Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Ion Maldarescu   
Duminică, 06 Mai 2018 17:21

Ion M?ld?rescuIertat?-mi fie întârzierea, dar, pentru a nu c?dea în eroare, am citit ?i recitit analizele unor comentatori ?i anal-i?ti ai sarabandei politico-jurnalistice din România, cu privire la Iohannis-D?ncil?-Dragnea, generatorii scandalului care a zgâl?âit iarmarocul mioritic ?i a repartajat cona?ionalii în spatele permanentelor baricade antiromâne?ti postdecembriste. Dac? limba român? a fost americanizat? ?i bruxelles-izat?, titlul se muleaz? perfect pe statutul lamentabil al c?peteniilor ?i diploma?iei actuale din ?ara lui Papur?-Vod?. De aproape trei decenii, în România nu se mai practic? o politic? a interesului na?ional, o guvernare a realit??ii. Odat? ajun?i în jil?urile puterii, „ca?avencii" ?i „dandanachii" actuali exercit? o presiune distructiv? continu? asupra cet??eanului, împiedicând prin orice mijloace pasul înainte al nivelului de trai, atât de necesar românului. De?i prin?i cu mâ?a în sac, practicienii circurilor politice dau înainte cu „tr?iasc? politica", iar ?ara a ajuns ?antier de scandaluri ai acestor fal?i morali?ti, deda?i la drogul puterii ?i jafului na?ional - trasei?ti ai mascaradei ?i ai degrad?rii vie?ii noastre.

Legea, ordinea ?i civiliza?ia nu se realizeaz?-respect?-perpetueaz? doar cu vorb?rie „democratic?". Este nevoie ?i de m?suri coercitive pentru cei care le încalc?. În Olimp, Zeus - regele zeilor ?i st?pân al drept??ii - avea al?turi pe Temis - zei?a drept??ii -, ?i pe Dike, temuta zei?? a pedepsirii nedrept??ilor. Turma „ale?ilor" ce se cred zei în „Olimpul" dâmbovi?ean nu are nimic în comun nici cu Legea, nici cu Dreptatea. Un respectabil ?i experimentat comentator politic, care îl nume?te pe „Zeus de Cotroceni" „Dinozaurul de Sibiu" - afirm?: „... între lucrurile (oricum, pu?ine) care îl caracterizeaz? pe Klaus Werner Iohannis nu se reg?sesc inteligen?a, ?tiin?a de carte ?i cultura. Dar nu mi-a? fi imaginat c? navetistul interna?ional, temporar chiria? la Cotroceni, poate atinge asemenea culmi ale ignoran?ei, stupidit??ii ?i chiar iresponsabilit??ii, pe care le-a demonstrat cu asupr? de m?sur? în aceste ultime zile [...] ?i halucinantul s?u «comunicat important pentru ?ar? » [...] Mult mai îngrijor?tor ?i ceva care, de aceast? dat?, nu mai las? loc la glume, este atunci când domnul K.W.I. derapeaz? grav ?i face public afirma?ii iresponsabile [...]: «Cine ?tie ce în?elegeri secrete face domnul Dragnea acolo cu evreii»".

De cealalt? parte, maleficul personaj contemporan ce se erijeaz? - ?i în bun? m?sur? chiar este - Nr.1 (de fa?ad?) al Frontului de Dezintegrare Na?ional? a României (F.D.N.R.), sus?inut, mai bine spus, ?antajat ?i teleghidat de cei care l-au prins cu ocaua mic?, a dezorientat pân? ?i pe membrii partidului în fruntea c?ruia s-a coco?at, precum p?duchele... Umilirea propriilor colegi ?i utilizarea fariseisticii sale morfologii totalitare: „...nu-i a?a c? tot pe mine m? vre?i ?!", a compromis - f?r? ?anse de reabilitare, forma?ia politic? a c?rei c?petenie - de facto ?i de jure - se erijeaz?. „Pablito", cum l-au botezat jurnali?tii americani pe baronul teleorm?nean, dup? musta?a faimosului baron al drogurilor Pablo Escobar, dar ?i Vioreaua „20-20", ne-respondent? la telefonul preziden?ial al simfoniei lalelelor, ?i-au g?sit drum de duc? pe calea aerului la Ierusalim. Nu pentru vreun pelerinaj la Mormântul Sfânt al Mântuitorului, ci pentru cu totul alte scopuri mai pu?in cre?tine ?i ortodoxe. Guvernul României (singurul din U.E.), a adoptat un document „clasificat" care prevede începerea procedurilor pentru mutarea Ambasadei României din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, un subiect extrem de delicat în diploma?ia mondial?. Vioreaua „20-20" a propus pe Monica Gheorghi?? ca viitor reprezentant al României în Israel, îns? n-ar mira pe nimeni ca dup? previzibila respingere a propunerii de c?tre ?eful statului, numele inamicului declarat al românilor, Silviu Vexler (pe care l-au c?rat cu ei ca balast în vizita din Israel) s? fie pus pe tapet. ?i a?a ceva nu este deloc „kusher" !

