Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Cristian Mare?   
Miercuri, 07 Ianuarie 2015 18:39

Tactica si Strategia, art-emisAsumarea erorilor împreun? cu reamintirea actelor de eroism ?i demnitate na?ional? alc?tuiesc ceea ce se poate numi o Istorie corect? care nu admite comentarii subiective exteriorizate prin „dac?” ?i „poate” sau construirea unei „realit??i” falsificate a?a cum încearc? „rollerii” sau istoricii-mercenari ai României contemporane. „Cosmetiz?rile” unor f?c?tori de istorie comandat?, de istorie m?sluit? prin rea gândire ?i inten?ie de c?tre unii istorici ce afirm? c? nu au nevoie de argumente în scrierile lor sau prin „cinci minute de istorie” asortate cu gesticul?ri televizate aduce imense porejudicii Adev?rului Istoric, deformându-l. O astfel de abordare confirm? - o dat? în plus - afirma?ia „incomodului” savant, Nicolae Iorga: „Istoria se va r?zbuna, repetându-se!”. În contextul descris, apari?ia recent? a publica?iei „Tactica ?i Strategia”[1] publica?ie care-?i propune s? redea, echidistant, aspecte ale istorie militare este un bun câ?tigat. Îi ur?m succes ?i via?? lung?. V? prezent?m cuvintele adresate cititorilor de c?tre redactorul ?ef al noii apari?ii editoriale, domnul Cristian Mare? (Redac?ia ART-EMIS)

„Inima îmi bate când auz rostind numele lui Alexandru cel Bun, lui ?tefan cel Mare, lui Mihai Viteazul, da, domnii mei! ?i nu m? ru?inez a zice c? ace?ti b?rba?i, pentru mine, sunt mai mult decât Alexandru cel Mare, decât Annibal, decât Ceasar, ace?tia sunt eroii lumii, în loc de cei dintâi sunt eroii patriei mele! Pentru mine b?t?lia de R?sboieni are mai mare interes decât lupta de la Termopile, ?i isbânzile de la Racova ?i de la C?lug?reni îmi par mai str?lucite decât acelea de la Maraton ?i de la Salamina, pentru c? sunt câ?tigate de români!”. (Mihail Kog?lniceanu - Cuvânt pentru deschiderea cursului de istorie na?ional? la Academia Mih?ilean?, 24 noiembrie 1843)

