Revista Art-emis
Black hole-ul sclaviei moderne PDF Imprimare Email
Ion Maldarescu   
Luni, 28 Martie 2011 20:47
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image /home/ultraart/public_html/images/stories/autori/Ion-Maldarescu.jpg
Ion MaldarescuExisten?a black holes-urilor a fost intuit? în secolul XVIII de c?tre marchizul Pierre Simon de Laplace, adept al astrofizicii lui Isaac Newton. Black holes-urile, „g?urile neagre", sunt corpuri cosmice cu un câmp gravia?ional extrem de puternic ?i cu o densitate imens?, formate prin distrugerea unei stele uria?e. Folosesc impropriu, metaforic, aceast? denumire, tocmai pentru a sugera imensitatea scenariului sumbru pentru România anului 2011. F?r? a avea preten?ia de?inerii adev?rului absolut, încerc s? deschid ochii acelora care cuprin?i de o plictiseal? somnolent? ori satura?i de haosul bulversant al prezentului, uit? s? priveasc? spre orizont.
Nu este o specula?ie ieftin? afirma?ia potrivit c?reia românii au fost ale?i pentru a fi utiliza?i drept cobai, iar România ca „lot experimental" pentru diversele teste de rezisten?? ale ocultei mondiale. Într-unul din articolele precedente scriam c? în anul 1989, România a fost pricopsit? cu spectacolul apoteotic al pr?bu?irii influen?ei imperiului sovietic, transformat în super-nov?, respectiv cu cel al triumfului globalist, în cazul de fa??, Black-hole-ul instrumentat de oculta mondial?. Pe parcursul a dou? decenii care au urmat circului decembrist, românii au fost utiliza?i drept cobai în experimentele acelora?i scenari?ti ?i regizori, cu ajutorul „v?traielor" autohtone. Întreaga economie na?ional? a fost demolat? de conducerile postdecembriste ?i absorbit? metodic de Black-hole-ul F.M.I. De la o vreme încoace apar tot soiul de informa?ii îngrijor?toare cu privire la viitorul României, unele pe cât de stupefiante, pe atât de previzibile, ?i din p?cate, active chiar în acest moment. Dezv?luiri ale unor scenarii puse la punct înc? dinainte de '89 au mai ap?rut sporadic, acum îns? evolu?ia lor a devenit vizibil?, fiind urm?rit? cu minu?iozitate de mai marii regizori ai practicii conspira?iilor. Circurile electorale au sec?tuit bugetul ??rii de multele miliarde atât de necesare altor priorit??i, dar risipite pe accesorii ?i pe pomeni. Marile concerne financiare s-au str?duit s? subtilizeze activele majore ale României, ?i nu oricum, la pre?uri ridicole, la pre?uri „second hand". Este vorba de o politic? aplicat? de mult? vreme atât de c?tre îmbog??i?ii peste noapte, de escrocii autohtoni cât ?i de cei din exterior, în scopul jefuirii averii na?ionale. Un fost ?ef al CIA spunea: „dac? ?tii cum ?i cu ce s? manipulezi aten?ia cet??eanului, ?i pui în stânga lui un spectacol de circ, nu o s? observe portavionul din dreapta lui". Este exact ce s-a întâmplat. B?ncile str?ine ?i-au redus „livr?rile" c?tre România ?i au blocat credit?rile, extr?gând în schimb din ?ar? cât mai mult? moned? european?. Acum, satisf?cu?ii „beneficiari", reprezentan?i ai grupurilor financiare subordonate ocultei mondiale a?teapt? efectele opera?iunilor lor. Povestea cu revenirea economic? a ??rii este o Fata Morgana. Profitând de naivitatea românilor, economia va oferi speculan?ilor momentul pr?bu?irii ei, moment când ace?tia vor profita din plin. Morganaticele cre?teri economice din 2010, au fost lansate concertat de „anali?tii" pl?ti?i anume, în timp ce elementele globaliz?rii agresive vor ob?ine profitul maxim ?i dependen?a total? a popula?iei active ?i a for?ei de munc? române?ti. A?a numita criz?, dirijat? inteligent înc? din anul 2008, ofer? prilejul ca individul, dup? ce a fost prins în capcana împrumutului s? fie speculat astfel încât s? poat? supravie?ui numai pentru a munci pe mo?ia noilor st?pâni ai ??rii. La nivelul anului 2009 România nu mai producea decât prostie ?i ho?ie, iar emergen?ele au fost dominate de multina?ina?ionalele, conectate ?i subordonate grupurilor financiare ?i bancare externe. Pe fondul disputelor politicianiste ?i al elaboratei crize financiare s-a preg?tit mormântul românilor. Luptele politice au înce?o?at ra?iunea politicienilor, românii alegându-se cu circul electoral, iar beneficiarii cu banii ?i câ?tigurile aferente. Din acel moment România a devenit total dependent? de organismele financiare mondiale, în spe?? de F.M.I.

