Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Ion Maldarescu   
Miercuri, 12 Martie 2014 13:10

NWO ?i actul noii tr?d?ri a romanilor„Analfabetul viitorului nu va mai fi cel care nu ?tie sa citeasc?, ci cel care nu ?tie s? în?eleaga”. (Alvin Toffler)

Este inadmisibil, condamnabil chiar s? arunci în strad? resturile menajere sau s?-?i expui lenjeria intim? în public, ca ?i cum ar fi un gest firesc! De ce nu mai sesiz?m grotescul? Ne-am obi?nuit prea mult cu el. Ne-am obi?nuit cu gunoiul, cu cer?etorii, cu jaful na?ional, cu vânzarea p?mântului ??rii, cu tr?darea de ?ar?, cu „show”-urile p?c?toase ?i anexele siliconate, cu câinii comunitari, cu politicienii avizi de putere - aproape to?i un fel de gunoaie -, cu limbajul agresiv... Toate s-au insinuat în peisaj. Nu le mai observ?m, nu ne mai deranjeaz?. Privim sticla televizoarelor ?i, parc?, doritori de acumularea unui plus de energie negativ?, absorbim noile ve?ti despre: accidente, crime, malpraxis, cruzimi, minciuni, manipul?ri, ho?ii ?i plagiate, „privatiz?ri” ?i „inginerii” c?m?t?re?ti ale bancherilor, trafic cu organe... Ei, bine, toate astea m? fac s?-i dau dreptate regretatului Grigore Moisil: „Legile ??rii nu interzic nim?nui s? fie imbecil!”. Au dovedit-o cu prisosin?? to?i cei care, c???rându-se pe scara puterii, au avut acces la tastele pupitrului de comand? al Neamului. România trebuie s?-?i apere demnitatea fa?? de actele iresponsabile ale parveni?ilor, altfel va r?mâne, pentru multe genera?ii, la periferia sau chiar dincolo de periferia continentului.

De peste 24 de ani, în România, politicienii persist? în actul tr?d?rii de ?ar?. Pe parcursul a peste 24 de ani, cârmuirea stâmb? a celor trei „Escu”, seconda?i de al patrulea - „Escu” de la B.N.R. - România a dec?zut de la statutul de stat independent la cel inferior unei colonii. Acum, de frica pierderii baghetei de dirijor al corului guvernamental, implicit accesul pe u?a Palatului Victoria, „Micul Titulescu” a înc?lcat grav prevederile legii fundamentale a ??rii. Cum? Citez articolul 16 al Constitu?iei României:[1]
„Egalitatea în drepturi
(1) Cet??enii sunt egali în fa?a legii ?i a autorit??ilor publice, f?r? privilegii ?i f?r? discrimin?ri.
(2) Nimeni nu este mai presus de lege.
(3) Func?iile ?i demnit??ile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în condi?iile legii, de persoanele care au cet??enia român? ?i domiciliul în ?ar?. Statul român garanteaz? egalitatea de ?anse între femei ?i b?rba?i pentru ocuparea acestor func?ii ?i demnit??i.
(4) În condi?iile ader?rii României la Uniunea European?, cet??enii Uniunii care îndeplinesc cerin?ele legii organice au dreptul de a alege ?i de a fi ale?i în autorit??ile administra?iei publice locale.”

Liderii U.D.M.R., posesori ai cel pu?in unei duble cet??enii (român?, maghiar?, dar ?i altele) au fost trambulina?i de c?tre partidul premierului - nu al românilor - din nou, în fotolii guvernamentale, cu înc?lcarea flagrant? a prevederii articolului citat. Optând ?i pentru o alt? cet??enie, ei ?i-au pierdut - sine die - dreptul de a participa la actul guvern?rii României, r?mânându-le numai dreptul de a de?ine func?ii în administra?iile publice locale. De la ?eful statului - „pretin” cu premierul ??rii vecine ?i pretine - nu m? a?tept la dreptate! Va recidiva în mai vechile ?i actualele aranjamente d?un?toare ??rii, al c?rei vremelnic „Number 1” este. Dar s? nu facem procese de inten?ie. Vom tr?i ?i, de?i a? dori s? fiu profet mincinos, vom vedea... c? am dreptate, fiindc? politica este sor? bun? cu cea mai veche meserie din lume.