De ce ar fi nevoie de o nou? revist? de istorie militar?? Care este scopul demersului nostru cu noua noastr? revist?? Ei bine, consider?m c? ast?zi, în vremurile care le tr?im, în care se pare c? poporul român ?i-a pierdut busola ?i reperele, o revist? de acest gen este mai mult decât bine venit?, este chiar necesar?. Este important de ?tiut, de aflat istoria noastr? adev?rat?, mai mult ca oricând, deoarece pe baza binecunoscutului dicton „Cine nu cunoa?te istoria risc? s? o repete”, românii nu numai c? ?i-au uitat istoria, dar chiar cei care vor s? afle adev?rul sunt asalta?i continuu de fel de fel de versiuni ale anumitor evenimente din care cu greu po?i discerne ce este adev?rat ?i ce este inventat sau falsificat, de multe ori cu bun? ?tiin??. Dar istoria militar?? S? ne amintim ce spuneau istoricii militari de pe vremuri, ca de pild? c?pitanul Trofin Gheorghe Ion în introducerea sa la o lucrare despre istoria militar? a lumii ap?rut? în 1933:
Istoria este f?urit? de fapte, din fapte s-au tras mereu înv???minte, iar înv???mintele s-au experimentat, s-au verificat mereu în lungul ?ir al anilor, pân? s-a ajuns la adev?rate principii cu for?? de lege, care stau la baza întregii activit??i omene?ti. Toate ramurile de activitate omeneasc?, toate ?tiin?ele au suferit în decursul timpului o evolu?ie, deci fiecare dintre ele au o istorie.
Niciuna din ?tiin?e, sau mai bine zis, niciuna din istoriile ?tiin?elor, nu pare s? fie mai înrudit? cu istoria universal? ca istoria militar?. R?zboaiele formeaz? canevasul pe care s-a brodat ?i pe care s-a edificat întreaga istorie universal? ?i tot ele marcheaz?, în general, punctele din scara grafic? a evolu?iei tuturor popoarelor. Deci un tratat de istorie universal?, în care s? nu se vorbeasc? de r?zboaie, este o poveste f?r? eroi. Istoria faptelor militare mergând paralel ?i mân? în mân? cu istoria celorlalte ramuri de activitate social?, f?r? îndoial? c? face parte din istoria universal? ?i nu poate fi conceput? separat.
Da, are perfect? dreptate, fiecare eveniment militar este rezultatul unor aspecte istorice ?i a avut consecin?e istorice, dar reciproca nu este neap?rat valabil?. La fel ?i în cazul istoriei noastre, ea nu face excep?ie. Ori, pentru a în?elege istoria noastr?, a românilor, nu putem face abstrac?ie de istoria noastr? militar?, mai ales c? românii s-au aflat ?i se afl? într-o zon? de întâlnire a culturilor ?i civiliza?iilor, predispus? din start la evenimente militare importante. Fiind în calea tuturor r?ut??ilor, vorba cronicarului Grigore Ureche, este o minune c? mai avem un steag c?ruia s? ne închin?m, spunea Nicolae Iorga. Ori, acest lucru nu ar fi fost posibil dac? nu am fi avut capacitate de lupt?, ori istoria militar? a românilor este chiar subiectul acestei reviste. Dar nu numai a românilor, ci a întregii planete, deoarece istoria nu este izolat?, separat?, este universal? ?i are influen?e pe toate meridianele.

Referitor la titlu, poate nu este suficient de sugestiv sau incitant, dar este cât se poate de valabil. S? recurgem din nou la scrierile înainta?ilor no?tri, generalul Constantin Christescu, eroul uitat de la M?r??e?ti. Între strategie ?i tactic? nu exist? o limit? de demarca?ie, domeniile sunt vecine, îns? calc? unul peste altul ?i de multe ori se suprapun cu totul. Ori, ca s? câ?tige o b?t?lie ?i un r?zboi, un comandant trebuia s? le st?pâneasc? bine pe ambele. Iar despre astfel de b?t?lii ?i de r?zboaie va fi vorba în revista noastr?, care încearc? s? aduc? în fa?a cititorului român multe aspecte mai pu?in cunoscute, analize pertinente, pe în?elesul tuturor, ale b?t?liilor ?i r?zboaielor din istoria noastr?, dar ?i din istoria lumii, pentru a înv??a din trecut ?i a fi preg?ti?i pentru viitor. E suficient s? ne uit?m în jur, toate popoarele î?i studiaz? istoria, dar ?i istoria militar?, atât a lor, cât ?i a lumii întregi, este o munc? ?i o dovad? c? al?ii sunt interesa?i. Dar noi? ?i noi suntem interesa?i, dar înc? nu avem suficiente mijloace de informare asupra p?r?ii care ne intereseaz? în primul rând, istoria noastr? militar?. Acest gol dorim s?-l umplem prin aceast? revist?, în care ve?i g?si mari b?t?lii din istoria noastr? analizate în am?nunt, date despre gânditorii no?tri militari, despre mari generali sau comandan?i de o?ti, despre arme fabricate în România, precum ?i aspecte geopolitice actuale, de spionaj sau colaterale. Istoria militar? universal? este ?i ea bine reprezentat?, cu aspecte ?i influen?e asupra evenimentelor istorice majore, inclusiv asupra istoriei noastre na?ionale. Pân? la urm?, Tactica ?i Strategia î?i dore?te s? fie o revist? dedicat? în primul rând cititorilor ei, de aceea este a voastr?, a tuturor celor care sunt interesa?i de istoria militar? româneasc? ?i universal?.

-----------------------------------------------------------------------
footer