Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu   
Sâmbătă, 11 Februarie 2012 14:06
Fere?te-m? Doamne de prieteni!-Larry Watts
„A friend in need is a friend indeed vs With friends like these"
- R?zboiul clandestin al blocului sovietic cu România -

A?a cum se întâmpl? în cele mai diverse domenii de cercetare ?tiin?ific?, iar istoriografia nu face în vreun fel excep?ie, adeseori apari?ia unor lucr?ri excelând prin temeinicia document?rii[1] ?i analizei, prin valoarea surselor, calitatea sintezei ?i for?a de interpretare ?i stabilirea în context a faptelor vin s? r?stoarne literalmente date obi?nuite ale unei epoci sau personalit??i. F?r? a extinde discu?iile, vom preciza c?, pentru cercetarea noastr?, lansarea de dat? recent? a monografiei „With Friends Like These ...The Soviet Bloc´s Clandestine War Against Romania"[2] datorat? istoricului american Larry L. Watts, autor ?i al altor studii solide privind evolu?ia României în veacul al XX-lea, are meritul de a confirma cele afirmate. Dat fiind c?, altfel spus, tot ce s-a scris pân? acum despre raporturile sovieto-române dup? primul r?zboi mondial, despre aportul unor personalit??i ?i despre rolul ?i locul serviciilor secrete (NKVD/KGB, GRU, SSI, Securitate, DIE etc.) în determinarea unor evolu?ii/involu?ii istorice generale ori particulare (în cazul personal al lui N. Ceau?escu), în configurarea originilor, desf??ur?rilor, deznod?mântului ?i caracterului evenimentelor din România din Decembrie 1989 trebuie rev?zut ?i revizuit, pentru a fi coroborat cu noianul de informa?ii de prima calitate puse la dispozi?ie de colegul nostru de peste Ocean. Cartea lui Larry L. Watts cuprinde dou? volume, din care pe moment n-a ap?rut decât cel dintâi, acoperind în linii generale perioada 1917-1978, astfel c? ultimul deceniu al „erei" comuniste în România r?mâne în seama volumului secund, de?i con?inutul ?i direc?ia problemelor fundamentale în perspectiva anului 1989 sunt decifrate în temeiul premiselor deja conturate.

Semnifica?ia excep?ional? a apari?iei c?r?ii o desprindem ?i din faptul c?, în prezent, deja volumul I este în lucru pentru a fi imprimat în române?te, sub un titlu mai bine acro?at specificului locului ?i oamenilor: „Fere?te-m?, Doamne, de prieteni!". În a?teptarea evenimentului, revista „Magazin Istoric" ?i unele publica?ii online (îndeosebi „ZiaristiOnline") au valorificat largi fragmente din cartea lui Larry L. Watts. Vom observa c? au fost preferate episoadele privind activit??ile subversive împotriva României socialiste „prietene" inspirate ?i purtate de K.G.B. ?i G.R.U., în colaborare cu suratele lor din restul statelor comuniste (îndeosebi RDG, Polonia ?i Ungaria), mai „cumin?i" ?i întrutotul „aliniate" ori „ata?ate" cauzei Centrului – Moscova. Titlurile unora dintre fragmentele tip?rite relev? interesul pentru opera?iunile clandestine dirijate de K.G.B./G.R.U. în cazul României ?i pozi?ionarea în context a lui Nicolae Ceau?escu ?i serviciilor lui secrete, iar aceasta din perspectiva drumului care avea s? se încheie la „procesul" ?i execu?ia de la Târgovi?te din 25 decembrie 1989. Pentru exemplificare apel?m la materialele puse la dispozi?ie de „Ziari?tii Online"[3]

Monografia semnat? de Larry L. Watts se încheie, în mod simbolic, cu capitolul (vol. I, # 28) intitulat Parteneriatul Larry Wattsstrategic Statele Unite - România, 1974-1978[4] nara?iunea, a?adar, îndrumându-ne, într-un fel, pân? în preziua debarc?rii tr?d?torului I. M. Pacepa în Lumea Nou?. Pân? atunci, în dispre?ul campaniei ?i ac?iunilor subversive ale Moscovei, Bucure?tii lui N. Ceau?escu reu?iser? a convinge America lui Jimmy Carter c? România se zb?tea „de una singur?" în mecanismele Pactului de la Var?ovia[5], iar CIA apreciase c? jocul desf??urat al rezisten?ei anti-moscovite nu fusese inutil, ci contribuise substan?ial ?i efectiv la cauza libert??ii Europei Est-Centrale[6]. Este mai mult decât sigur c? paragraful final al primului volum din Fere?te-m?, Doamne, de prieteni!..., sintetizând experien?a unei epoci care a marcat profund evolu?ia raporturilor româno-americane dup? 1960[7], rezerv? americanului Larry L. Watts o prioritate ?tiin?ific? incontestabil? ?i un rol major în descifrarea unui capitol deosebit de semnificativ al istoriei recente:

