Revista Art-emis
Iohannis, nu este Pre?edintele meu! PDF Imprimare Email
Ion Maldarescu   
Miercuri, 22 Iulie 2015 21:15

5I iulie 2015 Chi?in?u, 12 iulie 2015, Bucure?ti-CotroceniLa a?a-numitele alegeri preziden?iale din noiembrie 2014, cu finala consumat? pe Facebook, mi-am f?cut datoria de cet??ean al ??rii. M-am prezentat la sec?ia de votare, am votat, dar nu am ales. N-am avut pe cine s? aleg dintre cei doi, unul mai nociv decât cel?lalt. Undeva, pe spa?iul buletinului de vot am scris vizibil: VOT ALB! peste care am aplicat ?tampila electoral? ?i am introdus votul în urn?. Dintre cei doi candida?i, finali?ti total nepotrivi?i pentru func?ia de ?ef al statului. Nu Poporul Român, ci tastele Facebook-ului l-au „ales" pe cel mai nociv. Nu m-am în?elat. Iohannis nu este ?i nu va fi pre?edintele meu! El nu simte române?te ?i nu sluje?te România. Predecesorii lui postdecembri?ti au procedat precum ?efii de stat de la Casa Alb?, de la Palatul Elysee sau din alte re?edin?e preziden?iale „cu preten?ii" mai mari decât ale Cotroceniului. Au locuit în spa?iile amenajate ?i destinate acestui scop, f?r? a face nazuri. Actualul chiria?, nu! El vrea lux, vrea risip?, vrea plimb?ri peste m?ri ?i ??ri, vrea re?edin?e renovate cu milioane de euro din pu?inii bani ai ??rii. Vrea navet? s?pt?mânal?, vrea s?-?i plimbe „prima" pe terasa Turnului Babel de la Bruxelles ?i s? se auto-invite în cât mai multe palate ale planetei. Qui prodest? Nu na?iunii! Prin anii 80 ai veacului expirat, circula o snoav? foarte actual? ?i valabil? pentru familia navetist?, umbl?toare pe te miri unde:
„Ea c?tre El: Mai-e-state...!
El c?tre ea: Mai încet, c? poate aude cineva. Nici chiar a?a!
Ea c?tre El: Nu, m?i, vroiam s? spun c? mai-e-state pe care nu le-am vizitat!".

Un Sarkozy de Sibiu... „Curat murdar!"

?ase luni de zile au fost mai mult decât suficiente pentru a demonstra, dac? nu întotdeauna inten?ia de a-i sfida pe români, incompeten?a, în mod sigur! Înc? de la „Primul pas", „stâng?ciile" pre?edintelui au fost la ordinea zilei, reu?ind în timp record s? surclaseze deta?at „performan?ele" inedite ale campionului gafelor, „Yes-manul" de la externe de pe vremea guvernului T?riceanu. A gafat „Pas cu pas" ?i, dac? n-a gafat, a sfidat în mod con?tient, nu doar bunul sim?, ci foarte grav, sentimentul na?ional. Chiar de-ar fi fost numai gafe, tot ar fi fost suficient s? fie chemat la ordine. De cine?, ve?i spune. S? cheme la ordine pe oricare demnitar al statului, indiferent de pozi?ia pe care o de?ine, este obliga?ia Parlamentului României. Dar, prev?z?tor ?i machiavelic, însu?i majestatea sa, Mutu-Klaus-Iohannis a avut grij? - incluzându-se pe sine - de membrii acestui forum na?ional, majorându-le „renumera?ia", gest ce ne ofer? prilejul retr?irii în actualitate a celebrului dialog Tip?tescu-Pristanda din „O scrisoare pierdut?":
„- Ru?ine pentru ?ara asta s? suporte gugum?niile unui individ!... Ru?ine pentru guvernul vitreg, care d? una din cele mai frumoase ??ri ale planetei prad? în ghearele unui vampir!... [...] Caraghioz!
- Curat caraghioz!... Pardon, s? ierta?i, coane Iohannis, c? întreb: bampir... ce-i aia, bampir?
- Unul... unul care suge sângele poporului... Eu sug sângele poporului!...
- Dumneata sugi sângele poporului!... Aoleu!
- Mi?el!
- Curat mi?el!
- Murdar!
- Curat murdar!
- Cu [...] toat? societatea moftologic? a lor... degeaba, [...] las plebea asta s? urle ca un câine!
- Curat ca un câine!
- Începuse?i s?-mi spui ce v? doare, pe voi, parlamentarii...
- Cum v? spuneam, coane Iohannis [...], precum e misia noastr?, greu de tot... Ce s? zic? Famelie mare, renumera?ie mic?, dup? buget, coane Iohannis. Înc? d-aia nevast?-mea zicea: « Mai ruga?i-v? ?i voi [...] s? v? mai m?reasc? leafa, c? v? pr?p?di?i de tot!... » [...] Statul n-are idee de ce face omul acas?, ne cere numai datoria; dar de, [...] famelie mare, renumera?ie mic?, dup? buget.
- Nu-i vorb?, dup? buget pare cam mic?, a?a e... decât c? voi nu sunte?i pro?ti; o mai cârpi?i, de ici, de colo; dac? nu curge, pic?... ?i nu-mi pare r?u, dac? ?ti?i s? face?i lucrurile cuminte ?i nu afl? D.N.A.-ul: mie-mi place s? m? serveasc? func?ionarul cu tragere de inim?... Când e om de credin??... [...] Nu m? uit dac? se folose?te ?i el cu o para, dou?...sau cu ?efia S.R.I. ori S.I.E., mai ales un om cu o familie grea.
- Renumera?ie dup? buget, mic?, s?rut mâna, coane Iohannis!
Bine, bine, cu noile salarii pe care vi le-am aprobat a?i tras frumu?el
condeiul ?i a?i tulit-o în concediu, prin ??rile calde. I-a?i l?sat pe golani cu buza umflat? ?i cu buzunarele goale...
- Curat murdar!"

