Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Prof. dr. Marian Barbu   
Miercuri, 29 Februarie 2012 20:25
Mama vitreg? Rusia, Florentin SmarandacheMAMA VITREG?, RUSIA - Florentin Smarandache

Apropiindu-se de împlinirea unei vârste rotunde (n. 10 dec. 1954), Florentin Smarandache, profesor la New Mexico University (USA), tinde s?-?i stabilizeze preocup?rile de specialitate - sub raport ?tiin?ific ?i tehnic. Dac? pân? mai ieri, jubila în fa?a cuvântului tip?rit ce rezona pentru literatur?, ast?zi, culege roadele nenum?ratelor eforturi ca matematician ?i specialist recunoscut în domeniile conexe în care a investit f?r? limite. În 2011, Academia Român? i-a oferit Premiul „Traian Vuia", iar în China i s-a decernat Premiul „Doctor Honoris Causa", pentru preocup?rile sale multiple cu aplicabilitate imediat? sau de perspectiv?. Dup? succesele literare, atâtea câte au fost (în România, în special cu piesele de teatru, cu teoria mi?c?rii paradoxiste, cu ingeniosul roman America, paradisul diavolului - patru edi?ii între 1992, prim?vara, 1992, toamna, 1994, 1999), de câ?iva ani buni matematicianul c?l?tore?te mai pe toate meridianele ?i paralele lumii. Scopul: de ordin ?tiin?ific; r?spunde invita?iilor venite pe te miri ce teme solicitate s? conferen?ieze; în principal, mai toate pornesc de la matematic?.

Din momentul declan??rii unui da confirmator, cunoa?terea domnului Smarandache se manifest? tridimensional: în scris (în principal, pe calculator, de regul? prin internet, dar ?i prin manifest?ri olografe, destul de variate. Aci ar intra ?i c?r?ile tip?rite); prin oralitate (la cursurile universitare de la New Mexico; la demonstra?iile pro domo, f?cute în fa?a unei audien?e specializate, în ??rile vizitate; în discu?iile private de la telefoanele de acas? ori de la secretariatul facult??ii); prin procesare continu?. Creierul uman intr? în disput? sau în colaborare cu ma?in?ria calculatorului. R?mâne greu de separat, ?i cu atât mai mult de indicat, cine ?i când s-a aflat la pupitrul de comand?. Numai c? ?i imagina?ia are variabilele ei. A?a c? în materie de cunoa?tere prin c?l?torii (uneori chiar în jurul camerei mele; c-o singur? condi?ie - s? nu ai doar amintiri dintr-o pern?), profesorul Florentin Smarandache are la activ cel mai bogat palmares dintre scriitorii români, fie din ?ar?, fie din str?in?tate.

Ca beneficiarul unor lecturi al c?r?ilor apar?inând ?i acestei zone, am selectat-o pentru acum, pe cea intitulat? „Mama vitreg? - Rusia" (Rm, Vâlcea, Editura Offsetcolor, 2006), cu imprimarea clar? pe hârtie 80% alb?, fotografiile reproduse în policromie, care ridic? standardul de pre?uire ?i demnitate al indicatorilor referen?iali, limbajul directiv, orientat pe comunicare imediat?; din când în când, analitic, explicativ pân? la detalii strict necesare în expozeul formulat. Nu sunt neglijate unele cancanuri - puterea ?arist?, puterea bol?evic?. Dup? cum globtroterul, f?când apel la documente ale vremii, scria cu lux de am?nunte despre Inessa, amanta lui V.I. Lenin, ca ?i despre fiica lui I.V.Stalin. ?i într-un caz ?i într-altul, Florentin Smarandache apas? cu o real? convingere pe înalta înv???tur? a celor dou? femei, specializate nu numai în politica ro?ie, ci ?i în limba englez?. Dar împrejur?rile numeroase ale vie?ii din ??rile occidentale, ca ?i mariajele nefericite, pe care ?i le-au asumat cu bun? ?tiin??, le-au f?cut personaje, deloc literare, intrând în aten?ia organelor de siguran?? ?i diploma?ie.

