Revista Art-emis
?ah la drapel PDF Imprimare Email
Ion Maldarescu   
Miercuri, 19 Iunie 2013 22:10

Ion M?ld?rescu, art-emisPerle cioroian-regionaliste

Charmantul Yes-man, campionul gafelor din galeria mini?trilor români de externe, ?i-a adus aminte de perioada când se tr?gea de br?cinar cu Regele Spaniei ?i a reluat aruncatul „perlelor": „... introducerea unei steme pe tricolor poate crea o «situa?ie confuz?». De exemplu, actuala stem? oficial? a României, care a fost adoptat? de Parlament în anul 1992, include simboluri pentru cinci regiuni istorice (Moldova, ?ara Româneasc?, Dobrogea, Oltenia ?i Transilvania). Îns? în prezent se discut? despre regionalizarea României, iar un proces de regionalizare ar crea alte regiuni." Yes-man-ul motiveaz? c? - vezi, Doamne -, regionalizarea nu se va reg?si în stema de pe drapel. De acord cu el c? „o stem? trebuie dat? pe mâna unor speciali?ti în heraldic? [...], altfel iese o caricatur?", dar ultimul cuvânt din declara?ie ar putea sugera o referire autocritic?? Opinia sa despre amplasarea stemei pe tricolor sun? astfel: „E o problem? de form? ?i nu de fond". „Modificarea Constitu?iei aduce în dezbatere probleme mult mai importante decât modul în care va ar?ta steagul". Tot el ar opta pentru un drapel oficial al României simplu, tricolor, f?r? stem?, a?a cum au alte republici latine, precum Fran?a sau Italia.

Da, are dreptate, dar ce ne facem cu Ciadul care a solicitat României s?-?i modifice - în termen de o lun? de zile - steagul, motivând cu frecventele ?i gravele confuzii f?cute de oficiali, din cauza faptului ca cele dou? steaguri sunt identice (difer? u?or doar nuan?ele). Cererea este corect?. Ciadul a avut acest steag înc? din 1960, deci înainte de balamucul decembrist din '89, când românii(oare ei?) au scos stema socialist?, l?sând în mijlocul drapelului na?ional o gaur?, de fapt, o previziune, a ceea ce urma s? se întâmple cu economia ?i starea general? României.

„Îndr?gi-i-ar ciorile ?i spânzur?torile"!

Pre?edintele ??rii, me?ter în inginerii diabolice, a cerut cet??enilor propuneri pentru o variant? de stem? sau o combina?ie de culori, care s? nu fie folosit? la alte steaguri. „Piticul", fostul lustragiu preziden?ial ?i om bun la toate, d? ?i el cu bâta-n balt?: „Dac? nu g?sim o solu?ie în maxim o lun?, o s? revenim la steagul de la Revolu?ie cu o gaur? în el, nu avem de ales". Chiar nu ?tie c? ?la n-a fost niciodat? steagul oficial, ci o batjocur? care a nesocotit ?i sfidat un simbol na?ional? Da! S-au scos de pe drapel grânele ??rii, p?durile, sondele, uzinele, fabricile ?i chiar mun?ii anticipând ce urma s? se întâmple cu România în democra?ia capitalist-corporatist? pe care ?i-au râvnit-o ?i înc? o mairâvnesc nenum?ra?i ?acali ai planetei. Prin cabinetele guvernamentale s-au g?sit imbecili care, motiveaz? c? „de?i steagul de la Revolu?ie cu o gaur? în mijloc este destul de urât, Guvernul României consider? c? aceasta ar fi o variant? acceptabil?, deoarece nu s-ar aloca noi bugete pentru realizarea altor steaguri."

„Îndr?gi-i-ar ciorile ?i spânzur?torile"! Pentru limuzinele de lux, pentru tehnic? de calcul, pe care mul?i nici nu ?tiu s? o mânuiasc? ?i-o dau pe mâna
odraslelor lor, pentru deplas?rile estivale ale propriilor familii, pentru referendum-urile contraf?cute ?i alte atâtea matrapazlâcuri ale marilor potenta?i contemporani se g?sesc parale, pentru însemnele na?ionale, nu. Fac gaur? în bugetul ??rii! Cât? preocupare ?i interes al ale?ilor no?tri pentru avu?ia na?ional?! Ca o ironie a sor?ii ?i a actualei imagini a României în lume, într-un comunicat oficial, Pre?edintele Ciadului a aruncat o g?selni?? zeflemist?, în care propunea ca în cazul în care România nu schimb? steagul în timp util, solu?ia salvatoare ar fi ca cele doua ??ri s? se uneasc? sub acela?i drapel: „Nu sun? r?u Republica Ciadului Român." (Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendo Va Za Banga, prim ministrul Republicii Ciad).

