Revista Art-emis
Ziua Armatei Na?ionale a Republicii Moldova PDF Imprimare Email
Col. (r) Dr. Ion Petrescu   
Miercuri, 03 Septembrie 2014 22:32

Armata Republicii Moldova„Evolu?iile primejdioase din Ucraina confirm? necesitatea unei armate bine preg?tite în plan profesional”

Europenii dintre Prut ?i Nistru aniverseaz? Ziua Armatei Na?ionale a Republicii Moldova. Un eveniment care a prilejuit, la Chi?in?u - dincolo de ceremoniile oficiale, la care, ca la Bucure?ti, pre?edintele ?i premierul au fost prezen?i, printre militari, în momente diferite - exprimarea unor opinii care vizeaz? nu doar viitorul oastei Basarabiei ciuntite, ci ?i modul în care liderii celui de-Al Doilea Stat Românesc v?d pericolul din Est. Putin vrea înlocuirea Uniunii Euroasiatice cu Rusia mare. La 3 septembrie, purt?torii uniformelor militare dintre Prut ?i Nistru, aniverseaz? existen?a unei structuri deloc insignifiante, care are rostul, mândria ?i locul aparte în societatea din ceea ce azi numim Republica Moldova. Pre?edintele Nicolae Timofti, Comandantul Suprem al Armatei a ?inut s? fie prezent la sediul Ministerului Ap?r?rii, din Chi?in?u, unde a trecut, ini?ial, în revist?, garda de onoare aliniat? cu ocazia sosirii sale, fiind întâmpinat de ministrul Ap?r?rii, Valeriu Troenco ?i de generalul de brigad? Igor Gorgan, comandantul Armatei Na?ionale. Dincolo de felicit?rile adresate militarilor activi ?i rezervi?tilor, Nicolae Timofti nu a evitat s? se refere la situa?ia tensionat? din fostul stat sovietic aflat la grani?a de est a Republicii Moldova: „Evolu?iile primejdioase din Ucraina ne confirm? înc? odat? necesitatea unei armate bine preg?tite în plan profesional, gata s? fac? fa?? oric?ror pericole externe. Aceast? situa?ie ne determin? s? formul?m noi exigen?e fa?? de preg?tirea profesional? a componentelor For?elor Armate. Este de-a dreptul crucial? importan?a cre?rii unor structuri de for?? care s? corespund? necesit??ilor ?i cerin?elor noului mediu de securitate”.

Batalioanele fra?ilor dintre Prut ?i Nistru nu trebuie subestimate

Nicolae Timofti nu a men?ionat câ?i militari sunt destina?i ap?r?rii reale, nu mimate, ai celor 33.846 km p?tra?i ai Republicii Moldova, de?i o parte a acestei suprafe?e este înc? patrulat? de cizme imperiale r?s?ritene, precum palma de teren european dintre Ucraina ?i Republica Moldova, Transnistria, cea consolidat? de o for?? de ocupa?ie a Federa?iei Ruse, stat care î?i râde în barb? de terminologia euroatlantic?, numindu-?i... santinelele - cu pre?iozitatea tipic? arogan?ei Kremlinului - „pacificatori”. De o parte a frontierei artificiale, între ?inutul ocupat, administrat în limba imperialilor estici ?i cel gestionat de Chi?in?u, sunt câteva batalioane ale Armatei Na?ionale a Republicii Moldova, echivalentul unei brig?zi operative, în stânga Nistrului fiind, oficial, un num?r aparent similar de subunit??i ruse, de?i evenimentele din Ucraina au demonstrat c? Transnistria a fost folosit? ca punct de plecare, spre ora?e ucrainene, în haine civile, cu misiuni distructive, a multor militari din „?????? ???????????? ??????????”, adic? „Spetsnaz”, celebrele for?e speciale ruse. Batalioanele fra?ilor dintre Prut ?i Nistru nu trebuie subestimate, instruc?ia lor fiind periodic validat? de antrenamentele comune cu militarii americani, la nivelul unor subunit??i simbolice. Ca ?i în cazul României, Statele Unite ale Americii se dovedesc a fi, în momentele dificile ale situa?iei de criz? din Ucraina, primul interlocutor ?i sprijinitor al men?inerii stabilit??ii în aceast? zon? a Europei.

În alocu?iuni nu s-a amintit de acordul de cooperare cu Armata României

Dac? la Summitul N.A.T.O., din ?ara Galilor, se va discuta modul în care se va concretiza furnizarea de echipament militar, armament ?i tehnic? de lupt?, c?tre Ucraina, momentul ar trebui valorificat pentru ob?inerea unui sprijin similar ?i pentru Republica Moldova, pentru a nu se repeta situa?ia de pe timpul pre?edintelui Mircea Snegur, când în conflictul militar cu separati?tii din Transnistria, lupt?tori nu au fost pu?ini, dar dotarea lor a l?sat mult de dorit. În alocu?iunile pre?edinteluiCol. (r) Ion Petrescu, art-emis Nicolae Timofti, premierului Iurie Leanc? ?i a ministrului Valeriu Troenco nu s-a pomenit un cuvin?el de acordul de cooperare cu Armata României, care include ?i instruiri comune, a?a cum au fost incluse în documentul semnat la Bucure?ti, anul trecut, de actualul ministru al ap?r?rii de la Bucure?ti, Mircea Du?a ?i ex-ministrul ap?r?rii de la Chi?in?u, Vitalie Marinu?a. Lucru deloc de mirare, fiind cunoscut? pruden?a oficialilor celui de-Al Doilea Stat Românesc, care nu doresc s? genereze pretexte pentru riposte pur declarative, ale Moscovei, în stilul cunoscut, al unui comic vestit prin recursul periodic la sintagme excentrice, prin intermediul „Twitter”, alde Dmitri Rogozin. Dac? premierii de la Bucure?ti ?i Chi?in?u au inaugurat, simbolic, conducta ce descurajeaz? ?antajul tradi?ional, energetic, al Moscovei, o aten?ie similar? trebuie acordat? ?i cooper?rii dintre organismele militare ale celor dou? state române?ti. Nu doar declarativ.

Anivers?rile vin ?i se duc

Trupele imperiale, deloc cu gânduri pa?nice, r?mân în Transnistria ?i beneficiaz? de solde, echipament, armament, tehnic? de lupt? ?i o logistic? specific? deta?amentelor expedi?ionare. Iar în dreapta Nistrului, la Chi?in?u, dincolo de alocu?iuni previzibile ?i pruden?a unei neutralit??i dovedit? inutil?, este timpul, dup? alegerile preziden?iale, ca s? se dea alt ton la muzica Armatei Na?ionale a Republicii Moldova. O armat? care a renun?at la pasul de defilare sovietic, dar a?teapt? un alt statut, o alt? dotare, pe m?sura provoc?rilor actuale, militare, în curs de derulare, la nici 300 de kilometri distan?? de grani?a de est a Republicii Moldova. Grani?a de vest a statalit??ii dintre Prut ?i Nistru fiind singura de unde nu vor avea surprize cei ce nu doresc a deveni parte a comunit??ii euroasiatice, mai nou a Rusiei extinse, cu pre?ul unei noi umiliri istorice.[1]

-----------------------------------------------
[1] http://adevarul.ro/moldova/politica/asteptarile-armatei-nationale-republicii-moldova-1_5406c44a0d133766a8d14dfe/index.html


footer