Florentin Smarandache este cucerit, dac? nu înm?rmurit, când afl? c? în Rusia anului 2005 erau 220 de institute de cercetare ?tiin?ific?; sau cum un savant, Boris Levin, un iubitor convins al plimb?rilor în aer liber, nu ?tie denumirea marelui parc din Sankt Petersburg (el a descoperit anomalia ortopositroniumului în 1987, independent de grupul de la Michigan (USA). Dar câte fermec?toare explica?ii g?sim pe tot parcursul ?ederii lui Smarandache la Petersburg, ora? înfiin?at de ?arul Petru cel Mare, contemporanul apropiat al lui Dimitrie Cantemir (1673 - 1723).

Capitolul Farmecul Vene?iei ruse?ti - ca multe alte note de c?l?torie din aceast? carte con?ine toate particularit??ile de gândire ?i alc?tuire, implicit de exprimare ale autorului ei. Informa?ii seci, atâtea câte sunt strict necesare unui probatoriu credibil; traducerea din limba rus? a unor cuvinte ?i expresii folosite/întâlnite; obiective civile ?i religioase existente în zon?; o fotografie color, din 3 aug. 2005; un excurs de istorie, începând din sec.al XIII (de la ocupa?ia mongol?), pân? la 1989; crime pentru tronul ?arilor, „Nop?i albe" ?i „Zile negre", Moscheea din Sankt-Petersburg, faimosul muzeu Ermitaj, pictori ai lumii prezen?i cu lucr?ri în muzeu, despre fort?rea?a „Petru ?i Pavel", un medalion de o rar? noble?e confratern?, dedicat so?ilor Larissa Borissova ?i Dmitri Rabounski, fizicieni ru?i - toate acestea sunt repere revelatorii ale capitolului amintit.

Preocup?rile celor doi fizicieni vizeaz? actul comunic?rii dincolo de actualele tehnici cunoscute. Ei afirm? c? informa?ia poate penetra instantaneu orice bariere materiale, iar transferarea se face f?r? absorb?ie (apud. Fl. S.). Cartea are 125 de pagini. Ultimul capitol, al 5-lea, se prezint? ca un elegant remember despre Moscova. Autorul este bucuros s? afle c? în Biblioteca Central? din Moscova se g?se?te ?i revista Progress in Physics, editat? de el ?i de cei doi Florentin Smarandache ?i Marian Barbu, 2011înso?itori ai s?i.
Vârful de lance al scopului pentru care a venit în Rusia l-a constituit cercetarea ?tiin?ific? din or??elul Pu?cino, aflat la 120 km de Moscova. Mergând cu autobuzul, poetul ?i prozatorul Smarandache î?i noteaz?, în carne?el, dar ?i mental, despre frumuse?ea peisajului întâlnit: p?duri, fâne?e, lanuri de floarea-soarelui, companii de petrol, stejari, mesteceni, conifere. Autorul nu se poate ab?ine dup? ce a v?zut numeroasele sonde de petrol, ca s? nu exclame admirabil: „Companii, nu de petrol, ci de mega-petrol. Au z?c?minte uria?e".(Ru?ii, desigur !)

Ajuns în ora?ul ?tiin?elor, î?i consemneaz? existen?a a ?apte institute de cercetare: a celulei, a proteinelor, de inginerie genetic?, de microbiologie, de cercet?ri chimice, de biologie, de matematici aplicate. Pe românul american îl interesa producerea unei forme noi de materie, „în afar? de antimaterie, nematerie (unmatter, în l. englez?)", pentru care a ?inut ?i o conferin?? despre probabilitatea neutrosofic?, stadiul teoriei ?i aplica?ii. Se ofer? exemple din spa?iul Rusiei.

Cartea este doldora de informa?ii, mai toate culese de la... fa?a locului, suplinind orice ghid turistic, orientat în mod expres spre Moscova ?i Petersburg, în general spre Rusia. Cert? r?mâne maturitatea stilistic? a exprim?rii matematicianului Florentin Smarandache care scrie cu supravegheat? m?sur? a la Pitagora – „multum in parvo".

P.S. Ca o împlinire... ?tiin?ific? a glob-troterului, s-ar cuveni ca, la împlinirea a ?ase decenii de via??, Prof. Dr. Florentin Smarandache s?-?i alc?tuiasc? un corpus unitar al jurnalelor sale de c?l?torie din cele 25 de ??ri vizitate. ?i neap?rat, B.T. s? fie dat numai de autor. footer