Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Ion Maldarescu   
Miercuri, 28 Iunie 2017 12:33

Trei culoriDegeaba se tot strig? „De?teapt?-te, române!". Românii nu dau semne de trezire „din somnul cel de moarte" - o trans? de aproape 28 de ani!

26 iunie - Ziua Drapelului Na?ional, Ziua Tricolorului
Pentru Onor, Prezenta?i !

„Trei culori cunosc pe lume/ Ce le ?in de-un sfânt odor,/ Sunt culori de-un vechi renume/ Suveniri de-un brav popor.// Ro?u-i focul ce-mi str?bate,/ Inima-mi plin? de dor/ Pentru sfânta libertate/ ?i al patriei amor.// Auriu ca mândrul soare/ Fi-va'l nostru viitor/ Pururea'n etern? floare/ ?i cu luci netrec?tor,// Iar albastrul e credin?a/ Pentru ?ar? ce-o nutrim/ Credincio?i f?r? schimbare/ Pân' la moarte o s?-i fim.// Pân' pe cer ?i cât în lume/ Vor fi aste trei culori,/ Vom avea un falnic nume/ ?i un falnic viitor.// Iar când, fra?ilor, m'oi duce/ De la voi ?'o fi s? mor/ Pe mormânt, atunci s?-mi pune?i/ Mândrul nostru Tricolor." (Ciprian Porumbescu, Trei culori).

26-28 iunie 1940 - zile de doliu „uitate"

În arenele circului de stat, unde saltimbancii sunt nimeni al?ii decât oficialii dâmbovi?eni, circ asortat, pe ici-colo, cu festivisme ipocrite, românii sunt invita?i, ba chiar sili?i, s?-?i uite trecutul. Despre cei 78 de ani scur?i prin clepsidra Europei de la infamul Pact Ribbentrop-Molotov, despre cei 77 de ani scur?i de la punerea sa în aplicare de c?tre „Marele frate de la R?s?rit", cu încuviin?area tacit? a tuturor statelor occidentale, nu ?i-a amintit nici Guvernul - nu se ?tie care -, nici Parlamentul. Neromânul de la Cotroceni, c?ruia nu-i pas? de viitorul ??rii, poate fi scuzat, con?tien?i fiind c?, doar prezentul este ?inta sa preferat?. Medita?ilor la fizic? - contra plat?, dar nedeclarate la fisc -, i-au ajuns doar pentru cele „?ase case" ?i pentru demersurile succesorale ale „Deutsche Volksgruppe in Rumänien (D.V.R.)", nu ?i pentru studiul Istoriei Românilor. Nu-l intereseaz? trecutul istoric sau anul rapturilor teritoriale, dezastruoase, ale României Mari. Poate doar episodul D.V.R." (de unde i se trage „Eiserne Kreutz" - edi?ia 2014, rev?zut? ?i ad?ugit? de Mutti Merkel) ar avea o vag? semnifica?ie, dar una 100% material?. Oare pentru ce-i mai suport? românii navetele interne ?i externe f?r? vreo finalizare în beneficiul ??rii?

„Centenar 1 Decembrie - 1918" fa?? în fa?? cu „Centenar Trianon - 1920"

Organiza?iei antiromâne?ti ?i anticonstitu?ional?, ca partid politic pe criterii etnice - U.D.M.R. -, i se permite ca la 1 Decembrie s? se comporte ca în zi de doliu. Pentru românii de pe ambele maluri ale Prutului, pentru cei afla?i sub cizma ucrainean?, pentru stigmatiza?ii din Valea Timocului ?i din Cadrilater sau pentru cei de lâng? Tisa, anul 1940, în special zilele de 26 ?i 28 iunie, 30 august ?i 7 septembrie reprezint? zile de doliu ale Neamului Românesc, de care oficialii României anului 2017 au uitat cu des?vâr?ire. Sau se prefac c? au uitat. Atunci, cum s? nu-i d?m dreptate lui Nicolae Iorga, când afirma c? „Istoria se r?zbun?, repetându-se"?! Autorit??ile maghiare au avut tupeul s? pretind? ?i s? solicite oficial României s?-?i cear? scuze pentru „nedreptatea Trianon", iar diploma?ia României se face c? plou?. Insignifiantele sume alocate de la bugetul statului român pentru Centenarul României Mari, comparate cu cele alocate de Ungaria Centenarului Trianon, p?streaz? propor?ia dintre furnic? ?i elefant. Ale cui jocuri fac autorit??ile districtului-colonie, numit? - înc? - România, nu-i prea greu de ghicit.

