Revista Art-emis
Al 21-lea Congres Mondial al Petrolului - Moscova, 15-20 iunie 2014 PDF Imprimare Email
Col. (r) Prof. univ. dr. ing. Marian Rizea   
Miercuri, 30 Iulie 2014 21:12
21 WPC, Moscova, 2014Abstract: There are some events in people's lives that cannot be described with the intensity with which they are being experienced and can be reproduced in all the complexity of the events.. One such event is the participation, along with several other Romanian specialists at the 21 th World Petroleum CongressMoscow from 15,th to 20,th June 2014, which gave me the chance, for the second time in life, to feel the pulse of one of the energy sectors of the utmost importance for the development and functioning of modern society: oil gas sector.
 
Sunt unele evenimente din via?a oamenilor care nu pot fi descrise cu intensitatea cu care sunt tr?ite ?i nici redate în toat? complexitatea derul?rii. Un astfel de eveniment este participarea, al?turi de al?i câ?iva speciali?ti români, la cel de-al XXI-lea Congres Mondial al Petrolului, desf??urat în perioada 15-20 iunie 2014 la Moscova, care mi-a oferit ?ansa, pentru a doua oar? în via??, de a lua pulsul unuia dintre sectoarele energetice de maxim? importan?? pentru dezvoltarea ?i func?ionarea societ??ii moderne: sectorul petro-gazier/gazeifer.
 
Moscova, o verig? lips? în bagajul meu cognitiv
 
La vârsta mea, nu mai cred în minuni ?i nici lucruri care s? m? surprind? Când am primit invita?ia de a participa împreun? cu al?i speciali?ti români la cel de-al XXI-lea Congres Mondial al Petrolului de la Moscova (15-19 iunie 2014), recunosc c? vestea a egalat în intensitate alte importante repere din viata mea: admiterea la liceu, bac-ul, facultatea, licen?ierea, c?s?toria, copii, „lovilu?ia”, ob?inerea titltlui de doctor, de profesor, editarea c?r?ilor, nepo?ii etc, etc. Îmi doream s? v?d capitala imperiului de la r?s?rit (era o verig? lips? în bagajul meu cognitiv...) înca din anii 1975, dar ?i s? p?trund în cercul informal al unora dintre cei mai importan?i reprezentan?i ai lumii energetice mondiale. În vacan?a studen?easc? din vara anului 1979, o întâmplare fericit? mi-a oferit ?ansa de a participa la Bucure?ti, la cel de-al X-lea Congres Mondial al Petrolului, o grandioas? manifestare marca P.C.R., pe suportul unei Românii Socialiste în expansiune... A?adar, plecarea la Moscova a fost f?cut? cu avionul prin „spa?iul amintirilor” legate de tot ce m-a legat de via?a de petrolist, de la muncitor sondor la inginer, apoi ofi?er de contraspionaj economic în domeniu ?i în final, profesor. Am f?cut acest mic preambul pentru a în?elege mai bine cele ce vor fi prezentate mai jos...
Metrourile curate ?i elegant oameni obi?nui?i, îmbr?ca?i modest, citind c?r?i ?i reviste, veseli, calmi, normali, f?r? excese vocale sau atitudinale, f?r? cer?etori, f?r? mâzg?lituri grafitty, pe pere?ii cl?dirilor
 
Am plecat din Bucuresti pe 14 iunie, pe o vreme splendid?, în jurul orelor 14:30 ?i dup? cca dou? ore eram pe giganticul aeroport Sheremetievo, întâmpina?i de o ploaie scurta de var? ?i un curcubeu optimist, dup? ce survolasem magnifica periferie moscovit?. Ca militar rezervist am realizat pozi?ia strategic? de excep?ie a capitalei ruse, veritabil bastion de ap?rare în fa?a armatelor inamice, înconjurat? de p?duri, mla?tini ?i o salb? de lacuri, râule?e ?i canale, zona marcat? de modernismul liniilor de comunica?ie (navale, rutiere ?i de c?i ferate), dar ?i a unor vile sau cartiere de vile de o elegan?? comparabil? cu cele de pe Coasta de Azur, Elve?ia sau Anglia. Drumul de la aeroport pân? la hotelul Izmailovo Gamma Delta, de cca 45 km, efectuat în mare parte pe o autostrad? cu patru benzi de circula?ie, pe sens, a str?b?tut cartierele periferice destul de îngrijite ?i a eviden?iat numeroasele ?antiere de construc?ii, inclusiv a unor noi tronsoane de autostr?zi. Am observat atunci, dar ?i în timpul celor ?ase zile de deplas?ri cât ?i la revenirea spre aeroport, sute de macarale ?i mii de utilaje în func?iune. Metrourile curate ?i elegante care circulau prin sta?iile moscovite cu viteze ame?itoare, transportau zilnic, milioane de oameni: unii c?tre ?i de la munc?, al?ii în vizit?, ca turi?ti. Oameni obi?nui?i, îmbr?ca?i modest, citind c?r?i ?i reviste, inclusiv în format electronic, veseli, calmi, normali, f?r? excese vocale sau atitudinale, f?r? cer?etori sau arhicunoscutele mâzg?lituri (grafitty) nereu?ite, pe pere?ii cladirilor...
 
