Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Redactia ART-EMIS   
Duminică, 21 Mai 2017 18:27

General (r) prof. univ. dr. cardiochirurg Vasile Cândea„Vivat Academia, Vivat Professores!"

Este extrem de delicat? definirea în câteva cuvinte a unei personalit??i de excep?ie, în cadrele c?reia Savantul, Medicul, Militarul Vasile Cândea coabiteaz? ?i se interp?trund pân? la îngem?nare, î?i împrumut? abilit??ile ?i întregesc „gazda" - Omul. În astfel de cazuri, dic?ionarul limbii române pare s?rac pentru a-i des?vâr?i o imagine scris?. Despre însu?irile profesionistului, las pe cei competen?i s?-?i expun? pledoariile, eu, rezumându-m? la Omul Vasile Cândea. Cu ani în urm?, într-o discu?ie cu regretatul Prof. ?erban C. Andronescu, fostul pre?edinte al Filialei americane a Academiei Oamenilor de ?tiin?? din România (A.O.?.R.), prilejuit? de editarea la Bucure?ti a volumelor anuale, cuprânzând comunic?rile prezentate în simpozioanelor de la New York, acesta a avut referin?e deosebit de elogioase la adresa distinsului Om, Vasile Cândea, Pre?edintele A.O.?.R. Mai târziu, invitat la discursul de recep?ie al unui viitor membru al prestigioasei institu?ii, l-am cunoscut personal pe cel care ?tie, cu polite?ea-i caracteristic?, s? se ridice sau s? coboare la nivelul interlocutorului, astfel încât complexele ori ideile preconcepute s? se evapore instantaneu. Cuno?tin?ele savantului, precizia chirurgului, în?elepciunea eruditului, flexibilitatea diplomatului ?i bonomia „omului mare", fac ca o discu?ie cu pre?edintele Vasile Cândea s? devin? un real ?i benefic tratament de confort spiritual-?tiin?ific. Distan?ele dispar, barierele cad, iar schimbul de idei ia aspectul unui tratament subtil al cunoa?terii ?i inform?rii, unde concluzia este unic?: „Non multam, sed multum !".

Personalitate obi?nuit? cu precizia inciziilor „pe viu", Domnia Sa, dup? o analiz? în consiliul de conducere al A.O.?.R., convins de bunele inten?ii ?i de calitatea ac?iunilor organizate de Asocia?ia ART-EMIS, a decis ?i acreditat ca acestea s? se desf??oarei sub egida A.O.?.R. Sesiunile de comunic?ri ale Asocia?iei ART-EMIS au demonstrat temeinicia hot?rârii, reînnoit? de actualul Pre?edinte al A.O.?.R., domnul prof. univ. dr. ing. Adrian Badea.

La mul?i ani, Domnule Pre?edinte de Onoare, Vasile Cândea. (Ion M?ld?rescu - ART-EMIS).

Modestia savantului
Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.?.R.

Prof. univ. dr. Ioan Scurtu-Omagiu CV 85Doctorul Vasile Cândea este unul dintre savan?ii autentici ai României. Numele sau mi-a devenit cunoscut din pres?, în contextul discu?iilor generate de primul transplant de inim?, efectuat de sud-africanul Christian Barnard în decembrie 1967. Doctorul (?i profesorul) Cândea sus?inea c? ?i în România este posibil s? se realizeze o asemenea opera?ie, c? existau speciali?ti capabili s?-?i asume raspunderea acestui act salvator. Aveam s? aflu c? domnia sa devenit unul dintre ace?ti medici de excep?ie.

