Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Ion Maldarescu   
Duminică, 01 Februarie 2015 18:47
Publicatia nr.1 a primariei GhiugeniEste inuman ?i regretabil, chiar de-ar fi murit un singur om pentru „vina” de a fi român, german, rus, ungur, evreu sau ?igan... Este evident ?i incontestabil faptul c? în timpul celui de-Al Doilea R?zboi Mondial s-au comis abuzuri ?i de o parte ?i de cealalt?, îns? este un gest la fel de criminal s? acuzi o na?iune întreag?, pe baza unor a?a-zise dovezi, de cele mai multe ori aflate sub semnul incertitudinii, al orgoliului, subiectivismului ?i chiar al falsului. În acest sens, în mass-media contemporan? „perlele” apar ca ciupercile otr?vitoare dup? ploaie. În data de 27 ianuarie 2015, într-un cotidian on-line, al?turi de informa?ii ?i articole interesante s-a strecurat persuasiv o diversiune care metamorfozeaz? vizibil profilul, poate camuflat, al publica?iei, o distan?eaz? de interesele românilor ?i o deturneaz? încet, dar cu obstina?ie, spre slujirea intereselor „altora”. Cotidianul respectiv a afi?at un titlu cu litere de-o ?chioap?: „Cum a început genocidul evreilor în România”, iar ca subtitlu, „Documente ale Consiliului Na?ional pentru Studierea Arhivelor Securit??ii (C.N.S.A.S.) arat? radicalismul ?i brutalitatea cu care regimul dictatorial al mare?alului Ion Antonescu a decis distrugerea popula?iei evreie?ti de pe teritoriul României”.[1]Inspirat de un „roller” contemporan, articolul, al c?rui autor, cu certitudine, nu poate fi „acuzat” de sinceritate ?i competen?? profesional? -, este complet desprins de criteriile unei analize pertinente, deruteaz? cititorul ?i îi serve?te „flambat", „meniul zilei”.
 
Presiuni asupra Academiei Române
 
Nu am cuno?tin?? ca s? fi avut cineva temeritatea ?i competen?a conceperii, cu atât mai pu?in a finaliz?rii, unei analize pe baze temeinic-obiective ?i sus?inut? de documente, a ceea ce s-a întâmplat în România în perioada celui de-Al Doilea R?zboi Mondial. Mea culpa, dar „nimeni nu-i perfect!”. Academia Român? - poate singura îndrituit? s? realizeze un astfel de studiu „profesionist”, argumentat ?i mai ales credibil -, din motive pe care nu doresc s? le pronun?, nu s-a încumetat. Exist?, totu?i, o excep?ie: în ziua - memorabil? - de 14 februarie 2013, profesorul Vladimir Iliescu, o somitate istoric? de talie interna?ional? a avut curajul s? „slobozeasc?” în plenul înaltei institu?ii verdictul s?u personal într-o problem? „delicat?”: „În România au fost persecu?ii împotriva evreilor. Academicianul Cajal spunea acela?i lucru. Au fost persecu?ii. 100 pân? la 120.00 de evrei au murit, dar nu a fost Holocaust, dovada cei peste 300.000 care au supravie?uit în Regat. Au murit mare parte din prostie. Sigur 20.000-30.000 au fost împu?ca?i pe drum. B?trânii c?deau, îi împu?cau, dar majoritatea au murit c? au fost b?ga?i în colhozuri ?i au venit primele epidemii… Românii r?spund de asta, dar asta nu este Holocaust…”[2]. Dup? ce întreaga asisten?? a aplaudat discursul, asupra Academiei Române s-au n?pustit grele presiuni, în urma c?rora conducerea institu?iei a fost obligat? „s? dreag? busuiocul”. Cred c? se putea ?i altfel. Concluzia? Azi, în secolul al XXI-lea, f?r? avizul institu?iei inchizitoriale Bau-Bau, I.N.S.H.R.-E.W., românii nu au voie s? spun? ceea ce este drept ?i adev?rat, nu au voie s?-?i aleag? eroii slujitori ai Neamului ?i s?-i cinsteasc? a?a cum se cuvine! Cine a investit I.N.S.H.R.-E.W cu prerogative mai ceva ca ale Parlamentului, Guvernului ?i Pre?edin?iei României la un loc? Cine a numit I.N.S.H.R.-E.W. supercenzor a „tot ce mi?c?-n ?ara asta, râul, ramul”? Prin c?i doar de mine ?tiute, - am întrebat pe Cel de Sus dac? El a f?cut-o? A r?spuns negativ ?i a ar?tat cu degetul spre un nor de la etajele inferioare.
 