Lucr?rile World Petroleum Council
 
Duminic?, 15 iunie 2014. În eleganta ?i maiestoasa sal? de conferin?e a hotelului Metropol, situat în apropierea Kremlinului ?i a Teatrului Mare, s-au desf??urat lucr?rile World Petroleum Council, ocazie în care i-am întâlnit pe pre?edintele în exerci?iu, domnul dr. Renato Bertrani director executiv la Barra Energia Brasilia, pe viitorul pre?edinte, domnul dr. Joszef Toth de la MOL Ungaria, pe pre?edin?ii ?i membrii delega?iilor din S.U.A., R. P. Chinez?, Turcia, Brazilia, Norvegia, Marea Britanie, Canada, India, Iran, Kuwait, Olanda, Germania, Arabia Saudit?, Spania, Fran?a, Austria, Uruguai, Venezuela, Vietnam, România ?i, bineîn?eles, ai ??rii gazd?, Rusia. Dup? parcurgerea pa?ilor tehnici (prezentarea rapoartelor de c?tre pre?edinte ?i vicepre?edin?i), au urmat lu?rile de cuvânt unde, în fraze precise, reprezentan?ii delega?iilor marilor companii petroliere ale lumii au subliniat progresele tehnice, tehnologice, legislative dar ?i preocup?rile pentru protejarea mediului ?i direc?iile de ac?iune pentru dezvoltarea energiilor nepoluante, a asigur?rii unui acces echitabil a tuturor statelor la surse de energie în vederea unei vie?i mai bune. Nu au lipsit, evident, trimiteri la calitatea condi?iilor de munc? ale petroli?tilor dar ?i despre cheltuieli ?i profit. Concluzia a fost aceea c? noile tehnologii ?i un management flexibil vor permite înc?, ani buni (câteva decenii), suprema?ia hidrocarburilor pe pia?a energetic?. În final, s-a trecut la alegerea noului pre?edinte care va coordona activitatea Comitetului/ Consiliului Mondial al Petrolului pân? în 2017 când, la Istambul, va avea loc al XXII-lea Congres al Petrolului. Desi functia putea fi obtinuta cu usurinta de un roman, conditia fiind aceea ca viitorul presedinte sa organizeze cel putin trei intalniri ale membrilor Comitetului/Consiliului intr-un interval de 3 ani, votul a fost dat domnului dr. Joszej Thoth, Ungaria. Prima zi a lucr?rilor s-a încheiat cu reuniunea de la Kremlin, unde prim-vicepremierul Rusiei înso?it de înal?i demnitari ?i oameni de ?tiin??, a transmis mesajul pre?edintelui Vladimir Putin, fiind urmat? de un dineu oficial cu program artistic oferit de actorii Teatrului Mare, unii dintre ace?tia reprezentând personaje reper ale Rusiei: Lenin, Stalin, Hrusciov, Brejnev etc. Pu?ini participan?i au rezistat tenta?iei de a nu se fotografia cu „sosiile” acestora.
 
România, prima ?ar? produc?toare de petrol din lume! Un stand s?r?c?cios, organizat timid
 
Luni, 16 iunie. S-a deschis oficial Expozi?ia Congresului Mondial al Petrolului la un complex expozi?ional de mari dimensiuni unde, câteva sute de firme de pe toate continentele lumii ?i-au etalat realiz?rile ?i poten?ialul tehnic ?i tehnologic. Un adev?rat regal de ?tiin??, tehnic?, informa?ii, o excelent? ocazie deLa standul României promovare a imaginii firmelor ?i statelor de dezvoltare a rela?iilor contractuale. Din p?cate, pentru România, lucrurile au stat cu mult sub a?tept?ri! Un stand s?r?c?cios, organizat timid pe o latur? pu?in circulabil?, unde trebuia s? faci eforturi pentru a în?elege c? este vorba de România, prima ?ar? produc?toare de petrol din lume! Câ?iva reprezentan?i ai O.M.V. au f?cut tot posibilul s? promoveze cu rezultate maxime imaginea firmei care se prezenta drept continuatoarea tradi?iilor României în domeniul petro-gazeifer. Nici încercarea timid? a reprezentan?ilor ambasadei României la Moscova de a face publicitate prin aducerea renumitei sportive Sandra Izba?a, nu cred c? a avut vreun efect. M-am sim?it, ca ?i al?i români prezen?i acolo, jignit ?i umilit de ignoran?a autorit??ilor ?i a celor responsabili de promovarea imaginii României în lume. Dac? al?ii ar fi avut o mo?tenire istoric? precum România în domeniul petrolier, v? asigur c? nu ar fi sc?pat ocazia de a ar?ta întregii lumi si a reaminti ce a însemnat industria româneasc? în procesul de na?tere ?i dezvoltare a unuia dintre cele mai importante sectoare energetice, f?r? de care dezvoltarea actual? a omenirii, nu ar fi fost posibil?.
 
