Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Dr. Kiki Skagen Munshi, S.U.A.   
Joi, 24 Decembrie 2015 21:23

Craciun K.S.M.Cr?ciunul bate la u??, iar familiile se adun?

Este luna decembrie ?i toat? ?ara se preg?te?te pentru Cr?ciun. Gazetele sunt pline de reclame, mall-urile gem de oameni, iar brazii de Cr?ciun stau sprijini?i de pere?i la intrarea în supermarket. „Orgia" marilor cheltuieli ?i a meselor copioase, în general excesele din vremea s?rb?torilor au început. Din aceste pricini ?i mai ales, din altele, pentru cei mai mul?i dintre americani Cr?ciunul înseamn? ?i altceva, înseamn? familie, biseric? ?i ac?iuni de caritate. Aceste trei cuvinte nu se prea potrivesc cu ?tirile zilei, vreau s? spun cu unii candida?i politici p?trun?i de oricare alt spirit, decât de cel al Cr?ciunului; cu ve?tile despre asasinate în mas?, cu cele despre bombardamentele masive din alte ??ri. Dar aici, la noi, la nivelul oamenilor obi?nui?i, aceste trei cuvinte fac parte din via?a normal?, cea de toate zilele. M? rog, statisticile privind familia nu arat? prea grozav. Potrivit lui „Pew Research Center", din Washington, D.C., numai 46% dintre copiii americani sub 18 ani locuiesc într-o cas? cu doi p?rin?i c?s?tori?i, heterosexuali ?i afla?i la primul lor mariaj (ca s? fim ?i mai preci?i, probabil c? unii dintre ace?ti copii, nu mul?i, au fost adopta?i...) Circa 41% dintre copiii din ziua de azi s-au n?scut din p?rin?i nec?s?tori?i, iar 34% tr?iesc doar cu un singur p?rinte, nec?s?torit, sau divor?at. Nu-i prea limpede, dac? num?rul divor?urilor a crescut, dar cel al rec?s?tori?ilor cu siguran?? da. ?i, în ce prive?te familiile, acestea sunt ast?zi mai pu?in tradi?ionale dar, „tradi?ionale" sau nu, cu leg?turi trainice sau mai pu?in solide, ele se adun? de Cr?ciun.

Distan?ele ?i nicidecum emo?iile despart mul?i omeni în aceast? ?ar? imens?, iar Ziua Recuno?tin?ei ?i Cr?ciunul sunt ocazii importante de a c?l?tori. Rudy ?i Bettie zboar? la Florida, pentru a fi cu fiul ?i nora lor, iar Regina a plecat la Louisville, în Kentucky, pentru c? se apropie ziua de na?tere a mamei sale. Veri?oara Susan v? pleca cu ma?ina la mama ei, în nordul Californiei. Liniile telefonice vor fi încinse de cei care nu pot c?l?tori ?i cei care nu au familii sau se afl? prea departe, ori sunt prea s?raci, sau prea ocupa?i, ca s? poat? voiaja, dar ?i ace?tia sunt, de obicei, invita?i de cineva, undeva. Dac? o familie nu e la îndemân?, facem rost rapid de una - acesta este, probabil, vreun obicei mai vechi, din zilele când ?ara se muta c?tre Vest c?lare ?i în c?ru?e, iar c?l?toriile durau zile, s?pt?mâni sau chiar luni întregi. Ast?zi, ca ?i atunci, st?m cu prietenii, schimb?m cadouri, mânc?m împreun?, mânc?m mereu ?i, la urma urmei, ne întreb?m, dac? nu-s f?cute, cumva, s?rb?torile, ca s? te îndestulezi, ca s? nu zic ghiftuie?ti?

In zilele Cr?ciunului membrii comunit??ii îi colind? pe cei b?trâni sau bolnavi

Iar biserica... în aceast? ?ar? biserica este adeseori o surpriz? pentru str?ini. Suntem, în general, o na?iune religioas?. Cei mai mul?i dintre noi, peste 70% în 2014, ne-am identificat drept cre?tini, mai bine de jum?tate ducându-se la biseric? în fiece s?pt?mân?. Aici, mersul la biseric? este ceva obi?nuit ?i serios. Cu alte cuvinte, nu z?bovim pur ?i simplu într-o biseric?, undeva, în spate, ascult?m o parte din sluj? ?i pe urm? plec?m. Enoria?ii din bisericile neortodoxe vin înc? de la începutul slujbei (sau, dac? întârzie, risc? priviri mustr?toare) ?i r?mân acolo vreme de o or?, r?stimp în care mul?i î?i verific? st?ruitor ceasurile, ca s? fie siguri c? pastorul nu ?ine o predic? nici mai lung?, ?i nici mai scurt?, decât este normal. Dup? ce serviciul religios s-a încheiat, cele mai multe biserici ofer? cafea, ceai ?i ceva gust?ri, urmeaz? o or? de socializare, întrucât aici biserica este, concomitent, ?i o organiza?ie religioas?, ?i una social?. Biserica metodist? din micul nostru or??el de munte are un club masculin, unul feminin ?i o ?coal? duminical? pentru copii. Exist? ?i clase pentru adul?i, de studierea Bibliei, în cursul s?pt?mânii, ?i exist? ?i un fel de „concediu" anual, când unii enoria?i petrec câteva zile într-o „tab?r?" a bisericii. Corul se întrune?te miercuri seara ?i cânt? duminicile, diminea?a, iar în zilele Cr?ciunului, împreun? cu al?i membrii ai comunit??ii, pleac? înghesui?i în ma?ini s?-i viziteze ?i s?-i colinde pe cei b?trâni sau bolnavi (aminti?i-v? c?, aici la ?ara ?i distan?ele sunt mari). Bisericile catolic? ?i baptist? fac la fel. Nu to?i particip? la asemenea ac?iuni, dar ?i ideea ?i faptele de compasiune ?i întrajutorare cre?tineasc? exist?.