Românii au fost elimina?i din activul economiei propriei ??ri, controlul acesteia apar?inând acum finan?ei mondiale. Mediul de afaceri privat a fost ?i el grav afectat, astfel încât oamenii de afaceri s? fie preocupa?i numai de lupta pentru supravie?uire ?i s? nu aib? lichidit??i pentru a putea cump?ra. În acest fel concuren?a autohton? a fost eliminat? în totalitate, iar guvernul a l?sat România f?r? asigurarea resurselor financiare. În 2011, nemaifiind solvabili, apartamentele multor români sunt supuse execut?rii silite, la pre?uri derizorii, datornicii fiind obliga?i s? se îngrijeasc? numai pentru asigurarea zilei de mâine. Pe pia?a imobiliar?, instrumentele globaliz?rii devin proprietare ale caselor românilor, iar ace?tia vor munci pentru a pl?ti rate artificiale ustur?toare. Fondurile care ar trebui s? asigure plata salariilor ?i a pensiilor sunt insuficiente ?i în urma abilelor opera?iuni de achizi?ionare la pre?uri infime a locuin?elor de c?tre profitori, din acel moment ei vor deveni chiria?i în propriile case. Întreaga popula?ie a ??rii este victim? a exploziei pre?urilor, a cre?terii costului energiei electrice, a gazelor, a serviciilor, a carburan?ilor ?i, implicit a hranei zilnice. De parc? n-ar fi fost destul, „în?elep?ii na?iunii" vroiau s? smulg? ?i laptele de la gura copiilor (la propriu), iar marele „cârmaci" mai jumule?te bugetul s?r?cit al României, pentru a sus?ine efortul unui r?zboi care nu-i al nostru. Ca o „garnitur?" asortat? la fripturismul politicianist, alt?dat? cunoscut bi?ni?ar în Regie, ast?zi înalt demnitar european, a fost prins cu „ocaua mic?" ?i huiduit în Parlamentul European. Senin, declar? c? nu a comis nici o ilegalitate ?i nu vrea s? renun?e la postul pl?tit cu un salariu „nesim?it".

„Investitorii urm?resc cu deosebit? aten?ie derularea acordului (României, n.a.) cu Fondul Monetar Interna?ional, concomitent cu haosul de pe scena politic?", afirma Koon Chow, comentator-specialist la Barclays Capital, una dintre cele mai mari b?nci de investi?ii britanice. În România se instaureaz? noul sistemul sclavagist, unde sub aparenta libertate, aten?ia cet??eanului este dirijat? spre lupta politic?, f?r? a i se mai l?sa timp s? gândeasc? la problemele realit??ii cotidiene ?i la statutul s?u de OM. Criza financiar? actual?, provocat? ?i relativ controlat?, va schimba lumea, îns? amplitudinea consecin?elor ei nu poate fi evaluat? nici m?car de speciali?tii în domeniu. Conformându-se ordinelor primite, liderii politici actuali au adoptat ideea unei legisla?ii ?i administr?ri globale, a reglement?rii financiare ?i economice mondiale, practic pentru o politic? financiar? ?i organisme de control universale ale c?ror scopuri sunt de?inerea puterii absolute ?i anihilarea oric?ror manifest?ri de libertate. Anul 2010 a fost cel în care România a dobândit statutul de ?ar? ireversibil dependent? de controlul sistemului financiar-bancar mondial. Într-un interviu de pe la începutul anului 2009 afirmam c? se trece din zona «teoriei conspira?iilor» în cea real?, a «practicii conspira?iilor»". Începând cu anul 2011 nimic nu va mai fi al românilor, ei vor munci numai pentru a-?i pl?ti datoriile, iar economia na?ional? va fi controlat? integral de acela?i guvern mondial ocult prin instrumentul f?r? scrupule, Jeffrey Franks. Un guvern f?r? surse financiare, f?r? o strategie coerent? în administrarea ??rii, nu va fi capabil s? acorde ?anse de supravie?uire firmelor autohtone. Poten?a financiar? a acestora se va diminua mergând în mar? for?at c?tre un faliment dirijat, iar românii, prin punerea în aplicare a unui plan elaborat cu mul?i ani în urm? sunt pe cale de a ajunge ceea ce s-a urm?rit: e?antion al sclaviei moderne. footer