Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Ion Maldarescu   
Duminică, 23 Octombrie 2016 18:21

TrageriCâteva zile ne mai despart de Ziua Armatei României... atât cât a mai r?mas din Oastea ??rii de alt?dat?. Cu povara triste?ii ?i a înc? unei posibile viitoare dezam?giri, am p??it pragul Comandamentului Garnizoanei Râmnicu-Vâlcea a M.Ap.N., aflat acum sub moderna denumire, „Centrul de Instruire pentru Geniu Explosiv Ordonance Disposal (E.O.D.) ?i ap?rare Chemichal Bacteriological Radiological and Nuclear Defense (C.B.R.N.)", gândind aprioric cum am s? aud, înc? o dat?, sloganul fals ?i deja expirat „eliberarea ultimei brazde de p?mânt românesc...". Cum r?mâne cu „De la Nistru pân-la Tisa" din „Doina" Eminescului ?i opincile române?ti atârnate pe Parlamentul de la Budapesta în 1919? Cum r?mâne cu inscrip?ia „Budapesta" de pe Arcul de Triumf din Bucure?ti? ?ara „vecin? ?i prieten?" de la nord-vest pânde?te r?sturnarea Tratatului de la Trianon ?i revenirea la Dictatul de la Viena. Despre asta se vorbe?te în ?oapt?. Obedien?i Bruxelles-ului, (ne)demnitarii ??rii, nu vor s? supere „Înalta Poart?". A?a cum ne-a obi?niut de doi ani, atunci când ?eful statului nu deschide gura, tace profund, iar când o întredeschide, emite „fanatisme religioase" pe unde scurte.

Revenind la evenimentul din 21 octombrie a.c.. la care fusesem invitat, primul impuls pe care l-am sim?it atunci când am intrat - împreun? cu al?i invita?i - în sala destinat? manifest?rii, a fost cel de a lua pozi?ia de „drep?i" în fa?a genera?iei în uniformele pestri?e de campanie. Nu ei trebuiau s? se ridice în picioare, ci noi, cei câ?iva invita?i se impunea s? le prezent?m Onorul. Ei sunt ultima speran?? a unui popor flagelat, c?lcat în picioare ?i dispre?uit nu doar de ipocritul Occident, ci chiar de cei însc?una?i pentru a servi interesele ??rii. Ei, Osta?ii României sunt ultima baricad? a României în calea desfiin??rii noastre ca popor, aflat în fa?a t?v?lugului agresiv al coloniz?rii ?i globaliz?rii.

Simpozionul a debutat, cum era firesc, cu cuvântul de deschidere al Comandantului Garnizoanei, colonelul Dan Marin. Scurt, sugestiv, a dat „ordinul de lupt?" pentru începerea „ostilit??ilor" - comunic?rilor. Înc? circumspect, am urm?rit documentarul realizat de forma?ia comandat? de maiorului Florentin C?t?lin Duman ?endrescu ?i, spre surprinderea mea, am fost spectator al unui inspirat colaj de imagini ?i comentarii documentare: înfiin?area Armatei Române moderne sub Alexandru Ioan Cuza, R?zboiulSimpozion 21 oct. 2016 de Independen?? de la 1877-1878, Primul R?zboi Mondial, Al Doilea R?zboi Mondial cu ambele campanii: cea de la Est ?i cea de la Vest, ambele pentru reîntregirea, ??rii. Celor care întreab? ce a c?utat Armata Român? dincolo de Nistru trebuie s? li se r?spund? printr-o întrebare legitim?: ce-a c?utat Armata Român? dincolo de grani?a de vest a României? R?spunsul corect este c? în ambele direc?ii, legile aspre ale r?zboiului au trecut peste Voin?a Neamului. În ambele direc?ii am fost lua?i de valul puternicilor vremii.

Expunerea prezentat? într-un spa?iu extrem de concentrat, ce-i drept, altfel nici nu se putea, a parcurs întreaga istorie a Armatei Române, de la înfin?area ei pentru ap?rarea Principatelor Unite ?i pân? azi. La pupitru s-au preumblat: maior Florentin C?t?lin Duman ?endrescu, slt. Adriana St?nescu, slt. Iulia S?c?dat, prof. univ. dr. Alexandru Popescu-Mih?e?ti ?i prof. dr. Gheorghe Dumitra?cu. Cu to?ii au mar?at ost??e?te pe ruta adev?ratei istorii ?i a semnifica?iei Zilei Armatei României.

Da, domnilor de la Statul Major al Armatei României, veni?i ?i lua?i noti?e de la Garnizoana M.Ap.N. din Râmnicu-Vâlcea, de la col. Dan Marin, mr. Fl. C. Duman ?endrescu, slt. Adriana St?nescu, slt. Iulia S?c?dat ?i mr. Gheorghe V?tafu de modul în care se poate ?i trebuie cinstit? Ziua Armatei. Cu prea modestele lor resurse, dar cu suflete de diamant au realizat ceea ce la nivel înalt se ignor?. Prezent fiind acolo, mi-am permis s? le adresez îndemnul unuia dintre cei mai mari o?teni ai României, Mare?alul Ion Antonescu, îndemn care trebuie pus la intrarea în fiecare institu?ie a statului român, obligatoriu la Palatul Cotroceni, Palatul Victoria ?i la Parlamentul României: „Fii bun, fii drept ?i recunoa?te c? deasupra tuturor intrigilor ?i urilor este PATRIA, este VE?NICIA NEAMULUI ?i c? acolo trebuie s? ne întâlnim întotdeauna, chiar dac? nu ne în?elegem de fiecare dat?!".

DEMNITATE, ONOARE, PATRIE!

footer