Sursa
 
Articolul în discu?ie începe cam a?a: „«Istoricii» (sublinierea noastr? - n.a) care lucreaz? în cadrul C.N.S.A.S. au dat publicit??ii recent o «sintez?» (s.n.) în ?ase pagini (oferit? cititorilor într-o form? grafic? execrabil?, aproape ilizibile, pe care ART EMIS vi le prezent? în imaginea al?turat? într-o versiune acceptabil? pentru citire - n.a.) realizat? pentru procesul mare?alului Ion Antonescu din 1946 (Având în vedere regia sub care s-a derulat mascarada procesual? din 1946, comentariile sunt de prisos! - n.a.). Documentul cuprinde fragmente din stenogramele Consiliului de Mini?tri în perioada 1940-1944, relevante (extrase din context ?i tenden?ios subliniate - n.a.) pentru gândirea politic? a mare?alului privitoare la evrei, precum ?i la condi?iile înrobitoare pe care ?i le-a asumat România prin pactul cu Germania nazist?. Documentul este adus în actualitate de faptul c? ast?zi, 27 ianuarie (2015 - n.a.), se împlinesc 70 de ani de la deschiderea por?ilor lag?rului Auschwitz-Birkenau ?i are loc Ziua Interna?ional? de Comemorare a Holocaustului. Prima referire cu tent? radical? cuprins? în sintez? dateaz? din 6 martie 1941, atunci când mare?alul Antonescu decreta în fa?a mini?trilor: «Afar?, peste grani??, cu to?i refugia?ii evrei! ». O lun? mai târziu, pe data de 15 aprilie 1941, documentul consemneaz?: «Relativ la evrei: Dau drumul mul?imei s?-i masacreze. Eu m? retrag în cetatea mea ?i dup? ce-i masacreaz? pun iar?? ordine»”. Se ?tie cu certitudine c? adev?rul spus pe jum?tate este cea mai mare minciun?, ?i autorul articolului,  cam asta face fie din porunc?, fie din proast? informare, fie - mai ales! - din atitudine tenden?ioas?. Preia meniul preg?tit de un „istoric” instruit ?i „specializat” în ciofling?rii ?i îl serve?te în cadrul ac?iunii de imbecilizare a „maselor”, declan?at? dup? 1990. În contrapondere, atât autorului articolului cât ?i „sursei” sale de inspira?ie îi servesc un meniu cu dreapt? m?sur?: „Ultimatumul sovietic de la 26 iunie 1940 ?i anexarea teritoriului dintre Prut ?i Nistru, la Uniunea Sovietic?, a fost întâmpinat? cu bucurie de evreii din aripa stâng? ?i comuni?ti.” (Alexandru ?afran, fost Rabin ?ef al evreilor din România - declara?ie din anul 1946).
 
„Ciofling?rii”
 
„Ciofling?riile” subliniate - deloc neutre, cum s-ar impune din partea unui autodeclarat „cercet?tor” - sunt prezentate deliberat, în mod deformat ?i tenden?ios. Doc. CNSAS 27 ian. 2015 - colajReamintesc cititorilor afirma?iile ?i interven?iile f?r? acoperire din 2010 ale aceluia?i personaj, când, la Popricani, aproape de Ia?i, s-a descoperit o groap? comun?. Înc? nici nu se finalizaser? s?p?turile, nu se cuno?tea exact despre ce era vorba, dar „cercet?torul” nostru s-a precipitat. Pentru a da amploare ?i tent? oficial? „crimelor s?vâr?ite de români”, a chemat de urgen?? rabinii s? fac? slujb? pentru „evreii din groap?”, împu?ca?i - zicea el - de Armata Român?! Nici pân? azi nu s-au dat publicit??ii rezultatele oficiale ale descoperirii. Am fost anun?a?i doar c?: „Analiza medico-legal? a relevat c? în groapa din p?durea Vulturi se g?seau 36 de cadavre, dintre care 12 copii, 9 femei ?i 15 b?rba?i.”[3]. Nu s-a putut demonstra apartenen?a la vreo etnie a victimelor descoperite, ceea ce demonstreaz? o data în plus valabilitatea Ariei Calomniei: „Calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose”[4]. Cercet?torul nostru a g?sit un localnic mai u?urel la minte care a declarat vrute ?i nevrute. De ce-o fi t?cut „martorul ocular” atâtea decenii - mai ales dup? 1990! -, nimeni nu poate r?spunde. O fi ?tiind „cercet?torul”… Exist? ipoteze din care rezult? c? groapa ar fi putut con?ine resturile p?mânte?ti ale unor români împu?ca?i de trupele N.K.V.D., în 1944. Greu - dac? nu imposibil! - de demonstrat oricare dintre alternative!
 