A plecat pe u?a din spate

Revenind în actualitate, la sobrietatea ?i la gravitatea faptelor, conform prevederilor legislative, se impune prezentarea Pre?edintelui României în fa?a Parlamentului României, ca s? dea explica?ii pentru actele anti-na?ionale comise, dar ?i pentru c? niciuna dintre vizitele sale nu a fost urmat? de un raport în fa?a poporului român, m?car s? ?tie ?i acesta pe ce cheltuie banii alesul Facebook-ului. Punându-l fa?? în fa?? pe Klaus Iohannis cu mult ?i pe nedrept hulitul Nicolae Ceau?escu, acesta din urm?, comunica na?iunii, de fiecare dat?, ce beneficii a avut deplasarea sa ?i a delega?iei pe alte meleaguri. Iohannis nu se dezminte: este ?i face pe mutul. Nu am fost, nu sunt nici pe departe fan al „timonierului" care a adus mari prejudicii României, transformând-o în colonie sub ocupa?ie str?in?, dar sunt obligat s?-i dau dreptate în cel pu?in dou? cazuri inacceptabile pentru un Pre?edinte al României, fapte comise de actualul chiria? navetist Cotroceni-Sibiu:
- nu se poate uita c? prima m?sur? dup? venirea lui Poro?enko la putere a fost s? anuleze statutul limbii române ca limb? regional?, în Ucraina, iar când proasp?tul Pre?edinte al României a mers în Ucraina (sub misiune), nu l-a interesat deloc soarta românilor de pe p?mântul românesc aflat sub cizma ucrainean?. I-a ignorat, i-a sfidat, a pupat papucii lui Poro?enko ?i... dus a fost;
- Iohannis a beneficiat de voturile românilor din stânga Prutului, dar i-a min?it cu neru?inare pe tinerii unioni?ti entuzia?ti care au luat drumul ??rii în picioare. Duminic?, 5 iulie 2015, imediat dup? Marea Adunare Na?ional? de la Chi?in?u, tinerii au mers pe jos cu drapele tricolore în mâini, pentru a ajunge la Prut ?i, mai apoi, în ?ar?. Dup? ce, cu ipocrizie s-a ar?tat foarte „impresionat" de drumul parcurs de tinerii de la Chi?in?u la Bucure?ti, Pre?edintele României ?i-a exprimat regretul c? nu va fi „în ?ar?" pentru a-i primi la Palatul Cotroceni. A plecat pe u?a din spate în obi?nuita ?i anormala navet? s?pt?mânal?, f?r? îns? a neglija s? reprogrameze ruta avionului, ad?ugându-i o escal? - dup? afirma?ia sa - „în afara ??rii", adic? la Sibiu. Deci Pre?edintele consider? c? Sibiul nu este în România! Grav, domnule Iohannis! S? se fi datorat fuga tras? la Hermannstadt faptului c? prima doamn? î?i l?sase po?eta preferat? (pe care vroia s-o poarte la recep?ia Regelui Spaniei) într-una din casele fostului primar? Cine ?tie? În timp ce la Cotroceni tinerii sperau s?-l vad? pe Vod?, acesta, împreun? cu consoarta îmbr?cat? în haine de mii de euro, hopa-sus în aeroplan spre Spania. O alt? vizit? inutil?, folositoare României precum frec?ia la piciorul de lemn! Oricât s-ar str?dui, Regina Marii Britanii nu-l va purta pe actualul ?ef al statului în calea?ca regal? ca pe Nicolae Ceau?escu!

