Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
General Col. (r) Iulian Vlad   
Miercuri, 25 Iunie 2014 21:49
Aurel Rogojan - Apusul agoreiAlocu?iune rostit? cu prilejul lans?rii volumului, la Oradea
 
Revenim la Oradea motiva?i de acela?i scop ca ?i în toamna anului 2011: s? ne întâlnim cu oameni dragi, din locuri de care suntemadânc lega?i suflete?te, folosindu-ne de ocazia unui binevenit eveniment editorial - lansarea în jude?ul de obâr?ie al autorului, domnul general de brigad? în rezerv? Aurel I. Rogojan, a unui nou volum, „Apusul Agorei. Românii sub al ?aselea …escu”, tip?rit la Casa de editur? „Proema” din Baia Mare. Ca ?i volumele anterioare din seria „Notabile dictu”, deschis? de autor, prezentarea la Târgul Interna?ional de carte Gaudeamus, Bucure?ti - edi?ia noiembrie 2013, a fost onorat? de participarea ?i presta?ia de înalt? ?inut? a distinsului academician Dinu C. Giurescu, vicepre?edinte al Academiei Române, secondat îndeaproape de domnul profesor dr. Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii jude?ene „Petre Dulfu” din Baia Mare, care prefa?eaz? cartea cu o „Predoslovie”, despre care zice dânsul, c? semantic desemneaz? „cuvântul dinaintea cuvintelor esen?iale ale c?r?ii”. Ce ne mai spune prefa?atorul c? urmeaz?? Cit?m: „Cartea generalului Aurel I. Rogojan este un compendiu bine ornat de istorie contemporan?, dar ?i un corpus publicistic în care lu?rile sale de pozi?ie demonstreaz? c? «imunitatea na?ional?» este înc? necesar?.”
 
În cele 564 de pagini ale c?r?ii, din care opt ocup? indexul de nume, sunt reunite:
- analize de risc geopolitic major pentru statul na?ional unitar român;
- anamneza, diagnoza ?i predic?iast?riina?iunii;
- reflec?ii, la rece, despre rolul serviciilor secrete în dezordinea mondial?;
- considera?ii asupraconsecin?elor revenirii în via??interna?ional? a diploma?ieifor?ei;
- evoc?ri ale unor momente sau personalit??i publice;
- interviuri din presa scrisa ?i audio-vizuala;
- o parte din emisiunile realizate la Radio România Cultural în ciclul „Întâlniri memorabile”;
- discursuri publice.
 
Personal, consider c? prin acest nou volum autorul face dovada unui angajament de înalt civism ?i, împotriva valului puternic al conformismului, trage cu for?aviguroas? a verbului, semnalul de alarm?, avertizându-ne asupradeclinuluidemocra?iei, ale c?rei resurse par a se fi epuizat în fa?a provoc?rilor unui nou tip de societate, cea global?. Autorul, în volumul de fa??, realizeaz?cronica ?i evaluarea unor întâmpl?ri politice ?ievenimente sociale, care vor ajuta genera?iile viitoare s? scrie istoria cât mai aproape de adev?r. Dar nu numai atât. Publicistica sa ofer? o consultan?? valoroas? celor mai importan?ideciden?i, alec?rorinabilit??i sauerori ne influen?eaz? nu numai via?? de zi cu zi, dar atârn? greu în proiec?ia viitorului na?iunii române. Cu prilejul prezent?rii acestui volumul la Festivalul Na?ional al C?r?ii „Axis Libri” de la Gala?i, din 20 mai a.c., referen?i de specialitate din domeniul biblioteconomiei, care cunosc cel mai bine via?a ?i istoria c?r?ilor, au f?cut o compara?ie avizat? ?i deosebit de onorant? pentru autor, afirmând-se c? ?i Xenopol sau Iorga, dac? ne-ar fi contemporani, s-ar fi aplecat cu acela?i spirit critic analitic asupra faptelor cotidiene cu valoare pentru o cercetare istoric?viitoare.
 
