Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Redactia ART-EMIS   
Duminică, 18 Septembrie 2016 18:22

Kirov 2016-1O dovad? în plus c? „diploma?ia" coloniei România este str?in? de interesele ??rii ?i obedient? în fa?a unei „Europe" ipocrite, ca întotdeauna dup? 1990, ?tirile importante despre români le afl?m de la al?ii. Înc? o dat?, „Pactul Molotov-Ribbentrop" dictez?, ambasadorii partenerilor strategici joac? „la dublu", iar oficialii no?tril au adoptat ca metod? de lucru ?i ca politic? de stat „Omerta" ?efului statului: „Cine e orb, surd ?i tace, tr?ie?te o mie de ani în pace!". Ru?ii au mare noroc c? pe-acolo, pe la Kirov, nu s-a g?sit vreunun „Ciofânc?". Ar fi chemat repede un sobor de rabini ?i ar fi circumcis toate osemintele. Apoi... s? te ?ii. Dup? cum se vede, la ru?i nu prea merge. V? prezent?m un colaj despre acest eveniment. (Ion M?ld?rescu).

Resturi umane a mii de prizonieri, inclusiv români, g?site într-o groap? comun? din Federa?ia Rus?[1]

Groapa comun? a fost descoperit? în luna iunie, la periferia ora?ului rus Kirov, situat la 800 de km nord-est de Moscova, în stepa rus?. Reprezentan?i ai Grupului de speologie italian San Martino au declarat c? în groapa care are dimensiunile de 100/50 de metri sunt 15.000-20.000 de schelete. Este vorba de resturi apar?inând unor militari deceda?i în primele luni ale anului 1943 dup? ce au fost lua?i prizonieri de armata sovietic? dup? contraofensiva de la Stalingrad. Groapa comun? se afl? la 15 kilometri de ora?ul Kirov, în apropierea Râului Vjatka, de-a lungul c?ii ferate transsiberiene. Dup? primele cercet?ri, au fost stabilite na?ionalit??ile unora dintre victime: italieni, germani, români ?i unguri - prizonieri de r?zboi mor?i de foame, de frig, de boli, în timp ce erau transporta?i cu trenul. De aceea au fost îngropa?i de-a lungul c?ii ferate. Cercet?torii ru?i Aleksei Ivakin ?i Andrei Ogoljuk au estimat c? în groap? ar putea fi între 15.000 ?i 20.000 de schelete. „Mul?umim asocia?iei ungare Had-és Kultúrtörténeti Egyesület pentru semnalarea care ne-a permis s? lu?m leg?tura cu persoanele din Rusia care se ocup? de aceast? descoperire excep?ional?", a declarat Gianfranco Simonit, responsabil al Sec?iei de cercet?ri istorice a Grupului de speologie San Martino. Simonit a declarat c? Ambasada Italiei din Rusia a fost informat? în iunie în leg?tur? cu acest caz, la fel ?i reprezentan?ele diplomatice ale Germaniei, Ungariei ?i României. (Mediafax).

Oasele albe care dor[2]

Presa italian? a anun?at descoperirea unei gropi comune, la periferia ora?ului Kirov. Ministrul român de Externe e obligat s? dea explica?ii pentru descoperirea unei gropi comune în Rusia.

„Fiecare soldat mort în r?zboi s-a transformat într-o floare a soarelui"

„Fiecare soldat mort în r?zboi s-a transformat într-o floare a soarelui". Replica este dat? într-o imensitate de p?l?rii galbene râzând în soare, de o rusoaic? de la ?ar? unei italiance venite de la mii de kilometri pân? în inima Uniunii Sovietice pentru a-?i c?uta so?ul dat disp?rut în decembrie 1942, dup? pr?bu?irea frontului început? pe flancurile române?ti de la Stalingrad. Sophia Loren face un rol incredibil în „I Girasoli" (Florile soarelui), filmul lui Vittorio de Sica din 1970. C?ut?rile ei furibunde o duc în cele din urm? c?tre locul în care tr?ia so?ul ei Antonio (Marcello Mastroianni), un soldat amnezic pr?bu?it în iarna lui 1942 într-o step? necunoscut? ?i salvat de o sor? medical? rus?. Filmul lui de Sica e un tribut adus celor 82.000 de italieni mor?i în Rusia, în Al Doilea R?zboi Mondial. Jum?tate dintre ei au murit în lag?rele de prizonieri, uneori în acelea?i înc?peri sordide pe care le împ?r?eau cu solda?ii români care ?i-au l?sat ?i ei oasele albe ?i goale în pustiile Rusiei. 281.000 de români au pierit pe frontul de Est. Mul?i dintre ei zac ?i acum în gropi f?r? cruci, ne?tiu?i de nimeni, dar plân?i în ?ar? de p?rin?ii, fra?ii sau copiii lor care i-au a?teptat zeci de ani în zadar s? mai intre o dat? în curtea casei.