„De la începutul anilor ´60 cel pu?in, România a fost de departe ?i în continuare cel mai constructiv actor interna?ional în interiorul Blocului Sovietic, fiind recunoscut pentru capacit??ile sale de mediere ?i reu?itele sale de c?tre comunitatea interna?ional?. ?i, nu numai c? regimul s?u a participat activ la reglementarea pacific? a conflictului interna?ional prin blocarea expansiunii sovietice distrug?toare, dar el a refuzat participarea la traficul de narcotice, la sprijinirea terorismului, precum ?i la opera?iunile active anti-occidentale în care serviciile loialiste ale Moscovei ?i leadershipul Partidului Comunist au angajat Kremlinul. Oricum, într-o scurt? perioad?, parteneriatul unei - au transformat imaginea României ?i a regimului ei de la aceea a unui valoros partener în aceea a unui paria interna?ional, - (Harry Barnes). Cu prieteni ca ace?tia, România nu mai avea nevoie s? ias? din alian?a Pactului de la Var?ovia, pentru ca s?-?i afle inamici mai buni" [8] .
Într-un asemenea context, evenimentele ce se profilau pentru anul 1989 în România se anun?au obligatoriu ca având s? intervin? în condi?ii extrem de complicate; pentru ?ar?, pentru sistem ?i pentru oamenii lui. Pentru Nicolae Ceau?escu, cu atât mai mult!
----------------------------------------------------------
[1] Bibliografia lucr?rii dispune de un compartiment rezervat arhivelor folosite ?i de un altul cuprinzând un num?r de 803 c?r?i ?i studii.
[2] Bucharest, Editura Militar?, 2010, 733 p.
[3] - Cum au fost furate Revolu?ia românilor ?i România de c?tre agen?ii NKVD/KGB ?i urma?ii lor (http://www.ziaristionline.ro/2011/01/04/larry-watts-with-friends-like-these);
- Izolarea României de c?tre Rusia prin Germani ?i Fran?a (http://www.ziaristionline.ro/2011/01/07/larry-watts-izolarea-romaniei-de-catre-rusia...);
- Larry Watts continu? deconspirarea agen?ilor Kominternului, KGB, AVO ?i STASI din România (http://www.ziaristionline.ro/2011/01/13/larry-watts-continua-deconspirarea-agentilor ...);
- Larry Watts: Ceau?escu a vrut s? rup? total leg?turile cu KGB dar ?eful DIE fusese deja racolat (http://www.ziaristioline.ro/2011/01/19/larry-watts-ceausescu-a-vrut-sa-rupa-total ...);
- Larry Watts r?stoarn? istoria: Ceau?escu a colaborat cu SUA împotriva URSS. KGB-ul a complotat s?-l r?stoarne prin Ghizela Vass ?i Leonte R?utu (http://www.ziaristionline.ro/2011/02/02/larry-watts-rastoarna-istoria-ceausescu-a-cola ...);
- Exclusiv: Adev?rata rela?ie dintre România ?i Pactul de la Var?ovia. Cartea lui Larry Watts se va numi "Fere?te-m?, Doamne, de prieteni!" (http://www.ziaristionline.ro/2011/02/03/exclusiv-cartea-lui-larry-watts-se-va-numi ...);
- Raport STASI scos la lumin? de Larry Watts: Ceau?escu sus?inea unificarea Germaniei, al?turi de China (http://www.ziaristionline.ro/2011(01/10/raport-stasi-scos-la-lumina-de-larry-watts ...);
- Larry Watts scrie istoria UM 0110: KGB contra României. Un dosar care ar trebui s? stea pe masa lui B?sescu dup? ce va b?ga pe foc Raportul Tism?neanu (http://victor-roncea.blogspot.com/2008/10/larry-watts-scrie-istoria-um-0110-kgb.html);
- Istoricul american Larry Watts despre liderii români ai PCR (http://www.ioncoja.ro/2009/12/istoricul-american-larry-watts-despre-liderii-romani-ai ...);
- Larry Watts: Cum au pus KGB-ul ?i GRU-ul st?pânire pe ?ar?. Factorul co-etnic. Reocuparea României (http://bataiosu,wordpress.com/2009/01/02/larry-watts-cum-au-pus-kgb-ul-si-gru-ul-st ...)
[4] Ibidem, p. 650-664.
[5] Ibidem, p. 658.
[6] Ibidem, p. 663.
[7] Cf. Joseph F. Harrington, Bruce J. Courtney, Rela?ii româno-americane. 1940-1990, traducere, Ia?i, Institutul European, 2002, p. 204 ?i urm.
[8] Larry L. Watts, With Friends Like These ..., p. 663-664. footer