„Scenarii ?i perspective geopolitice” este primul ?i cel mai consistent capitol al c?r?ii. Este ?i cel careofer? prilejul reflec?iilor fundamentale asupra viitorului nostru ca popor, într-o lume tot mai nesigur?. Ulterior apari?iei volumului, autorul a deschis ?i alte orizonturi ale evolu?iilor geopolitice periculoase, aducând argumente istorice ?i relevând fapte din actualitate, care demonstreaz? unitatea conceptual? ?i opera?ional? a agresiunilordin toate direc?iile, la care a fost ?i din nefericire continu? s? fie supus? România. Aducem în sus?inerea temerii exprimate ?i cele afirmate recent de istoricul american Larry Watts. Referindu-se la situa?ia din preajma evenimentelor din decembrie 1989, el spune c? România era, în acel timp, înconjurat? cu scopul de a fi izolat?. Totodat?, arat? el, au început (s? curg?) rapoartele despre genocidul din Transilvania. Cine erau autorii rapoartelor ?i cui erau ele adresate, las? s? se subîn?eleag?. S-a b?tut apoi permanent moneda pe ideea genocidului în Transilvania, afirm? domnul Watts, iar aceast? idee era plauzibil? întrucât în perioada mai-octombrie 1989 în Bulgaria vecin? 35.000 de turci fuseser? reloca?i ?i ulterior for?a?i s? p?r?seasc? ?ara. Noi, spune autorul american, aveam informa?ii despre un tratament vecin cu genocidul în Transilvania ?i c? aici va avea loc o revolu?ie. Mai mult, pân? prin 1993 am crezut c? frontierele sunt pe cale s? se schimbe. În acela?i timp au ap?rut ?i o mul?ime de c?r?i scrise de ofi?eri (evident de informa?ii) care vorbeau de un viitor r?zboi în Transilvania ?i c? acolo era un butoi de pulbere la fel de sensibil ca ?i cel din Iugoslavia. Eu însumi, m?rturise?te domnul Watts, am scris în 1993 un scenariu de r?zboi cu conflict etnic în Transilvania. „Quod erat demonstrandum!” putem spune noi acum.
 
Revenind la „oile noastre”, cum gl?suie?te atât de frumos vorba româneasc?, vom spune c? experien?a de planificator ?i analist de informa?ii strategice a domnului general Aurel I. Rogojan l-a determinat s? se întrebe, de trei ori, prin trei titluri din primul capitol dac? „Exist? ?i mize secrete ale regionaliz?rii?” Din moment ce a început confec?ionarea, în serie, a unor „na?iuni de unic? folosin??”, preferate în locul celor ?lefuite de istorie, r?spunsul se impune de la sine. Cele afirmate de Larry Watts suscit? un real interes actual ?i ar necesita ?i comentarii pe m?sur?. M-am rezumat la cele spuse doar pentru a oferi cheia în care trebuie citit ?i în?eles acest deosebit de important capitol al c?r?ii.
 
