Revista Art-emis
Premier? na?ional?, posibil chiar mondial? PDF Imprimare Email
Col. (r) Prof. univ. dr. ing. Marian Rizea   
Duminică, 16 Noiembrie 2014 18:25
Georgiana N?stase, art-emisRomânca Georgiana Elena N?stase lucreaz? pe o platform? marin? de foraj
 
„Indiferent ce lucru fac, femeile trebuie s?-l fac? de dou? ori mai bine decât b?rba?ii pentru a fi luate în seam?. Din fericire, asta nu e greu deloc.” Charlotte Whittond (1896-1975), fost primar al ora?ului Ottawa.
         
Abstract:
There are countless examples of representatives of the fair sex who hold primacy in various fields, among them being many of our compatriots . We have , for example, the first female engineer , pilot, doctor, priest, spy, surgeon , lawyer, architect, officer, etc., professions belonging to the complexity and daring men. The oil industry, where Romania has an experience of over 150 years and holds the capacity of a pioneer is what made possible for a Romanian engineer namely Georgiana Elena N?stase graduate of the University of Oil and Gas , currently in the Master II Management Oil - Gas Industry and employee at Grup Servicii Petroliere (G.S.P.) Constan?a, be the first female national and even worldwide female working on a drilling platform.
 
Sunt nenum?rate exemple de reprezentante ale sexului frumos care de?in întâietatea în diverse domenii, printre acestea num?rându-se ?i multe dintre compatrioatele noastre. Avem de exemplu, prima femeie inginer, pilot, medic, preot, spion, chirurg, avocat, arhitect,ofi?er, etc., profesii care apar?in prin complexitate ?i temeritate b?rba?ilor. Industria petrolier?, cu o vechime de peste 150 de ani, în care România de?ine pionieratul, este cea care a f?cut posibil? ca o românc?, inginera Georgiana Elena N?stase, absolvent? a Universit??ii de Petrol ?i Gaze, actualmente în anul al II-lea la masteratul Management în industria de petrol-gaze ?i angajat? a G.S.P. Constan?a, s? fie prima reprezentant? feminin? na?ional? ?i chiar mondial?, care lucreaz? pe o platform? de foraj marin.
 
Ca profesor universitar titular sau asociat la serie de universit??i militare ?i civile, am avut în ultimii zece ani de activitate, multe surprize dintre cele mai diverse privind motiva?iile, nivelul de pregatire, vârsta ori ocupa?iile cursan?ilor (de la licen?? sau masterat). O mare ?i pl?cut? surpriz? am avut-o în acest an universitar când, la cursul pe care-l predau în cadrul programului masteral Management în industria de petrol si gaze, trecând în revist? locul de munc? al cursan?ilor am aflat c? domni?oara Georgiana Elena N?stase absolvent? a U.P.G. Ploie?ti, facultatea ?tiin?e economice 2011 ?i TPP 2013, este angajata SC Grup Servicii Petroliere SA Constan?a ?i efectueaz? un stagiu pe platforma petrolier? de foraj marin „Orizont”, în golful Mexic, platform? pe care fusesem ?i eu în toamna anului 1987 când îndatoririle profesionale mi-au oferit ?ansa de a face un tur pe toate platformele marine din Marea Neagr?: Saturn, Jupiter, Fortuna, Prometeu, Orizont, Gloria, etc. Ca unul care cunosc via?a dur? a celor care lucreaz? în domeniul petrol ?i gaze dar în mod special a celor de pe platformele de foraj marin, am fost uimit când am constatat c? frumoasa ?i eleganta domni?oar? cursant? lucreaz? într-un loc considerat ca fiind exclusiv al b?rba?ilor. Cred c? la fel de pl?cut surprin?i au fost ?i colegii de grup? care au savurat scurta poveste a celei ce eu cred c? este prima reprezentant? feminin? românc? ?i poate chiar din lume care munce?te pe o platform? de foraj marin, într-o zon? dintre cele mai dificile: golful Mexic. 
 
Povestea domni?oarei inginer economist Georgiana N?stase este scurt? dar edificatoare pentru o tân?r? care ?tie ce vrea s? realizeze în via??: „M-am n?scut în ora?ul Bolde?ti-Sc?ieni jude?ul Prahova ?i am copil?rit într-un loc unde pentru localnici, mirosul de petrol ?i gaze era o normalitate. Dup? terminarea liceului, am urmat cursurile Facult??ii de ?tiin?e economice din Universitatea de Petrol ?i Gaze Ploie?ti, specializarea Cibernetic?, Statistic? ?i Managementul Informa?iilor între 2008-2011, apoi Facultatea de Tehnologia Petrolului, specializarea Ingineria ?i protec?ia mediului finalizat? în 2013. Între anii 2010-2012 am fost voluntar la Asociatia D3 Generatii Ploiesti, organiza?ie non-profit, apoi referend la OMV Petrom (Exploatare ?i Produc?ie) 2013 ?i cadet la GSP Offshore Constan?a începând cu 01 februarie 2014. Din luna iulie a.c. lucrez pe platforma de foraj-marin Orizont a GSP Offshore, Mexico City, Ciudadd del Carmen.” Clar ?i la obiect. Ulterior am mai aflat c? a urmat mai multe cursuri de specializare, ob?inând certificatul IWCF, nivel 2, c? esteGeorgiana Nastase montaj foto cunosc?toare a limbilor englez?, spaniol? ?i francez?, c? are abilit??i IT, carnet auto etc. Dar cel mai mult c? îi place ceea ce face ?i vrea s? devin? expert în protec?ia mediului pe platformele de foraj marin[1].
 