Minciun? prin omisiune, prin extragere din context
 
Atât autorul cât ?i „istoricul”-surs? mint prin omisiune în cazul articolului men?ionat, documentele-stenogram? prezentate în articol constituind doar jum?tatea convenabil? lor a adev?rului. Ei nu amintesc nimic de comportamentul evreilor din Basarabia pe timpul retragerii Armatei Române din 26-28 iunie 1940, în urma ultimatumurilor sovietice. Afirma?ia mare?alului Antonescu, „Relativ la evrei: Dau drumul mul?imei s?-i masacreze. Eu m? retrag în cetatea mea ?i dup? ce-i masacreaz? pun iara? ordine”, este izolat? ?i extras? cu premeditare condamnabil? din contextul istoric în care a fost emis?, având ca suport documente copiate de la C.N.S.A.S. Pentru a o putea în?elege, interpreta ?i evalua corect, consider deosebit de relevant comentariul lui Paul Goma din lucrarea sa,  „Basarabia ?i Problema”, pe care vi-l propun spre lectur?: „Nu am auzit s? fi existat vreun singur evreu, atunci, acolo, în Basarabia-Bucovina „S?pt?mânii ro?ii” (28 iunie-3 iulie 1940) care s? fi protestat verbal - necum s? se opun? - coreligionarilor be?i de ur? (de ras?, nu de clas?) care s-au dedat la acte de pur? bestialitate. Victime: Românii militari în retragere, Românii civili porni?i în refugiu... [...] Fire?te, nu to?i Evreii, scriind despre cauza masacr?rii Evreilor de c?tre Români, între anii 1941 ?i 1943, « ignor? »” adev?rul cronologic, istoric, acela care spune:
- întâi a avut loc cedarea Basarabiei, a Bucovinei de Nord ?i a ?inutului Her?a, evacuarea tragic? (pentru Români ?i numai pentru ei), între 28 iunie ?i 2 iulie 1940;
- abia apoi, la 29 iunie 1941 a fost pogromul de la Ia?i, primul act sângeros - victime: Evreii din România Adev?rul spune: « evacuarea » armatei ?i a civililor din teritoriile cedate a constituit, din partea Evreilor, nu a Ru?ilor ocupan?i - o agresiune s?lbatic?, fanatic?, rasist?, anti-româneasc?, anti-goi, anti-cre?tin?; ?i înc? mai spune: agresiunea evreilor în timpul evacu?rii, împotriva militarilor ?i a civililor români din teritoriile cedate a însemnat « Ochiul-prim », iar ce s-a întâmplat dup? un an de zile - inadmisibil, reprobabil! - « Ochiul-scos ». « Ochiul-scos » a fost r?zbunarea Românului pe Evreu.”[5] 
 
„De ce atâta ur??”
 
Poate cu un minim de bun?voin?? ?i moral?, acuzatorii românilor (cuminte spus), din articolul încriminat, n-au re?inut nimic din articolul savantului român Nicolae Iorga, ap?rut sub titlul „De ce atâta ur??”, în ziarul „Universul”, la scurt? vreme dup? ocuparea Basarabiei, a nordului Bucovinei ?i a ?inutului Her?a. Dac? nu l-au avut la îndemân?, îl ofer spre lectur? ?i trezire la realitate: „Se adun? ?i cresc v?zând cu ochii documentele ?i materialele, actele oficiale ?i declara?iile luate sub jur?mânt. Înal?i magistra?i ?i bravi ofi?eri, care ?i-au riscat via?a ca s? apere cu puterile lor retragerea ?i exodul românilor, au v?zut cu ochii lor nenum?ratele acte de s?lb?ticie, uciderea nevinova?ilor, lovituri cu pietre ?i huiduieli. Toate aceste gesturi infame ?i criminale au fost comise de evreimea furioas?, ale c?ror valuri de ur? s-au dezl?n?uit ca sub o comand? nev?zut?. De unde atâta ur?? A?a ni se r?spl?te?te bun?voin?a ?i bun?tatea noastr?? Am acceptat acapararea ?i st?pânirea iudaic? multe decenii ?i evreimea se r?zbun? în ceasurile grele pe care le tr?im. ?i de nic?ieri o dezavuare, o rupere vehement? ?i public? de ispr?vile bandelor uciga?e de sectan?i sangvinari. Nebunia organizat? împotriva noastr? a cuprins târguri, ora?e ?i sate. Fra?ii no?tri î?i p?r?seau copiii bolnavi, p?rin?ii b?trâni, averi agonisite cu trud?. În nenorocirea lor ar fi avut nevoie de un cuvânt bun, m?car o f?râm? de mil?. Sprijin cald ?i un cuvânt în?eleg?tor, fie ?i numai sentimental, ar fi fost primit cu recuno?tin??. Li s-au servit gloan?e, au fost sfârteca?i cu topoarele, destui dintre ei ?i-au dat sufletul. Li s-au smuls hainele ?i li s-a furat ce aveau cu dân?ii, ca apoi s? fie supu?i tratamentului hain ?i vandalic. Românimea aceasta, de o bun?tate prosteasc? fa?? de musafiri ?i jecm?nitori, merita un tratament ceva mai omenesc din partea evreimii, care se l?uda pân? mai ieri c? are sentimente calde ?i fr??e?ti fa?? de neamul nostru în nenorocire.”
 
Melanj cu „gogonele”
 
Dup? cele prezentate, citatul Mare?alului, pus cap de afi? cu rea inten?ie ?i cu mult tam-tam în data de 27 ianuarie 2015, poate fi interpretat - folosind o parafrazare -, ca o r?bufnire a „Ochiului scos” în 1941 fa?? de „Ochiul prim”, din vara anului 1940. Pentru corecta ?i neutra informare a dumneavoastr?, a cititorilor, voi prezenta o altfel de sintez? de documente ce nu pot fi contestate, acestea reconfirmând adev?rul exprimat de Nicolae Iorga în articolul „De ce atâta ur??”, adev?r înv?luit în umbra „libert??ii de exprimare” a I.N.S.H.R.-E.W. Echipa autor & sursa de inspira?ie ne vâr? sub priviri un melanj „înghi?ibil” doar de neaviza?i, o tocan? plin? de „ciofling?rii” ?i asortat? cu „gogonele” p?dure?e: „[…] în?elegem c? Antonescu a preluat modelul dup? care lucrau germanii. Incitau popula?ii locale, creau diversiuni pentru a crea tensiune ?i aversiune împotriva evreilor. […] Cu alte cuvinte, au r?spândit în rândul popula?iei Ia?iului zvonurile obi?nuite, cunoscute acum: c? evreii au tras în armat?, c? au semnalizat ?inte avioanelor sovietice. Zvonurile s-au r?spândit foarte repede […] autorit??ile antonesciene au emis un ordin în care se spune clar c? Serviciul Secret al Misionarilor, care era o unitate secret? format? din Sec?ia a II-a a Marelului Stat Major Informa?ii-Contrainforma?ii ?i Ministerul Propagandei Na?ionale, s? fie implicate în ac?iuni de incitare a popula?iei locale din Basarabia împotriva evreilor, dup? modelul patentat de nazi?ti pentru a provoca pogromuri în teritoriile ocupate”. V? invit respectuos s? al?tura?i „gogonelele”, servite cititorilor de autorii textului în discu?ie, documentelor pe care vi le prezent?m, ?i s? trage?i concluziile pe care le ve?i g?si de cuviin??:
 
