Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Col. (r) Benone Neagoe   
Sâmbătă, 25 Octombrie 2014 00:28

Colonel (r) Benone art-emisArmata, un factor de stabilitate important, respectat în societate

Se împlinesc, anul acesta, ?apte decenii de când osta?ii Armatei României eliberau ultimele mari ora?e transilv?nene, Carei ?i Satu Mare, de sub ocupa?ia str?in?. Devenit? simbol al tuturor b?t?liilor ?i eroilor neamului, data de 25 octombrie, a r?mas întip?rit? în sufletul românilor, ca ziua în care ?ara î?i cinste?te Armata ?i pe cei care au fost in Serviciul ei credincios. Armata reprezint? în con?tiin?a românilor o for?? capabil? s? men?in? pacea, unitatea ?i stabilitatea în ?ar? pentru care poporul î?i p?streaz? constant, încrederea. La aceasta se adaug? ?i necesitatea asigur?rii unor capabilit??i sporite, reale, de a r?spunde noilor riscuri ?i amenin??ri de pe plan global ?i regional. Sunt români care s-au jertfit pe câmpurile de lupt?, anonimi ?i mode?ti, dând sens cuvintelor „Onoare ?i Patrie!”. Pe osemintele lor cre?te iarba acestei ??ri. Prin jertfa eroilor ne-am cl?dit visurile, am suportat priva?iunile tranzi?iei ?i ?ocurile schimb?rilor. Ast?zi, ca ?i atunci, Armata a r?mas un factor de stabilitate important, respectat în societate. Misiunea ei este aceea?i: ap?rarea independen?ei, suveranit??ii ?i integrit??ii teritoriale, a unit??ii ?i democra?iei constitu?ionale ale României. Lumea este într-o continu? schimbare. Militarii români î?i ap?ra ?ara de multe ori dincolo de frontierele ei. Sunt parte a deciziilor politice ?i, cel mai important lucru, sunt aceia care fac din decizia politic? un element de realitate. Cariera militar? înseamn? câmp, cer, mare sau munte, tabere, mar?uri, poligoane, aplica?ii, ar?i??, geruri, bareme, teste psihologice sau profesionale. Dar mai ales dragoste de profesie ?i de arm?. Toate acestea presupun disciplin?, efort, respect, încredere, curaj ?i performan??.

Militarii români sprijin? institu?iile statului ?i autorit??ile locale în caz de urgen?e civile. Dup? Decembrie 1989 s-a trecut de la o armat? de mari dimensiuni la una de profesioni?ti, mai eficient?, mai bine preg?tit? ?i antrenat?. ?i, s? sper?m, în anii urm?tori, mult mai bine dotat?. Prin urmare, Armata Român? va fi profesionalizat?, flexibil?, bine antrenat?, înzestrat? cu mijloace de lupt? ?i echipamente moderne. For?ele Terestre, Aeriene ?i Navale constituie pilonii sistemului na?ional de ap?rare care prin elementele lor definitorii - dimensiuni, poten?ial de lupt? ?i misiuni - materializeaz? elementele de baz? ale concep?iei strategice de ap?rare a ??rii.

Militarii români au demonstrat c? pot ac?iona al?turi de cei mai buni solda?i ai lumii.

Militarii români sunt acolo unde trebuie s? fie, în linia întâi a eforturilor pe care ?ara noastr? le face pentru viitorul ei, al?turi de marile democra?ii ale lumii. Calitatea de membru cu drepturi depline al Aliantei Nord-Atlantice, ne confer? drepturi, dar ne ?i oblig? s? ne asum?m atât responsabilit??ile cât ?i riscurile ce deriv? din aceasta, contribuind al?turi de ceilal?i parteneri la ap?rarea valorilor comune. Prezen?a militarilor români în misiuni interna?ionale s-a efectuat ?i se face numai sub mandat încredin?at de Organiza?ia Na?iunilor Unite, Organiza?ia pentru Securitate ?i Cooperare în Europa, Alian?a Nord-Atlantic? ?i Uniunea European?. În acest mod, România demonstreaz? c? a devenit unul dintre furnizorii importan?i de securitate, contribuind la sprijinirea eforturilor de promovare ale p?cii ?i democra?iei. Pentru România procesele de reform? ?i integrare în structurile Alian?ei Nord-Atlantice ?i ale Uniunii Europene, reprezint? consolidarea democra?iei, a stabilit??ii ?i asigurarea unui grad sporit de securitate. România a hot?rât s? fie parte a Coali?iei antiteroriste, iar misiunile profesioni?tilor militari se îndreapt? preponderent c?tre acest adev?rat flagel al zilelor noastre. Sigur sunt ??ri care au hot?rît s? a?tepte acas? ac?iunile teroriste. România îns? a decis s? ?in? terorismul angajat cât mai departe de frontierele ei.

Militarii români s-au distins întotdeauna prin integritate moral?, inteligen?? ?i r?bdare. Ei au demonstrat c? pot ac?iona al?turi de cei mai buni solda?i ai lumii. Prezen?a lor în zonele de conflict are rolul de a men?ine pacea, de a desf??ura activit??i cu caracter umanitar, contribuind astfel la restabilirea normalit??ii. A fi un aliat de n?dejde înseamn? responsabilit??i ?i obliga?ii pe m?sur?. A?a cum este participarea liber asumat? la misiunile Alian?ei în diferite teatre de opera?ii. Pe acest fond general se înscrie ?i îndeplinirea cu succes, de c?tre trupele române?ti a misiunilor încredin?ate de alia?i în Afganistan, Irak, Bosnia-Her?egovina ?i Kosovo. Presta?ia, chiar sacrificiul suprem al profesioni?tilor Armatei Române în teatrele de opera?ii au fost apreciate de alia?ii no?tri. Prin misiunile curajos asumate, Armata României, care azi îmbrac? noua sa uniform?, cea a unei armate de profesioni?ti, î?i men?ine respectul tuturor românilor.

La mul?i ani!

footer