„O conducere în trei nu func?ioneaz? decât atunci când unul din membri este bolnav ?i altul e în concediu”. (H. van Loon)

Pentru a nu pierde timona guvernului, actualul prim-ministru al României a f?cut slalom printre prevederile legislative, semnând nu unul, ci dou? pacte cu Diavolul (a se citi U.D.M.R.), grupare etnic?, întemeiat? pe criterii etnice, metamorfozat? ilegal în partid etnic, în total? contradic?ie cu prevederile Constitu?iei României, fapt pentru care Parchetul General ar trebui s? se auto-sesizeze din oficiu. Cele dou? acte sunt, unul de natur? guvernamental?, altul cu caracter politico-electoral. În acordurile respective - acte ale Tr?d?rii Intereselor Na?ionale - pe care ?i-au pus semn?turile: Victor Ponta - Pre?edinte P.S.D., Gabriel Oprea, Pre?edinte U.N.P.R. ?i Daniel Constantin - Pre?edinte P.C. - au fost men?ionate (printre altele):
- modificarea Constitu?iei României;
- reorganizarea administrativ-teritorial? a României;
- noi reglement?ri legislative cu privire la drepturile culturale ale minorit??ilor;
- solu?ionarea problemei înfiin??rii liniei maghiare la U.M.F. Târgu-Mure?.
Singura obliga?ie a U.D.M.R. este stipulat? printr-o unic? obliga?ie: s? sus?in? Guvernul României, asigurând majoritatea parlamentar?.

În concluzie, P.S.D. s-a f?cut - din nou! - frate cu dracu?, tr?dând interesele românilor ?i ale Statului Na?ional Român! A?a ceva nu se petrece nici m?car într-o colonie. R?spunsul la întrebarea shakespearean? „Ce-i de f?cut?” este unul singur: refrenul Imnului Na?ional al Fran?ei, „La Marseillaise”: „Aux armes citoyens!”, înso?it în acela?i context dureros, de strig?tul Imnului Na?ional al României: „De?teapt?-te, române, din somnul cel de moarte/ În care te-adâncir? barbarii de tirani!”

O pat? urât? pe blazonul „Stars and Stripes”.

S.U.A. a fost frecvent citat? ca fiind cea mai democrat? ?ar? de pe planet?, despre democra?ia american? curgând tone de cerneal?. O fi fost, dar m? îndoiesc c? ar mai fi ?i ast?zi. În h??i?urile acestei democra?ii au ap?rut fisuri ?i se pare c?, însu?i actualului ?ef al administra?iei americane i se contest? dreptul de a fi chiria? legal al Casei Albe. Una dintre clauzele obligatorii pentru func?ia de pre?edinte al S.U.A. este ?i prezentarea unui certificat plauzibil din care s? rezulte c? acesta s-a n?scut pe p?mânt american. „În aprilie 2011, dup? multe insisten?e din partea publicului, Loretta Fuddy, la vremea respectiv? nou-numit? în func?ia de director al Departamentului S?n?t??ii din Hawaii (statul unde se spune c? s-ar fi n?scut Obama) a produs o copie dup? un certificat de na?tere al lui Barack Obama (un fals grosolan - n.r.), care s? dovedeasc? faptul c? acesta ar fi fost n?scut în Hawaii”.[2] Recent, într-un articol publicat pe site-ul American Thinker, profesorul de criminologie Jason Kissner, de la California State University în Fresno, a f?cut publice noi dezv?luiri despre identitatea lui Barack Obama (sau lipsa acesteia), care pun sub serioase semne de întrebare legitimitatea de?inerii titlului de „cel mai puternic om al planetei” de c?tre Barack Obama.[3] Dup? cum se ?tie, acesta nu a reu?it nici pân? în prezent s? prezinte un certificat de na?tere valabil. În dezv?luirile lui Jason Kissner se aminte?te, printre altele, ?i de leg?tura dintre pre?edintele Obama, liderul sectei indoneziene Subud, Muhammad Subuh Sumohadiwidjojo, Loretta Fuddy (fabricanta copiei certificatului fals) ?i mama pre?edintelui S.U.A., Stanley Ann Durham. În?elepciunea poporului român gr?ie?te: „pân? nu faci foc, nu iese fum!”, a?a c?, oricare ar fi realitatea, noile dezv?luiri aduc o pat? urât? pe blazonul „Stars and Stripes”.