 
A? fi amplasat standul „România”, chiar la intrarea în Expozi?ie ?i a? fi negociat la sânge cu ru?ii, costul.
 
Modalitatea de organizare a standului României a fost prost gândit?, de parc? cineva, dinadins, ar vrea ca despre gloria ?i importan?a petrolului românesc, s? nu se mai vorbeasca! Nu am v?zut la stand decât un pliant cu lucruri pu?in importante despre evolu?ia industriei petroliere române?ti, cea care a f?cut istorie pe toate meridianele lumii, speciali?tii români, de la sondor la inginer fiind cei mai aprecia?i în cei 157 de ani de existen??, utilajul, tehnica ?i tehnologia fiind exportate pe toate continentele. La stand erau ?i alte m?run?i?uri, nesemnificative dar care sigur au costat ceva. Dac? mi-ar fi fost în putin??, a? fi regizat cam a?a prezen?a României la Congresul Mondial al Petrolului, Moscova, iunie 2014:
- A? fi amplasat standul „România”, chiar la intrarea în Expozi?ie ?i a? fi negociat la sânge cu ru?ii, costul. Pe un ecran de mari dimensiuni a? fi f?cut s? ruleze la nesfâr?it un film cu momentele reper din industria petrolier? (de la anun?ul oficial din 1857 - când România a fost înregistrat? ca prima ?ar? cu o produc?ie de ?i?ei de 275 de tone, men?ionat în „The Science of Petroleum”, la „hecna cu cal”, „forajul rotativ” brevetat de genialul inginer Ion Basgan, care a însemnat pasul decisiv în revolu?ionarea domeniului, sapele cu role ?i diamante neegalate ca performan?e, prevenitoarele de erup?ie pentru presiuni înalte, instala?iile de foraj care au b?tut recordurile mondiale de adâncime ?i au „suflat” medaliile de aur concuren?ilor americani ?i ru?i, platformele de foraj marin sau cercet?rile speciali?tilor români, recunoscute zeci de ani, etc, etc...);
- Ministerul de resort s? fi impus firmelor precum Romgaz, Transgaz, Conpet, Petrom (ca partener, nu ca slug? accidental? ?i vremelnic? a O.M.V. Austria) prezen?a cu machete ?i proiecte de cooperare interna?ional? ?i s? fi „invitat” firmele particulare precum PETROSTAR S.A.-Ploie?ti, CONFIND S.A.-Câmpina, DAFORA-Media? etc., s?-?i prezinte poten?ialul tehnic, tehnologic ?i ?tiin?ific;
- Un loc special, în cadrul standului ar fi trebuit s?-l aib? Universitatea de „Petrol ?i Gaze”, care are deocamdat?, capacitatea de a preg?ti speciali?ti de marc? în domeniul petrol ?i gaze. Câteva sute de exemplare ale recentei excelente c?r?i „Istoria Petrolului Românesc” coordonat? de prof. univ. dr. ing. N. N. Antonescu, eminent rector si rector onorific al U.P.G. ?i ale altor c?r?i reper în domeniu ar fi putut fi distribuite ?i ar fi eclipsat cartea domnului Vaghit Alekperov, „Istoria Petrolului în Rusia”. Am aflat ca la Congresul Mondial al Petrolului au participat ?i doi profesori de la U.P.G. Ploie?ti (pe care nu i-am întâlnit) ?i care au „uitat” acasa posterul cu prezentarea U.P.G.. Mai bine uitau sa se urce in avion!
- A? fi ales 5-7 studen?i sau elevi castigatori ai Olimpiadelor Internationale, vorbitori de englez?, francez?, rus?, german?, chinez?, arab? etc., i-a? fi îmbr?cat în costume na?ionale reprezentative române?ti, instrui?i s? ofere mostre de ?uic?/palinc? ?i vinuri române?ti, în sticle personalizate cu tricolorul românesc. Totodat?, a? fi lansat provocarea ca primii zece câ?tig?tori ai olimpiadelor interna?ionale cât ?i primii zece studen?i cu medii de „10”, din toate universit??ile ??rii, de stat sau private, vor reprezenta România la urmâtorul Congres Mondial al Petrolului sau la activit??i mondiale similare.
- A? fi impus celor trimi?i acolo, s? fie permanent prezen?i pe parcursul celor trei zile ?i s? prezinte rapoate de activitate la revenirea în ?ar?, pe baza c?rora s? se fac? analize pertinente. Am în?eles din discu?iile cu câ?iva colegi c?, la multe dintre congresele anterioare, unii delega?i, au preferat excursii în jungl?/de?ert, vizite în locuri exotice ?i au fost mai pu?in preocupa?i de îndeplinirea obliga?iilor de serviciu, de?i statul f?cuse unele eforturi financiare.
În calitate cet??ean român ?i european, pl?titor de taxe ?i impozite, la zi, solicit premierului României, ministrului de externe ?i cel al energiei, s? reevaluaze participarea pe viitor, a reprezentan?ilor români la astfel de evenimente pentru o promovare corect? ?i eficient? a imaginii României în lume.
 
