Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu   
Luni, 22 Octombrie 2012 01:59

Documente din Arhiva Corneliu Zelea Codreanu-Iasi, Gh-Buzatu ?i V-Roncea,Vol-25-27„Adev?rul r?mâne, oricare ar fi soarta slujitorilor s?i"

Vineri, 19 octombrie 2012, ora 17, la Centrul de Istorie ?i Civiliza?ie European? (C.I.C.E.) - Ia?i de pe lang? Academia Român? - Filiala Ia?i, a avut loc simpozionul pe tema România în jocurile serviciilor secrete ale Marilor Puteri la confluen?a secolelor al XX-XXI-lea. Au fost lansate unele din ultimele c?r?i ap?rute în cadrul Colec?iei „Românii în istoria universal?" de sub egida C.I.C.E. de/despre N. Iorga, D. Ciurea, V. Neam?u, Ilie Seftiuc, V. F. Dobrinescu, I. Scurtu, Stela Cheptea, Sorin Gorovei, Constantin Bu?e, Corneliu Ciucanu, iar Centrul a donat Bibliotecii Filialei Ia?i a Academiei Române - prin dr. Stela Cheptea, Director al C.I.C.E. - seria complet? a celor 27 de volume reprezentând edi?ia integral? a Documentelor din Arhiva C. Z. Codreanu, editori Gh. Buzatu si V. Roncea, tip?rite în condi?ii grafice de excep?ie la Editura TipoMoldova. Au fost sus?inute comunic?ri de Corneliu Ciucanu ?i Gheorghe Buzatu. (C.I.C.E. - Ia?i)

Cuvântul prof. Gheorghe Buzatu la ultimul volum din integrala Documentelor din Arhiva C. Z. Codreanu.


Am preferat, din motive evidente, s? finaliz?m colec?ia Documentelor din Arhiva lui Corneliu Zelea Codreanu cu textul memorabil al inegalabilului Mircea Eliade. Acesta, în repetate rânduri, ?i-a definit conceptul, dar cu deosebire în Proba labirintului, unde a precizat c? „« teroarea istoriei » este pentru mine experien?a unui om care nu mai este religios, care nu are deci nici o speran?? s? g?seasc? o semnifica?ie ultim? dramei istoriei, ci care se vede nevoit s? suporte crimele istoriei f?r? s? le în?eleag? rostul. Un evreu în cetatea Babilonului suferea enorm, dar aceast? suferin?? pentru el avea un sens: Iahve voia s? pedepseasc? poporul [...] Chiar si pentru Hegel, orice eveniment, orice încercare era o manifestare a spiritului universal ?i, prin urmare, avea un sens. R?ul istoric se putea, deci, dac? nu justifica, cel pu?in explica rational... Dar când evenimentele istorice sunt golite de orice semnifica?ie transistoric? ?i dac? ele nu mai sunt ceea ce au fost pentru lumea tradi?ional? - încerc?ri pentru un popor sau pentru un individ - atunci avem de-a face cu ceea ce am numit eu « Teroarea istoriei »"[1].

Se impune, în momentul în care volumele XXV-XXVII încheie colec?ia Documentelor, s? revenim asupra asigur?rii date Cititorului dintru bun început în sensul c? ne vom preocupa de editarea integral? a materialelor descoperite în Arhiva CNSAS. Ceea ce am realizat întocmai, iar aceasta gra?ie solicitudinii Editurii Tipo Moldova din Ia?i ?i colegilor de la Centrul de Istorie ?i Civiliza?ie European? de la Filiala Ia?i a Academiei Române, ace?tia din urm? r?mânând fideli programelor ?tiin?ifice asumate de mai mult timp ?i concretizate în volume bine recep?ionate de cititori ?i, tocmai de aceea, editate/reeditate, a?a precum Radiografia Dreptei Române?ti. 1927-1941 sau „Procesul" lui C. Z. Codreanu.Corneliu Zelea Codreanu-ipostaze

Bibliografia general? ?i special? privind mi?c?rile de dreapta în veacul XX la nivel mondial, european ori în diverse ??ri, iar, în context, în România ?i Mi?carea Legionar?, este extrem de bogat? ?i variat?[2]. Mai mult decât sigur îns? c?, acum ?i aici, Cititorul a?teapt? de la noi o concluzie general? în temeiul documentelor valorificate despre manifest?rile dreptei în România; cu men?iunea c?, deja pentru fiecare din cele 27 de volume am expus considera?iile necesare, unde ?i când a fost cazul, vom preciza, fie ?i cu riscul de a „dezam?gi" pe cititor, c? nu avem în vedere o astfel de Încheiere general? ori vreun Studiu special despre Corneliu Zelea Codreanu ?i Garda de Fier. Procedând astfel, nu dovedim nicidecum lips? de curaj (atestat în volumele consacrate Mare?alului Ion Antonescu, lui N. Iorga ?i N. Titulescu, lui N. Ceau?escu, istoriei globale a petrolului românesc, evolu?iei problemei Basarabiei în context interna?ional, rolului ?i locului României în epoca conflagra?iei mondiale din 1939-1945 etc.), ci, pur ?i simplu, pornim de la convingerea, în urma investig?rii în scopul edit?rii celor 27 volume însumând 9 871 file puse acum la dispozi?ia cititorului, c? studiul metodic ?i temeinic al istoriei Mi?c?rii Legionare începe ori trebuie s? debuteze în baza materialelor tip?rite. Într-un atare context este net?g?duit c? avansarea unor concluzii înainte chiar de finalizarea cercet?rilor sistematice nu corespunde de fel normelor studiilor istorice moderne. Mai cu seam? ast?zi, când în baza experien?ei dobândite în privin?a e?ecului studierii comunismului, de pild?, prin metoda unor rapoarte finale, cu atât mai mult trebuie abordat? într-o alt? viziune problematica anticomunismului în România, în care - vrem/nu vrem - Mi?carea Legionar? a avut în România un rol primordial, atât înainte cât ?i dup? 1944. Ceea ce studiile istorice vor urma s? elucideze, excluzând situa?ia imposibil? actual? când studiile despre „comunismul românesc", excedând limitelor sistemului radiografiat, sfâr?esc de regul? prin a repudia chiar anticomunismul, promovat/deviat indecent drept obiectiv al demonstra?iilor pretins ?tiin?ifice, mai cu seam? dac? se au în vedere Mi?carea Legionar? ?i liderii sau ac?iunile lor!

