Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Redactia ART-EMIS   
Luni, 20 Iunie 2016 08:26

Boboc 2016În zilele de 16-17 iunie 2016, sub organizarea Statului Major al For?elor Aeriene din cadrul Ministerului Ap?r?rii Na?ionale al României, s-au desf??urat, la Boboc-Buz?u, lucr?rile celei de-a VIII-a edi?ii a Sesiunii Interna?ionale anuale de Comunic?ri ?tiin?ifice a ?colii de Aplica?ie pentru For?ele Aeriene „Aurel Vlaicu". O manifestare de înalt? ?inut? ?i cu ecouri pozitive previzibile!

În contextul fr?mânt?rilor geo-politice ?i geo-strategice contemporane, comunic?rile prezentate în cadrul sesiunii de comunic?ri din acest an au reu?it s? eviden?ieze un moment important al istoriei noastre na?ionale, denumirea manifest?rii fiind deosebit de sugestiv?: „For?ele Aeriene ale României de la R?zboiul de Întregire Na?ional?.
Sec?iunea a I-a: Perspectivele euroatlantice - Doctrin?, instruire, înzestrare.
Coordonator: Comandor dr. Marius Nicoar?
Sec?iunea a II-a: Tradi?ie ?i continuitate, personalit??i, ac?iuni militare, 1916-1919
Coordonator: Comandor dr. J?nel T?nase

La deschiderea lucr?rilor, Comandorul (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, membru A.O.?.R., a transmis mesajul adresat participan?ilor de c?tre pre?edintele Academiei Oamenilor de ?tiin?? din România, General (r) prof. univ. dr. Vasile Cândea. Complexitatea ?i documentarea comunic?rilor prezentate au reu?it s? eviden?ieze înaltul nivel al Sesiunii de Comunic?ri, dar s? ?i reliefeze meritele organizatorilor, angaja?i s? execute dificile ?i numeroase „cabraje", „tonouri", „glisade" ?i „loopinguri", pentru a dep??i dificult??ile inerente ale unei asemenea „desf??ur?ri de for?e", ?i a-?i atinge obiectivele. Vârful de atac al „escadrilei de lupt?" a manifest?rii (a se citi comisia de organizare) a fost Comandorul Nicolae T?n?sie, Comandantului ?colii de Aplica?ie a For?elor Aeriene „Aurel Vlaicu", secondat de forma?ia compus? din: Comandor Ovidiu B?lan, Comandor dr. Marius-Adrian Nicoar?, Comandor dr. J?nel T?nase, Lt. Col. Albert R?pi?eanu, Cpt. Comandor Costinel Doroban?u, Lt. Col. Virgil To?a, Lt. Col. Doru Poponeci. Tuturor, le prezent?m onorul pentru reu?ita misiunii.
Printre cei prezen?i s-au aflat personalit??i de marc?, militare ?i civile:
- Gen. Laurian Atanasof - ?eful Statului Major al For?elor Aeriene, care a acordat câtorva dintre cei prezen?i, medalia „Meritul Aeronautic"
- Comandor Nicolae T?n?sie - comandantul ?colii de Aplica?ie pentru For?ele Aeriene
- General de divizie Ioan Rus - pre?edintele Asocia?iei Române pentru Propaganda Istoriei Avia?iei
- C-dor (r) prof. univ. dr. Jipa Rotaru, membru corespondent al Academiei Oamenilor de ?tiin?? din România
- C-dor dr. Marius Adrian Nicoar?, adjunct al comandantului ?colii de Aplica?ie pentru For?ele Aeriene
- Prof.univ.dr. Ion Giurc? - Universitatea Na?ional? de Ap?rare „Carol I"
- Prof.univ. dr. ?tefan Iovan
- General Mr. Gheorghe V?duva
- Comandor (r) Eminescu Co?erea - fost comandant al ?colii de Aplica?ie pentru For?ele Aeriene... istorici ?i profesori din diferite institu?ii de cercetare ?i înv???mânt
Au mai avut comunic?ri cuprinse în program, dar din motive obiective nu au putut participa: prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Ion M?ld?rescu ?.a. În cadrul lucr?rilor au fost abordate probleme de istorie, teme privind evolu?ia aeronauticii militare române?ti ?i „100 de ani de la intrarea României în R?zboiul de Întregire (1916-1919)".
În cea de a treia zi a sesiunii de comunic?ri, participan?ii s-au putut bucura de un original spectacol aviatic. O ac?iune, în egal? m?sur?, reu?it? ?i util?, care trebuie continuat? ?i sus?inut?, pentru care organizatorii merit? tot respectul.

footer