Urma?ii „Crucilor cu s?ge?i"

Dup? atacurile de la congresul U.D.M.R. la adresa Centenarului Marii Unirii ?i acuza?iile privind inexisten?a statului de drept în România, udemeri?tii ridic? din nou tonul la cota nepermis? de decibeli. Deputatul U.D.M.R. în Parlamentul României, Kulcsár-Terza József a emis câteva elucubra?ii inadmisibile: „[...] Nu tr?im într-un stat de drept, noi nu tr?im în democra?ie, noi nu tr?im într-o ?ar? european?. Într-un stat de drept, to?i cet??enii sunt egali. Într-o democra?ie, cet??enii au dreptul la exprimarea liber? de opinii, la folosirea liber? a simbolurilor comunitare ?i a limbii materne. Comunitatea maghiar? din România nu cere mai mult decât ceea ce se cuvine tuturor na?iunilor europene. Niciodat? nu o s? fim slugi pe p?mântul nostru natal"[1] a r?cnit udemeristul (B.T.I.). Ce exemplu mai elocvent dori?i, pentru a con?tientiza c? udemeri?tii nu vor drepturi, ci privilegii. Nu pentru minoritatea maghiar?, în ai c?rei reprezentan?i se erijeaz?, ci pentru ei, urma?ii crucilor cu s?ge?i, ai lui Horthy Miklos ?i Szálasi Ferenc, c?l?ii românilor dup? Dictatul de la Viena. „Ai no?tri ca brazii" au t?cut. A?i t?cut. Nu a?i ap?rat drepturile cet??ene?ti ale românilor din a?a-numitul „?inut secuiesc", din Harghita sau Covasna!
Ru?ine, domnilor deputa?i ! Ru?ine, domnilor senatori !
Ca s? l?murim cui cerem cele men?ionate, v? prezent?m un interviu imaginar. Restul, r?mâne în seama domniilor voastre.

România Marelui Cameleon!

Întrebare: Klaus Werner Iohannis este pre?edintele României?
R?spuns: Nu! Este Gauleiterul vremelnic al districtului-colonie americano-ueiste, sub influen?a celui de-Al Patrulea Reich ?i deasupra c?ruia flutur? drapelele: „Stars and Stripes", „12 Gold Stars in the Blue Sky" ?i, dac? mai r?mâne loc la subsol, „Tricolorul ro?-galben-albastru", în pozi?ia Deveselu. Când nu scrâ?ne?te o limb? român? constipat?, se d? în stamb? la Casa Alb?, govorind americ?ne?te, dovad? c? Marele Cameleon nu-i reprezint? pe români, ci pe el însu?i ?i interesele str?ine.
Întrebare: Ce beneficii a avut România de la intrarea în U.E ?i N.A.T.O.?
R?spuns: Bog??iile ??rii au intrat în regim de vaporizare, luând calea aerului ?i a Insulelor Cayman. Armata a fost ?i ea volatilizat? în spiritul punctului 5 din tratatul N.A.T.O., iar S.R.I., S.I.E., S.P.P. etc., au fost transformate în anexe ale C.I.A., F.B.I. (U.S.A.), F.S.B.(Rusia), M.I.6 (Marea Britanie), B.N.D. (Germania), Mossad (Israel), D.G.S.E. (Fran?a), M.S.S. (China), A.S.I.S. (Australia) R.A.V. (India) ?i, cu voia dumneavoastr?, Mo? Cr?ciun mai ?tie ale cui.
Întrebare: Ce este Parlamentul României?
R?spuns: O institu?ie a statului român unde „serviciile secrete se transform? în partide politice. Partidul S.R.I. - de dreapta, filoamerican, partidul S.I.E. - filogerman, partidul S.P.P. - na?ionalist-patriotic, partidul sau televiziunea D.G.I.P.I. - ziarul informa?iilor militare etc. [...] s? recunoa?tem u?or c?pr?riile pe care se împarte puterea"[2].
Întrebare: Parlamentul României are dou? camere?
R?spuns: Da, una pentru dormit ?i alta pentru vot în plen.
Întrebare: Camera Deputa?ilor are deputa?i?
R?spuns: Pentru a asigura condi?ii optime de somn are aer condi?ionat.
Întrebare: Senatul are senatori?
R?spuns: Nu, Senatul are fotolii comode ?i un ?ef cu antecedente pro-ungare, anti-Gojdu.
Întrebare: Ce fac atunci când se întâlnesc senatorii ?i deputa?ii?
R?spuns: Voteaz? legi strâmbe, demit guverne, o iau de la cap?t ?i pleac? în concedii.
Întrebare: Ce pute?i spune despre noul ?ef al guvernului?
R?spuns pe dos: „In zilele noastre, ca s? fii premier înseamn? s? te potrivesti cu profilul «creionat» de Pre?edinte! Bravo, K.W.J! Bravo, L.D.! Cu astfel de personulit??i România va fi prima ?ar? din lume care va intra în contact/coliziune cu o nou? civiliza?ie...". Unii spun c? ar avea dubl? comand?, dar gre?esc. Este tripl?! Apropo, b?nuiesc c? ?ti?i pe cine gratuleaz? românii - uneori - cu „Bravo!".