Coroana regal? pe steagul republicii

Rezultat cert al tuturor sondajelor: Românii nu vor monarhie! Nu-l mai vor rege nici pe Mihai, nici pe un alt descendent de-al acestuia, nici vreun alt prip??it de pe cine ?tie unde! Ie?ind în întâmpinarea timonierului-?ef al României, dispus s? favorizeze restaurarea monarhiei în România înaintea expir?rii jalnicului s?u mandat, perseverentul guru al câtorva posturi de televiziune, Stelian T?nase d? ?i el cu palma-n m?m?liga fierbinte, sus?inând c? România este republic? de câteva decenii, c? „nu s-a inventat la 1918", ?i c? este de acord cu punerea stemei pe drapelul României, dac? aceasta va con?ine ?i coroana regal?. P?i, s-avem pardon, musiu! Cine-?i cere matale p?rerea? Ai c?derea s? iei decizii în numele poporului român? Care tradi?ie? Monarhia oficial? a durat în România câteva decenii: 1881-1947, republica postbelic? 1947-2013. În ambele cazuri „66" de ani. A? aminti celor amnezici c? monarhiile secolului al XXI-lea au r?mas simple institu?ii anacronice de decor, cele înc? vii, în desuetudine ?i c?dere liber?, f?când parte din capitolul „tradi?ii".

Pe averile Coroanei se bat mul?i

„Mul?i spun c? abdicarea a fost un mare act patriotic. Nu. A fost un act de tr?dare a intereselor na?ionale din partea Regelui Mihai. Antonescu este vinovat în istorie pentru pogromul împotriva evreilor, pentru deportarea lor în Transnistria. Uit?m c? România avea atunci un ?ef de stat. Antonescu era prim-ministru. Unuia îi d?m averile, pe altul îl facem criminal de r?zboi. De ce? Doar pentru c? unul a fost slug? la ru?i?" (Traian B?sescu)

Dac? tot am citat din „opera" timonierului-?ef care a condus ?i mai conduce înc? ?ara, bu?ind-o de toate stâncile ?i pe cale s-o e?ueze pe bancul de nisip al falimentului - nu doar economic -, s? cotrob?im pu?in prin ingineriile sale machiavelice. De?i exist? mult adev?r în afirma?ia sa de mai sus, f?r? îndoial? c? nu a fost lansat? pentru respectarea adev?rului, ci cu scop bine definit. Este vizibil? recrudescen?a restaura?iei p?pu?at? prin sfori preziden?iale ?i urmat? precum Oile lui Panurge de c?tre genera?ia expirat? a câtorva nostalgici regali?ti. Chiria?ului de la Cotroceni nici prin cap nu-i trece s? pledeze pentru mumia vie a fostului suveran pe post de rege sau pentru vreun descendent de-al lui. A dat ordine în dreapta ?i în stânga, a dispus s? fie ref?cute propriet??ile Coroanei. E nevoie de zestre, nu? Dac? bine m? gândesc, principele sc?p?tat, Carol de Hohenzollern Sigmaringen a ajuns în România cu o s?r?c?cioas? valijoar?. De unde miile de hectare acumulate în timp record, precum miliardarii postdecembri?ti ai României? De unde propriet??ile al c?ror num?r nu-l mai ?tia nici el? Nu din truda ?i din bog??iile aceluia?i nefericit Popor Român?

Pe averile Coroanei se bat mul?i, iar actualul pre?edinte nu este str?in de subiect. Subtitlurile edi?iei din 12 noiembrie 2012 al cotidianului Ziua sunt relevante ?i nu pot fi ignorate: „Toat? averea Casei Regale a României este sfâ?iat? de interesele politico-economice ale lui Traian B?sescu ?i ale unui grup de evrei. Paul de România ?i-a vândut toate drepturile pe patru milioane de euro. Ga?ca B?sescu-Tal Silberstein profit? de litigiul pe averea personal? a lui Carol al II-lea ?i vrea s? ob?in? bunuri ale Coroanei României în valoare de patru miliarde de euro. În timp ce Paul de România a devenit marionet?, Remus Truic? ?i Andrei Marcovici, adic? oamenii lui Adrian N?stase ?i C?lin Popescu T?riceanu, au devenit cozi de topor .Pentru a-?i asigura succesul, B?sescu l-a aruncat în lupt? pe Videanu, prin intermediul fra?ilor Caval..."[1] Parc? am fi ?ara pro?tilor!