L-am cunoscut pe doctorul Cândea în 1985, când am sus?inut o comunicare la Casa Central? a Armatei (Cercul Militar Na?ional) despre Marea Unire din 1918. La sfâr?it, s-a apropiat de mine un domn de statur? medie, cu ochi alba?tri, care m-a felicitat ?i mi-a spus aproape ?optit: „Îmi place istoria". S-a recomandat: „Doctorul Cândea". A fost pentru mine o surpriz? ?i o mare pl?cere. De-a lungul anilor am avut posibilitatea de a-l cunoa?te îndeaproape ?i de a colabora în cadrul Asocia?iei ?i apoi a Academiei Oamenilor de ?tiin?? din România. Pe cât de modest, pe atât de tenace ?i eficient a fost doctorul Vasile Cândea în rezolvarea problemelor cu care se confrunta aceast? institu?ie.

Men?ionaz lupta pe care a dus-o, în calitate de pre?edinte, pentru adoptarea legii privind organizarea ?i func?ionarea Academiei Oamenilor de ?tiin?? din România, pentru afirmarea ei pe plan intern ?i interna?inal, pentru rezolvarea multimplelor probleme materiale impuse de func?ionarea acesteia. Modest, extrem de modest, nu a f?cut caz de uria?a sa risip? de energie ?i de consumul nervos impus de o asemenea activitate. Mi-a pl?cut s?-l ascult pe doctor povestind despre opera?iile pe care le-a f?cut, despre metodele noi, moderne, pe care le-a folosit în chirurgia cardio-vascular?, despre tratatele pe care le-a publicat, despre medicii cu care a colaborat. Am r?mas cu imaginea unui savant, profund implicat în salvarea vie?ii oamenilor dar, în acela?i timp, extrem de modest.

Sunt convins c? prin activitatea ?i opera sa, doctorul Vasile Cândea a fost ?i este îndrept??it s? fie membru al Academiei Române. Din p?cate, cei care, imediat dup? 1989, „au dat n?val?" în acest înalt forum academic s-au sim?it stingheri?i de personalitatea lui Vasile Cândea ?i au manevrat pentru a împiedica accesul s?u la fotoliul care i se cuvenea. În fond, s-a repetat situa?ia de dup? 1948, când Academia Român? a devenit Academia Republicii Populare Române, fiind primi?i rapid 39 de membri titulari ?i 49 membri corersponden?i. Dup? 1989 s-a revenit la denumirea Academia Român?, fiind primi?i, în doi ani (1990-1991), nu mai pu?ini de 36 de membri titulari ?i 81 membri coresponden?i. Este lesne de în?eles c? într-un termen atât de scurt nu se putea face o selec?ie riguroas? a candida?ilor. S-a men?inut titlul de „academician", introdus în 1948. Pân? atunci se folosea cel de „membru al Academiei Române". Niciodat?, dar absolut niciodat?, N. Iorga, Victor Babe?, Spiru Haret, Ion Simionescu, Gheorghe Br?tianu, Liviu Rebreanu etc., etc. nu au semnat „academician".

Câ?iva dintre ace?ti academicieni - chiar Eugen Simion, pre?edintele Academiei Române, ?i Dan Berindei, pre?edintele Sec?iei de ?tiin?e Istorice ?i vicepre?edinte al Academiei - au apreciat c? î?i consolideaz? pozi?ia atacând Academia Oamenilor de ?tiin??, în care au v?zut un concurent, de?i în Statului A.O.?.R. se precizeaz? limpede: „În realizarea atribu?iilor sale, A.O.S.R. recunoa?te Academia Român? ca cel mai înalt for na?ional de consacrare ?tiin?ific? ?i cultural?". În ultim? instan??, valoarea unei personalit??i se afirm? prin oper?, iar doctorul Vasile Cândea ?i-a înscris deja numele în istoria medicinii ?i în inimile cu care a salvat sute de vie?i omene?ti. Aceasta este cea mai sincer? recuno?tin?? ?i recunoa?tere a savantului Vasile Cândea, care la cei 85 de ani ai s?i, poate privi cu mândrie via?a ?i opera sa, d?ruite semenilor.