N.W.O. în ac?iune. Sevastopol, „Cuiul lui Pepelea”.

Citându-l pe inegalabilul Nicolae Iorga, „Istoria se r?zbun?, repetându-se!” Ac?iunea „EuroMaidan” de la Kiev, copie la indigo (cu p?strarea raportului timp-dimensiune) a scenariului decembrist din România anului 1989, a demonstrat c? încet, dar sigur, Noua Ordine Mondial? (N.W.O.) face jocurile planetei. Mi?a, ursul sovietic ?i-a zburlit p?rul ?i, de?i nu are dreptate, cam are! Cum? Urm?ri?i, v? rog, un exerci?iu de imagina?ie u?or exagerat: ipotetic, Rusia ?i-a para?utat desantul în Mexic ?i în Panama, a adus în apropierea coastelor S.U.A. câteva nave de r?zboi, a trimis „în croazier?” un submarin Typhoon ?i dou?-trei submarine din clasa Borei, acompaniate de portavionul „Amiral Kuzne?ov”, iar cu trupele aerto-purtate, infiltrate printre „protestatari” a construit un „Maidan” la Mexico City. Cum crede?i c? ar reac?iona „Salonul oval”?

M? g?sesc în postura deloc confortabil? de a discerne între statutul moral ?i cel pragmatic al situa?iei create lâng? grani?a României. În condi?iile celui de-Al Doilea R?zboi Rece, în care se afl? omenirea - Rusia ?i S.U.A., secondate de NATO & U.E., fiind protagoni?tii -, Ucraina prezint? o primejdioas? instabilitate în regiune, consecin?ele r?sfrângându-se în mod direct asupra ??rii noastre. În decembrie 1994, Ucraina, Rusia, S.U.A. ?i Marea Britanie au semnat Memorandumul de la Budapesta, în care ??rile semnatare s-au angajat ca niciuna dintre ele s? nu foloseasc? constrângeri de ordin economic sau militar pentru a subordona Ucraina.[4] La prima vedere, Rusia nu este îndrept??it? s? exercite presiuni militare asupra peninsulei Crimeea, dar ce te faci cu baza militar? - acceptat? de bun? voie de c?tre Ucraina, cu ani în urm?? Rusia (care are acces limitat la Marea Baltic? ?i la Marea Neagr?) î?i are cantonat? o parte din flota sa la Sevastopol, în Crimeea, deci Ucraina nu poate adera la N.A.T.O., atâta vreme cât g?zduie?te o baz? militar? a unui stat non-membru N.A.T.O. pe teritoriul propriu. Abordat? din alt unghi, faptul c? peninsula Crimeea este o republica autonom? a Ucrainei, aflat? pe coasta nordic? a M?rii Negre, constituie o problem? serioas? ce nu poate fi ignorat?. Trecut? de-a lungul istoriei de la Rusia la Ucraina (ca ?i o parte a Basarabiei), popula?ia, predominant rus?, dore?te întoarcerea la Rusia. Un referendum în aceste condi?ii va încurca ?es?turile S.U.A. ?i ale Occidentului, cât despre U.E., mai putem comenta. Pre?edintele Rusiei, Vladimir Putin, a cerut ?i a primit aprobarea în unanimitate, a camerei superioare a Parlamentului de la Moscova, pentru o interven?ie militar? în Crimeea. Între timp, Rusia a executat o demonstra?ie de for??: „For?ele strategice aeriene au lansat racheta balistic? RS-12M Topol din sudul regiunii Astrahan, situat? la Marea Caspic?, iar focosul a lovit ?inta, un teren de testare din Kazahstan”.[5] Nici c? se putea o oportunitate mai favorabil?!Pentru a atenua impactul, Pentagonul a transmis c? S.U.A. erau la curent cu testarea rachetei balistice de c?tre Rusia, ad?ugând c? aceast? lansare era programat? cu mult înaintea evenimentelor recente din Crimeea. Pe de alt? parte, pre?edintele interimar al Ucrainei a ordonat Armatei Ucrainene s? intre în stare de alert?, avertizând c? posibilele interven?ii ale Rusiei vor duce la r?zboi.

