska_555442.html
[2] ???????? ????????? ?????????? ????? ????: „??????? ?????????????? ????????? ???????? ? ????????? - ??? ???????? !" - http://v102.ru/news/67498.html - 25.09.2017.
[3] ????????? ?????? ????????????? ??? ????????
https://iz.ru/651339/aleksei-ramm-nikolai-surkov-ivan-cheberko/rumynskikh-soldat-perezakhoroniat-bez-pochestei - 28.09.2017

footer