Revista Art-emis
35.000 de veterani de r?zboi ?i... cei 100 de centurioni de la Maia Catargi PDF Imprimare Email
Col. (r) Dr. Ion Petrescu   
Duminică, 21 Septembrie 2014 11:10
Maia, septembrie 2014Un popas în mediul rural, la un eveniment de referin?? la nivel na?ional, ajuns la edi?ia a zecea, jubiliar?, este o ?ans? de a fi al?turi de compatrio?i pentru care dragostea de ?ar?, de istoria nem?sluit? a poporului român, constituie elemente definitorii pentru cei care, indiferent de vârste, evolu?ii anterioare, profesiuni de credin??, sunt al?turi pentru a retr?i, timp de 48 de ore, momente astrale ale na?iunii noastre.[1]

În comuna Maia, din jude?ul Ialomi?a, în fiecare an, în septembrie, o companie de români, cu convingeri deloc convertibile, uneori 80, alteori 100 de cona?ionali, arginta?i la tâmple, încerca?i de via?? sau în deplin? putere, ori cu entuziasmul unei tinere?i ce pre?uie?te pilda înainta?ilor, iau parte la „Retr?ri istorice în veacul XXI”, o reuniune a celor pe care nici vitregiile vremii nu îi stopeaz? din calea lor, de slujitori ai adev?rului istoric depolitizat. Pe câ?iva dintre protagoni?tii acestui eveniment ?tiin?ific istoriografic i-am invitat în fa?a camerei de filmat, pentru a sintetiza o evolu?ie comun?, de zece ani, din credin?? onest? pentru ceea ce a fost ?i poate s? mai fie România, în aceast? parte, din nou încercat? de nori negri, a Europei. Dup? cum am avut ?i ?ansa unui dialog cu „argintul viu” al evenimentului, ini?iatorul ?i organizatorul acestor întâmpl?ri atipice, comandorul, profesorul universitar doctor Jipa Rotaru.[2]Jipa Rotaru fiind un spirit vertical, care nu a renun?at la convingerea sa, argumentat?, c? acela care a fost Conduc?torul Statului, în anii grei ai ultimei conflagra?ii mondiale, a avut ra?iunile sale de a ac?iona a?a cum a crezut de cuviin??, pentru salvarea na?iunii. De la un an la altul, din rândurile centurionilor de la Maia, mai trece Styxul câte un senior ?i îi iau locul tineri veni?i din centre universitare ale ??rii. Maia devenind astfel mai mult decât un brainstorming al istoricilor de ieri ?i de azi, o minune a p?str?rii nealterate a dragostei de România demn?, netrunchiat? de inamici ce stau la pând? ?i în anul 2014. Maia Catargi este azi emblema spiritual? a celor care, cu îndârjire, viseaz?, cred ?i ac?ioneaz? pentru o Românie puternic?, în grani?ele sale istorice.
Colonel (r.) conf.univ.dr. Gavriil Preda: Este surprinz?tor ca într-o comunitate local? s? se organizeze manifest?ri ?tiin?ifice, la care particip? istorici de la centre universitare din ?ar?, de la institute de cercet?ri, din afara ??rii, oameni pasiona?i de istorie, care î?i sus?in punctele de vedere. Ei reu?esc s? men?in? ?i s? transmit? mai departe, o linie a istoriografiei române?ti, de tip interbelic

Istoriografia este supus? influen?elor politice. A r?mâne ancora?i abord?rilor politice ?i a modifica interpretarea istoric?, dup? cum bate vântul ?i interesul politic, este un deserviciu uria?. Este adev?rat c? fiecare genera?ie rescrie istoria din perspectiva sa de în?elegere. ?i are dreptul ?i este obligat? s? aib? o perspectiv? a sa. Dar aceasta nu trebuie s? fie subordonat? ?i influen?ei politice. Trebuie s? r?mânem într-o anumit? linie de obiectivitate, în m?sura în care un istoric poate s? fie obiectiv.
Zoe Bratu, istoric: Am lucrat doi ani, împreun? cu profesorul universitar dr. Jipa Rotaru, la o carte care se nume?te “R?zboiul surzilor. România, în deriv?, în vara anului 2012. ” Universitatea, ?coala te înva?? s? fii un specialist, domnul profesor Jipa Rotaru ne-a înv??at s? devenim caractere.
Costin Scurtu, ?ef al Filialei Constan?a, a Muzeului Militar Na?ional: Aici au venit oameni cu dragoste de ?ar?, de tradi?ii, de istorie, a?a cum a fost, nu cea impus?. Dezbaterile care au loc aici, la Maia, sunt reunite, an de an, în volume de specialitate, cu lucr?ri de referin??, pentru studiile urm?toare. Împreun? c?ut?m sensul de viitor, al acestei ??ri. Sens care se nume?te calea european?, integrarea noastr? într-o stabilitate mondial?, în care pacea trebuie s? fie elementul de baz?.