„Niciodat? nu se minte atât de mult ca înaintea unor alegeri, în timpul unui r?zboi sau dup? o vân?toare”. (Clemenceau)Raportul for?elor militare Rusia - Ucraina

Secretarul de stat american John Kerry a avertizat Rusia c?, „ac?iunile sale vor avea «repercusiuni foarte serioase», inclusiv sanc?iuni ce o vor izola din punct de vedere economic” (Reuters). „Este un act incredibil de agresiune. [...] Rusia violeaz? suveranitatea Ucrainei ?i obliga?iile sale interna?ionale” (C.B.S.). „Nu te compor?i în secolul al XXI-lea dup? moda secolului al XIX-lea, invadând o alt? ?ar?”, a mai spus John Kerry. S? te-apuce râsul, nu alta! P?i, mister Kerry, cum fuse treaba cu Irakul, cu Iugoslavia, cu Libia, cu Siria... Filosofia matale n-a fost valabil? ?i pentru ele? Ori prive?ti prin cealalt? parte a binoclului, ori ?i-a b?gat împieli?atul coada! Ce se întâmpl? în Ucraina face parte dintr-un scenariu la scar? planetar?, iar culisele abund? în ac?iuni ale serviciilor speciale. Dincolo de cele men?ionate pân? aici, exist? numeroase alte „subterane” ale cazului EuroMaidan - Ucraina.

Coinciden?e (?)

Nimic nu-i întâmpl?tor! Dup? cum spunea celebrul diplomat francez, Charles Maurice de Talleyrand: „Politica este arta de a face posibil ceea ce este necesar.” M?rul otr?vit al S.U.A., cum este numit? Victoria Jane Nuland, reprezentant al Departamentului Statelor Unite, în calitatea sa de ad­junc­t pentru afaceri europene ?i eurasiatice al Secretarului de Stat ame­rican John Kerry, nu este deloc str?in? de ceea ce se întâmpl? dincolo de gardul României. Vizita ei în luna ianuarie, în Europa ?i în ?ara noastr? are conexiuni directe atât cu Ucraina, cât ?i cu vizita Pre?edintelui României (înso?it de ?efii unor servicii speciale), în aceea?i lun?, în Israel, iar declara?ia ?efului statului: „Vom da înapoi evreilor ce le-au luat comuni?tii!”, se plaseaz? pe fondul tension?rii rela?iilor dintre Turcia ?i Israel, dar ?i de multe altele. Cele mai puternice familii evreie?ti din S.U.A. sunt inter­co­nec­tate între ele, iar Victoria Nuland este membr? a uneia dinte aceste familii, component? a „guvernului permanent” al Statelor Unite. În acest sens, unii comentatori aviza?i afirm? c? nu conteaz? cu adev?rat cine câ?tig? alegerile preziden?iale în S.U.A., cineva din familia Kagan-Nuland tot va figura în noua guvernare. Sub-secretara de stat Victo­ria Nuland, purt?toarea de cuvânt al Externelor De­par­ta­men­tului de Stat, în timpul mandatului lui Hillary Clinton (tot evreic?), a venit în România în perioada 10-11 ianuarie 2014, când s-a în­tâlnit cu pre?edintele Traian B?sescu ?i cu ministrul de ex­terne Titus Corl??ean. Înso?ite de aerele de superioritate pe care i le oferea pozi?ia, ordinele pe linie sio­nis­­t?, transmise oficialilor din România de c?tre subsecretara de stat Nuland s-au oglindit perfect ?i în presta?ia pre­?edintelui Traian B?sescu în timpul vizitei inopinate - dar oficiale - în Israel, tot din luna ianuarie.