Raport al Corpului Detectivilor din 30 iunie 1940 despre situa?ia din zona Cern?u?i
 
Cu trenul rapid nr. 52 de Cern?u?i au sosit în Capital? un grup de sportivi de la Clubul „Drago? Vod?”, care relateaz?: In ziua de 28 iunie, pe la ora 10 diminea?a, evreii din Cern?u?i au luat cu asalt închisoarea local?, îns? au fost risipi?i de un deta?ament compus din jandarmi ?i gardieni publici, arma?i cu mitraliere. [...] La apari?ia tancurilor ruse?ti, deta?amentul men?ionat mai sus a depus armele, f?cându-le piramid?, iar de?inu?ii au p?r?sit închisoarea ?i s-au r?spândit în ora?. Evreii de la 13 ani în sus, din Cern?u?i, care erau înarma?i, au atacat popula?ia civil? care se îndrepta spre gar? pe care au pr?dat-o, devastând în acela?i timp, atât magazinele cre?tine?ti cât ?i pe cele evreie?ti. Mai mul?i tineri ?i studen?i germani au fost uci?i de evrei. Printre cei ce s-au dedat la aceste agresiuni au fost identifica?i membri apar?inând grupurilor sportive „Muncitorul” ?i „Luceaf?rul” [...][6]
 
30 iunie 1940 - Raport informativ asupra situa?iei din Soroca ?i B?l?i (fragment)
 
Inspectoratul din Ia?i comunic? urm?toarele date asupra evenimentelor din Soroca ?i B?l?i. În ziua de 28 iunie a.c., ora 16.30-17.00, comuni?tii evrei din ora? au ocupat Poli?ia ?i Prim?ria unde au f?cut perchezi?ii. La Poli?ie a vorbit avocatul evreu Michel Flexor, comunist, care a ponegrit autorit??ile ?i administra?ia român?. Erau de fa?? solda?i sovietici. În acest timp a ap?rut Comisarul ajutor Murafa Vladimir ?i agentul Eusta?iu Gabriel, care nu avuseser? timp s? se refugieze. Ace?tia au fost mai întâi perchezi?iona?i ?i apoi pu?i cu mâinile în sus în Pia?a Unirii, la statuia Generalului Poeta?, unde au fost împu?ca?i de Michel Flexor. [...] Poli?i?tii care au vrut s? fac? ordine pentru ca popula?ia ce se evacua s? se poat? scurge c?tre gar? au fost prin?i, iar comisarul Pascar Nicolae, Mateescu Constantin, Sevrein ?i Stog au fost evacua?i de evrei în strad?, prin împu?care. [...] Un plutonier T.R. din Reg. 8 Vân?tori, fost în garda Sta?iei Cern?u?i, arat? c?, în timpul evacu?rii ora?ului, evreii s-au dedat la jafuri, maltratând popula?ia româneasc? ce se refugia. Au atacat cu armele peniten?i ?i au eliberat ?i înarmat de?inu?ii afla?i, ?i împreun? cu ace?tia, evreii au omorât to?i gardienii civili, care opuneau rezisten??, f?când uz de arme. [...] Doi magistra?i refugia?i din Chi?in?u, arat? c?, în timpul evacu?rii autorit??ilor, grupuri compacte de evrei, purtând steaguri ro?ii, s-au îndreptat c?tre baricadele ora?ului în întâmpinarea trupelor sovietice. Au avut loc maltrat?ri (b?t?i cu pietre ?i ciomege), comise de evrei asupra românilor care se refugiau.[...][7].
 
1 iulie 1840 - Raport al Corpului Detectivilor asupra atrocit??ilor comise de evrei.
 
Din informa?iile intreprinse în rândul refugia?ilor s-au ob?inut urm?toarele date asupra atrocit??ilor comise de evrei: Preotul Friptu Iulian, refugiat din Comrat, jud. Tighina, declar? c? a fost nevoit s? plece aproape gol, cu so?ia sa ?i o fiic?, râmânându-i alte dou? fiice în Comrat, deoarece era c?utat peste tot de bandele evreie?ti. Într-o convorbire avut? cu un alt preot din Cetatea Alb?, acesta i-a povestit c? bandele comuniste evreie?ti au schingiuit preo?ii, t?indu-le must??ile ?i b?rbile, le-au ars b?rbile cu ?igara ?i au distrus interiorul unor biserici. Preotul Bujacovski ?i Inspectorii Financiari, Preo?escu ?i P?dureanu, au fost împu?ca?i.[...] [8].
 