Comandor dr. T?nase J?nel: C?tre Maia, la început de septembrie, în fiecare an, încep s? î?i caute calea cam 80, 100 de oameni, care au creat aici o comuniune de suflet, extraordinar?. Sper ca ?i promisiunile oficialilor care au fost aici, pre?edintele consiliului jude?ean, primarul localit??ii, s? se transpun? în practic? ?i la Maia s? cre?m un centru de cultur?, de istorie, unde s? vin?, al?turi de noi, cât mai mul?i tineri. Pentru c? ei trebuie s? preia stindardul românismului.
Colonel dr. Mircea T?nase: O mare parte dintre cei care particip? aici sunt istorici militari ?i au g?sit un spa?iu de exprimare extraordinar de propice. Dovad? sunt cele zece volume care s-au editat pân? acum ?i care se constituie într-un adev?rat tezaur, o adev?rat? bibliotec? de istorie.
General de brigad? (r) dr. Nicolae Ciobanu, membru corespondent al Academiei Oamenilor de ?tiin??: Trecutul de lupt?, al acestui neam, trebuie cunoscut. Trebuie s? ne ap?r?m virtu?ile na?ionale, tradi?iile noastre, pentru c?, altfel, în actualele condi?ii geopolitice, România risc? s? î?i piard? identitatea na?ional?.
Ion M?ld?rescu, publicist: Avem unii istorici, care denatureaz? faptele, falsific? sau rescriu istoria. Trebuie s? respect?m istoria, cu bunele ?i cu relele sale. ?i s? ?inem seama de afirma?ia marelui istoric Nicolae Iorga:”Istoria se va r?zbuna repetându-se.”
Virgiliu Teodorescu: Ast?zi, cu regret, constat c? Tricolorul românesc, Drapelul Na?ional, este eronat expus în diverse împrejur?ri. Hampa drapelului trebuie s? fie la vertical?. Pentru c? altfel, foarte u?or se ajunge la expunerea în bern?.
Alba Popescu: Vin cu o mare pl?cere, deoarece g?sesc o oaz? de normalitate, de patriotism, de revenire în coordonatele acelea, în care s-a format educa?ia mea, normal?, s?n?toas?. Una în care iubirea fa?? de ?ar? ?i fa?? de str?mo?i, fa?? de valori, fa?? de eternitatea neamului, au fost reperele mele. Am g?sit aici un nucleu de oameni, care încearc? s? rede?tepte aceste sentimente, în sânul acestui popor traumatizat în ultimii 25 de ani. Mi-a? dori ca România, în urm?torii ani s? r?mân? întreag?, la fel de frumoas?, cum o iubim cu to?ii, s? fie ceva mai stabil? ?i mai a?ezat?, mai prosper?, mai civilizat?, mai educat?, ?i mai încrez?toare în destinul ei. ?i dac? se poate mai apropiat? de fra?ii ei, cei pierdu?i peste grani??. ?i reg?si?i. În 2018, când vom aniversa Marea Unire, s? dea Dumnezeu s? ne reîntâlnim cu to?i fra?ii no?tri, cei pe care istoria ni i-a luat din preajm?.
Hrisostom Mihai Iorgulescu: Din p?cate, trista realitate a zilelor pe care le tr?im ne înf??i?eaz? o cunoa?tere din ce în ce mai slab?, din ce în ce mai pu?in?, a istoriei de c?tre tineri. Sunt foarte pu?ini dintre ei care se avânt? în acest domeniu, al cercet?rii istorice române?ti. Cred c? orele de istorie, din ?coala româneasc? sunt pu?ine. ?i nu aduc cumulul necesar de informa?ii. Mai mult decât atât, în ultimii ani, programa analitic? s-a degradat. Iar temele dezb?tute sunt din ce în ce mai slabe. Sau, unele dintre acestea lipsite de importan??...În termeni mai profani, f?r? armat?, securitatea ?i integritatea statal? este pus? în pericol. Dac? Biserica ap?r? cuvântul lui Dumnezeu, îl transmite pe mai departe ?i p?ze?te nealterat înv???mintele ?i a?ez?mintele Sfintei Scripturi ?i ale Sfin?ilor P?rin?i, iat? c? armata se str?duie?te s? p?zeasc?, tot nealterat, ceea ce str?bunii no?tri au câ?tigat cu v?rsare de sânge. ?i chiar cu pre?ul vie?ii. Tocmai de aceea, Armata ?i Biserica sunt legate pe vecie ?i trebuie s? conlucreze mai departe.
Colonel (r) Dinu Stelian, veteran de r?zboi: Mare?alul Antonescu este considerat înc?, de rezervi?tii ?i veteranii de r?zboi ai României, un Patriot. A?a a fost. A?a va r?mâne. Istoricii no?tri trebuie s? scrie mai mult, despre lucrul acesta. Mare?alul Antonescu a avut grij? de Regele Mihai, care în timpul r?zboiului era tân?r ?i a adus pe mama monarhului, din Grecia, ca s? îi fie al?turi. S? îl ocroteasc?...Imediat, dup? 1990 au fost în eviden?e aproape 1.000.000 de veterani de r?zboi, iar în ziua de azi mai sunt doar 35.000.
Grafica - Ion M?ld?rescu
---------------------------------------------------------------
footer