Revista Art-emis
FMI, Go Home! PDF Imprimare Email
Ion Maldarescu   
Duminică, 18 August 2013 09:19

Ion-Maldarescu, art-emisÎn limbile român? ?i englez?

Se pare c? în ?ar? e prea mult r?u, ca s? mai poat? fi bine, iar m?m?liga explodat? demult a expirat. Nici m?car bolboroci nu mai face. O institu?ie trecut? abuziv sub pulpana Guvernului României - un fel de ?arpe crescut la sân - ?i finan?at? din buzunarele românilor -, exercit? presiuni asupra institu?iilor statului, asupra mass-media. Pe ecrane, z?rim tot felul de fel de contrafaceri care ne agreseaz? modul de gândire, atentând la subcon?tientul nostru ?i la memoria colectiv?. Sunt inventa?i supravie?uitori dubio?i ai unor clipe negre ale istoriei (care nu pot sus?ine cu niciun argument conving?tor afirma?iile gurilor veninoase, pl?tite gras s? calomnieze trecutul istoric). Toate acestea se produc pe o singur? strad? cu sens unic, numit? ISHR-EW

Domnilor pre?edin?i ?i guvernan?i postdecembri?ti, v-a?i f?cut frate cu dracu'!

Raidurile Royal Air Force Bomber Comand, din februarie 1942 asupra Dresdei, au l?sat în urm? zeci de mii de cadavre ale civililor germani, neimplica?i în ac?iuni militare. Surclasând numeric ?i prin cruzime Katynul anului 1940, 50.000 de prizonieri români ?i germani au fost împu?ca?i de trupele N.K.V.D., în toamna lui 1944 ?i arunca?i în mla?tinile de la B?l?i. Hiroshima ?i Nagasaki au fost crime împotriva umanit??ii, un Holocaust în care au ars - la propriu - oameni nevinova?i. Sunt doar câteva exemple ale unor fapte comise de Alia?i (U.R.S.S., S.U.A., Marea Britanie) în Al Doilea R?zboi Mondial, pentru care nimeni nu a fost judecat ?i condamnat. Înc? o confirmare a faptului c? „Istoria o scriu înving?torii” prin „Nürnberguri” de conjunctur? ?i prin sfidarea actului de dreptate. Ni se cere s? fim toleran?i cu al?ii, s? uit?m ce au f?cut horthy?tii între anii '40-'44 cu românii, s? uit?m de Siberia ?i de fra?ii no?tri de dincolo de Prut, nimici?i de Holocaustul Ro?u, de decimarea intelectualit??ii române?ti de c?tre alogenii - majoritate evrei - care au f?cut legea în România atâta amar de ani - ?i o fac ?i ast?zi! Un impostor-scelerat, al c?rui nume îl poart? pupilul Guvernului României sus?ine c? „Holocaustul e unul singur!” al Lor, învinuind românii care i-au salvat de la dispari?ie ?i ar?tându-i cu degetul: „A?i Ucis! A?i ucis! A?i Ucis!” Pentru acest gest i s-a conferit cea mai înalt? distinc?ie a României. Ru?ine! Ru?ine domnule fost primul pre?edinte postdecembrist. V-a?i f?cut frate cu dracu'! Din fericire - dac? se poate spune astfel - s-au g?sit oameni precum regretatul istoric Gheorghe Buzatu, care, oferindu-i-se distinc?ia murd?rit? de c?tre inamicul românilor, a avut curajul ?i demnitatea s-o refuze.

Un gâde a „executat” la ordin poporul român

Pe ecranele televizoarelor defileaz? neîntrerupt clanurile de ho?i, jefuitori, violatori, criminali ?i agresori de toate tipurile, cuiburi de lepre ?i vipere, de la clanurile de cartier la Fondul Monetar Interna?ional, Comisia European? ?i Banca Mondial?, care mu?c? tot ce-i românesc. Mercenarii din mass-media, pl?ti?i cu bani grei distrug metodic ?i judicios ce a mai r?mas din România. La unul dintre posturile centrale de televiziune, un gâde de ocazie a „executat” la ordin, înc? o dat?, poporul român, procedând precum Csibi Barna cu Avram Iancu. Nici sticla televizorului nu mai rezist? unor asemenea invazii ale leprozeriilor puse în slujba celor ce ne vor elimina?i ca na?ie. ?i Guvernul României TACE! Tace ?i când pe teritoriul ??rii înc? numite România se antreneaz? for?e paramilitare dirijate de Jobbik în r?cnetele iredentiste ale urma?ilor lui Atilla. Guvernul României are treburi importante, se ocup? de altele, merge în vacan??...