Viziunea pr?bu?irii sub loviturile cumplite ale nemiloasei noastre istorii

În cartea sa, „P?timiri ?i ilumin?ri din captivitatea sovietic?", profesorul Radu M?rculescu, trecut la propriu în lumea drep?ilor în 2011, la 96 de ani, poveste?te momentul întoarcerii în ?ar? dup? 9 ani de prizonierat la Oranki, Usciora sau Monastârka, în cele mai infernale locuri inventate de om pentru distrugerea omului: „În sfâr?it, intrai, urcai treptele terasei ?i, când s? ap?s pe butonul soneriei, u?a se deschide brusc, ca ?i când cineva ar fi pândit în spatele ei, ?i... nu se poate... Cum? B?trânica asta, pu?in adus?, parc? mic?orat?, pl?pând?, albit? ?i cu o boare de lacrimi pe gene s? fie mama mea? O comparai cu cea pe care o l?sasem la plecare: o femeie în putere, dreapt?, ferm?, st?pân? pe sine... În imaginea de acum a mamei, am avut viziunea pr?bu?irii, sub loviturile cumplite ale veacului ?i ale nemiloasei noastre istorii, a întregii noastre lumi de alt?dat?. Am strâns-o la piept cu putere, am îmbr??i?at-o îndelung, dar mi-am oprit la timp lacrima ce-mi for?a nodul din gât. « Mult ai mai lipsit, mam?! Inuman de mult, îmi spuse, privindu-m? lung ?i ?tergându-?i ochii. Dar acum, c? te v?d, sunt fericit? »".

Fantome vii, proscri?i care luptaser? cu arma în mân? împotriva „prietenilor sovietici"

Era 1951, anul în care italienii î?i c?utau disp?ru?ii din Rusia, îns? românii nu aveau acest drept. Din voin?a regimului bol?evic instaurat dup? 1944, r?zboiul împotriva U.R.S.S. nu a existat, a fost ?ters din istoria Republicii Populare Romîne, ?i prin urmare nici mor?ii ?i disp?ru?ii lor nu mai existau. Cei întor?i - mutila?i fizic ?i psihic de ororile tr?ite - erau ni?te fantome vii, proscri?i care luptaser? cu arma în mân? împotriva „prietenilor sovietici". România comunist? a ales s? îndese în malaxorul uit?rii carnea ?i oasele sutelor de mii de tineri du?i dincolo de Nistru. C?r?ile de istorie nu con?ineau o fraz? despre mor?ii români de la Stalingrad sau din Crimeea. Tendin?a a continuat ?i dup? 1989 ?i, mai revolt?tor, este între?inut? ?i de tehnocra?ii afla?i acum la guvernare. Din nefericire pentru ei, undeva în cernoziomul rus, ??nd?rile acelea de oase înc? exist?. Carnea a putrezit, dar ciolanele albe de Ioni, Mihai, Constantini înc? a?teapt? ziua dezvelirii tainei mor?ii lor. Joi, presa italian? a anun?at descoperirea unei gropi comune, la periferia ora?ului Kirov (800 de kilometri nord-est de Moscova), în care se afl? între 15.000 ?i 20.000 de schelete de solda?i mor?i în primele luni ale anului 1943. Din primele cercet?ri, au fost stabilite na?ionalit??ile victimelor. Sunt italieni, germani, unguri ?i români.

