Revista Art-emis
O carte care n-a avut zile PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu   
Duminică, 25 Martie 2012 01:56
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image /home/ultraart/public_html/images/stories/cronica/cronica-literara/preliminarii-politico-diplomatice-ale-insurectiei-romane-din-august-1944.jpg

Auric? Simion, Preliminarii politico-diplomatice ale insurec?iei române din august 1944

Auric? Simion
- „Preliminarii politico-diplomatice ale insurec?iei române din august 1944" -


Cititorul va desprinde, f?r? dificultate, motivele pentru care, în cele ce urmeaz?, ne-am propus s? st?ruim asupra unui reputat istoric al genera?iei mele ?i asupra loviturii de stat de la 23 august 1944: 28 de ani de la moartea lui Aurica Simion ?i 68 de ani de la r?sturnarea regimului Mare?alului Ion Antonescu, eveniment c?ruia regretatul meu coleg i-a consacrat, în 1979, o carte str?lucit?, care a provocat furtun? în rândurile Securit??ii de la Bucure?ti.

În vara anului 1979, era prin august, a ap?rut o carte care avea s? stârneasca intense dezbateri în rândurile istoricilor ?i cititorilor, în genere, iar - dup? cum se va vedea - ?i la nivelul oficialit??ilor, al Securit??ii ?i Ministerului de Interne. Era vorba de lucrarea unui istoric deja consacrat, Auric? Simion, dar c?ruia volumul „Preliminarii politico-diplomatice ale insurec?iei române din august 1944"[1], i-a adus un spor de prestigiu greu de imaginat în epoca. ?i asta pentru c?, de-abia ap?rut ?i difuzat numai în câteva jude?e ale ??rii, volumul men?ionat a fost retras de pe pia?? ?i, imediat apoi, „topit"... Lucru neobi?nuit ?i, mai cu seam?, nepermis, autorul, cu toate ca era angajat la Institutul de Istorie al Partidului din Capital?, publicase o carte în care era sintetizat? istoria actului de la 23 august 1944. Nimic neobi?nuit, se va spune, numai c? Auric? Simion realizase... un alt 23 august, în care P.C.R. nu mai avea un rol precump?nitor, partidele „istorice" ap?reau în alt? lumin?, iar personajele-cheie ale loviturii de stat (regele Mihai, Lucre?iu P?tr??canu, C.I.C. Bratianu, dar, mai cu seama, Mare?alul Antonescu ?i Iuliu Maniu) erau surprinse, în temeiul unei analize atente ?i obiective, relevându-se exclusiv ac?iunile lor, în contextul evenimentelor prezentate, care au fost. Iat? de ce, oricine apucase s? cumpere cartea, realizase o achizi?ie pretioas?, se dotase cu o carte „scump?", oricum extrem de solicitat?! Cum, la Ia?i fiind, am avut ?ansa s?-mi procur un volum din Preliminarii..., pe care aveam ulterior s? obtin ?i un autograf al autorului, m-am preocupat s?-l recenzez. Am notat, despre autor ?i carte, cele ce trebuiau ?i ce credeam, indiferent de ceea ce se petrecuse cu cartea, povestea ei fiind binecunoscut? de-acum opiniei publice, istoricilor îndeosebi. Astfel, în prestigiosul „Anuar al Institutului de Istorie ?i Arheologie A. D. Xenopol" din Ia?i[2] am examinat cartea, re?inând între altele c? „...autorul realizeaz? o adevarat? istorie a anilor 1940-1944, în care sinteza se las? - si nu întâmplator - dominat? de analiz?, de o analiz? atent? ?i necesar?, mai ales c? numeroase ?i controversate aspecte sunt elucidate pentru prima dat?, acum. Nu putem intra în detaliile demonstra?iilor autorului..., îns? nu putem omite c? Auric? Simion contribuie decisiv la precizarea caracterului regimului antonescian, a naturii ?i evolu?iei raporturilor româno-germane între 1940 si 1944, a particip?rii ??rii la r?zboiul mondial. De asemenea, surprind prin noutate capitolele referitoare la tentativele României de a se desprinde de Ax? ?i la cauzele e?ecului lor... Per ansamblu, lucrarea lui A. Simion este o reu?it? deplin?. Ea constituie o contribu?ie decisiv? spre realizarea necesarei istorii complete ?i veridice a României în epoca celui de-Al Doilea R?zboi Mondial. A. Simion a dovedit în chip str?lucit, în ultima instan??, c? istoriografia noastr? dispune de excelente resurse, care pot ?i trebuie s? fie folosite pentru împlinirea condi?iei esen?iale a studiilor istorice - aflarea ?i afirmarea adev?rului istoric integral asupra faptelor trecutului. Din toate punctele de vedere, lucrarea a marcat un eveniment pentru istoriografia epocii contemporane române?ti, motiv pentru care, atât autorul, cât ?i Editura Dacia din Cluj-Napoca, merit? cele mai sincere felicit?ri"[3] Destinul, necru??tor, peste pu?ini ani, în 1984, l-a r?pit pe Auric? Simion, în plin? putere creatoare, ob?tei istoricilor români. În necrologul pe care l-am încredin?at, de asemenea, Anuarului Institutului de Istorie ?i Arheologie A. D. Xenopol din Ia?i[4], am revenit asupra meritelor ?i semnifica?iilor istoriografice ale Preliminariilor... din 1979; citez sub acest raport: „Preliminariile..., pe care le-am recenzat în momentul în care era nevoie, se constituie un model, impunându-se de la început între operele de referin?? ale istoriografiei na?ionale contemporane, abordând probleme controversate ?i dovedindu-se ele însele controversabile, din chiar clipa apari?iei lor... Astazi [2012], în perspectiva timpului, lucrarea ne apare ?i temeinic documentat?. Cititorul cunoa?te aceasta ?i Preliminariile... lui Auric? Simion, aidoma c?r?ilor lui N. Iorga sau Constantin C. Giurescu, s-au citit ?i se citesc cu interes nu numai în centrele ?tiin?ifice din ?ar? sau din strain?tate, ci ?i în c?tune..."[5].