Coana Joi?ica de Washington vrea s? scoat? castanele din foc, cu mâna românilor

Temele secrete abordate de Victo­ria Nuland la Bucure?ti (Coana Joi?ica de Washington) - în referirile c?reia U.E. ap?re doar ca „f**k you U.E. au cuprins:
- problema ucrainean?: schimbarea regimului de la Kiev, ruperea de Rusia, preg?tirea României pentru a trimite trupe de „men?inere a p?cii” în Ucraina, eventual în cazul unui conflict militar, tranzitarea teritoriului românesc spre Ucraina a unor trupe, aflate sub egida O.N.U.;
- R?zboiul Rece al S.U.A. cu Rusia;
- disponibilitatea României privind sprijinul militar în noile conflicte armate;
- alian?a militaro-energetic? cu Israelul. Ultima tem? a fost dezv?luit? înc? din 11 iu­nie 2012 de cotidianul francez „La Tribune”: demersurile Israelului de a stabili o alian?? cu Grecia, România, Bul­ga­ria ?i Cipru orientat? împotriva Turciei, care, în ultimii ani, a fost foarte critic? la adresa sionismului.[6] Nereu?ind s? le conving? s? semneze acordul de la Nicosia, al?turi de Grecia ?i Cipru, Presiunile Israelului continu? presiunile asupra României, având sus?inerea ferm? a S.U.A.. „Nuland vrea s? creeze un guvern de ma­ri­o­nete evreie?ti, care s? ?in? cu Israelul mai degrab? decât cu Putin ?i cu în­cercarea acestuia de a crea o nou? Uniune Sovietic?”. [7] România nu are nici justificare, nici interes de stat ?i nici for?a pentru a interveni militar în acest conflict. Rela?iile ?i a?a destul de încordate cu Rusia din cauza problemei Basarabia, Nordul Bucovinei ?i ?inutul Her?a, s-ar putea deteriora ?i mai mult. Din nou, Occidentul vrea s? scoat? castanele din foc, cu mâna românilor, a?a c? numai o presta?ie abil? a diploma?iei române?ti mai poate atenua imaginea sa deteriorat?.

Venirea la putere a Iuliei Timo?enko nu este de bun augur pentru românii din Ucraina

For?ele militare ruse în Crimeea - 2014Despre „blonda” Iulia Timo?enko, românii nu ?tiu prea multe: tat?l, Vladimir Abramovici Grighian, rus de origine evreiasc?, n?scut în Basarabia, a f?cut parte din Armata Ro?ie. Bunicul ei, Abram Kelmanovici Kapitelman, a fost director al ?colii publice evreie?ti din or??elul Sniatin, arborele continuând pe aceea?i linie. Iulia Timo?enko face parte din „Clanul Dnipropetrovsk”, al?turi de Victor Pinciuk, ginerele lui Kucima, un personaj malefic, putred de bogat ?i deloc str?in de cazul canalulului Bâstroe, care a prejudiciat România. Se pare c? Iulia Timo?enko ar fi cea mai bogat? persoan? din Ucraina, o oligarh? implicat? în numeroase „inginerii financiare”, inclusiv în „dispari?ii” comandate. A fost de dou? ori premier al Ucrainei, a distrus compania ucrainean? „Naftogaz”, în beneficiul „Gazprom”, iar în cazul „negocierilor” cu Rusia, a elaborat condi?ii extrem de dezavantajoase pentru ucraineni, alegându-se în schimb cu un comision substan?ial din partea Kremlinului. Nu este de mirare c? pre?edintele de atunci, Iu?cenko a demis-o pentru corup?ie. Dup? cum observa?i, nu doar la noi se trage cu „tunurile”. Maidanul de la Kiev a fost un prilej nesperat pentru ca „blonda” s? fie sc?pat? din colivie.

„România [...], stat întemeiat pe primatul românesc, în toate domeniile. În România trebuie s? fie pu?i în valoare mai întâi românii, ceilal?i, dac? r?mân locuri libere, vin dup? ei. Singura politic? ce trebuie s? o facem este aceea a iubirii de Neam ?i a ap?r?rii drepturilor lui sfinte, prin munc?, prin cinste, prin blânde?e, prin con?tiin?? ?i, mai ales, prin exemplul vostru în toate ?i fa?? de to?i.” (Mare?al Ion Antonescu)

