Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Ion Maldarescu   
Miercuri, 05 Octombrie 2016 20:40

?tefan cel Mare„Tr?im vremuri tulburi", spunea ?tefan cel Mare la vremea lui, iar Istoria se repet?. Citi?i slovele lui Grigore Ureche - dar ?i printre ele - ?i ve?i constata c? vrerile puternicilor lumii nu s-au schimbat prea mult. ?o?i vor România pentru ei, nu pentru români. Înainte de a pleca în c?l?toria cea mare, ?tefan a pus coroana pe capul lui Bogdan ?i i-a spus: „Nu e o coroan? de diamante, e o coroan? de spini, fiule!". Ast?zi se r?scolesc în mormintele ?tiute sau ne?tiute ?tefan, Vlad, Ioan ?i Mihai, Br?tienii, Mare?alul Antonescu ?i Ceau?escu - ultimii doi tr?da?i ?i asasina?i din ucazuri str?ine. Se r?scolesc cei c?zu?i sub Tricolor în cele dou? mari m?celuri planetare, strigându-ne: V-am l?sat o ?ar? liber? ?i bogat?, ce-a?i f?cut cu ea? A?i vândut str?inilor p?mântul ?i bog??iile ei! A?i închinat ?ara unor nemernici, l?sând-o f?r? viitor. Popor român, ?i-ai dat libertatea pe-o himer?!

Popor Român,
În timp ce netrebnicii jefuitori, huzuresc pe spinarea Ta, la?i s?-?i fie umili?i b?trânii cu pensii nici cât s? ?i s?-?i cumpere medicamentele necesare supravie?uirii. Nu le respec?i înv???tura, uitând c? f?r? b?trâni nu ai viitor ?i din patru în patru ani, circarii electorali le arunc? un kil de ulei, f?in? sau zah?r pentru a le cump?ra voturile. Profitând de datina ospe?iei române?ti, Istoria Neamului ?i-a fost c?lcat? în picioare de tr?d?torii din l?untru ?i de neaveni?ii bicisnici, ap?ru?i dup? ascunzi?uri precum p?s?rile de prad?. Pentru a face pe plac „bilderbergilor" nes?tui de averi ?i putere, ce se cred „dumnezeii planetei" ?i vor s?-?i distrug? credin?a, ai dat privilegii devia?ilor sexuali, poluând nevinov??ia pruncilor cu paradele destr?b?l?rii! În numele „democra?iei" ai nedrept??it românii T?i, dând privilegii nem?surate minoritarilor, a?a cum nu a f?cut-o nicio ?ar? din lume. Dup? ce ai gonit aproape patru milioane din copiii Neamului pe meleaguri str?ine, la porunca acelora?i „bilderbergi", la?i s? fie adu?i în locul lor n?v?litori care te vor nimici ?i la?i s? se înal?e Temple masonice ?i Moschei chiar în inima ??rii. Urmând poruncile nemernicilor care ?i-au frânt coloana vertebral?, ai distrus Oastea ??rii ?i ai acceptat s? fi cotropit de mercenari de tot felul, pe care tot Tu, popor român, îi pl?te?ti cu bani grei, tr?ind cu iluzia c? te vor ap?ra. Ai îng?duit s? fie distruse economia, industria ?i agricultura „ceau?ist?" ?i ai transformat România în rai al tâlharilor, f?cându-le voia f?r? a Te opune, apoi „demnitarii" nemernici au eliminat din legile României clauzele „Tr?dare de ?ar?" ?i „Subminarea economiei na?ionale" pentru a nu fi pu?i s? dea seama de faptele lor. Ai uitat, popor român, c? Occidentul te-a tr?dat de atâtea ori?! Ai l?sat s? se instaleze la conducerea ??rii pe urma?ii tic?lo?ilor alogeni, marionete ale Imperiului Haosului, care, în urm? cu ?aptezeci de ani, adu?i de „tancurile de la R?s?rit" au distrus floarea intelectualit??ii ?i a armatei române. O fac ?i acum sub ochii îng?duitori ai Pre?edintelui, Guvernului ?i aI Parlamentului României. Asta-i democra?ia la care ai visat în suicidul din '89?