?i-au schimbat fa?a, nu ?i obiceiurile

Iubitul nostru guvern a dus dorul asasinilor economici de la F.M.I.. a?a de tare, încât i-a poftit s? revin? la Bucure?ti. Pentru ce? „Al?i bani, alt? distrac?ie!” Asasinii economici ?i-au schimbat fa?a, nu ?i obiceiurile. Mare bucurie! Ne-au impus alte 21 de noi taxe, inclusiv taxa pe tigaie. Ca s? fiu mai explicit, casnicele vor pl?ti impozit pentru c? nu presteaz? serviciu, obligate de conjunctura economic? s? stea acas?. P?i, domnilor guvernan?i, nu v? mai ?ine?i de Poante sau ce-or fi astea! Sunt de prost augur ?i pot fi socotite, cândva, crime împotriva Poporului Român. Ve?i da seama!

Ca s? supravie?uiasc?, România trebuie s? aplice politica Argentinei

Franklin Templeton Investment Management Limited U.K., sucursala Bucure?ti, în calitate de Administrator Unic ?i Manager de Fond al S.C. Fondul „Proprietatea S.A.” (oare mai avem ceva românesc în economia ??rii?) scoate perle pe unde poate: „... acordurile anterioare au avut un impact semnificativ asupra stabilit??ii macroeconomice ob?inute de România ?i c? au contribuit la situarea ??rii pe o traiectorie clar? de cre?tere economic?. [...] Un nou acord cu FMI este cu siguran?? o veste bun? pentru România. [...] Consider?m c? autorit??ile române au luat o decizie bun? prin continuarea parteneriatului [...] întreprinderile de stat trebuie s? treac? printr-un proces serios de reform? [...] Ne bucur? în mod special planurile privind list?rile publice ale unora dintre cele mai mari companii din România, printre care se num?r? Nuclear-electrica, Romgaz, CE Oltenia, Hidroelectrica ?i Electrica. În opinia noastr?, vom remarca îmbun?t??iri notabile la sfâr?itul noului acord pe doi ani, iar la acel moment România ar putea fi foarte bine una dintre economiile europene cu cea mai rapid? cre?tere”. (Greg Konieczny, Manager al Fondului „Proprietatea”)[1]  Sictir, musiu! Dup? acordurile cu FMI, doar „Cre?terea Negativ?” a fost real?, restul... fumigene toxice, letale, pentru tâmpirea na?iei.


În 2001, Argentina s-a trezit din adormire ?i le-a proiectat F.M.I.-?tilor un ?ut, acolo unde nu-i arde soarele. Ast?zi, de?i urmele dezastrului F.M.I.-ist înc? se mai simt, Argentina are o economie prosper?. În 2009, timonierul-?ef ne-a b?gat - pentru genera?ii întregi - slugi la F.M.I.. În 2013, premierul a prelungit contractul pentru înc? doi ani. Bine, bine! Dar unde s-au scurs banii împrumuta?i? Cre?tere economic?? Gogo?i de tarab?!

Ca s? supravie?uiasc?, România trebuie s? aplice politica Argentinei: F.M.I., Go Home!

I.M.F., go home!
Ion M?ld?rescu

It seems there is no room for kindness in our country, there is too much mischief. The proverbial exploded polenta has long expired. It is not even boiling anymore. An institution abusively sent under the Government’s lap (a sort of bosom carried snake) and financed from our pockets is putting the State and the media under pressure. On TV, all sorts of forgeries are harassing our way of thinking and are attacking our subcontinent and our collective memory. Shady survivors of some dark ages of history are being invented, but they cannot bring any solid argument to sustain the venomous allegations of those plentiful paid to slander our past. All of these are taking place on the same one way road called INSHR-EW.

Post-revolution presidents and governors, you made a pact with the devil!