Un Pre?edinte care nu respect? Poporul ?i Neamul Românesc, nu merit? respect!

Pentru praf în ochii lumii, la re?edin?a preziden?ial? din Bucure?ti a l?sat doi arga?i s?-i întâmpine pe tinerii români basarabeni. Dup? atâta drum str?b?tut pe jos, pentru entuzia?tii unioni?ti, nu s-a g?sit nici m?car scaune. Ca apogeu al umilin?ei, tinerilor români din stânga Prutului le-a fost oferit? podeaua înc?perii pe post de fotolii. A?a a fost ordinul! Ru?ine, domnule pre?edinte! Al altora, nu al meu! M?car pentru drumul luat în picioare meritau mai mult? aten?ie ?i chiar dac? Parlamentul României este în vacan??, domnul T?riceanu, Zgonea sau alt „ales al neamului" puteau s?-?i deplaseze costumele pentru a ar?ta acelor tineri c? voin?a lor conteaz?! Ace?ti tineri ?i al?ii ca ei sunt viitorul ??rii ?i v? reamintesc, domnule Pre?edinte al României, cuvintele lui ?tefan, adaptate momentului: „Oh! p?dure tân?r?!... Unde sunt mo?ii vo?tri? Pres?ra?i... la Orbic, la Chilia, la Baia, la Lipnic, la Soci, pe Teleajen, la Racova, la R?zboieni, la C?lug?reni, la Rovine, la Plevna... Unde sunt p?rin?ii vo?tri? La Cetatea-Alb?, la C?tl?bugi, la Scheia, la Cosmin, la Len?e?ti, la M?r??e?ti ?i Oituz, la Odesa, la Cotul Donului, la Stalingrad ?i în mun?ii Tatra... Unde sunt... b?trânul Manuil ?i Goian, ?i ?tibor, ?i Cânde, ?i Dobrul, ?i Juga, ?i Gangur, ?i Gotc?, ?i Mihai Sp?tarul, ?i Ilea Huru comisul, ?i Dajbog pârc?labul, ?i Oan?, ?i Gherman, ?i fiara palo?ului... Boldur?... Unde este Mare?alul Antonescu, unde este mult-hulitul prim Pre?edinte al ??rii? P?mânt!... ?i pe oasele lor s-a a?ezat ?i st? tot p?mântul României ca pe umerii unor uria?i! România n-a fost a str?mo?ilor mei, nu este a ta - domnule Iohannis - ?i nu e a noastr?, ci a urma?ilor no?tri ?-a urma?ilor urma?ilor no?tri în veacul vecilor!... ". Dac? Adrian P?unescu spunea: „A? vrea s? fiu noroiul de pe bocancii soldatului român care a f?cut Unirea", cei care i-au umilit duminic?, 12 iulie 2015, pe tinerii veni?i de la Chi?in?u în Capitala României nu valoreaz? nici m?car praful de pe înc?l??rile lor, iar un Pre?edinte care nu respect? Poporul ?i Neamul Românesc, nu merit? respect! Nu merit? s?-i fie c?petenie! Eu nu l-am votat, NU este Pre?edintele meu!

footer