Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Victoria Popa, Chi?in?u   
Duminică, 28 August 2016 19:00

Chi?in?u-27.08.2016La 27 august, în 1991, Republica Moldova ?i-a proclamat independen?a fa?? de U.R.S.S., în care a fost înglobat? for?at prima dat? în 1940, apoi, a doua oar? în 1944. La 27 august 2016, la Chi?in?u a fost organizat? o parad? militar? care ?i-a propus marcarea împlinirii a 25 de ani de la declararea independen?ei Republicii Moldova. Manifest?rile au debutat cu depuneri de flori la monumentul domnitorului ?tefan cel Mare ?i Sfânt. Situa?ia economic? ?i social? precar? în care se afl? Republica Moldova a f?cut ca o serie de personalit??i s? reac?ioneze nefavorabil, considerând c? o astfel de parad? constituie o sfidare, incidentele care au avut loc în timpul manifesta?iei din ziua de 27 august confirmând afirma?iile domniilor lor. De?i un impresionant dispozitiv de poli?i?ti, carabinieri ?i garduri de plas? au restric?ionat accesul oamenilor în perimetrul pie?ei, programul festiv a fost marcat de incidente în apropierea Pia?ei Marii Adun?ri Na?ionale, unde grupuri de manifestan?i au scandat lozinci anti-guvernamentale. Red?m opiniile exprimate de fostul Ministru al Ap?r?rii, generalul Ion Costa? ?i conf. univ. dr. Vasile ?oimaru, semnatar al Declara?iei de Independen??. (Redac?ia ART-EMIS)

„V? da?i seama unde am ajuns, dac? s-a modificat o Constitu?ie într-un cabinet, anulându-se într-o noapte 400 de mii de semn?turi ale popula?iei Republicii Moldova?! [...] În 25 de ani de independen??, ho?ia a ajuns la un miliard de dolari, iar P.I.B.-ul Republicii Moldova e la nivelul anului 1975"[1]. (Vasile ?oimaru - semnatar al Declara?iei de Independen?? a Republicii Moldova).

„Organizarea unei parade fastuoase cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la proclamarea independen?ei statului Republica Moldova, la 27 august curent, « intr? în acela?i co? de umilin?? na?ional? »"[2]. (Generalul Ion Costa?).

Sâmb?t?, 27 august

În Pia?a Marii Adun?ri Na?ionale (din Chi?in?u - n.r.), se va desf??ura o parad? organizat? de structurile Ministerului Ap?r?rii cu participarea a 2.000 de militari de la noi ?i a 200 de militari din str?in?tate. Am mers pe 23 august curent la una din exers?rile militarilor pentru parad?. Prezent la repeti?iile defil?rii, viceministrul Ap?r?rii Alexandru Cimbriciuc ne-a informat c? preg?tirile militarilor sunt în toi. „Se lucreaz? mult la detaliile c?rora militarii trebuie s? le acorde aten?ie ca la 27 august s? avem o defilare de excep?ie, unde va fi antrenat? ?i tehnica militar? de lupt?. Vor participa diferite subdiviziuni specializate ale Ministerului Ap?r?rii, Armata Na?ional?, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informa?ii ?i Securitate, S.P.P.S. ale S.S.E. ?i 200 de militari de peste hotare. Ace?tia vin din România, S.U.A., ??rile Baltice, Polonia ?i alte state". Potrivit lui Cimbriciuc, pentru festivitatea militar? de sâmb?t? au fost alocate 3 milioane de lei din bugetul Ministerului Ap?r?rii. „Aloca?ie anume cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la independen?a statului nostru", a subliniat Cimbriciuc. Demnitarul ne-a asigurat c? serviciile ministerului de resort „au f?cut deja achizi?iile publice necesare pentru cazarea ?i hrana militarilor str?ini".

„Parad? în stil european, sub standarde NATO"

Alexandru Cimbriciuc a mai spus c? parada va fi una modern?. „Nu mai sunt elemente sovietice, când comandantul salut? fiecare subdiviziune. Va fi doar trecere în pas caden?at în coloan? în fa?a celor prezen?i din Pia?a Marii Adun?ri Na?ionale. Deci, stil european, sub standarde N.A.T.O.". ?eful statului-major, generalul Igor Cutie, a fost desemnat comandant al festivit??ii militare. Generalul a ini?iat procesul de preg?tire pentru parad? în ianuarie curent, iar antrenamentele au început acum o lun? de zile, ne-a spus Igor Cutie: „În ultimele dou? s?pt?mâni, exers?m de trei ori pe s?pt?mân?, câte o or? ?i jum?tate. [...] Particip? for?e militare din toate structurile statului. Avem ?i o forma?ie de femei. Ele vor merge împreun? cu b?rba?ii la parad?. Acestea sunt fetele primei promo?ii a Academiei militare, avansate în grad de locotenent, fiind parte a Armatei Na?ionale", ne-a informat generalul Cutie. Potrivit lui, militarii str?ini au participat la repeti?iile paradei ieri ?i azi, la ora 9.00. Parada va începe cu defilarea comandantului, în spatele ma?inii comandantului va începe prezentarea drapelelor de stat, urmate de forma?iunile de veterani care au participat la diferite conflicte ?i r?zboaie, dup? care vor trece în mar? contingentele din str?in?tate, subdiviziuni ale Armatei Na?ionale, Ministerul Afacerilor Interne, S.P.P., Serviciul de Informa?ii ?i Securitate ?i se va încheia cu garda de onoare. Este o festivitate militar? care reprezint? simbolurile statului, armata ?i structurile de ap?rare ale statului. Igor Cutie a mai participat în cariera sa la diferite parade. Acest model difer? de cel din 2011. Acum va fi unul de tip occidental, schimbat radical, unde se va face demonstrarea forma?iunilor pedestre ?i a tehnicii militare.