General de Armat? (r) Prof. univ. dr Vasile Cândea, un simbol al profesionalismului românesc
Comandor (r) Prof. univ. Dr. Jipa Rotaru, Membru A.O.?.R.

Comandor (r) Prof. univ. dr. Rotaru JipaOmagiu CV 85Personalitate de excep?ie a vie?ii medicale române?ti ?i nu numai, domnul general de armat? Vasile Cândea împline?te la 24 mai venerabila ?i onorabila vârst? de 85 de ani de via??, o via?? închinat? cu atâta dragoste ?i m?rinimie semenilor. La bilan?ul celor 85 de prim?veri, Medicul, Profesorul, Omul Vasile Cândea se prezint? cu un bagaj de împliniri remarcabile în toate sferele în care a activat, atât în domeniul profesional de baz? - medicina cardiovascular? - cât ?i în domeniul cercet?rii ?tiin?ifice ?i medicinii militare în general. A parcurs toate treptele ierarhiei militare de la locotenent major medic de unitate la general de armat? (4 stele), director al Centrului de Boli Cardiovasculare al Armatei ?i director general al Institutului de Cardiologie „Prof. Dr. C. C. Iliescu" de la Fundeni. Cel mai aporopiat de suflet i-a r?mas îns? Spitalul Militar Central din Bucure?ti, unde aproape 30 de ani a f?cut parte ?i apoi a condus un colectiv de chirurgi cu totul remarcabil, sec?ia de chirurgie cardiovascular?.

O putere de munc? extraordinar?, o minte excelent organizat?, o abilitate deosebit? în rela?iile cu oamenii fa?? de care era de un altruism absolut, un curaj ie?it din comun ?i o angajare pân? la epuizarea fizic?, au f?cut ca tân?rul locotenent major medic de unitate s? ajung? în timp generalul de armat? medic cel mai str?lucit cardiolog al medicinii române?ti. Îl caracterizeaz? probitatea porofesional?, curiozitatea cunoa?terii, cultura clasic?, puterea de a spune lucrurilor pe lume ?i mai presus de orice îl domin? respectul pentru om ?i umanitate, pentru adev?r ?i competen?ele consacrate. El însu?i una dintre min?ile cele mai remarcabile ale medicinii române?ti din mileniul al treilea, în mediul academic generalul de armat? Vasile Cândea având drept suport ?tiin?ific atât rezultatele practice în spital ?i institute cât ?i nenum?ratele stagii de specialitate efectuate în Fran?a, Austria, Israel, S.U.A., Danemarca ?i Belgia, a preg?tit ?i sus?inut un doctorat în ?tiin?e medicale sub coordonarea ?tiin?ific? a renumitului professor I. Teodorescu Exarcu, apoi înc? din 1992 a fost admis pentru a sus?ine examenul de profesor suplinitor la Catedra de chirurgie cardiovascular? (nou înfiin?at?) din cadrul Universit??ii de Medicin? ?i Farmacie Bucure?ti „Carol Davilla" din Bucure?ti, institu?ie în care din 1994 a fost promovat profesor titular. Dar consacrarea didactico- academic? va fi împlinit? prin dobândirea titlului de conduc?tor ?tiin?ific de doctorat în chirurgie vascular?. ?i în prezent, la vârsta de 85 de ani, dl.general profesor dr. Vasile Cândea este înc? încadrat ca profesor asociat la aceea?i unitate de înv???mânt superior medical în care s-a consacrat - U.M.F. „Carol Davilla" Bucure?ti.

