Revista Art-emis
Atentat la Mare?al PDF Imprimare Email
Comandor dr. Marian Mo?neagu   
Miercuri, 20 Mai 2015 22:15

Atentat la Mare?al - Florian BichirÎn cadrul salonului Intema?ional de Carte 2015, vineri, 22 mai 2015, orele 16.00 (Standul RAO - ROMEXPO) va avea loc lansarea de c?tre Editura RAO ?i dr. Florian Bichir a volumelor „Atentat la Mare?al. Ion Antonescu ?inta para?uti?tilor sovietici" ?i „R?zboi în eter. 23 august 1944 pe unde radio". Cele doua volume vor fi prezentate de: General. mr. (r) prof. univ dr. Mihail E. Ionescu, Director al Institutului pentru Studii Politice de Ap?rare ?i Istorie Militar? ?i Comandor dr. Marian Mo?neagu, ?eful Serviciului Istoric al Armatei. (Redac?ia ART-EMIS)

Un eveniment Top Secret, într-o lucrare de excep?ie: „Atentat la Mare?al. Ol?ne?ti, 28 iulie 1944. Ion Antonescu - ?inta para?uti?tilor lansa?i de sovietici"

Când am consim?it s? semnez, al?turi de Corneliu Andone, Ion Giurc?, Vasile Popa ?i Florian Tuc? volumul Mare?ali ai României, ap?rut în 2013 la Editura Rao, lucrare coordonat? de generalul prof. univ. dr. Teodor Frunzeti, nu m-am gândit c? voi fi nevoit s? revin, par?ial, asupra unuia dintre subiec?i, într-un context total diferit. Dar „iscoada" din Arhivele Securit??ii, întruchipat? în persoana neobositului jurnalist, istoric ?i cercet?tor Florian Bichir, doctor în teologie ?i specialist, în egal? m?sur?, în ?tiin?e politice ?i rela?ii interna?ionale, m-a ademenit la o complicitate editorial? pe care nu am putut s? o refuz. Subiectul Ion Antonescu este, neîndoielnic, unul perpetuu. Inevitabil, istoriografia româneasc? ?i str?in? a consemnat, prezint? ?i va continua s? investigheze ?i s? eticheteze, cu instrumente de lucru specifice, obiectiv, dar ?i subiectiv, una dintre cele mai controversate personalit??i militare ale României, intrate în jocul dur al politicii. Aceasta - ?i, evident, deciziile sale ferme, controversate, îndelung r?st?lm?cite ?i, dup? caz, salutate ori demontate - l-au transformat ?i adus, în decurs de numai câ?iva ani, în unele medii române?ti ?i str?ine, de la celebritate la detestare. Sfâr?itul s?u tragic, în 1 iunie 1946, în urma condamn?rii la moarte, „acuzat de dezastrul ??rii..., crim? ?i dezastrul ??rii, prin s?vâr?ire de crime de r?zboi..." înc? mai constituie subiect de dezbateri, controverse ?i atitudini partizane ori categoric ostile, nu numai pentru istorici, simpatizan?i sau cona?ionali. Îns? a?a cum ?tiut este, c? istoricii pot ?i, de cele mai multe ori, sunt subiectivi, motiv pentru care istoria se scrie ?i se rescrie ciclic, de c?tre al?i actori ?i cu instrumente noi, era de a?teptat ca noi surprize - ?i înc? dintre cele mai ?ocante! - s? ne parvin? dup? deschiderea arhivelor ?i libera circula?ie a informa?iilor între institu?iile de profil na?ionale ?i mai ales interna?ionale. Este ?i cazul istoricului Florian Bichir, cel care a avut ?ansa s? descopere în Arhivele Consiliului Na?ional pentru Studierea Arhivelor din România documente referitoare la tentativa de atentat a unui grup de cinci legionari, para?utat în noaptea de 27 spre 28 iulie 1944 lâng? Ol?ne?ti, cu inten?ia de a-l suprima pe mare?alul Ion Antonescu. Tentativa de asasinat, dezv?luit? cu ani în urm?[1] [...] ?i preluat? contextual de istoricul militar colonelul dr. Mircea T?nase, redactorul ?ef al revistei „Gândirea militar? româneasc?", este radiografiat?, cu lux de am?nunte am putea spune, de Florian Bichir. Autor de succes al peste 20 de lucr?ri, descoperitorul de noi istorii prezint? documente relevante care vizeaz? atât Mi?carea Na?ional? de Rezisten??, cât ?i atentatul ?i atentatorii din 28 iulie 1944, respectiv fi?ele celor cinci legionari para?uta?i de sovietici, ancheta, interogatoriile.