„Românii sub al ?aselea …escu” este capitolul cel mai incomod ?i temerar, dar nu mai pu?in îngrijor?tor, prin eviden?ierea vulnerabilit??ilor unei clase politice, parc? debusolat? ori de c?tre ori este chemat? s? se raportezela permanen?a istoric? a interesului na?ional. Capitolul, „Diploma?ia for?ei”, ne atrage aten?ia asupra unui dezechilibru periculos în balan?a afacerilor interna?ionale. Prin activitatea mea de la jum?tatea deceniului al ?aptelea ?i pân? la sfâr?itul deceniului urm?tor, am fost implicat în numeroase ac?iuni de politic? extern? ale statului roman. De la Atlantic în Extremul Orient, din Scandinavia în Orientul Mijlociu, Maghreb ?i Africa profund?. Nu doresc s? recurg, aici ?i acum, la considera?ii personale asupra schimb?rilor intervenite în practica rela?iilor diplomatice ?i a consecin?elor acestora asupra prezentului ?i viitorului omenirii, dar nu pot s? nu remarc observa?ia pertinent?, de bun sim?, pe care acela?i istoric american o face, atunci când spune [citez]: „Nimeni nu avea o problem? c? România media conflicte interna?ionale la acea vreme. […] România avea o politic? extern? bine definit? ?i extrem de popular?. […] Ceau?escu […] era considerat un tip foarte bun pentru c? avea o politic? extern? foarte bun?. […] A fost implicat în medierea interna?ional? în Orientul Mijlociu pân? la final”.  Nu s-ar putea spune c? nu avem o baz?, c? nu sunt tradi?ii, c? nu s-au mai p?strat pun?i de leg?tur? ?i c? nu ar mai exista, pe alocuri, interes pentru ca Romania, a noua ?ar? ca pondere în Uniunea European?, s?-?i recupereze ?i s?-?i valorifice o parte capitalul investit cândva în marea politic? interna?ional?.
 
În „Apusul Agorei. Românii sub al ?aselea… escu” pot fi reg?site par?ial în „întâlnirile memorabile” ale autorului cu Radio România Cultural, unde a avut, pân? în prezent, ?apte emisiuni, cu un total de 385 de minute fonotecate, difuzate ?i r?mase în arhiva postului na?ional de radio. Re?ine aten?ia ?i textul integral al interviului realizat de gazetarul Ion Cristoiu, care a stat la baza a dou? ore de emisiune T.V. Ciclul „întâlnirilor memorabile” cuprinde subiecte de mare actualitate, precum:
- „Interesul na?ional- definire, ap?rare, tr?dare”, „România bolnav?”, „Dimensiunea tragic? a istoriei”, incluse în volum, dar ?i altele, ulterioare închiderii edi?iei c?r?ii: „Românii din jurul României”, „Români minoritari în România”, „Eroism ?i tr?dare”, „Noi scenarii geopolitice în Balcani”, „Criza ucrainean? - consecin?a secolelor de arbitrariu geopolitic”. Om al locului, autorul a acordat un interviu ziarului „Bihoreanul”, fiindu-i adresate 34 de întreb?ri, la care a oferit, f?r? ocol, tot atâtea r?spunsuri. Interviul ocup? 14 pagini în economia c?r?ii. În ziar a ap?rut, doar o parte. R?spunsurile sunt definitorii pentru un profil de personalitate care nu-?i dezminte originea neao? bihorean? ?i dac? are un regret ascuns, care de-altfel transpare evident,este acela de a nu–?i fi împlinit rosturile vie?iiaici, în locurile din care a plecat în urma cu 47 de ani. Cele aproape cinci decenii nu i-au fost îndeajuns pentru a se obi?nui cu agita?ia permanent? a vie?ii din Bucure?ti, fapt pentru care ?i-a rezervat propriul univers, iar în c?r?ile pe care le-a scris nu face concesii conformismului, fiind stânca de care valurile s-au spart. Nu pot fi recenzor al întregii c?r?i. Ea este un corpus unitar prin bog??ia, originalitatea ?i valoarea ideilor,iar prin suportul documentar se înscrie ?i în categoria lucr?rilor de cercetare, fiindc?, în aproape tot ceea ce scrie, autorul se bazeaz? peacumul?ri anterioare, rod al studiului ?i cercet?rii. Cartea este, deci, o mare reu?it?, fapt pentru care îl felicit cu c?ldur? pe autor! O contribu?ie important? la acest succes al autorului îl are ?i editura, care a dat o foarte frumoas? oper? editorial-tipografic? pentru care familia Peterliceanu merit? toate felicit?rile.
 
Dup? cum ?tim, c?r?ile sunt scrise pentru a fi citite. Eu v? îndemn nu numai la lectur?, ci ?i la reflec?ii în leg?tur? cu mesajul pe care autorul ni-l transmite.
footer