Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Felicia Nichita-Toma, Cern?u?i, Bucovina   
Duminică, 14 Februarie 2016 17:46

Românii din BucovinaCu sufletele înc?rcate înc? de emo?iile în?l??toarelor evenimente succeda si pentru pamantul sfantte de marcarea, la 24 ianuarie, la Cern?u?i, a Micii Uniri ?i 150 de ani de la trecerea la cele sfinte ale c?rturarului Aron Pumnul, iubitul dasc?l al lui Mihai Eminescu, la 6 februarie am „în?euat calul", cum prefera s? spun? simbolic Poetul, ?i, la invita?ia domnului Ion Boto?, înso?ind-o pe Excelen?a Sa Eleonora Moldovan, împreun? cu doamnele Georgeta Laz?r-Niscoromni, Aurica Fedoreac, profesoare de psihologie ?i, respectiv, biologie, în clase cu limba român? de predare de la ?coala Medie mixt? din comuna Boian, raionul Noua Suli??, elevele Silvia Fedoreac, de la aceea?i ?coal?, Tatiana Govornean, de la Gimnaziul nr.6 din Cern?u?i, am „pogorât" în ?ara Maramure?ului, pe care, spiritual, Tisa n-a desp?r?it-o niciodat?, nici domina?ia st?pânirilor ce s-au succedat, pentru a ne uni într-o îmbr??i?are fr??easc?, în cuget ?i sim?ire româneasc?, sub auspiciile crea?iei eminesciene, în cadrul Concursului literar „Mihai Eminescu".

S-au întâlnit Românii din dreapta ?i stânga Tisei, cei din ?ara Fagilor - Bucovina ?i din ?ara brazilor - Maramure?, dou? provincii române?ti cedate ?i înstr?inate de ?ar?

„To?i românii au pogorât din Maramure?", spunea Poetul. De altfel, parafrazându-l pe Constantin Noica, „Omul deplin al culturii române?ti" - Mihai Eminescu, con?tiin?a neamului, care a purtat în sufletul s?u durerea românilor din toate timpurile, i-a unit, sâmb?t?, 6 februarie, sub nimbul nemuririi sale, pe românii din dreapta ?i stânga Tisei, pe acei din ?ara Fagilor - Bucovina ?i din ?ara brazilor - Maramure?, dou? provincii române?ti cedate ?i înstr?inate de ?ar?, într-o cald? îmbr??i?are fr??easc? la cea de-a X-a edi?ie jubiliar? a Concursului literar „Mihai Eminescu", organizat? prin osârdia domnului Ion Boto?, pre?edintele Uniunii Regionale a Românilor din Transcarpatia „Dacia", ?i doamnei Elena ?ovac, directoarea ?colii Medii din Ap?a de Mijloc, manifestare de anvergur?, sufletul c?reia fiind doamnna Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cern?u?i, care face posibilul ?i chiar imposibilul pentru p?strarea românit??i pe aceste meleaguri str?bune, dup? cum a sensibilizat ?i doamna Natalia Laz?r, directorul Centrului Negre?ti-Oa?, pre?edintele juriului. Prezent? la ultimele patru edi?ii ale Concursului ce se desf??oar? sub semnul lui Eminescu ?i d?inuirii limbii române, adresându-le mul?umiri dl Ion Boto? ?i dnei Elena ?ovac pentru continuitatea proiectului literar, dedicat Voievodului Limbii Române, Luceaf?rului poeziei române?ti - Mihai Eminescu, pedagogilor ?i tuturor organizatorilor, Excelen?a Sa Eleonora Moldovan ?i-a exprimat admira?ia fa?? de românii maramure?eni, în deosebi, „fa?? de copiii care î?i p?streaz? graiul ?i portul popular, valorile na?ionale, mo?tenite de la p?rin?i ?i bunei, ce prin frumosul eveniment ?i gândire prezint? nu doar cultura noastr? na?ional?, ci poart? valul ?i r?d?cina Marelui Poet, care ne reprezint? ca na?iune, ca popor care are valori, patrimoniu cultural ?i na?ional, în constela?ia popoarelor europene, în universul literaturii ?i culturii universale. S?rb?toarea de azi e un moment aniversar pentru comunitatea româneasc? din dreapta Tisei, eveniment ce-i marcheaz? pe românii din Maramure?ul istoric, care reprezint? cultura noastr? na?ional?. Prin crea?ia sa Eminescu transmite tinerei genera?ii mândria de a fi reprezentanta unui popor care are ?i î?i cunoa?te r?d?cinile, valorile, mândria de a avea un patrimoniu mo?tenit din mo?i str?mo?i. Eminescu este acela ce ne une?te".

