Revista Art-emis
A mai cazut o stea! - Marioara Mur?rescu PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Nicolae Radu   
Duminică, 02 Februarie 2014 18:17

Marioara Mur?rescu, doliuÎn agita?ia timpului, uit?m s? ne bucur?m de cei din jurul nostru. Uit?m s? ne lu?m r?mas bun de la cei dragi, uit?m s? ne îmbr??i??m so?ia ?i copiii, uit?m s? zâmbim, gândindu-ne, poate, c? suntem nemuritori! Din p?cate lucrurile nu sunt a?a. Via?a î?i cere timpul înapoi din clipa în care ne na?tem. Ferici?i sau mai pu?in ferici?i, împ?ca?i cu soarta sau nu, fiecare urm?m acela?i drum spre ve?nicie!

A mai c?zut o stea!

„Marioara Mur?rescu se ridic? spre ceruri, dup? o încrâncenat? lupt? cu via?a. A petrecut S?rb?torile de Iarn? în spital, dar nu a mai avut putere s? r?spund? zecilor de apeluri ?i de mesaje de bine pe care le-a primit”.[1] Suferin?a a fost grea, dar doamna Marioara Mur?rescu spunea nu o singur? dat? c? „poate c? a?a îi este destinul”. Nu a privit niciodat? spre oameni cu ur? sau cu regrete. A încurajat ?i a în?l?at prin cântec pe cei cu har de la Dumnezeu, a pre?uit fiecare clip? de via?? ?i a privit spre cei dragi, spre cei mici ?i spre cei mari, cu speran??. Durerea nu era o problem? pentru doamna Marioara Mur?rescu. A avut puterea s? lupte pentru fiecare clip? de via?? ?i pentru fiecare lucru realizat.

Greu s? afl?m cuvintele potrivite!

Nu este u?or s? vorbe?ti despre doamna Marioara Mur?rescu! Marioara Mur?rescu este un nume care nu se uit? u?or. Prin în?elepciune ?i dragoste de neam, Marioara Mur?rescu a fost un om remarcabil, cu bucurii ?i triste?i, cu multiple realiz?ri, dar ?i cu o mul?ime de speran?e. Exigen?a domniei sale nu las? loc de diletantism în crea?ie. Realizatoare ?i prezentatoare a emisiunii de televiziune „Tezaur folcloric", difuzat? de TVR, Marioara Murarescu  ?i-a început cariera la Radioul public, în anul 1971, iar în 1977 s-a angajat la TVR ca realizator de emisiuni folclorice. Prima încercare de realizare a celebrei emisiuni „Tezaur Folcloric” a avut loc în 1978, dar abia în 1982 a primit un spa?iu fix în grila de programe a televiziunii. De-a lungul carierei sale a organizat numeroase festivaluri de folclor, concerte de colinde, emisiuni duplex cu Televiziunea Moldova la Bucure?ti ?i Chi?in?u. De asemenea, a realizat primul disc de aur „Tezaur folcloric” (1992), prima caset? video „Tezaur folcloric” (2000), lucrarea „Cu ochii lumii”, care cuprinde diverse opinii despre emisiunea „Tezaur folcloric”.[2] Vremurile nu au fost deloc u?oare! Cenzura, r?utatea unor oameni, nevrednicia celor care nu ?i-au aflat niciodat? reu?ita prin munc?, toate acestea au încercat s? o opreasc? din drum, dar f?r? succe! Inteligen?a domniei sale, d?ruirea fa?? de cântec, spiritul de sacrificiu, iubirea fa?? de oameni, dar mai ales credin?a în Dumnezeu au reu?it s? o sus?in? în toate cele realizate.

De unde aceast? putere?

Am avut deosebita onoare s? o cunosc personal pe distinsa doamna Marioara Mur?rescu. Asculta mult ?i vorbea pu?in. Locurile copil?riei, locurile Muscel - Stoene?ti, lâng? Cet??uia Negru Vod?, aminitirile despre p?rin?ii domniei sale, gândurile bune purtate pentru nepotelul Andrei, toate acestea îi smulgeau lacrimi, dar ?i zâmbete: „Bunicul meu cânta la caval ?i mergea cu oile, era cioban. Pleca diminea?a, venea seara, îl vedeam rar, m? l?sa dormind, m? g?sea dormind. Dar g?seam lâng? patul meu, când m? trezeam, o crengu?? cu alune, sau fructe de p?dure ?i ?tiam c? a trecut pe-acolo bunicul. Ziua m? jucam cu veri?oarele mele, dar eram un copil mai retras”.[3]