2 iulie 1940 - Not? informativ? despre atitudinea popula?iei evreie?ti fa?? de refugia?i
 
Refugiatul V?leanu I., preot paroh al bisericii din comuna M?rz?de?ti, jud. L?pu?na, spune urm?toarele: „Evreii din comun? au primit ordine de la Chi?in?u s? execute pe to?i func?ionarii statului care au f?cut politic? cuzist? sau legionar?”. Cum numitul a f?cut politic? cuzist?, a fugit noaptea, fiind anun?at de ?eful de post din acea comun? c? vin bol?evicii [9].
 
2 iulie 1940 - Declara?ia refugiatului St?nescu despre atitudinea evreilor din zona B?l?i
 
Refugiatul St?nescu, procuror al Tribunalului B?l?i, originar din Mizil, spune urm?toarele: „Cele dou?-trei zile înainte de a începe conflictul i s-au prezentat mai multe adeverin?e false, eliberate de Poli?ia B?l?i, pentru procurarea de cartu?e de revolver ?i pulbere, pe care le-a refuzat. Toat? arhiva Parchetului a fost distrus? de susnumitul, deoarece în ea se vizau mai mul?i denun??tori basarabeni români, care puteau ulterior s? fie împu?ca?i. O evreic? comunist? a împu?cat pe ?eful de gar? ?i pe sub-?eful de gar? Fumitrescu ?i Andreiovici. Tot aceasta a împu?cat pe preotul Avacumov din B?l?i”[10].
 
15 iulie 1940 - Corpul Detectivilor, Grupa a III-a
 
Solda?ii români din teritoriile ocupate de U.R.S.S. povestesc c? în retragere, o parte din solda?ii reg??eni evrei, au coalizat cu bandele terori?tilor evrei comuni?ti. Ace?ti evrei au ajutat pe ru?i la dezarmarea solda?ilor români, pe care i-au dezbr?cat de haine, maltratând ?i terorizând pe fo?tii lor ofi?eri români.[...] [11].
 
Atrocit??i comise de bandele evreilor comuni?ti din Basarabia ?i nordul Bucovinei împotriva autorit??ilor ?i popula?iei române?ti în curs de evacuare - selec?ie de documente.
 
- Nota informativ? nr. 3 C.D. - Inspectoratul de Poli?ie Gala?i. Comisarii de la Chestura Chi?in?u: Pescaru, Iliescu, Stog ?i Severin - împu?ca?i;
- Nota informativ? nr. 4 C.C. - Inspectoratul de Poli?ie Gala?i. Preotul din comuna Românc?u?i, jude?ul Tighina - împu?cat;
- Nota informativ? nr. 6 - sold. Maftei Rusnac, Batalionul 1 C.F.R.: Dezarmarea, în Gara Cetatea Alb? a unui batalion de artilerie;
- Nota informativ? nr. 7 - sold. Maftei Rusnac ?i preot Hagi Petre: Banda condus? de evreul Abram Carolic a împu?cat în Gara Cetatea Alb? pe Protopopul Cro?an Poescu ?i preotul Petre ?ni??;
- Nota informativ? nr. 10 - sold. Maftei Rusnac, Batalionul 1 C.F.R. ?i dr. Constantinescu, medic ?ef din Cern?u?i: Preotul bisericii catolice din Cern?u?i - împu?cat;
- Nota informativ? nr. 12 - Constantinescu, medic ?ef din Cern?u?i: Secretarul Parchetului, grefierul ?i gardianul public al Tribunalului din Cern?u?i - împu?ca?i;
- Not? informativ? nr. 14 - Asafrodnici Alex.: Preotul comunei Ceadârlunga, jud. Cetatea Alb? - împu?cat ?i 30 de marinari disp?ru?i;
- Not? informativ? nr. 17 - C.D. Georgescu Constantin din Bucure?ti: primarul ?i notarul din comuna Cazaglia, jud. Cetatea Alb? - împu?ca?i;
- Not? informativ? nr. 20 - C.D. Refugia?ii din g?rile Ione?ti ?i Albe?ti, jud. Cetatea Alb?: ?eful g?rii B?l?i, Slobozia - împu?cat;
Not? informativ? nr. 22 - Inspectoratul de Poli?ie Gala?i: Perceptorul ?i notarul com. Ceadârlunga, jud. Tighina - împu?ca?i (28 iunie-1 iulie 1940);
- Nota informativ? nr. 23 - Inspectoratul de Poli?ie Gala?i: Perceptorul ?i agentul fiscal din comuna Calaglia, jud. Cahul - împu?ca?i;
- Nota informativ? nr.24 - Comisarul Cheba Grigore de la Poli?ia Vâlcov - împu?cat (28 iunie-1 iulie 1940);
- Nota informativ? nr. 26 - Insp. Maimuna de la refugiatul Alexe Ion, anex? la referatul din 24 iulie 1940, dosar 4066/f1): Jaf cu schingiuire asupra unui colonel român, Cahul, 8 iulie 1940;
- Nota informativ? nr.27 - Insp. Maimuna de la refugiatul Vasilica Visarion: Cahul, 8 iulie 1940 - dezarmare ?i jaf asupra unei coloane militare romne?ti în retragere;
- Nota informativ? nr. 28 - Insp. Maimuna de la victim?, Anex? la referatul din 24 iulie 1940, dosar 4066/f1: Plt. Pavel Ion, Reg. 3 Vân?tori - dezarmat ?i jefuit;
- Nota informativ? nr. 30 - Insp. Maimuna de la comisar-ajutor Ficiu Constantin, dosar 4066/f1: Comuna Traian Val (28 iunie 1940) - agresiune ?i jaf asupra unui tren cu refugia?i,
- Nota informativ? nr. Nr. 31 - Inspectoratul poli?iei Dun?rea de Jos, de la refugia?i: Cetatea Alb?, dosar 4066/f1 - fete românce agresate ?i batjocorite pe str?zi ?i în pia??;
- Nota informativ? nr. 32 - Insp. Maimuna de la refugiata Zamfirov Paraschiva (Anex? la referatul din 1 august 1940) - schingiuit?;
- Nota informativ? nr. 33 - Insp. Maimuna de la victima Stan C. Gheorghe, comerciant din Tg. C?l?ra?i. Jud. L?pu?na (anex? la referatul din 1 august 1940) - jaf;
- Nota informativ? nr. 37 - Insp. Maimuna de la refugiatul Stoianoglu Nicolae (anex? la referatul din 1 august 1940): Postul de Jandarmi din comuna Ceadârlunga, jud. Cetatea Alb? cu tolerarea Armatei Sovietice - devastare;
- Nota informativ? nr.38 - Insp. Maimuna de la comisar ajutant Corjan Gheorghe: Ismail, 28 iunie 1940 - împu?carea G?rzii militare române;
- Nota informativ? nr.49 - Insp. Maimuna de la refugiata Bondar Vasilica (referat 1 august 1940): Tighina, 30 iunie 1940, Gardianul public Poloboc Gavril - omucidere prin spânzurare;
- Nota informativ? nr. 53 - Inspectoratul de Poli?ie Ia?i (anexa 51): T?nase Dumitru, Ismail, 28 iunie 1940 - împu?care;
- Nota informativ? nr.55 - Refugiat din comuna Ceadârlunga: Deta?amentul de lucru al Reg. 35 Infanterie român - dezarmare ?i dezechipare cu concursul patrulelor de para?uti?ti sovietici[12].
 Doc. Chi?in?u 1941