Popor român,
De-a lungul a 27 de ani, colonizatorii Te-au îndobitocit, transformându-Te în turm? de oi ?i Te la?i mânat spre pr?pastie de ciobanii tâmpi?i pe care îi votezi din patru în patru ani. Mul?i dintre ei nu sunt fiii t?i, ci alogeni h?mesi?i dup? averi ?i profitori conjuncturali. Ru?ine ?ie, popor român c? rabzi ?i taci, f?când voia haitelor globaliste ale R?ului. Unde ?i-e demnitatea, popor român? Ai dat-o hran? porcilor ?i hienelor care au sfârtecat trupul ??rii?! Treze?te-te!

Lua?i aminte la cuvintele lui ?tefan ?i respecta?i-i ultima dorin??!

„Pân? în ultima zi a domniei ?i a vie?ii sale, ?tefan a ?inut sabia în mân?. Grigore Ureche spune c? ?tefan cel Mare a murit într-o zi de Mar?i, la 2 Iulie 1504, în scaunul s?u domnesc de la Suceava [...]. Într-o diminea??, pe când se îngâna ziua cu noaptea, ?tefan a chemat ?ara la ultimul lui sfat:
- Boieri dumneavoastr?, v-am chemat s? m? m?rturisesc înainte de moarte, s? m? spovedesc ??rii. [...]. Am mo?tenit o ?ara de ??rani ?i v? las o ?ar? de o?teni [...] toat? suflarea care ?tia s? ?in? în mâini numai coarnele plugului, ?tie azi s? ?in? în mân? ?i sabia. Turcul ne-a dorit Moldova un pa?alâc al Imperiului Otoman. Le?ii (Polonezii) - un voievodat al ??rii Le?e?ti. Ungurii - un teritoriu al ??rii Ungure?ti. T?tarii - un loc de p??une pentru caii lor. Dar n-au izbutit. V? las o ?ar? bine ap?rat? [...] ?ed acum ca un spin în coasta ??rii p?gânii cei f?r? de Dumnezeu. Visul meu era s? va las ?ara întreag? ?i ne?tirbit?. C?ci o ?ar?, atâta timp cât î?i va avea hotarele ?tirbite, va sângera mereu. [...] Ca s? pot dormi lini?tit în mormântul meu, a? vrea s?-mi jura?i c? nu ve?i uita niciodat? de ele ?i, atunci când va sosi clip? prielnic?, ve?i face tot posibilul c? s? le întoarce?i [...]. Mul?i ne-au vrut îngenunchea?i. Mul?i ni s-au dorit «eliberatori» [...] dar to?i urm?reau cum s? ne fac? robii lor [...]. Vreau s? mor împ?cat [...]. ?tefan, cu mâinile tremurânde, î?i scoase coroana de pe cre?tetul încununat de plete c?runte ?i o a?eza pe fruntea lui Bogdan.
- Nu e o coroan? de diamante, e o coroan? de spini, fiule! [...] Tr?im vremuri tulburi. Din toate p?r?ile, fiare gata de prad? se uit? cu ochi pohticio?i c?tre biata ?ar?. Eu ?i boierii ?i r?ze?ii mei am f?cut tot ce mi-a stat în putin?? ?i am aparat-o, pe unde cu cuvântul, pe unde cu sabia, de du?mani. Iar du?manii ei sunt mai ales vecinii ei, care vor s?-?i m?reasc? ??rile [...] care jinduiesc s? va aib? birnici. To?i ne-ar vrea vasali ?i birnici. [...] Dac? vre?i ca fiii ?i nepo?ii vo?tri s? mai vorbeasc? limba noastr? str?mo?easc?, s? nu o închina?i str?inilor [...]. Ace?tia, dac? vin, nu se mai duc din ?ar?. Au s? v? treac? la alt? credin?? ?i au s? v? impun? s? le vorbi?i limba ?i jugul v? va fi dublu. [...] ?i nu ve?i fi st?pâni, ci str?ini în ?ara voastr?. [...] ?i a? dormi la locul meu de veci împ?cat, dac? a? ?ti c? mi-a?i ascultat sfatul. Asta e ultima rug?minte a celuia care v-a fost mai mult decât un domn, v-a fost un p?rinte".

Ridic?-Te, popor român, la în?l?imea înainta?ilor! F? dreptate, ap?r?-?i Neamul ?i recâ?tig?-?i Demnitatea ?i Independen?a pierdut? pentru a l?sa copiilor T?i o ?ara Liber? ?i ÎNTREAG?!, iar pe str?ini, respect?-i tot atâta cât Te respect? ei pe Tine!

footer