Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
  
Miercuri, 10 Mai 2017 17:01

Academia Român?, 9 mai 2017„Suntem independen?i, suntem na?iune de sine st?t?toare"

9/21 mai 1877 - Mihail Kog?lniceanu
Ministrul de Externe

Independen?a statului român, o veche aspira?ie a poporului nostru, a fost pl?tit? cu sângele a peste 10.000 de martiri, mor?i sau r?ni?i pe câmpul de lupt?, c?rora. Academia Român? le-a dedicat sesiunea ?tiin?ific? solemn? din ziua de 9 mai 2017. În Aula Magna a Academiei Române, s-au desf??urat lucr?rile sesiunii ?tiin?ifice omagiale „140 de ani de la câ?tigarea Independen?ei României". Sesiunea, având drept scop reafirmarea importan?ei capitale pe care acest eveniment istoric a avut-o în evolu?ia statului român a fost deschis? prin discursul acad. Ionel-Valentin Vlad, Pre?edintele Academiei Române. Au prezentat comunic?ri o serie de membri marcan?i ai Academiei Române, iar † P.F. Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a evocat contribu?ia slujitorilor bisericii la actul dobândirii independen?ei de stat. (Redac?ia ART-EMIS).

Cuvânt rostit de † P.F. Daniel, Patriarhul B.O.R., cu prilejul Sesiunii solemne a Academiei Române, dedicat? împlinirii a 140 de ani de la câ?tigarea Independen?ei României, 9 mai 2017[1]

„Ast?zi, sub auspiciile Academiei Române, anivers?m împlinirea a 140 de ani de la dobândirea Independen?ei României (1877-1878). În desf??urarea evenimentelor legate de acest act m?re? al istoriei noastre, al?turi de Domnitorul Carol I, de oamenii politici ai timpului ?i de armata ??rii, Biserica Ortodox? Român? a îndeplinit un rol de seam? prin slujitorii sfintelor altare, prin vie?uitorii din m?n?stiri ?i prin credincio?ii s?i mireni. Lucrarea Bisericii Ortodoxe Române s-a f?cut sim?it? înc? din momentul preg?tirilor pentru plecarea armatei pe fronturile de lupt? de la sud de Dun?re. La s?rb?toarea Sfin?ilor Împ?ra?i Constantin ?i Elena (21 mai 1877), hramul Catedralei Mitropolitane din Bucure?ti, în cadrul Sfintei Liturghii, în prezen?a a mii de credincio?i, au fost citite rug?ciuni de invocare a ajutorului divin ?i de binecuvântare a armatei române.

În ziua de 21 august 1877, în fa?a Universit??ii din Bucure?ti, mitropolitul primat Calinic Miclescu a binecuvântat ambulan?ele Crucii Ro?ii. În cuvântul rostit dup? sfin?irea apei, implorând ajutorul divin, a spus: „Stropindu-se cu apa cea sfin?it? aceste ambulan?e, rog pe Dumnezeu ca r?nile lupt?torilor ce se vor transporta s? vindece r?nile seculare ale României"[2]. La apelul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române sute de c?lug?ri ?i c?lug?ri?e s-au angajat voluntari în armata român?, în calitate de infirmieri sau brancardieri. Ierarhii Bisericii noastre au sus?inut financiar Crucea Ro?ie Român?, aflat? la început de drum. În toate eparhiile au fost formate comitete de preo?i care se ocupau cu strângerea de ajutoare (bani, îmbr?c?minte, alimente) pentru sus?inerea armatei, a v?duvelor ?i orfanilor de r?zboi[3].

Biserica Ortodox? Român? a avut un rol important în sus?inerea solda?ilor români, c?rora preo?ii militari le-au insuflat curajul ?i b?rb??ia, înt?rindu-le încrederea în victorie ?i în dreptatea cauzei pentru care luptau. Trupele române au fost înso?ite pe câmpurile de lupt?, la Plevna, Rahova, Smârdan sau Vidin, de preo?i ortodoc?i încadra?i în serviciul religios al armatei, iar o parte dintre ei ?i-au dat via?a pe câmpul de lupt?. Meritele deosebite ale clerului român în R?zboiul de Independen?? au fost recunoscute ?i apreciate. Cei care au supravie?uit r?zboiului au fost decora?i cu medalii - „Virtutea militar?", „Serviciul credincios" - sau au primit ordinul „Steaua României" în diferite grade.
Dup? încheierea r?zboiului, pentru sus?inerea orfanilor de r?zboi, Biserica Ortodox? Român? a organizat în m?n?stiri orfelinate ?i ?coli pentru copii, precum ?i bolni?e pentru invalizi.

Dup? încheierea R?zboiului de Independen??, poetul Mihai Eminescu ?i scriitorul Ioan Slavici au fost printre primii intelectuali români care au lansat ?i sus?inut ideea construirii unei catedrale na?ionale, ca semn de mul?umire adus? lui Dumnezeu pentru dobândirea Independen?ei României, adic? un edificiu bisericesc cu valoare de simbol na?ional[4]. A?adar, realizarea marilor idealuri ale unit??ii ?i demnit??ii na?ionale ale românilor, ca Unirea Principatelor Române în anul 1859, dobândirea Independen?ei de stat a României în anii 1877-1878, Marea Unire de la 1918, au fost posibile ?i prin contribu?ia deosebit? a Bisericii Ortodoxe Române, care a fost mereu împreun? cu poporul prin toate eforturile ei de cultivare a con?tiin?ei na?ionale ?i de afirmare a dorin?ei de unitate ?i independen?? na?ional?.

Astfel, Biserica Ortodox? Român?, a c?rei contribu?ie la împlinirea marilor idealuri na?ionale este, din nefericire, insuficient cunoscut?, a lucrat mai întâi pentru realizarea independen?ei ?i unit??ii poporului român, iar apoi a lucrat pentru recunoa?terea drepturilor ?i demnit??ii ei pe plan extern: dobândirea Autocefaliei în anul 1885 ?i dobândirea rangului de Patriarhie în anul 1925. De fapt, Autocefalia Bisericii Ortodoxe Române a fost ob?inut? numai dup? proclamarea Regatului României în anul 1881 [...], iar ridicarea ei la rang de Patriarhie s-a realizat numai dup? Marea Unire de la Alba Iulia (1918), în timpul domniei regelui Ferdinand ?i a reginei Maria [...].

Ast?zi, to?i cet??enii României, toate institu?iile statului ?i toate cultele religioase avem datoria s? p?str?m ?i s? cultiv?m darul sfânt al independen?ei na?ionale ca fiind un act de dreptate ?i un simbol al demnit??ii poporului român, ob?inut cu multe jertfe de vie?i omene?ti ?i cu multe eforturi spirituale ?i materiale, spre binele României ?i bucuria românilor de pretutindeni”.

-------------------------------------------
[1] http://basilica.ro/sesiune-solemna-la-academia-romana-patriarhul-daniel-a-vorbit-despre-implicarea-bisericii-in-obtinerea-independentei-nationale/
[2] Pr. Prof. Mircea Chialda, „Contribu?ia Bisericii Ortodoxe Române la cucerirea independen?ei de stat a României (1877-1878)", în Studii Teologice, nr. 5-8, anul 1977, p. 389.
[3] Preot Prof. Dr. Mircea P?curariu, „Istoria Bisericii Ortodoxe Române", vol. 3, Bucure?ti, Editura Institutului Biblic ?i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1981, p. 339.
[4] Nicolae ?t. Noica, „Catedrala Mântuirii Neamului - istoria unui ideal", Bucure?ti, Editura Basilica a Patriarhiei Române, 2011, p. 51.

footer