Ad?ug?m celor de mai sus, un alt document pus la dispozi?ie de istoricul Alexandru Moraru, din Chi?in?u, care, al?turi de primul document cu care începe editorialul se g?se?te în volumul „Basarabia: scrisori c?tre Mare?al”[13]. Ambele confirm? în mod indirect afirma?iile profesorului Valentin Iliescu:

Inspectoratul Regional al Poli?iei Chi?in?u
 
Nr. 14879/1941, decembrie …
Am onoarea a v? înainta mai jos, în copie, Ordinul Nr. 19823 din 10 Octombrie 1941 al Ministerului Afacerilor Interne c?tre Prefecturile de Jude? ?i v? rug?m a lua m?surile în consecin??.
Inspector regional pentru, (ss) indescifrabil
?eful Serviciului Siguran??, C. Cristescu
COPIE
Domnule Prefect
În conformitate cu ordinul domnului ministru subsecretar de stat
Am onoarea a v? comunica urm?toarele:
Primindu-se zilnic rapoarte de la diferite Prefecturi cari solicit aprobarea ca evreii s? poat? merge în comunele rurale, sau în comunele urbane, pentru a-?i aduce haine groase de iarn?, Domnul Prefect va da aprobarea de la caz la caz.-
Se va aproba plecarea în serii mici organizându-se pe r?spunderea D-vs atât plecarea, luarea lucrurilor (desigilarea locuin?elor ?i sigilarea lor) cât ?i înapoierea lor în Capitala jude?ului. Toate aceste opera?iuni se vor face cu maximum de aten?ie pentru a nu disp?rea niciun evreu.
Secretar General (ss) Colonel N.P?tru?oiu
 
Not?: Documentele au fost reproduse respectând textul ?i ortografia, originale. Toate faptele reprobabile prezentate în succinta selec?ie de documente au fost comise de „bandele de evrei-comuni?ti, cu sprijinul direct sau cu tolerarea Armatei Sovietice” (am folosit limbajul vremii la care au fost întocmite - n.a.).
Apreciez c? declara?ia f?cut? în anul 1955 de „cel mai important evreu din Europa”, cum a fost numit Wilhelm Filderman, tr?itor al vremurilor tumultuoase ale ultimei conflagra?ii mondiale, are o mai mare greutate ?i credibilitate fa?? de exprim?rile trunchiate ale unor veleitari, scoase pe jum?tate din context: „Subsemnatul Wilhelm Filderman, Doctor în Drept la Facultatea din Paris, fost Pre?edinte al Uniunii Comunit??ilor Evreie?ti din România ?i Pre?edinte al Uniunii Evreilor Români, domiciliat actualmente în New York, U.S.A., Hotel Alameda [...] declar urm?toarele: « [...] În timpul perioadei de domina?ie hitlerist? în Europa, eu am fost în leg?tur? sus?inut? cu Mare?alul Antonescu. Acesta a f?cut tot ce a putut pentru a îmblânzi soarta evreilor expu?i la persecu?ia germanilor-nazi?ti. Am fost martor al unor mi?c?toare scene de solidaritate ?i de ajutor între români ?i evrei... Mare?alul Ion Antonescu a rezistat cu succes presiunii naziste, care impunea m?suri dure împotriva evreilor. A? aminti doar câteva exemple:
- Gra?ie interven?iei energice a Mare?alului Antonescu, a fost oprit? deportarea a mai mult de 20.000 de evrei din Bucovina;
- El a dat pa?aport în alb, pentru a salva evreii din Ungaria, a c?ror via?? era în pericol;
- Gra?ie politicii sale, bunurile evreilor au fost puse sub regim de administrare tranzitorie, care, f?cându-le s? par? pierdute, le-a asigurat conservarea în scopul restituirii la momentul oportun »”[14].
 