The Royal Air Force’s raids on Dresden in February 1942 left behind thousands of dead German civilians, who had nothing to do with the military. In the fall of 1944, fifty thousand Romanian and German prisoners were shot dead by the NKVD and thrown in the marshlands of Balti, an episode which surpassed in numbers and in cruelty the Katyn massacre of 1940. Hiroshima and Nagasaki were crimes against humanity, were a holocaust in which innocent people literally burned. These are just a few examples of crimes committed by the Allies in the Second World War, which were never brought to trial nor convicted. Here we have another confirmation of the fact that “history is written by victors” trough Nuremberg restaging and by defiance of justice. We are being asked to be tolerant with others, to forget what Horthy and co. did to Romanians in the 1940’s, to forget Siberia and our Romanian brothers from the Moldavian Republic who were decimated by the red holocaust. How can we forget the massacre of the Romanian intellectuals by foreign hands (mostly Jews), who ruled Romania so many years and still do! A wicked impostor, who goes by the same name as the Government’s pupil, states that “the Holocaust was a singular event”, namely Their event, blaming the Romanians who saved them and pointing fingers saying: “You killed! You killed! You killed!” For this assertion, the impostor was awarded Romania’s highest distinction. Shameful! Shame on you mister first post-Revolution ex-president! You made a pact with the devil! Fortunately (if this is the right word), there were people like the late historian Gheorghe BUZATU, who had the dignity and the courage to decline the same tainted distinction from the hands of Romania’s enemy.

A hangman „executed” the Romanian people

TV screens are full of thieves, robbers, rapists, murderers and all sorts of criminals, leper’s and viper’s nests, ranging from neighborhood gangs to the International Monetary Fund (IMF), the European Commission and the World Bank, which devour anything Romanian in origin. The heavily paid mass-media mercenaries judiciously and systematically destroy what is left of Romania. One of our national TV stations presented the case of an occasional hangman who was ordered “to execute” one more time the Romanian people, in the same fashion as Csibi Barna took care of Avram Iancu ages ago. Even the TV screen glass cannot withstand such leprous invasions set to serve those who want to exterminate Romanians. Romania’s Government is silent! It is silent even when on the territory still called Romania paramilitary troupes are being trained under the command of Jobbik, accompanied by roars of Attila’s irredentist offspring. Romania’s Government is busy with vacations…

They changed their appearance, not their habits

Our beloved Government missed IMF’s economic assassins and asked them to return to Bucharest. What for? Money and amusement! These economic assassins changed their appearance, not their habits. Oh, joy! They compelled us to pay 21 extra taxes, including the tax on frying pans. Explicitly, housewives will have to pay a tax because they do not have a job, being forced by Romania’s economical medium to sit silently in their homes. Well, dear politicians, stop joking around! This prank is inelegant and someday it may be considered a crime against our people. You will be held responsible!

In order to survive, Romania must apply Argentina’s strategy

The Bucharest branch of Franklin Templeton Investment Management Limited U.K., as sole manager of our „Proprietatea” Fond Inc. claims all sorts of nonsense whenever the chance presents itself: “the previous agreements had a significant impact on Romania’s economic stability and have contributed to its economical rise. […] A new agreement with the IMF is surely good news for Romania. […] We consider that Romanian authorities have decided rightly to continue the partnership. […] State companies must be fundamentally reformed […]. We are especially enthusiastic about the plans to publically list of some of the most important companies in Romania, among which Nuclear-Electrica, Romgaz, CE Oltenia, Hidroelectrica and Electrica. In our opinion, we will observe important improvements at the end of the new agreement and at that point Romania could very well be one of Europe’s rapidly growing economies” (Greg Konieczny manager of „Proprietatea” Fond Inc.).[1]  Why don't you get knotted, chap! After the agreement with IMF, the only reality was „the negative economic growth”, the rest being … lethal toxic smoke for dulling the nation.

In 2001, Argentina awakened from its slumber and kicked IFM’s bottom. Although the consequences of I.F.M. policy are still present in today’s Argentinean society, this country has a prosperous economy. In 2009, our coxswain president enslaved Romanians in IFM enclaves for generations to come. In 2013, our prime-minister extended the contract for another 2 years. Very good, but is the money we loaned? Economic growth! Sweet lies and ample twaddle!

In order to survive, Romania must apply Argentina’s strategy: IMF, go home!

Ion M?ld?rescu


footer