In domeniul cercet?rii ?tiin?ifice, domnul general profesor se înscrie cu peste 750 lucr?ri ?tiin?ifice de profil, comunicate ?i publicate în reviste de specialitate din ?ar? ?i str?in?tate în cadrul unor simpozioane, sesiuni de comunic?ri ?tiin?ifice sau congrese na?ionale ?i interna?ionale de specialitate. De asemenea, domnia sa a semnat în calitate de autor sau coautor un num?r impresionant de monografii ?i tratate medicale ap?rute în limba român? sau limbi de circula?ie interna?ional?. Sub acela?i aspect, mai trebuie subliniat? contribu?ia omului de ?tiin?? Vasile Cândea la buna organizare ?i desf??urare a unor importante manifest?ri ?tiin?ifice în ?ar?, dar mai ales participarea domniei sale la astfel de ac?iuni pe plan interna?ional. Astfel, statisticile ne semnaleaz? prezen?a sa la peste 150 de manifest?ri ?tiin?ifice în: Cehoslovacia, Grecia, Coreea, Turcia, Fran?a, Germania, Canada, Albania, Austria, Bulgaria, Rusia, Anglia, Italia, Israel, India, S.U.A., Brazilia, Australia ?.a.

Recunoa?terea capacit??ii ?i a calit??ilor profesionale ale medicului Vasile Cândea în slujba salv?rii vie?ii, a impresionantei sale contribu?ii la aprofundarea domeniului de competen?? - chirurgia vascular? - a fost pe m?sur?. Not?m doar ordinele na?ionale „Steaua României în grad de Cavaler" ?i „Meritul Militar" clasele I, II,III sau acordarea titlului de „Doctor honoris causa" de c?tre nenum?rate institu?ii superioare de înv???mânt medical, printre care: U.M.F. Timi?oara, U.M.F. Chi?in?u, U.M.F. Constan?a, U.M.F. Oradea etc. Profund angajat în opera de redresare moral? ?i cultural? a societ??ii române?ti de dup? 1989, generalul de armat? dr. Vasile Cândea odat? cu ie?irea la pensie nu a abdicat nici un moment de la principiile-i cunoscute de via??, pe lâng? activitatea didactic? activând în diferite asocia?ii profesionale sau cultural-?tiin?ifice române?ti ?i str?ine, la unele dintre acesteia aflându-se în capul listei membrilor fondatori a?a cum este cazul funda?iilor „Pro Patria", „Emil Palade", „Cordis", etc.

Academiei Oamenilor de ?tiin?? din România (A.O.S.R.) domnul general de armat? Vasile Cândea i-a consacrat cea mai mare aten?ie de dup? ie?irea la pensie. La reînfiin?area acesteia, în anii 2000, domnia sa aflându-se printre principalii membri fondatori, a fost ales pre?edinte al acestei institu?ii iar din anul 2016 ca o recunoa?tere a eforturilor pentru reînfiin?area, reorganizarea ?i reluarea activit??ii A.O.S.R., a fost reales în unanimitate Pre?edinte de onoare. Ca membru corespondent al sec?iunii de istorie ?i arheologie condus? de domnul profesor Ioan Scurtu, am avut onoarea ?i ?ansa de a-l avea pe pre?edintele nostru trei ani consecutiv la sesiunile ?tiin?ifice de comunic?ri „Retr?iri istorice în veacul al XXI-lea" pe care le organizez anual la Maia Catargi, ca un omagiu adus primului prim-ministru al României unite la 1859 - Barbu Catargiu. Alocu?iunile domnului Pre?edinte, aprecierile pertinente ?i cuvintele de îmb?rb?tare adresate de domnia sa colegilor istorici participan?i la sesiune, au constituit pentru noi tot atâtea îndemnuri ?i sprijin moral pentru continuarea ac?iunilor noastre ?tiin?ifice puse în slujba cunoa?terii ?i a adev?rului istoric.