Adresându-m? în special tinerilor, care au fost ?i sunt frustra?i de adev?rata Istorie a Românilor, le transmit urm?torul mesaj: de-a lungul istoriei nu doar evreii au suferit, nu doar ei au murit nevinova?i, nu evreii au avut cele mai mari pierderi, ci ne-evreii. Ace?tia au fost cu mult mai numero?i: zeci de milioane. Am iertat, dar nu avem voie s? uit?m c? în ??rile de sub ocupa?ia ?i influen?a sovietic? o puzderie de „supravie?uitori” evrei s-au metamorfozat, în c?l?ii-emeri?i ai goim-ilor. Insisten?ele excesive, insolente ?i zgomotoase ale unor organiza?ii evreie?ti ?i a unor pioni de duzin?, nu doar împotriva reabilit?rii, ci chiar a „necondamn?rii” mare?alului Ion Antonescu, preten?iile acestora ca portretul Mare?alului s? fie eliminat pân? ?i din galeria prim-mini?trilor României încalc? orice uzan?e diplomatice. Sunt abuzuri inacceptabile de m?sluire brutal? a istoriei ?i de ?tergere a memoriei românilor, abuzuri pe care guvernele postdecembriste ale României le-au acceptat cu plec?ciune ?i umilin?? . Mai mult, în 2002, în urma presiunilor externe u?or de identificat, a fost „legalizat?” anti-constitu?ional? O.U.G. nr. 31/2002 care suprim? libertatea de exprimare a cet??eanului român.
 
Despre alte Holocaust-uri..., „ciocul mic!”
 
În înv???mântul preuniversitar din România, manualul „Istoria Românilor” a fost înlocuit cu „Istorie”... ?i atât. În înv???mântul preuniversitar din România se pred? istoria Holocaustului. În România se comemoreaz? Holocaustul altora de nu ?tiu câte ori: în octombrie, acum, în ianuarie... mâine-poimâine, poate de 365 de ori pe an. „Istoria Românilor”, „Istoria Holocaustului Românilor din 1940” ?i „Istoria Holocaustului Ro?u al Românilor de dup? Al Doilea R?zboi Mondial” când o vor înv??a copiii românilor? Pe cea adev?rat?, desigur. Despre numeroasele acte de genocid ?i crime împotriva românilor se vorbe?te în ?oapt?. Despre Holocaustul Indienilor americani, niciun cuvin?el. Despre Holocaustul - la propriu, prin incinerarea popula?iei civile de c?tre Alia?i - la Dresda, în noaptea de 13/14 februarie 1945, nimic. Despre Holocaustul prin înfometare ?i deportare în „Siberiile de ghia??”, sotto-voce. Despre Holocaustul de la Hiroshima, Nagasaki ?i - de ce nu, mai nou, de la Fukushima, „ciocul mic!”. Despre marele Tsunami din 2004 - tot un fel de Holocaust -... uitare. De ce? Pentru c?, a?a cum cl?n??nea marele guru Elie Wiessel (acuzat de un alt evreu, supravie?uitor al lag?rului de la Auschwitz ca fiind impostor), c? Holocaustul „lor” ar fi unic: „Holocaustul nu poate fi perceput ra?ional [...] Holocaustul este unic pentru c? este inexplicabil, ?i este inexplicabil pentru c? este unic”. Individul propov?duie?te „Incomunicabilitatea Holocaustului” ?i afirm? c? „Holocaustul este în afar?, dac? nu dincolo de istorie [...] sfideaz? cunoa?terea ?i descrierea [...] nu poate fi nici explicat, nici vizualizat, nu poate fi nici în?eles, nici transmis” (Elie Wiessel). Atunci, cum r?mâne cu ceea ce sus?ine un alt evreu - unul de bun? credin?? ?i întreg la minte -, Norman Finkelstein: „Campania care se desf??oar? sub ochii no?tri, având ca scop extorcarea de bani [...] pentru «victime ale Holocaustului lipsite de posibilit??i», instrumentat? de industria Holocaustului, a adus statura moral? a martiriului lor la nivelul unui cazinou de la Monte Carlo.”[15].
 
Mare?alul Antonescu este ucis în fiecare zi!
 