Pentru un profil al unui tân?r din zilele noastre cred c? este mai mult decât surprinz?tor iar dac? este vorba de o tân?r?, atunci, cuvintele sunt de prisos. Totu?i, înainte de a trece în revist? câteva dintre femeile românce care au f?cut ?i fac cinste neamului românesc, nu pot sa nu-mi exprim admira?ia fa?? de p?rin?ii domni?oarei Georgiana care nu lucreaz? în petrol ?i gaze pentru educa?ia dat? fiicei lor, fa?? de U.P.G. Ploie?ti ca l?ca? de ?tiin?? ?i profesorii s?i, fa?? de vizionarii manageri ai G.S.P. Constan?a ca au deschis o nou? cale de afirmare tinerilor ?i nu în ultimul rând fa?? de domni?oara inginer Georgiana N?stase. Bravo U.P.G.! Bravo G.S.P. Constan?a! Bravo Georgiana! Succes ?i mult noroc iar bunul Dumnezeu s? te ocroteasc? în drumul temerar pe care ?i l-ai ales!
          
Când e?ti contemporan cu tineri din genera?ia Georgianei N?stase (olimpici, inventatori, sportivi, militari, speciali?ti în cele mai diverse domenii etc.) care fac cinste României, nu po?i s? nu realizezi c? poporul roman are vân? ?i un viitor sigur iar afirma?ia marelui savant Henri Coand? (1886-1972) „... Ce noroc ar avea omenirea, dac? ar avea multe na?ii care s?-i fi adus fa?? de num?rul de locuitori atât cât i-a adus na?ia român? în ultimii 120 de ani!”[2], bazat? cu siguran?? ?i pe cunoa?terea realiz?rilor cona?ionalelor noastre[3]:
- Virginia Maria Andreescu-Haret (1894-1962) - prima femeie arhitect din lume
- Ana Aslan (1897-1988) - a descoperit vitamina H3 (Gerovital), un produs geriatric brevetat în peste 30 de ??ri
- Clemansa Barberis-Pl?cinteanu (1899/1986) - prima femeie compozitor de muzic? de oper? din România
- Sarmiza Bilcescu (1867-1935) - prima femeie înscris? la Facultatea de Drept din Pari?. Prima femeie avocat din Europa. Prima femeie din lume care a ob?inut titlul de Doctor în Drept, la Universitatea din Sorbona
- Smaranda Br?escu (1897-1948) - prima femeie cu brevet de pilot din România.
- Gabriela Chaborski (1891-1936) - prima femeie conferen?iar din România
- Irina Constanziu-Vlassopol (1900-1979) - prima femeie ofi?er din Marina Comercial? Român?
- Maria Cu?arida Cr?tunescu (1857-1919) - prima femeie doctor în medicin? (medic) din România
- Cecilia Cutescu-Storck (1879-1969) - prima femeie profesor universitar în înv???mântul de art? din Europa
- Elena Densu?ianu-Pu?cariu (1875-1966) - prima femeie profesor universitar în domeniul medical din România, prima femeie profesor de clinic? de oftalmologie din lume
- Smaranda Gheorghiu (1857-1944) - prima femeie care a c?l?torit spre Polul Nord.
- Elena Ghika (Dora d’Istria) (1828-1888) - prima femeie care a urcat pe Mont Blanc.
- Aurora Gruescu (1914-2005) - prima femeie inginer silvicultor din lume. Prima românc? intrat? în Guinness Book.
- Sofia Ionescu-Ogrezeanu (1920-2008) - prima femeie neurochirurg din lume.
- Angela Lefterescu (1926-2007) - prima femeie c?pitan de curs? lung? din Europa.
- Eliza Leonida Zamfirescu (1887-1973) - prima femeie student? a Academiei Regale Tehnice din Berlin. Prima femeie inginer din Europa.
- Uca Maria Marinescu (n.1940) - prima românc? ce a ajuns în Antarctica.
- ?tef?nia M?r?cineanu (1882–1944) - adev?rata descoperitoare a radioactivit??ii artificiale.
- Vera Myller (1880-1970) - prima femeie profesor universitar din România
- Ella Negruzzi (1876-1949) - prima femeie avocat din România
- Anna de Noailles (1876 - 1933) - prima femeie comandor al Legiunii de Onoare
- Raluca Ripan (1894-1972) - prima femeie decan din România
- Elena Stoenescu-Caragiani (1887-1929) - prima femeie aviator din România
- Elena Teodorini (1857-1926) - prima solist? din România care a cântat pe scena teatrului Scala din Milano
- Maria Teohari (1885-1975) - prima femeie astronom din România
- Marta Trancu–Rainer (1875–1950) – prima femeie chirurg din România
- Elena V?c?rescu (1864-1947) - prima femeie din Academia Român?
- Luiza Zavloschi (1883–1967) - prima femeie primar din România
?i lista ar putea continua cu prima femeie savant, zugrav, cizmar, marinar, politician, para?utist etc.,etc.
 
Bibliografie:
 
[2] M. Rizea; E.Rizea - Petrol, dezvoltare ?i (in)securitate, Edi?ia a II-a, Bucure?ti, Editura SIPG 2008.
footer