Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Nicolae H?uc?, Cern?u?i   
Duminică, 30 Septembrie 2012 19:58
Casa Hurmuzachi, Cernau?i, 29 septembrie 2012-1În ziua de 29 septembrie s-au împlinit 200 de ani de la na?terea renumitului istoric ?i om politic, Eudoxiu Hurmuzachi,unul dintre cele mai viguroase m?dulare ale ilustrei familii Hurmuachi, ce a jucat un rol deosebit de important în istoria Bucovinei nu numai prin faptul c? a fost c?pitan al ??rii Bucovinei. Al?turi de alte personalit??i de marc? ale neamului nostru el a participat la Revolu?ia din 1848, iar în 1849 a f?cut parte din delega?ia care a prezentat împ?ratului[1] un memoriu, în urma c?ruia Bucovina a fost recunoscut? c? entitate distinct?, cu drepturi egale cu ale celorlalte ducate ale Monarhiei austriece[2], fiind rupt? de Gali?ia.

Eudoxiu Hurmuzachi a fost ?i r?mâne primul român care a f?cut diverse cercet?ri în arhivele de la Viena, Pesta ?i Lemberg, concretizându-?i marea sa pasiune pentru originea ?i trecutul nostru în cele peste 6000 de documente deosebit de importante din istoria neamului românesc, pe care le-a adunat din diverse locuri ale Europei, ca un ctitor de seam? al istoriografiei române?ti moderne. Dup? moartea sa, aceste documente au intrat în posesia Academiei Române, formând renumita „Colec?ie Hurmuzachi". La 2 august 1872 Eudoxiu Hurmuzachi a fost ales membru titular al Academiei Române. S-a stins din via?? la 29 ianuarie 1874 la Cern?u?i. Este înmormântat în curtea bisericii din Cern?uca.

Cu prilejul acestui jubileu pre?edintele Funda?iei Culturale de Binefacere „Casa Limbii Române" din Cern?u?i, scriitorul academician Vasile T?râ?eanu, a reu?it în pofida diverselor opreli?ti neîntemeiate, dup? o lupt? de peste zece ani, s? instaleze pe fa?ada imobilului cu num?rul 15 de pe Strada Principal? a ora?ului Cern?u?i, vizavi de biserica Sfânta Parascheva, o deosebit de frumoas? plac? memorial?, având incrustate în granit chipurile b?trânului Doxache ?i a so?iei lui Ilinca, precum ?i a celor trei feciori ai lor mai mari - Eudoxiu, Gheorghe ?i Alexandru, - distinse personalit??i ale vie?ii culturale, politice ?i ?tiin?ifice ale Bucovinei, care au locuit în casa cump?rat? de Hurmuz?che?ti de la Familia Logotetti.

Trebuie s? spunem c? manifestarea din 29 septembrie a fost o frumoas? continuare a Colocviului ?tiin?ific interna?ional „Personalit??i bucovinene", organizat recent de Editura „Alexandru cel Bun", în cadrul c?ruia profesori universitari din diverseCasa Hurmuzachi, Cernau?i, 29 septembrie 2012-2 centre ?tiin?ifice din România, Moldova ?i Polonia au vorbit despre rolul Hurmuz?che?tilor în istoria poporului român de pretutindeni ?i în special, din ?ara Fagilor. Dezvelirea pl?cii memoriale a început cu un Te-Deum, oficiat de preotul Cristian Gabor, la care au participat nu numai reprezentan?i ai intelectualit??ii cern?u?ene, ci ?i invita?i de peste hotare, din România ?i din Republica Moldova, au luat cuvântul, vorbind despre semnifica?ia ?i importan?a evenimentului, academicienii Anatolie Hurmuzachi de la Chi?in?u ?i Vasile T?râ?eanu din Cern?u?i, scriitorii Mircea Lutic ?i Ilie T. Zegrea din Cern?u?i, ?tefan Hostiuc de la Bucure?ti, profesorul veteran Octavian Voronca din Mahala, pre?edintele Ligii pentru ap?rarea drepturilor omului Arcadie Opai? din Cern?u?i ?.a.

Eforturile pe care le depune scriitorul Vasile T?râ?eanu, pre?edinte al senatului Uniunii Interregionale „Comunitatea româneasc? din Ucraina", pentru înve?nicirea memoriei na?ionale a românilor din regiunea Cern?u?i, merit? toat? lauda. Pân? acum el a reu?it s? instaleze mai multe pl?ci memoriale pe diverse edificii din ora?ul Cern?u?i, precum ?i din satele Sinau?ii de Jos, Carapciu pe Siret, raionul Hliboca, dedicate memoriei lui Mihai Eminescu, scriitorilor Vasile Levi?chi ?i Dumitru Hrinciuc, profesorilor Vasile Tovarni?chi ?i Mihai Jar, Cern?u?i. Credem c? alte ac?iuni de aceea?i anvergur? î?i a?teapt? rândul lor. Or, în Cern?u?i mai sunt înc? atâtea ?i atâtea locuri deosebit de importante înc? neconsemnate.

Not?: Prof. Nicolae H?uc? este director al Agen?iei de pres? „Euromedia" http://euromedia-ucraina.blogspot.com/ din Cern?u?i.
În fotografii: momente de la dezvelirea pl?cii dedicate familiei Hurmuzachi.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] Împaratul Franz Josef al Austriei.
[2] Austro-Ungaria, cunoscut? ?i ca Monarhia Dun?rean? (în limba german?: Donaumonarchie), nu s-a numit niciodat? oficial „Imperiul Austro-Ungar", ci Kaiserreich und Königreich Österreich-Ungarn (în german?) ?i Osztrák Birodalom és Magyar Királyság (în limba maghiar?), adic? „Imperiul austriac ?i regatul maghiar". Vezi http://ro.wikipedia.org/wiki/Austro-Ungaria footer