În ceea ce ne prive?te, de?i rela?iile dintre România ?i Ucraina nu sunt prea amicale, România s-a comportat - cu mici excep?ii - foarte „echilibrat” în „dosarul ucrainean”, în situa?ia creat? Ucrainei fiindu-i aproape imposibil s? poat? refuza participarea României la negocieri. Grani?a de peste 600 de km dintre cele dou? ??ri constituie un argument serios pentru implicarea profund? a diploma?iei române?ti în ap?rarea intereselor românilor abandona?i aproape total de ?ara mam?, iar oportunitatea momentului ofer? României ?ansa rarissim? de a reclama oficial nulitatea efectelor anexei secrete a Pactului Molotov-Ribbentrop, semnat la 23 august 1939, - înc? valabil. S? nu uit?m nici c? blestematul tratat româno-ucrainean semnat de fostul Pre?edinte al României, Emil Constantinescu ?i de fostul Ministru al Afacerilor Externe, Adrian Severin (ambii de aceea?i origine cu a Iuliei Timo?enko ?i a doamnei Nuland) a fost un supliment gratuit ?i d?un?torpentru România. Cei doi ar trebui deferi?i justi?iei ?i judeca?i pentru tr?dare de ?ar?. Executând orbe?te ba ordinele Washingtonului, ba ale Bruxelles-ului, oficialii români fac un deserviciu românilor din teritoriile române?ti ocupate prin for?? de Uniunea Sovietic? ?i cedate Ucrainei. Venirea la putere a „blondei” nu este de bun augur pentru românii din ?ara vecin?, fapt ce s-a ?i putut constata deja. A rata prilejul de implicare a României ar fi un act condamnabil, iar Nistrul va r?mâne, pentru mult timp, o frontier? de r?zboi a urma?ilor lui Petru I. În acest? privin??, Dup? întâlnirea liderilor europeni, se pare c? ?eful statului român ?i-a umflat pl?mânii cu aere de Bruxelles ?i, uitând c? România nu e Rusia, a pus carul înaintea boilor ?i interesele Occidentului înaintea celor ale României: Cerem Rusiei s? înceap? imediat negocierile cu Guvernul Ucrainiei pentru a se ob?ine rezultate înainte de urm?torul Consiliu European care va avea loc peste dou? s?pt?mâni!”.

Exist? ?i o Ucrain? „anti-sionist?”.

Incontestabil, în Ucraina exist? ?i o serioas? ?i veche problem? evreiasc?. Nu cu mult? vreme în urm?, în 2004, oligarhii, marii magna?i evrei, au finan?at, împre­u­n? cu George Sörös, „revolu?ia portocalie”, ac?iune în care a fost implicat? direct ?i Iulia Timo?enko. Pe de alt? parte, pe scena politic? ucrainean? se afl? ?i partide na?ionaliste precum „Svoboda”, care sunt, în egal? m?sur?, atât anti-moscovite, cât ?i anti-evreie?ti, fapt care nu poate fi ignorat, sens în care afirma?ia co-pre­?e­din­telui „Parlamentului European Evreiesc, Joel Rubinfeld este revelatoare: „Svoboda a ridicat capacul de canalizare al anti-semi­tis­mu­lui în Ucraina, iar acesta d? s? ias?”. Ar fi înc? multe de spus, dar spa?iul nu permite.

România prea aproape de Rusia ?i prea departe de Dumnezeu!” (Gheorghe Buzatu).

Desigur, Rusiei nu-i surâde un r?zboi la scar? mare, dar nici nu vrea s? renun?e la controlul asupra Ucrainei ?i, firesc, nu-i convine accesul Vestului în coasta sa. De altfel, o accentuare a tension?rii rela?iilor cu Rusia nu este tocmai agreat? nici de actuala administra?ie american?, iar mesajul ?arului Putin adresat Occidentului a fost foarte deslu?it: dac? vre?i s? ne scoate?i din Ucraina ?i Crimeea, va trebui s? merge?i la r?zboi. Sunteti preg?ti?i s? v? trimiteti copiii s? moar? pentru Crimeea? Noi, ru?ii, suntem!...