Cât priveste Omul, am consemnat în final: „L-am cunoscut pe Auric? Simion ?i ne-am împrietenit pe dat?. Nu ne-am declarat-o niciodat?. O f?cusem prin consens. Am participat împreun? la diverse manifest?ri ?tiin?ifice interne ?i interna?ionale. Autorul Preliminariilor... nu s-a dezmin?it nicicând. M-au surprins re?inerea ?i timiditatea lui. S? fi b?nuit oare, înc? de prin 1980, tainele destinului s?u, s? fi fost manifest?rile bolii necru??toare care l-a r?pit familiei, breslei istoricilor ?i cititorilor admiratori, în plin? putere creatoare? Pentru mine a fost ?i a r?mas Domnu' Auric?. În luna mai 1984, la Bucure?ti fiind, l-am invitat la Ia?i pentru un simpozion; m-a refuzat elegant. Îmi dau seama c? ?tia. Mi-a încredin?at diverse contribu?ii pentru Anuarul Institutului de Istorie ?i Arheologie din Ia?i, ca ?i pentru volumul colectiv Actul de la 23 august 1944 în context interna?ional, volum ap?rut în august 1984 ?i cuprinzând un larg studiu realizat în colaborare. Ast?zi, acest volum, ca ?i toate c?r?ile lui Auric? Simion, î?i urmeaz? drumul lor, în lipsa autorului lor, plecat nedrept de repede ?i brutal dintre noi"[6]
 --------------------------------------------------------------------- 
[1] Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1979, 510 pagini
[2] t. XVIII/1981, p. 798
[3] Ibidem
[4] t. XXII, partea a II-a, 1985, p. 1011-1012
[5] Ibidem
[6] Ibidem, p.1012

footer