C?l?ii, oricare ar fi fost originea lor etnic?, pentru atrocit??ile comise împotriva poporului român nu pot fi absolvi?i de vin?: holocaust, genocid, crim? la adresa  umanit??ii ?i a românit??ii. De ce nu am cere ?i noi desp?gubiri pentru r?ul imens, cu consecin?e catastrofale, f?cut poporului român? V? rog s? reflecta?i:
- cât timp vom mai sta cu fruntea plecat??
- cât timp ne vom spune suferin?ele doar în ?oapt?, ne vom obloji r?nile ?i ne vom pomeni mor?ii pe furi??
- când vom putea spune adev?rul, liberi, f?r? a fi cataloga?i „anti-oricine ?i anti-orice”?
- când ne vom putea cinsti eroii c?zu?i în luptele de pe Frontul de Est ?i cel de Vest, în Al Doilea R?zboi Mondial, a?a cum dorim noi, f?r? riscul de a fi acuza?i de exacerb?ri na?ionaliste?
În timp ce busturile criminalilor de r?zboi Albert Wass ?i Niyro Josef stau neclintite pe socluri, în România, cele ale Mare?alului Ion Antonescu au fost demontate ?i/sau distruse, iar numele i-a fost ?ters de pe etichetele cu denumiri de str?zi. Horthy a fost reînhumat cu onoruri na?ionale în Ungaria ?i i-au fost montate statui. Nimeni n-a protestat! Mare?alul Antonescu este ucis în fiecare zi! Dac? Elie Wiesel r?cne?te din to?i bojogii c? românii sunt asasini, totul este în ordine, iar Pre?edintele României îl decoreaz?, dar dac? un român spune c? exist? ?i americani, ru?i, nem?i, evrei sau ?igani criminali, atunci se cheam? c? practic? rasismul, na?ionalismul, antixenia, discriminarea, antievreismul[16] (cei mai mul?i spun „antisemitism”- termen eronat folosit, pentru c? semi?i sunt ?i arabii ?i sirienii ?i evreii...[17]).
 
Apel c?tre „cioflingari”
 
Autorii opera?iilor manipulatorii agresive atac? sistematic Neamul Românesc, aducând concomitent statura moral? a martiriului unor victime la nivelul unui cazinou de la Monte Carlo, drept pentru care nu trebuie s? mire c? reac?iile vor fi pe m?sura elucubra?iilor ?i c? ar putea sc?pa sub control. Domnilor neprieteni ai românilor, nu mai încinge?i spiritele. Nu mai reactiva?i vulcanul care a erupt în urm? cu ?apte decenii ?i s-a soldat cu atâtea victime! Putem tr?i cu to?ii, în pace ?i lini?te. „De ce atâta ur??”. V-a?i luat dreptul s? nu ierta?i, dar nu vre?i s? recunoa?te?i ?i crimele alor vo?tri comise asupra alor no?tri! Înc? ceva, demn de re?inut: dup? ce scriitoarea Cynthia Ozick a afirmat: „Lumea vrea s?-i elimine pe evrei. Lumea a vrut întotdeauna s?-i elimine pe evrei!”, evreul Norman Finkelstein i-a r?spuns: „Dac? lumea a vrut asta, e de mirare c? evreii înc? mai exist? - ?i, spre deosebire de mul?i al?ii, iar acesta este cel mai pu?in lucru care poate fi spus -, nu mor de foame”.
 
Prin analogie ?i cugetând cu în?elepciune, „crea?iile” caricaturi?tilor de la Charlie Hebdo nu le-au fost de bun augur. Respectul fa?? de credin?a, tradi?iile ?i respectul fa?? de personalit??ile ?i idolii popoarelor nu trebuie nesocotite, altfel se ajunge la distrugerea istoriei ?i a civiliza?iei umane. ?i, domnilor „cioflingari” din toate ??rile, nu uita?i: Noi, românii, „Nu suntem Charlie!”.
 
-----------------------------------
[4] „Calomnia?i, calomnia?i, ceva tot va r?mâne!”, Beaumarchais - faimoasa tirad? a lui Don Basillio din „B?rbierul din Sevilla”, act.II, sc.8.
[5] Paul Goma, S?pt?mâna Ro?ie - Basarabia ?i evreii, Editura Vremea XXI, p. 21-22
[6] A.N.R.M.., Fond 691, nr. Inventar fond 1, Dosar 40, tom (volum-partea) 2, f.210-211.
[7] Ibidem, f. 216-221.
[8] Ibidem, f. 203-204.
[9] Ibidem, f. 187.
[10] Ibidem, f. 189.
[11] Ibidem, f. 231-232
[12] Ibidem, f. 253-257
[13] Alexandru Moraru, Basarabia, scrisori c?tre Mare?al, Chi?in?u, Tipocart Print, 2014, pp.317-318
[14] Norman Finkelstein, The Holocaust Industry. Reflections on the Exploitation of the Jewish Suffering, Editura Verso, 2001,160 pagini, ISBN: 978-1859843239
[15] Wilhelm Filderman, declara?ie oficial?, sub jur?mânt (extras), dat? în procesul desf??urat în Elve?ia avându-i ca inculpa?i pe tinerii români afla?i în exil: Oliviu Beldeanu din Dej, Dumitru Ochiu, Ioan Chiril?, Stan Codrescu, Tudor Ciochin?to?i - care au efectuat celebrul atac asupra Lega?iei României de la Berna, produs în noaptea de 14-spre 15 februarie 1955.
footer