Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Redactia ART-EMIS   
Miercuri, 21 Septembrie 2016 21:37

A.O.?.R.Luni, 19 septembrie 2016, Academia Oamenilor de ?tiin?? din România (A.O.?.R.) a decernat premiile pentru anul 2014 unor lucr?ri de referin?? pentru cercetarea ?tiin?ific? româneasc? ?i interna?ional?. Evenimentul s-a desf??urat în Aula A.O.?.R. ?i s-a bucurat de prezen?a unui public format din oameni de ?tiin?? ?i de cultur?, invita?i de marc? ?i de reprezentan?i ai mass-media. Amfitrionii festivit??ii au fost General (r) Prof. univ. dr. Vasile Cândea, Pre?edintele de Onoare al A.O.?.R., ?i Prof. univ. dr. ing. Adrian Badea, Pre?edintele A.O.?.R. Pre?edintele a decernat premiile, acordate pe domenii fundamentale de cercetare, corespunz?toare sec?iilor ?tiin?ifice ale Academiei Oamenilor de ?tiin?? din România.

Cu prilejul sesiunii de acordare a premiilor, desf??urat? cu sobrietate ?tiin?ific?, pre?edintele Academiei Oamenilor de ?tiin?? din România, Prof. univ. dr. ing. Adrian Badea, a declarat: „Premiile A.O.?.R. constituie recompensarea muncii ?tiin?ifice a unor cercet?tori de elit?, români sau str?ini, materializate în lucr?ri de valoare, care spun, fiecare dintre ele, ceva nou în domeniul de specialitate. Prin aceste premii, celebr?m inteligen?a, creativitatea ?i inova?ia ?tiin?ific? într-o epoc? în care Uniunea European? pune accent pe educa?ia academic?, pe cercetarea ?tiin?ific?, pe inovare ?i pe cunoa?tere. Valoarea ?tiin?ific? a premiilor este sus?inut? de istoria ?i de prezentul Academiei Oamenilor de ?tiin?? din România, înfiin?at? în 1935 ca Academia de ?tiin?e din România. De-a lungul timpului pân? în prezent, institu?ia noastr? ?i-a f?cut din excelen?a în ?tiin?? ?i cultur?, din creativitate ?i inovare la cel mai înalt nivel academic misiunea fundamental? a existen?ei sale. Premiind lucr?ri importante, unele de o valoare excep?ional?, A.O.?.R. sus?ine calitatea ?i excelen?a academic? în lumea ?tiin?ei, a culturii ?i a civiliza?iei".

Premiile Academiei Oamenilor de ?tiin?? din România pe anul 2014

Sec?iunea ?tiin?e Matematice
- Premiul „Nicolae Teodorescu", Stochastic Differential Equations, Backward SDEs, Partial Differential Equations, Editura Springer, 2014, Aurel R??canu, Etienne Pardoux.

Sec?iunea ?tiin?e Fizice
- Premiul „?erban ?i?eica": Open Quantum Physics and Environmental Heat Conversion into Usable Energy, Editura Bentham, 2013, Eliade ?tef?nescu;
- Premiul „Ioan Ursu": Metode de evaluare a efectelor polu?rii aerului cu particule în suspensie asupra s?n?t??ii copiilor, Editura Matrix Rom, 2014, ?tefania Iordache, Daniel Dunea, Trond Bohler, Hai-Ying Liu, Maria Gavrilescu, Mihaela Oprea, Cornel Ianache, Tom Savu, Alin Pohoa??, Emil Lungu;

Sec?iunea ?tiin?e Tehnice
- Premiul „Herman Oberth": Cultur? ?i civiliza?ie aeronautic? (file de istorie), Editura Printech, 2014, Virgil Stanciu.

Sec?iunea ?tiin?e Agricole, Silvicultur? ?i Medicin? Veterinar?
- Premiul „Vasile Ghe?ie", Tratat de ?tiin?a alimenta?iei ?i cunoa?terea alimentelor, vol. 1, Editura Editura A.G.I.R., 2014, Constantin Croitoru;
- Premiul „Amilcar Vasiliu", Dic?ionar de Agromarketing, Editura Editura Tribuna Economic?, 2014, Constantin Marian.