„Suntem români ?i punctum"

Domnul Ion Boto? a dat citirii mesajului, Ambasadorului Extraordinar ?i Plenipoten?iar al României la Kiev, Corneliu Ionescu, cu prilejul edi?iei jubiliare, privind promovarea culturii ?i identit??ii na?ionale de c?tre românii din dreapta Tisei, iar dl Tiberiu Moraru, pre?edintele Asocia?iei „Mor?ri?a" din Oradea, a transmis mesajul directorului revistei „Familia", care anul precedent ?i-a s?rb?torit 150 de ani de la apari?ie, iar în martie 2016 va marca 150 de ani de la publicarea primei poezii a lui Eminescu, d?ruind Muzeului de Istorie ?i Etnografie, condus de Ion Boto?, din partea directorului Ion Moldovan, un document pre?ios, o plachet? editat? cu ocazia respectivului jubileu al publica?iei. În lumina acestui crez ?i ideal na?ional - „Suntem români ?i punctum", la respectivul for de cultur? ?i civiliza?ie româneasc?, ajuns la edi?ia a X-a, desf??urat în trei sec?iuni - poezie, dramatizare ?i interpretare muzical? - în incinta ?colii Medii din Ap?a de Jos, au participat elevi de la 10 ?coli cu limba român? de predare din regiunea Transcarpatic?: Ap?a de Mijloc, Biserica Alb?, Bou?u Mic, C?rbune?ti, Dobric, Pl?iu?, Slatina, Strâmtura, Topcino, Ap?a de Jos, un grup de copii volohi din localitatea Poro?covo, care, de?i nu ?tiu a scrie ?i nici a citi în limba român?, a con?tientizat dl Ion Boto?, nu au ?coli cu limba român? de predare, nici bog??ii, dar cânt? din suflet în limba român?, îndruma?i de p?storul Vasile Lacato? de la Centrul penticostal. De altfel, dasc?lul a salvat 200 de suflete dornice de a înv??a ?i de a cânta în limba român?, ace?ti copii beneficiind de c?ldura inimii lui generoase.

De?i cea mai dificil? sec?iune a fost cea de recitire, fiindc? poezia a fost prioritar?, dup? cum a specificat doamna Natalia Laz?r, pre?edinta juriului, iar pentru a crea un spectacol complet, copiii au adus în fa?a publicului momente muzicale ?i dramatiz?ri. Cu premiul III (sec?iunea poezie) a fost premiat? ?i Tatiana Govornean de la Gimnaziul nr. 6 din Cern?u?i, pentru declamarea poeziei „Luna iese dintre codri". Desemnându-i cu Premiul I pe cei mai buni elevi, participan?i la Concurs: Silvia Fedoreac (elev? în clasa româneasc? a 8-a „A" de la ?.M. Boian, care a interpretat cu suflet în?l??torul imn al limbii române - „Pentru ea", îndrumat? de diriginta Georgeta Laz?r-Niscoromni) ?i Andreea Chi? (sec?iunea interpretare), grupul de elevi de la ?coala din C?rbune?ti (sec?iunea dramatizare, „Scrisoarea a 3-a"), Maria Borta de la ?coala din Bou?u Mic (sec?iunea poezie"), doamna Consul General Eleonora Moldovan le-a înmânat diplome ?i plachete cu chipul lui Eminescu, asigurând tot sprijinul Consulatului General al României la Cern?u?i, pe acest palier educa?ional respectivii tineri beneficiind ?i în anul curent de odihn? pe gratis pe litoralul Patriei noastre istorice. Surprinz?toare a fost pentru noi, cei din nordul Bucovinei, prezen?a la eveniment a celor 10 directori de ?coli cu limba român? de predare din regiunea Transcarpatic? (pe directorii ?colilor române?ti din nordul Bucovinei nu-i aduni la manifest?rile noastre culturale nici cu arcanul, cu excep?ia a doar 1-2 persoane), pentru ei Excelen?a Sa a avut nu doar o simpatie aparte ?i alese mul?umiri, ci ?i câte un colet de carte româneasc?, cu premii speciale ?i personale b?ne?ti men?ionându-i pe copila?ii din Poro?covo, pe micu?ii de la gr?dini?a din Ap?a de Mijloc, pe elevii de la ?coala din Fântâna Alb? ?i pe cele dou? membre ale Grupului Interna?ional vocal „Anghelina Iovdii" ?i Andreea Chi? - chitar?, participante la toate cele zece edi?ii ale concursului. În incinta Euroclubului, de pe lâng? ?coal? Medie, la doi ani de activitate a organiza?iei, doamna Eleonora Moldovan a f?cut dona?ie de carte româneasc?, discutând cu conducerea acestuia despre proiecte de perspectiv?.

Ceea ce se face din dragoste de neam, de grai, nu se pierde, d?inuie

Al?turi de elevii de la ?colii Medii Ap?a de Jos, care au delectat oaspe?ii printr-un concert de zile mari, „Din Boian la Vatra Dornei", de pe meleagul Bihorului, au încins o hor? mare a cântecului românesc profesoarele Maria Matei din Oradea ?i Georgeta Niscoromni din s. Boian, oaspete de onoare al ?colii Medii Ap?a de Jos, originar? din aceast? pitoreasc? localitate, confirmând prin cântec adev?rul c? „Suntem ai României" ?i avem datoria de „A lupta pentru unire ?i pentru p?mântul sfânt". Avându-l ca reper pe Eminescu, avem certitudinea s? credem în destinul limbii române, s? transmitem aceast? iubire, pentru c? ceea ce se face din dragoste de neam, de grai, nu se pierde, d?inuie. S? nu încet?m s? iubim, s? gândim, s? vorbim, s? vis?m în limba român?, c? Limba Român?, Patria noastr?, va d?inui prin Eminescu, prin ace?ti tineri frumo?i ?i talenta?i ce înva?? în dulcele ?i sfântul grai al str?mo?ilor.

Foto: „Zorile Bucovinei"
Grafica - Ion M?ld?rescu

footer