Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Redactia ART-EMIS   
Miercuri, 28 Mai 2014 16:53

Ziua In?l??rii Domnului, Ziua Eroilor Neamului Romanesc, art-emisZiua În?l??rii Domnului  -  Ziua Eroilor ?i a Martirilor Neamului Românesc

ONOARE! DEMNITATE! PATRIE!

„România este o ?ar? înconjurat? de români.” (Nicolae Iorga)

„Fii om, fii drept ?i recunoa?te c?, pe deasupra ambi?iilor, intrigilor ?i urilor, este Patria, este ve?nicia neamului, ?i c? acolo trebuie s? ne întâlnim totdeauna, chiar dac? nu ne în?elegem de fiecare dat?. [...] Ne-am n?scut aici, suntem cei dintâi a?eza?i aici ?i vom pleca cei din urm?. [...] România va fi un stat întemeiat pe primatul românesc, în toate domeniile. În România trebuie s? fie pu?i în valoare mai întâi românii, ceilal?i, dac? r?mân locuri libere, vin dup? ei. Singura politic? ce trebuie s? o facem este aceea a iubirii de Neam ?i a ap?r?rii drepturilor lui sfinte, prin munc?, prin cinste, prin blânde?e, prin con?tiin?? ?i, mai ales prin exemplul vostru în toate ?i fa?? de to?i.”(Mare?al Ion Antonescu)

„Istoria Neamului Românesc n-a fost decât o lung?, necontenit?, halucinant? hemoragie. Ne-am alc?tuit într-un uragan ?i am crescut în vifor. Popor de frontier?, luptam ?i muream pentru to?i. Muream, mai ales, pl?tind miopia si neghiobia altora. [...] Am f?cut parte dintr-o Românie de trei ori mai mare decât Dacia, ?i «vicisitudinile istoriei» au sf?râmat-o definitiv; o mân? de oameni trebuie s? pl?teasc? ?i ast?zi, cu lacrimi ?i sânge, nenorocul de a se fi n?scut Români. Toat? lumea e de acord c? Dacii se aflau a?eza?i pe p?mântul nostru cu cel pu?in o mie de ani înainte de Cristos, ?i cu toate acestea am fost singurul popor european c?ruia i s-a contestat dreptul de a st?pâni ?ara pe care au locuit-o mo?ii ?i str?mo?ii lui.” (Mircea Eliade)

„ [...] Românii nu sunt nic?ieri coloni?ti, venituri, oamenii nim?nui, ci, pretutindenea unde locuiesc sunt autohtoni, popula?ie nepomenit de veche, mai veche decât to?i conlocuitorii lor.[...] tot ce mi?c?-n ?ara asta, râul, ramul, Mi-e prieten numai mie, iar? ?ie du?man ?i-este./ Du?m?nit vei fi de toate, f?r? a prinde chiar de veste.” (Mihai Eminescu)

„Când Roma ne-a l?sat singuri în cetatea lui Decebal etern-veghetorul, valul n?v?lirii barbare ne-a acoperit cu totul. Cum se prind de p?mânt, proptindu-se în multele lor r?d?cini copacii îneca?i de apele furioase ce vor s?-i smulg? cu dânsele, a?a ne-am prins noi cu toat? t?ria sufletului nostru de str?vechea noastr? ?arin? daco-roman?, propitindu-ne în zidul mun?ilor ca s? nu fim smul?i ?i târâ?i de puhoi.” (Vasile Pârvan)

„Popor român, În ziua de 1 iunie, contrar voin?ei Poporului, a fost omorât mi?ele?te la Jilava, în prezen?a Guvernului criminal, cel mai mare fiu al Neamului nostru, Mare?alul Ion Antonescu. Români! Acela care a luptat pentru dreptatea sfânt? a acestui Popor, generalul Conduc?tor care ?i-a închinat Patriei toat? puterea fiin?ei lui, azi nu mai este în mijlocul nostru. L-au ucis uneltirile hoardelor jidove?ti [...] ?i tr?d?rile celor care ?i-au vândut Neamul. Mare?alul nostru nu este mort! Din umbra crucilor, el ne îndeamn? s?-i urm?m jertfa! Sfânt martir! Ai c?zut în zilele când Domnul Dumnezeul nostru s-a în?l?at la ceruri. Te-ai ridicat în ceruri ca s? veghezi de acolo destinul Neamului nostru! La mormântul t?u cald venim cu lacrimile durerii în suflet ?i jur?m c? te vom r?zbuna. Te plânge Basarabia, te plânge Bucovina de Nord. Glorie ?ie, sfânt erou al Neamului românesc! Moarte Tribunalului criminal, care-?i va primi pedeapsa.” (Manifestul de la Câmpulung Bucovina)

Hristos s-a În?l?at!

S? nu ne uit?m Eroii! S?-i cinstim cum se cuvine, dup? datina ?i cinstirea str?mo?easc?!

footer