Rusia îi va ap?ra pe ru?ii dinafara Rusiei, iar Kievul a priceput c? o alternativ? nedorit? ar pune-o în situa?ia de a pierdeo parte sau toate teritoriile din est, dar ?i ie?irea la mare. Pentru moment, situa?ia este confuz?, un fel de pace la temperaturi sub 0°C. Niciunul dintre combatan?i nu cocheteaz? cu nechibzuin?a de a trece dincolo de linia ce marcheaz? un fel de „no mans land” ?i nici Ucraina, nici Rusia nu doresc implicarea în disput? a altor parteneri. U.E. - scoas? jenant ?i cu obrazul cam ?ifonat de pe scena evenimentelor post Maidan - este împins? din spate de Germania. Marioneta Rompuy se agit? s? recupereze terenul pierdut ?i face presiuni pentru ca guvernul interimar al Ucrainei s? semneze acordul cu U.E. înainte de alegerile din luna mai. F?r? echivoc, situa?ia este mai mult decât volatil? ?i, temporar, Ucraina plute?te pe o banchiz? în deriv?, între Est ?i Vest. Îi va fi extrem de dificil de g?sit solu?ia optim?, astfel încât s? poat? împ?ca ?i capra ?i varza, f?r? a fi rupt? în dou?. În ultimele zile se pare c? preocuparea trec?toare pentru aplanarea conflictului a l?sat loc escalad?rii tensiunii, atât SUA cât ?i Rusia ar?tându-?i mu?chii. Negocierile s-au blocat. Rusia nu cedeaz? în ceea ce priveste peninsula Crimeea. Armata S.U.A. a trims 12 avioane de lupta de tip F-16 în Polonia ?i 6 avioane de tip F-15 în Lituania. O puzderie de personaje ale scenei interna?ionale ?i-au declarat inten?ia de a „vizita"  Ucraina. Tare doresc ca zeul Marte s? nu-?i anun?e ?i el vizita, pentru c?, a?a cum spunea profesorul Buzatu: „România este prea aproape de Rusia ?i prea departe de Dumnezeu!”

Cum r?mâne cu demnitatea na?ional??

Revenind la „oile noastre”, domn Ministru al Afacerilor Externe a prezentat înc? o temenea  Înaltei Por?i de la Washington, dar ?i o consolare pentru U.E. (practica metodei cu fundul în dou? luntrii este caracteristic? diploma?iei române?ti postdecembriste), la reuniunea extraordinar? a mini?trilor afacerilor externe din statele membre ale U.E., de la Bruxelles. ?eful diploma?iei române, Titus Corl??ean, a condamnat - cu mânie proletar? - „înc?lcarea prin ac?iuni militare, de c?tre Federa?ia Rus?, a legisla?iei interna?ionale ?i a subliniat necesitatea ca aceasta s? respecte prevederile Cartei O.N.U. ?i principiile O.S.C.E., care constituie fundamentul p?cii si stabilit??ii în Europa.” A uitat îns? - ca de obicei - s? denun?e în acela?i cadru, nedreptatea comis? recent de c?tre noile autorit??i post-Euro-Maidan ale Ucrainei, împotriva limbii române, interzicând utilizarea ei în administra?iile locale, ca limb? regional?. „Curat-murdar, coane Titus!” Cum r?mâne cu demnitatea na?ional? ?i cu ap?rarea intereselor „românilor de pretutindeni”? De fapt, noi cu cine „vot?m”?

Bibliografie web:

--------------------------------------------
[5] I.C.B.M. prin purt?torul de cuvânt al Ministerului rus al Ap?r?rii, prin Agen?ia de ?tiri Ria Novosti.
[6] În comunicatul oficial al C.S.A.T. se precizeaz? c?, în afar? de planul opera?iunilor militare pe 2014, din afara ??rii, m?rind num?rul total de mi­litari ?i poli?i?ti trimi?i pe fronturi str?ine (în misiuni de parteneriat cu S.U.A., N.A.T.O., U.E., O.S.C.E. ?i O.N.U.), a dezb?tut ?i teme secrete, ce nu au fost date publicit??ii: „alte subiect de interes pen­tru securitatea na?ional?”.
[7]  Karl Radl: „Victoria Nuland: Jewess and Israel-Firster”. Uniunea European? pre­fer? ca un candidat pro-Vest s? câ?tige alegerile preziden?iale în 2015 ?i s? eli­mi­ne pa?nic gu­vernarea Ianu­ko­vici, în loc s? provoace o interven?ie militar? a Rusiei sau r?zboiul civil.
footer