Întreb?ri precum cine i-a salvat via?a lui Ion Antonescu sau dac? mare?alul a avut informa?ii privind iminen?a unei astfel de primejdii î?i g?sesc r?spunsul în con?inutul acestor pre?ioase documente de arhiv?, care se dovedesc, înc? o dat?, indispensabile oric?rui demers ?tiin?ific aprofundat. O singur? dilem? ar putea persista: ce efect ar fi produs aceast? tentativ? în cazul unei reu?ite? L-a adus, oare, acest e?ec pe Ion Antonescu mai aproape de marginea pr?pastiei? R?stimpul de nicio lun? pân? la 23 august 1944, zi în care avea s? fie arestat, poate fi doar o jum?tate din r?spuns. Norocul nu i-a surâs decât o dat?. Mare?alul Ion Antonescu avea s? supravie?uiasc? atentatului înc? doi ani din via??. Istoricul Florian Bichir, în schimb, nu a ratat subiectul. Astfel încât, în 2015, la 70 de ani de la terminarea celui de-Al Doilea R?zboi Mondial, el reconstituie filmul acestui eveniment. Top Secret, într-o lucrare de excep?ie. Demers pe care m? simt onorat s?-l sus?in cu colegialitate ?i pentru care îl felicit cu sincer? admira?ie.

Ce mai este de scris despre Mare?alul Antonescu?

Când mi-am anun?at prietenii în urm? cu vreo doi ani c? lucrez la o carte despre Mare?alul Ion Antonescu to?i m-au privit chiorâ?. „Ce mai po?i scrie despre Antonescu?", era întrebarea care le st?tea tuturor pe buze, dar niciunul, probabil din decen??, nu a vrut s? mi-o pun?. Adev?rul este c? s-au scris, cel pu?in dup?
1989, câteva zeci, dac? nu sute de tomuri, mai toate realizate de istorici competen?i ?i de cert? voca?ie. Nici nu-i pot enumera din lips? de spa?iu ?i de fric? s? emit numele vreunuia, lucru total impardonabil. Un al doilea motiv al c?in?rii era acela al „politically correct". „E?ti dement? Te solidarizi cu Antonescu?" „Ba deloc". Mare?alul Antonescu dincolo de calit??ile sale excep?ionale, a f?cut ?i multe gre?eli. Nu în?eleg deloc antisemitismul s?u, deport?rile ?iganilor ?i multe, multe altele. De altfel, este de notorietate c? Mare?alul avea un stil total cazon ?i deloc indicat de a conduce o ?ar?, pe care o confunda datorit? structurii sale militare cu o garnizoan?. Pe un raport îngrijor?tor despre lipsa pâinii pentru civilii din marile ora?e, Mare?alul a pus sec urm?toarea rezolu?ie: „A se rezolva!" E greu de priceput c? având un astfel de mod de gândire po?i guverna o ?ar?. Da, o po?i ajuta într-un moment de criz?, de r?zboi, dar nimic mai mult! Ei bine, subiectul acestei c?r?i este altul. Este arhicunoscut c? în perioada celui de-Al Doilea R?zboi Mondial paza lui Ion Antonescu era aproape simbolic?, alc?tuit? doar din câ?iva ofi?eri ?i jandarmi care îl înso?eau în deplas?rile sale. Nimeni niciodat? nu s-a gândit s? suplimenteze aceast? mic? gard? de corp, s? ia m?suri speciale de protec?ie a Conduc?torului Statului. ?i nim?nui nu i-a trecut prin cap c? exista posibilitatea unui atentat. Cu toate acestea, un astfel de atentat la via?a Mare?alului s-a produs! În noaptea de 27 spre 28 iulie 1944, sovieticii (de fapt N.K.V.D.-ul) au para?utat lâng? Ol?ne?ti cinci legionari cu inten?ia clar? de a-l suprima pe Mare?alul Antonescu, care urma s? vin? la tratament în acest? localitate.