Doamnelor ?i domnilor „ale?i ai neamului", permite?i-mi s? închei acest interviu imaginar, aducând aminte celor care au uitat ?i adresându-m? celor care nu cunosc, dou? sfaturi ale în?eleptului Pitagora:
- „Via?a cump?tat?, în slujba binelui ?i a drept??ii, trebuie s? stea ?i la baza alc?tuirii politice a unui stat.
- Legiuitorule, dac? legea ta nu e bun?, du-te acas?!".
Domnilor senatori ?i deputa?i, lua?i aminte ?i urma?i sfaturile, pentru c?... asta-i România în care tr?im!

„Pas cu pas", ne-am ales cu obr?znicia ?i mojicia politicienilor de trei parale, iar socotelile de ieri nu se mai potrivesc cu puzderia de matrapazlâcuri din timpul domniei „lucrului bine f?cut". Noi, „plebea", privim nedumeri?i precum Joian la poarta nou?. În loc de concluzii, voi parafraza „moartea care cite?te ziarul", ?i, fiindc? orice teorie are duda pe care-o merit?, rezult? c? Liviu Dragnea, C?lin Popescu-T?riceanu, Klaus Iohannis & Co. sunt ni?te politicieni corec?i ?i cinsti?i, la fel de adev?rat cum e Radu Duda prin?. Drept pentru care, consemn?m rostirea lui Octavian Goga din 1916: „?ar? de sec?turi, ?ar? minor?, c?zut? ru?inos la examenul de capacitate în fa?a Europei. Aici ne-au adus politicienii ordinari, ho?ii improviza?i ast?zi în morali?ti, mini?trii care s-au vândut o via?? întreag?, deputa?ii contrabandi?ti [...] e o epidemie înfrico??toare de meningit? moral?." nu este suficient de l?muritoare, legea eminescului trebuie aplicat? necondi?ionat: „[...] în dou? taberi large, cu de-a sila s?-i aduni,/ S? dai foc la pu?c?rie ?i la casa de nebuni!".

„Fiat justitia, pereat mundus!"

În urm? cu un an, Tribunalul O.N.U. pentru crime de r?zboi de la Haga a hot?rît c? pre?edintele sârb Slobodan Miloševi? nu a fost responsabil pentru crimele de r?zboi de care fusese acuzat[3]. Miloševi?, care suferea de boli ale inimii, tensiune ?i diabet a murit dup? cinci ani de deten?ie, în condi?ii neelucidate. Înainte de a muri, el a înaintat un memoriu în care a reclamat c? nu i se dau medicamentele necesare, justificând astfel afirma?iile celor care sus?in c? nu a primit medicamentele cerute pentru a muri în închisoare, înainte de a se pronun?a un verdict.

De?i nu-i momentul potrivit (nici nu va veni vreodat?) m? bate gândul s? m? adresez aceluia?i tribunal pentru dou? ac?iuni în instan??:
1. Rejudecarea procesului Antonescu (1946);
2. Rejudecarea procesului Ceau?escu (1989).
Pentru orice eventualitate, fiecare cerere se va încheia cu aten?ionarea aceluia?i Pitagora: „Legiuitorule, bag? de seam? s? nu te în?eli!".

-------------------------------------------
[1] http://inpolitics.ro/ungurii-ridica-tonul-in-parlament-niciodata-nu-o-sa-fim-slugi-pe-pamantul-nostru_18436539.html (15.05.2017).
[2] Cornel Nistorescu, http://www.cotidianul.ro/traiasca-sistemul-cu-presedinte-cu-tot-302910/ (26.06.2017).
[3]http://www.fluierul.ro/jsp/article/indexDisplayArticle.jsp?artid=808604&title=o-palma-data-guvernelor-occidentale-si-presei-mondialiste-care-l-au-acuzat-pe-nedrept-slobodan-milosevic-a-fost-declarat-nevinovat-de-catre-tribunalul-de-la-haga-acuzat-fiind-el-a-fost-tinut-5-ani-in-inchisoare-la-haga-pana-cand-bolnav-a-murit- (27.06.2017).

footer