Pentru toate acestea ?i multe altele ce nu pot fi cuprinse în pu?ine cuvinte, cu dragoste ?i deplin? recuno?tin??,m? al?tur ?i eu celor care ast?zi îl omagiaz? pe distinsul nostru pre?edinte de onoare ?i folosesc prilejul pentru a- i mul?umi pentru tot sprijinul acordat mie personal ?i sec?iunii de istorie ?i îi urez din toat? inima " tinere?e f?r? b?trâne?e", mult? s?n?tate ?i îndelungate zile de la Dumnezeu! Sunt convins c? omul, înv??atul, prietenul pe care îl s?rb?torim acum la a 85-a aniversare mai are înc? multe de spus ?i le va spune a?a cum ne-a obi?nuit, cu claritatea, clarviziunea ?i probitatea ce caracterizeaz? o întreag? via?? închinat? Domnului, semenilor ?i adev?rului.
S? ne tr?i?i întru mul?i ani, domnule Pre?edinte!

Vasile Cândea la 85 de ani. O via?? în slujba ?tiin?ei ?i Na?iei
Prof. univ. dr. Corneliu Mihai Lungu, Membru A.O.?.R.

Prof. univ. dr. Corneliu Mihai Lungu-Omagiu CV 85Oricât de sincere, de curate ?i pornite din adâncul sufletului ar fi cuvintele ?i gândurile adresate profesorului, generalului, medicului ?i pre?edintelui Vasile Cândea nu ar putea fi pe m?sura m?re?iei Personalit??ii sale. În primul rând este mult prea dificil s? cuprinzi o activitate continu?, desf??urat? pe multiple planuri de-a lungul a peste ?ase decenii ce s-au scurs dup? absolvirea, în 1957, a cursurilor Facult??ii de Medicin? General? din cadrul Universit??ii de Medicin? ?i Farmacie „Carol Davila" din Bucure?ti. Apoi, cu greu ar putea fi trecute în revist? etapele parcurse ?i treptele escaladate pe drumul devenirii sale profesionale, militare, universitare, academice.

Talentul ce i l-a h?r?zit Bunul Dumnezeu a fost pus în valoare prin trud?, perseveren??, d?ruire ?i pasiune, toate înglobate într-o modestie pe care numai marile personalit??i sunt capabile s? o nutreasc?. Cercet?rile ?tiin?ifice efectuate permanent, experien?a acumulat? de-a lungul anilor, stagiile de specialitate urmate în Fran?a, Austria, S.U.A., Danemarca, Belgia, Israel, etc. l-au propulsat în elita celor mai reputa?i speciali?ti ai chirurgiei cardiovasculare din ?ar? ?i din lume. Înaltele distinc?ii primite ?i calitatea de membru al unor înalte Institu?ii academice ?i Societ??i interna?ionale reprezint? laolalt? dovezi gr?itoare, m?rturii ale recunoa?terii valorii personalit??ii sale de excep?ie.

Împlinirile sale profesionale, realiz?rile depline pe t?râm medical, militar, universitar, ?tiin?ific au fost completate în mod fericit de tot ceea ce a f?cut ?i pus în slujba Academiei Oamenilor de ?tiin?? din România. Membru fondator, membru titular ?i pre?edinte din anul 1990, de personalitatea sa sunt legate supravie?uirea ?i existen?a distinsei institu?ii, confruntat?, în continuare, cu reaua credin?? a unora care, din nefericire, nu au în?eles rolul ?i menirea ei în lumea ?tiin?ific? a ??rii. Aura str?lucitoare care îl c?l?uze?te proiecteaz? pe ecranul panoramic al vie?ii imensa Oper? creat?, constituit? din sute de lucr?ri ?tiin?ifice, studii ?i articole de specialitate, comunic?ri sus?inute la congrese, simpozioane, sesiuni na?ionale ?i interna?ionale, toate, publicate, la rândul lor, în reviste din ?ar? ?i de peste hotare. Îndelungata ?i laborioasa activitate desf??urat? de-a lungul unei vie?i exemplare, bogata Oper? creat? contureaz? ?i definesc profilul Omului Vasile Cândea: modest, vertical, iubitor de adev?r, dreptate ?i oameni.
La 85 de ani, tot onorul pentru Pre?edintele nostru de Onoare!

footer