Volumele XXV-XXVII din colec?ia Documente din Arhiva C. Z. Codreanu reunesc în ordine urm?toarele „dosare" din fondul original aflate sub cotele:
- 12784/110237/20 – „procesul" C?pitanului din 1938 (diverse materiale, cf. pentru stenogramele ?edin?elor din 23-26 mai 1938 – Documente ..., vol. XI)[3];
- 12784/110237/21 – Însemn?rile de la Jilava (transcriere din 18.II.1944 dup? Amintiri din memoriile C?pitanului, 1938, Jilava ?i Doftana) [4];
- I-234980/83490 – diverse (1935-1941).
Nu vom încheia aceste considera?ii f?r? a exprima sincere mul?umiri tuturor celor care au încurajat ini?iativa ?i eforturile noastre, iar, în mod cu totul special, prestigioasei Case Editoriale Tipo Moldova din Ia?i, Domnului Director Aurel ?tefanachi, care s-a preocupat personal de apari?ia integral? ?i în condi?ii excelente a edi?iei anastatice a Documentelor din Arhiva C. Z. Codreanu.

Gândurile se îndreapt?, nu mai pu?in, c?tre Cititorul nostru, indiscutal principalul beneficiar al materialelor puse în circuitul ?tiin?ific tocmai cu scopul de a descifra ?i pune în eviden?? adev?rul, mai cu seam? într-una dintre problemele cele mai controversate ale epocii contemporane - istoria Mi?c?rii Legionare, rolul ?i locul ei în evolu?ia/involu?ia României în cursul veacului al XX-lea aflat decisiv sub teroarea istoriei, cu distinc?ia categoric? între „Dreapta" ?i „Stânga", între „fascism" ?i „legionarism", între crim? ?i represiune, cu abandonarea ?abloanelor de tipul „legionar/legionaroid", f?r? îns? a se ignora c? Nicolae Iorga, cel mai mare istoric al Românilor ?i unul dintre cei mai de seam? ai lumii, a c?zut victim? a regimului legionar-antonescian în noiembrie 1940.
________________________________________
[1] Subliniem în context c? Florin ?urcanu a consacrat o masiv? monografie lui Mircea Eliade - Prizonierul istoriei (2003), cu propuneri discutabile despre Garda de Fier ca mi?care fascist? sau despre marele istoric al religiilor ... intelectual fascist.
[2] Cf. Armin Heinen, Die Legion "Erzengel Michael" in Rumänien. Soziale Bewegung und politische Organisation, Ein Beitrag zum Problem des internationalen Faschismus, München, R. Oldenbourg Verlag, 1986; Philip Rees, Fascism and Pre-Fascism in Europe. 1890-1945. A Bibliography of the Extreme Right, Sussex-New Jersey, The Harvester Press/Barnes and Nobles, 1984; Ernst Nolte, R?zboiul civil European. 1917-1945. Na?ional-socialism ?i bol?evism, Bucure?ti, Grupul Editorial Corint, 2005; Un rezumat orientativ al literaturii legionare, în Horia Sima, Antologie legionar?. Opera publicistic? în ?apte volume, VII, Miami Beach, 1994, pp. 482-532; Gh. Buzatu, Corneliu Ciucanu, Cristian Sandache, Radiografia dreptei române?ti. 1927-1941, Bucure?ti, FFPress, 1996, pp. 12-50; Ioan Boac?, Bibliografie legionar?, Miami Beach, Florida, Colec?ia „Omul Nou", 1993.
[3] Vezi Kurt W. Treptow, Gh. Buzatu, eds., "Procesul" lui C. Z. Codreanu (Mai 1938), edi?ia I, Ia?i, CICE, 1994; edi?ia a II-a, Ia?i, Tipo Moldova, 2010; Victor Roncea, Gh. Buzatu, eds., Documente din Arhiva C. Z. Codreanu, vol. XI, Ia?i, Tipo Moldova, 2012.
[4] Cf. Corneliu Zelea Codreanu, Însemn?ri de la Jilava, edi?ia a V-a, editor Radu Dan Vlad, Bucure?ti, Editura Majadahonda, 1995; Duiliu Sfin?escu, ed., Din luptele tineretului român. 1919-1939. C. Z. Codreanu. 1899-1938, edi?ia a III-a, Bucure?ti, Editura Funda?iei Buna Vestire, 1993, pp. 139- 175. De re?inut c? exist? mai multe „variante" ale Însemn?rilor, descoperite ?i puse în valoare de diverse persoane în varii condi?ii în 1941 sau în 1944.
- Sursa fotografiilor: Biblioteca Academiei Române via Mi?carea-Legionar?. Net.

footer