Unde ap?rea calitatea de profesor asociat la U.P.G. Ploie?ti, discu?iile deveneau palpitante
 
Congres Moscova 15-20.06.2014-art-emisPe parcursul celor trei zile ale expozi?iei, l-am înso?it, împreun? cu liceanul Vl?du? Neculae ?i domnul Adelin N?ft?n?il?, director al S.C. ANDAVA Group - Ploie?ti, pe domnul dr. ing. Pandele Neculae de la O.M.V.-PETROM, care a promovat proiectul de mentoring „Job Aplication”, destinat tinerilor petroli?ti din întreaga lume. A fost prezentat un poster portabil, cu mesaje ale unor tineri dar ?i a dou? personalit??i din România: domnul academician Ionel Haiduc, fost pre?edinte al Academiei Române ?i domnul Ovidiu Tender, C.E.O. Tender Group. Am f?cut sute de fotografii cu reprezentan?ii delega?iilor prezente, iar la schimbul de c?r?i de vizit? unde ap?rea calitatea de profesor asociat la U.P.G. Ploie?ti, discu?iile deveneau palpitante. Cu mare prietenie ?i c?ldur? ne-au întâmpinat reprezentan?ii firmelor din Algeria, Irak, Vietnam, China, Guineea, Venezuela, Turcia, care aveau în staff persoane cu studii de licen?? ?i doctorale în România, la U.P.G. Ploie?ti dar ?i în alte centre universitare: Bucure?ti, Timi?oara, Brasov, Cluj. Discu?ii interesante au avut loc cu reprezentan?ii marilor firme Gazprom, Lukoil, Chevron, Exxon Mobil, Conoco, Tenariss (unde l-am întâlnit pe prahoveanul Sorin Bucur, din Câmpina), G.D.F. SUEZ, TOTAL, care au avut prezent?ri cu totul excep?ionale: filme demonstrative, machete func?ionale, pliante, etc. Dup? amiaza zilei de 16 iunie a fost destinat? onor?rii invita?iei domnului dr. Achihito Tembo, pre?edintele delega?iei japoneze care a organizat în sala de protocol a elegantului hotel NATIONAL (vizavi de Kremlin), o mas? festiv? în prezen?a Excelen?ei Sale, ambasadorul Japoniei la Moscova, la care au participat cca 200 de invita?i de marc?.
           
Marti, 17 iunie. Vizitarea standurilor Expozi?iei apoi vizitarea Moscovei.
Miercuri diminea?? am f?cut un tur al Moscovei, iar dup?-amiaz?, pân? târziu, am participat la Festivalul Tinerilor Petroli?ti în Ismaylovo Kremlin Vodka Museum, despre care ar trebui s? scriu un alt articol. O primire de excep?ie, cu lupt?tori ?i str?jeri, un meniu de o mare diversitate (vi?el la pro?ap, nenumarate gust?ri tradi?ionale ruse?ti, fripturi asortate...), flancate de o duzin? de b?uturi fine ?i vinuri servite dup? pofte de osp?tari din Republica Moldova. A urmat un spectacol dat de actorii de la „Bal?oi Teatr”, cu balet, lupte, cântece, jocuri, întreceri. O serie de ateliere manufacturiere de fabricat monede, potcoave, ?es?turi, sculpturi, fotografii, au func?ionat pân? dup? miezul nop?ii. ?ampania ?i vinurile au optimizat socializarea dintre cei prezen?i.
Joi, ultima zi a Expozi?iei, a fost la fel de interesant?. Dup? amiaz?, am vizitat celebra
Vineri, 20 iunie: Ne-am îmbarcat spre Bucure?ti, având în buzunar invita?ia Turciei de a participa la urm?torul Congres Mondial al Petrolului, Istambul 2017. Participarea la acest congres este înc? o experien?? interesant? pe care am tr?it-o în facscinanta lume a petroli?tilor.
Grafica - Ion M?ld?rescu
footer