„Parada intr? în acela?i co? de umilin?? na?ional?, un osp?? în vreme de cium?"

Referindu-se la parada fastuoas? de la Chi?in?u, generalul Ion Costa? a opinat c? ea e o sfidare a integrit??ii ?i statalit??ii Republicii Moldova, în timp ce armata rus? se afl? pe teritoriul transnistrean ?i exerseaz? la câteva zeci de kilometri de Chi?in?u. „Este inacceptabil? în situa?ia economic? actual?, cu furtul miliardului cu care ne-am prosl?vit în toat? lumea, când statul este într-un haos total, când oamenii o duc tot mai greu. Satele sunt distruse, f?r? infrastructur?, nu exist? comunica?ii, apeduct, canalizare, iluminare stradal?. Pleac? masiv tineretul. O mul?ime de copii ne?colariza?i. Se închid ?coli, institu?ii medicale, gr?dini?e. E o ru?ine ca guvernan?ii s? foloseasc? ultimul b?nu? care s-ar putea cheltui în alte scopuri - pentru b?trâni, spitale, copii orfani. Asta s-ar numi « osp?? în vreme de cium? ». Într-o stare de criz? total?, mintal?, spiritual?, economic?, social?, cum s? faci parade cu mari « realiz?ri » la 25 de ani de independen??? To?i tac. Suntem un neam la? ?i merit?m ceea ce avem. Nu ?tim cine suntem, ce limb? vorbim, încotro mergem. Am luat ap? în gur?, ne veselim, îi tot d?m cu be?ia... E o tragedie. Parada intr? în acela?i co? de umilin?? na?ional?". Men?ion?m c? generalul Ion Costa? a fost invitat la eveniment, dar a refuzat, spunând c? „este o batjocur? ?i o sfidare organizarea unui asemenea show".

Ho?ii de miliarde în 25 de ani de independen??

Vasile ?oimaru, doctor în economie, conf. univ., unul dintre cei 278 de semnatari ai Declara?iei de Independen??, sus?ine c? organizarea fastuoas? a paradei e o ru?ine. „În calitate de economist, v? spun c? ei s?rb?toresc 25 de ani de independen??, când P.I.B.-ul Republicii Moldova este la nivelul anului 1975. Îi întreb: asta s?rb?torim noi? Deci în timpul agrocomuni?tilor, agrosociali?tilor economia R. Moldova a c?zut de trei ori. Despre ce parad? militar? vorbim? Ei, to?i cei care au condus R. Moldova în ace?ti ani, ?i-au luat Ordinul Republicii. To?i agrarienii, to?i sanghelienii, to?i prim-mini?trii ?i f?rf?carul ?sta de Plahotniuc. Pentru ce a?i luat, m?i nes?bui?ilor ce sunte?i? Pentru « succesele » noastre, c? tr?im în cel mai s?rac stat din Europa? [...] Trebuie s? schimb?m numele Republicii Moldova pentru c? nu mai corespunde deja numelui pe care l-a luat la proclamarea independen?ei. Ast?zi, ea trebuie s? se numeasc? Republica Edelweis, condus? dintr-un singur cabinet, mobilat la cel mai înalt nivel. [...] V? da?i seama unde am ajuns, dac? s-a modificat o Constitu?ie într-un cabinet, anulându-se într-o noapte 400 de mii de semn?turi ale popula?iei Republicii Moldova?! Asta am f?cut noi, asta am votat cu 25 de ani în urm?? S? furi un miliard într-o singur? noapte, în cea mai s?rac? ?ar? din Europa ?i pân? acum s? nu se g?seasc? cine-i vinovatul?! Numai pe Filat s?-l g?seasc? vinovat, iar ceilal?i care au furat de patru ori mai mult, nu? ?i ei spun acum c? se ocup? de c?utatul celui care a furat miliardul. Domnilor, n-o s? v? cread? nimeni! N-o s? ias? nimic din alegerile din 30 octombrie. Dac? nu se g?se?te pân? atunci unde a disp?rut miliardul, încerca?i degeaba s? mai stabiliza?i cumva societatea asta!", sus?ine Vasile ?oimaru.
-----------------------------------------------
[1] http://www.jc.md/republica-edelweiss/ ?i http://jurnal.md/ro/politic/2016/8/27/republica-edelweiss-sau-ospat-in-vreme-de-ciuma/
[2] Ibidem.

footer