Folclorul trebuie scos din cârcium?, dintre halbele de bere ?i fumul de mititei

Marioara Mur?rescu a urmat Conservatorul din Bucure?ti, fiind o student? eminent?, îns? a trebuit s? renun?e la planul de a deveni sopran?, dup? o opera?ie de amigdalit? care i-a schimbat vocea. În al patrulea an de studii a fost remarcat? de profesorii Emilia Comi?el ?i Gheorghe Oprea, care i-au îndreptat pa?ii spre muzica popular?. De la ei a înv??at s? priveasc? „folclorul ca pe ceva viu, care ne reprezint?, ?i prin care putem s? cunoa?tem neamul acesta”.[4] Un om remarcabil, un exemplu de via??, un român autentic, Marioara Murarescu ?i-a dorit s? a?eze la loc de credin?? istoria, folclorul ?i dragostea fa?? de neam. Preocup?rile domniei sale au însemnat sacrificiu de sine ?i uneori chiar uitare fa?? de cei din jur. Mul?i au în?eles acest lucru. F?r? efort ?i f?r? d?ruire ast?zi nu ne-am fi bucurat de emisiunile domniei sale, emisiuni de excep?ional? valoare. ?i totu?i, avea ?i triste?ea de a vedea cum oamenii ?i vremurile se schimb?: „Folclorul trebuie scos din cârcium?, dintre halbele de bere ?i fumul de mititei ?i urcat iar pe scen?. Prin folclor, copiii no?tri înva?? cine sunt, cine au fost str?mo?ii lor. Din p?cate, ?i ??ranul român e o « specie » pe cale de dispari?ie. Nu vreau s? spun lucruri grele, dar influen?ele ora?ului sunt uneori nefaste asupra satului. Era acolo atâta în?elepciune, ??ranii aveau atât respect pentru legile cerului ?i ale p?mântului, era o lume în rostul ei, cu reguli ?i legi precise. Acum s-a stricat totul…”.[5]

Cum a reu?it oare Marioara Mur?rescu s? p?streze nealterat cântecul popular românesc? Prin dragoste de frumos ?i prin sacrificiu de sine, amintea Alisa Toma, un „mugura?” crescut de distins? doamn?. Un suflet mare, un p?str?tor de frumos, prin emisiunea „Tezaur Folcloric” Marioara Mur?rescu a adus în casele noastre bucurie ?i speran?a, a reu?it s? promoveze „tineri mugura?i” talenta?i, cântecele lor populare auzindu-se din ce în ce mai puternic ?i în zilele noastre. Tinerii de ieri sunt ast?zi nume de rezonan?? la nivel na?ional ?i interna?ional. „Tezaur Folcloric” este ?i va r?mâne copilul de suflet al doamnei Mur?rescu, copil iubit la fel de mult, a?a cum ?i-a iubit nepo?elul Andrei. „Tezaur Folcloric” trebuie s? se numeasc?, în semn de ve?nic? pre?uire, „Tezaur Folcloric - Marioara Mur?rescu”.

Marioara Mur?rescu r?mâne o stare de spirit, un îndemn de aducere aminte a ceea ce avem mai bun, înseamn? vers ?i cântec, lacrim? ?i zâmbet, dor ?i speran??, dar ?i o adev?rat? Tain? a cântecului popular românesc.

Marioara Mur?rescu ne prive?te acum, de undeva de sus, din apropierea de ceruri. Zâmbetul domniei sale nu se va stinge niciodat?, vorbele desprinse din suflet r?mân în casele noastre, spectacolele nu vor fi uitate nicioadata!

Auzim tot mai des c? Bunul Dumnezeu ridic? la cer pe cei buni!

Marioara Mur?rescu î?i odihne?te la acest ceas, aripile într-o pace l?untric?, dup? un zbor greu prin via??, dar cu multe bucurii ?i împliniri. Pa?ii domniei sale se îndreapt? în lini?te spre un loc sfânt, binecuvântat de Dumnezeu, la M?n?stirea Cernica. Aici î?i odihnesc sufletele ?i dragii s?i p?rin?i. ?i totu?i nu pot s? nu m? întreb de ce oare oamenii buni pleac? dintre noi atât de devreme? Cuvintele sunt din nou de prisos! S? ne plec?m privirea ?i s? ne rug?m ca via?a s? îi fie u?oar? acolo sus în Ceruri.

Mul?umim doamna Marioara Murarescu pentru tot ceea ce a?i realizat pentru noi. Dumnezeu s? v? odihneasc? în pace ?i s? nu ne uita?i niciodat? !

----------------------------------
[1] realitatea.net
[2] Ibidem
[3] Adevarul, 2013
[4] Ibidem
[5] Formula AS, 1999
footer