Au existat atentate la adresa lui Hitler, a lui Churchill etc. Ei bine, toate aceste atentate au generat sute de c?r?i, filme, pove?ti nemuritoare, legende urbane. Din
acest punct de vedere intr?m ?i noi în rândul lumii. Am avut ?i noi un atentat, iar acest? lucrare este prima care dezbate acest subiect. [...] ?ansa mea a fost s? descop?r dup? doi ani de trud? ?i cercet?ri încruci?ate în dosarele din Arhiva Consiliului Na?ional pentru Studierea Arhivelor Securit??ii (A.C.N.S.A.S.) adev?rul despre Atentatul de la Ol?ne?ti. Iar Arhiva C.N.S.A.S. are nu mai pu?in de 28 de kilometri liniari. Cu toate „periajele" f?cute de sovietici, tot au r?mas urme! Adev?rul nu dispare niciodat?! În al doilea rând, acest demers ?tiin?ific ridic? o întrebare fundamental? pentru istoriografia româneasc?. Întrebare la care de acum încolo va trebui s? se r?spund?: Dac? Mare?alul negocia cu Alia?ii, deci inclusiv cu sovieticii, de ce s-a încercat lichidarea fizic? a lui? S? fi fost toate discu?iile doar o ?arad?? A câta oar? am fost tra?i pe sfoar?? În încheiere a? dori s? mul?umesc colegilor de la C.N.S.A.S. pentru sprijinul acordat, dar ?i editorului pentru promptitudine ?i profesionalism. Sunt fericit c? prin descoperirea acestor documente, f?r? fals? modestie, Atentatul de la Ol?ne?ti devine o born? de neocolit în istoria Neamului Românesc. (Dr. Florian Bichir, Membru al Colegiului C.N.S.A.S.)

Not?: Florian Bichir (n. 29 iulie 1973), istoric ?i scriitor român. Doctor în teologie, doctorand în ?tiin?e politice, rela?ii interna?ionale, S.N.S.P.A. Absolvent al Colegiului Na?ional de Ap?rare (C.N.Ap.). Decorat de M.Ap.N. cu Emblema de Merit Partener pentru Ap?rare clasa I „în semn de apreciere pentru contribu?ii deosebite în sus?inerea activit??ilor armatei". În martie 2012 a fost ales de Parlamentul României membru al Colegiului Consiliului Na?ional pentru Studierea Arhivelor Securit??ii (C.N.S.A.S.). A publicat 20 de volume. Ultimele apari?ii: „Corsarii uita?i ai adâncurilor: Delfinul, Rechinul ?i Marsuinul", Editura Militar?, 2014, ?i „Pamfil ?eicaru. Un condei de geniu, strivit între dou? date 23 august 1944 - 23 august 1976", Editura Militar?, 2014.
----------------------------------------
[1] Calea acestei lucr?ri de cert? valoare istoric? a fost deschis? de amintirile fostului ?ef al Siguran?ei Vâlcea din acea perioad?, Serghie Iandola, publicate în serial în cotidianul local „Curierul de Vâlcea", octombrie-noiembrie 1993 reperate de istoricul Cristian Troncot? ?i comentate dup? relat?rile lui Serghie Iandola, f?r? alt? baz? de documentare, de Sorin Oane profesor la un colegiu local (Ion M?ld?rescu - n.n.)

footer