Sec?iunea ?tiin?e Medicale
- Premiul „Carol Davila" pentru activitatea ?tiin?ific? de excep?ie ?i contribu?ia deosebit? în cre?terea vizibilit??ii ?tiin?ifice a revistei International Journal of Medical Dentistry (I.J.M.D.), Vasile Burlui;
- Premiul „Ilie Th. Riga" pentru activitatea ?tiin?ific? de excep?ie ?i contribu?ia deosebit? în derularea proiectului de înfiin?are a primului Centru de Cercetare - Dezvoltare pentru Studiul Morfologic ?i Genetic în Patologia Malign? din România (C.E.D.M.O.G.), Mariana A?chie;
- Premiul „Constantin C. Iliescu", Cardiac Arrhythmias. From Basic Mechanism to State-of-the-Art Management, Editura Springer, 2014, Ion C. ?intoiu, Ambrose S. Kibos, Bradley P. Knight, Vidal Essebag, Steven B. Fishberger, Mark Slevin.

Sec?iunea ?tiin?e Economie, Juridice, Sociologie
- Premiul „Nicholas Georgescu Roegen", Contribu?ii la conturarea unui model românesc de management, Editura Expert, 2013, Ion Petrescu;
- Premiul „Anghel Rugin?", Spre o moned? global?, Editura Expert, 2014, Napoleon Pop, Valeriu Ioan-Franc;
- Premiul „Tudor Popescu", Dreptul comer?ului interna?ional, Chi?in?u, 2014, Lilia Gribincea.

Sec?iunea Filosofie, Teologie ?i Psihologie
- Premiul „Constantin Noica", Thomas Kuhn despre revolu?ie ?i paradigm? în dezvoltarea ?tiin?ei, Editura Pro Universitaria, 2014, Angela Botez, Henrieta Ani?oara ?erban, Oana Vasilescu, Marius Augustin Dr?ghici, Gabriel Nagâ?.

Sec?iunea ?tiin?e Istorice ?i Arheologice
Premiul „Dimitrie Cantemir", România ?i Turcia. Actori importan?i în sistemul de rela?ii interbelice (1918-1940), Editura Cetatea de Scaun, 2014, Ionu? Cojocaru.

Sec?iunea ?tiin?e Militare
- Premiul „Mare?al Constantin Prezan", Eroii de la Nistru, Editura Favorit, 2014, Anatol Munteanu.

Premiile acordate de A.O.?.R. reprezint? recunoa?terea valorii ?tiin?ifice a lucr?rilor ?i a activit??ii autorilor lor. Lucr?rile premiate sunt rodul unor cercet?ri complexe, desf??urate pe mai mul?i ani, realizate fie de un unic autor, fie de colective de autori români ?i str?ini, care includ oameni de ?tiin?? ?i savan?i de prestigiu. Unele dintre acestea au f?cut deja o remarcabil? carier? interna?ional?. Un exemplu semnificativ îl constituie lucrarea Cardiac Arrhythmias. From Basic Mechanism to State-of-the-Art Management, realizat? de un colectiv ?tiin?ific coordonat de profesorul Ion C. ?intoiu, ap?rut? în 2014, la prestigioasa editur? Editura Springer într-un tiraj impresionant. Lucrarea se bucur? de un succes fulminant în mediile ?tiin?ifice ?i academice interna?ionale, reu?ind ca, în numai un an, s? strâng? peste 50.000 de cit?ri, ceea ce reprezint? o performan?? cu totul excep?ional?.

O parte dintre autorii lucr?rilor premiate au calitatea de membru al A.O.?.R., ceea ce atest? valoarea ?tiin?ific? a institu?iei pe plan na?ional ?i interna?ional. Pre?edintele Adrian Badea a invitat autorii premia?i ca, în acord cu editurile, s? introduc? lucr?rile premiate în biblioteca online a A.O.?.R.

footer