In aceast? ?ar? exist? o mare decen??, exist? onoare, exist? speran?? ?i iubire

Bisericile sunt active în ceea ce am numi a treia parte a Cr?ciunului, adic? ac?iunile de binefacere, care nu sunt ni?te simple acte ce ?in de religie. Se colecteaz? juc?rii ?i alimente pentru copiii s?raci ?i oamenii neavu?i. Poli?ia organizeaz? ziua denumit? „Hai la cump?r?turi cu un poli?ist" („Shop with a cop" Day), când poli?i?tii se duc la magazine cu copiii din familiile s?race sau care au avut, în trecut, întâlniri mai pu?in pl?cute cu poli?ia... Z?ng?nind clopo?eii, la ie?irea din marile magazine voluntari totdeauna zâmbitori î?i ureaz? Cr?ciun fericit ?i strâng b?nu?i pentru „Armata Salv?rii". Ziarul „Union-Tribune", din San Diego, ofer? zilnic o pagin? de gazet? gratuit?, pentru organiza?iile de caritate. Pagina se schimb?, cum spuneam, zilnic, ast?zi a avut urm?torul text generic: „În cadrul ac?iunii « Juc?rii pentru S?r?b?tori » (Holiday Toy), firma de avoca?i Casa Cornelia Law Center, care ofer? servicii legale gratuite imigran?ilor victime ale violen?ei domestice, colecteaz? juc?rii în beneficiul copiilor s?raci" ?i, în continuare, „Organiza?ia « Veteranii din r?zboaiele str?ine » strânge juc?rii de toate vârstele pentru familiile de militari mai s?race...", ?i „Asocia?ia « Veteranii din San Diego pentru pace » ofer? saci de dormit celor f?r? locuin?? afla?i în centrul ora?ului...". În ziar, întâlne?ti, de asemenea, apeluri ale altor organiza?ii de caritate, tipice sfâr?itului de an, dup? ce Cr?ciunul consemneaz?, de obicei, cam 30% din totalul ac?iunilor caritabile anuale. Desigur, multe din aceste ac?iuni sunt scutite de taxe, dar majoritatea lor nu urm?resc acest scop, pur ?i simplu ele se datoreaz? faptului cre?tinesc, c? unii oameni vor s? ajute al?i oameni. Dincolo de politic?, de asasinatele în mas?, de Donald Trump ?i de politica noastr? extern?, în aceast? ?ar? exist? o mare decen??, exist? onoare, exist? speran?? ?i iubire.

De Cr?ciun va exista o armonie deplin?, atunci când vom vorbi de familia noastr?

?i aici, în micu?ul nostru or??el de la munte, strada principal? (the Main Street) este pavoazat? ?i luminile din uria?ul brad de Cr?ciun se aprind în fiecare sear?. Ziaa, fiica mea ?i Steve vin cu avionul de la Seattle, vecinii Eric, Jenny ?i mama lui Eric vor fi cu noi la masa din seara de Cr?ciun. O s? avem, pus? pe ea, friptur? de vit?, budinc? Yorkshire ?i sal??i, iar oaspe?ii vor aduce ciuperci umplute ?i deserturi. V?rul Bob vine ?i el aici de Cr?ciun, de acas?, de la frontiera cu Mexicul, unde locuie?te, cu condi?ia s? nu ning? mult ?i drumurile s? fie deschise. Apoi, s-ar putea s? mergem to?i la verii no?tri Barnes, de la ranchul Manzanita, unde nu ne vom în?elege când vom discuta politic?, dar cu siguran?? va exista o armonie deplin?, atunci când vom vorbi de familia noastr?.

Buc?t?ria s-a umplut deja cu mirosul pr?jiturilor abia scoase din cuptor, bradul a fost în?l?at la locul lui ?i împodobit, petrecerea breslei Artelor Frumoase din Julian are loc acasa la prietena noastra Angela. Tradi?ionalul nostru Ceai de Cr?ciun al verilor va fi sâmb?t?, iar petrecerea de Cr?ciun a corului bisericii se va întâmpla s?pt?mâna viitoare. Deci, fi?i gata de ac?iune, acu?ica-acu?ica Cr?ciunul bate la u??!

Cr?ciun fericit, România! Cr?ciun fericit, America!

Grafica - Ion M?ld?rescu

footer