Pleiada succesorilor la tronul regal al Republicii România

Abuzând de impoten?a guvernan?ilor, asemenea comisarilor sovietici, Comisarul european Öttinger ?i-a permis s? afirme despre România c? este „o ?ar? aproape neguvernabil?". Afirma?ia necontrazis? de oficialii no?tri, pare s? întregeasc? tabloul jalnic în care se afl? România, astfel încât stafia monarhiei a fost l?sat? s? umble ?i s? voiajeze liber?. S-a vânturat o vreme eventuala însc?unare a „Principelui" Nicholas (românizat Nicolae) - n?scut în 1985, v?r cu Prin?ul Charles ?i nepotul cel mai vârstnic al fostului rege Mihai I. A fost, ini?ial, nominalizat de Neagu Djuvara ca posibil succesor la tron, „dac? reinstaurarea monarhiei constitu?ionale ar întruni majoritatea op?iunilor românilor" - ipotez? exclus? din start. Tot Neagu Djuvara a afirmat c? „Singura solu?ie de a resuscita monarhia româneasc? ar fi ca tân?rul Nicolae s? fie naturalizat român, s? înve?e carte româneasc?, s? fie preg?tit pentru o posibil? însc?unare", afirma?ie la care prin?ul de conjunctur? a r?spuns prompt ?i, desigur, direct interesat: „Dac? ?ara, românii, m? vor chema, sunt preg?tit s? r?spund chem?rii lor, a? accepta s? vin în România. Sunt preg?tit s? fac acest pas, chiar dac? mi-e greu s? v? spun care ar fi exact strategia ce ar trebui urmat?". Oarecum buimac, dup? cum rezult? din propria-i declara?ie ?i nefiind suficient agreat de c?tre familiile regale europene, planul a fost abandonat. În context, u?or nedumerit a? întreba pe venerabilul Neagu Djuvara: cum r?mâne cu ADN-ul domnitorilor români propus spre cercetare tot de c?tre acela?i aristocrat?

În noiembrie 2012, familia regal? a fostului suveran al României a participat la un serviciu religios în capela privat? a Reginei Elisabeta a II-a, Capela Savoy, prilej cu care Mihai I ?i-a expus blazonul regal, gest interpretat de mass-media drept încheierea mandatului ultimului rege al României ?i actul de predare a tronului României Casei Regale a Marii Britanii. Nu pot fi ignorate multiplele semnale: repetatele vizite ale Prin?ului Charles în România ?i convorbirile sale cu Pre?edintele României; scandalurile imobiliare în care este implicat Paul Lambrino; r?cirea rela?iilor dintre pre?edinte ?i prin?ul nerecunoscut de Mihai; semnalul de apropiere interesat? a Casei Regale a Marii Britanii de România; campania e?uat? de promovare a „Prin?ului" Nicolae ?i, mai nou, împingerea pe scena româneasc? a Prin?ului Harry (Henry Charles Albert David) al Marii Britanii, conduc spre scenariul urc?rii pe tronul din fundul cur?ii republicane a unui rege, altul decât Mihai I. Prin?ul Charles nu poate fi rege în România, Prin?ul William este urma? la coroana Angliei, a?a c? singurul r?mas disponibil este Harry, prin?ul motociclist, care ?i-a ar?tat „bijuteriile coroanei" la Las Vegas. Tr?iasc? democra?ia!

A?a cum Constitu?iile multor ??ri stipuleaz? faptul c? ?eful statului trebuie s? apar?in? na?iei ?i etniei majoritare, ar trebui s? se prevad? în Constitu?ia ??rii noastre, ca ?eful statului Român s? fie Român, nu alogen ?i nici s? nu aib? dubl? sau multipl? cet??enie.
------------------------------------------
[1] http://www.ziuanews.ro/dezvaluiri-investigatii/atac-la-casa-regala-86678

footer