Kirov a fost punctul terminus pentru multe mar?uri ale mor?ii, prin z?pad?, ger, foamete, sete. Cei pr?bu?i?i ?i r?ma?i în urm? erau mirui?i cu un glon? în frunte de santinelele sovietice. Supravie?uitorii epuiza?i de mar?ul prin viscol erau înghesui?i în bou-vagoane tencuite de ghea??. În cartea „Sacrificiu în step?", Adolfo Tosello, un vân?tor de munte italian luat prizonier, poveste?te experien?a drumului spre lag?rul Piniug, de lâng? Kirov, ora?ul lâng? care a fost f?cut? recenta descoperire macabr?. La îmbarcare, în vagonul s?u erau 70 de oameni. La sosire, jum?tate erau mor?i: „Dup? o vreme, nimeni nu le mai d?dea aten?ie celor care mureau. Supravie?uitorii spuneau: « A murit ?la ». Îl luam ?i îl puneam pe gr?mada de cadavre adunat? într-un col?, la fel cum arunci gunoiul. Încercam s? le afl?m numele, s? le salv?m pl?cu?ele cu nume, dar apoi în lag?r autorit??ile ne-au perchezi?ionat ?i ne-au luat tot. Numele scrise pe o bucat? de hârtie ?i pl?cu?ele de identitate au disp?rut".

R?m??i?ele trecerii prin iad - zeci de mii de solda?i da?i disp?ru?i pe frontul de Est nu au nici acum un mormânt

Radu M?rculescu scrie ?i el despre înghesuiala, mizeria, p?duchii, pe?tele s?rat (siliotka) ?i pesme?ii usca?i (suhari) din vagoanele pentru animale cu care au fost transporta?i s?pt?mâni de-a rândul. ?i mai scrie despre moarte: „Evada aproape în fiecare noapte câte unul din vagonul realit??ii, l?sându-?i z?log trupul stors de suferin??. [...] Apoi, la vreo sta?ie oarecare, se deschidea u?a ?i în dreptul ei ap?rea convoierul întrebând câ?i oameni au murit az'noapte. « Unu », r?spundea corul... « Malo » (pu?in), replica acesta dojenitor. În vagonul al?turat au murit cinci", ne spunea el cu tonul unei provoc?ri la o întrecere socialist?: care din vagoane s? dea cea mai mare produc?ie de mor?i pe noapte". Mor?ii din aceste vagoane erau arunca?i la sosire în gropi comune. La fel se întâmpla ?i cu cei secera?i ulterior în lag?re, de inani?ie ?i de boli. Ce au g?sit cercet?torii ru?i la periferia ora?ului Kirov este doar o mic? parte din r?m??i?ele trecerii prin iad a aproape un milion de de oameni, cândva, acum 73 de ani. Infernul a trecut, ignoran?a a r?mas, îns?, la fel. Gianfranco Simonit, cercet?torul italian alertat de descoperire de o asocia?ia maghiar?, a declarat c? Ambasada Italiei din Rusia a fost informat? despre descoperire în luna iunie, la fel ?i reprezentan?ele diplomatice ale Germaniei, Ungariei ?i României.

Unele obiceiuri nu dispar niciodat?

Publicarea acestei informa?ii pe site-ul Ministerului de Externe ar fi interesat direct sute de mii de români. Zeci de mii de solda?i da?i disp?ru?i pe frontul de Est nu au nici acum un mormânt, iar numele lor sunt pomenite duminica în biserici de copiii lor sau de nepo?i. Unii dintre ei au fost înghi?i?i de groapa hapsân? de lâng? Kirov, iar viziunea magic? a regizorului italian Vittorio de Sica i-a transformat în flori ale soarelui. Pentru toate experien?ele traumatizante descrise mai sus, Ministerul de Externe era dator s? informeze publicul despre descoperirea macabr?. De asemenea, era obligat s? întreprind? o ac?iune de centralizare a numelor solda?ilor r?ma?i disp?ru?i acum peste ?apte decenii, în încercarea de a le contacta urma?ii. Deocamdat?, românii au aflat ?tirea de la al?ii, ca de obicei.

Actualul ministru de Externe, Laz?r Com?nescu, care ?i-a negat o bucat? de istorie, a fost diplomat ?i în România de dinainte de 1989. Unele obiceiuri pur ?i simplu nu dispar niciodat?.
-------------------------------------------
[1] http://www.mediafax.ro/externe/resturi-umane-a-mii-de-prizonieri-inclusiv-romani-gasite-intr-o-groapa-comuna-din-rusia-foto-15712289
[2] Costin ?tiucan, http://www.gandul.info/puterea-gandului/oasele-albe-care-dor-de-ce-ministrul-roman-de-externe-e-obligat-sa-dea-explicatii-pentru-descoperirea-unei-gropi-comune-in-rusia-15713890

footer