Reac?ia înv?luit? în cea?a „justi?iei", mai mult sau mai pu?in constitu?ional?, a ?efului statului, dore?te a fi de parte bun?, dar, a?a cum ne-a obi?nuit de prea mult? vreme, sf?râm? cu sârg strachinile ivite în cale. Nu (dez)interesul na?ional al ambelor p?r?i este subiectul scandalului, ci faptul c? gura „Dinozaurului de Sibiu" a sc?pat printre scrâ?nituri cuvântul-tabu „evrei". Dac? era vorba de italieni, nem?i, papua?i, amerindieni sau mai ?tiu eu ce na?ie, nimeni n-ar fi s?rit unul la gâtul celuilalt. Vai, Doamne, ce blasfemie! Sloboda gur? a comis infrac?iunea de rostire în public a denumirii „poporul ales". În cazul altcuiva, cel pu?in dou? dintre institu?iile Gestapo-N.K.V.D.-iste ale statului român, I.N.S.H.R.-E.W. ?i Consiliul Na?ional pentru Combaterea Discrimin?rii ar fi reac?ionat prompt. N-au avut vreme. Aten?ionat, „infractorul" ?i-a turnat cenu?? pe cap în semn de poc?in??... Dup? întoarcerea din Israel, Pablito, a dat de p?mânt cu Vioreaua ?i, conform jocurilor sale versatile, acum este preocupat de ap?rarea altei protejate, Oana Schimidt H?ineal?, implicat? în Protocolul S.R.I.-C.S.M. Alt scandal, alte repere, un viitor referendum... ?i, uite-a?a, aten?ia a fost deturnat?, de la D.N.A. ?i de la demiterea protejatei ambasadorilor str?ini, Mrs.-Frau Kove?i.

În vremuri mai pu?in vr?jma?e, t?r?boiul, ale c?rui capete de afi? sunt „Dinozaurul sibian", Vioreaua „20-20" ?i Pablito, ar putea fi comparat cu o ceart? de familie..., dar dac? pentru cine ?tie care motiv, cei din familie se pot cearta ca la u?a cortului... în casa lor, când ies pe strad?, merg bra? la bra?, salut? ?i zâmbesc cunoscu?ilor. În România scandalul se face „la vedere", în fa?a camerelor de televiziune, iar împ?carea, discret, la cârcium? sau în patul „Politically Incorect" al lupanarului unde aceasta este matroan?. Opozi?ia convie?uie?te sub acela?i acoperi? cu puterea ?i cu maleficul de gard?, „partidul"-traseist ne-reprezentant al etniei afi?at? pe firm?, dar înzestrat cu un iresponsabil complex de superioritate.

Nu putem ignora c? protagoni?tii nu sunt infractori oarecare, ci oficiali ai statului român... (n-ar mai fi!) c?rora, din cauza supraponderabilit??ii prostiei ?i ho?iei creierului, li se inclin? capul ba spre stânga, ba spre dreapta, ba spre tr?dare ?i vânzare, ba spre minciun?, corup?ie ?i batjocur?, niciodat? spre România ?i spre interesul cet??enilor ei. Politica dâmbovi?ean? se reduce la metehnele corup?iei ?i tr?d?rii de ?ar?, a jafului ?i consum?rii bugetului de stat pe interese proprii ?i salarii conflictuale.

O ?tire „cald?" din interiorul aceluia?i lupanar ne aminte?te de atmosfera pierderii sim?ului m?surii ?i a realit??ii din anul 1989: Nicolae Prelipceanu, pre?edintele Comisiei de monitorizare a alegerilor de la Uniunea Scriitorilor a anun?at c? un alt Nicolae: „Manolescu reales... pentru al IV-lea mandat"! În?eleapta zical? româneasc? nu las? loc incertitudinii: Termenul de valabilitate a expirat

footer