Revista Art-emis
Vitralii sub semnul credin?ei PDF Imprimare Email
General mr. (r) Conf. Univ. Dr. Ilie Gorjan   
Miercuri, 08 Februarie 2012 01:04
Vitralii, Nr. 9/2011În peisajul publicistic actual se distinge revista Asocia?iei Cadrelor Militare în Rezerv? ?i Retragere din S.R.I., intitulat? sugestiv „Vitralii-lumini ?i umbre". Scris? cu verv? ?i aplomb sub semnul credin?ei în perenitatea neamului românesc, de c?tre un colectiv de fo?ti speciali?ti în domeniul culegerii de informa?ii ?i sus?inut? ?tiin?ific de c?tre un grup de istorici de marc? (Gheorghe Buzatu, Dinu C. Giurescu, Corvin Lupu, Cristian Troncot? ?.a.), revista are menirea de a atrage cititorul, de a-i trezi interesul pentru descifrarea ?i cunoa?terea unui domeniu, pe cât de controversat pe atât de incitant al vie?ii sociale, ?i anume munca serviciilor române?ti de informa?ii. Nr. 9 al acestei prestigioase reviste, ap?rut în decembrie 2011 ne invit?, poate mai mult decât edi?iile anterioare, la reflec?ie cu privire la rolul ?i misiunile serviciilor secrete române?ti în perioada antedecembrist?, gradul de implicare al acestor servicii în preg?tirea ?i desf??urarea revolu?iei din decembrie 1989, ?i, de ce nu, demontarea falsului oribil „securi?ti-terori?ti" emanat în urm? cu 22 de ani într-o perioad? zbuciumat? a istoriei noastre. Iese în eviden?? materialul semnat de g-ral. bg. (r) Vasile M?lureanu, în care se realizeaz? o adev?rat? radiografie a etapei decembrie 1989-martie 1990, perioada cea mai „fierbinte" a revolu?iei, material din care rezult? foarte clar cine a „detonat capsa de ini?iere" a exploziei populare ?i prin ce metode securitatea a fost stigmatizat? ?i pus? la zid de c?tre cei pe care îi ?inuse la respect între 1965 ?i 1989.

Dac?, în urm? cu 22 de ani, opinia public? din România se afla sub influen?a unei manipul?ri grosolane, efectuat? de serviciile secrete din ??rile „vecine ?i prietene" (?i nu numai), acest articol reu?e?te s? scoat? la lumin?, într-o bun? m?sur?, adev?rul cu privire la acele evenimente, demitizând unele personaje care atunci erau „pe val" ?i eviden?iind rolul altor persoane care, prin presta?ia ?i comportamentul lor, au reu?it evitarea unui r?zboi civil ?i diminuarea considerabil? a num?rului victimelor din rândul popula?iei civile. Revista cuprinde ?i m?rturiile extrem de interesante ale unor lucr?tori de securitate (de regul? ?efi ai unor structuri teritoriale) cu privire la derularea evenimentelor din decembrie 1989 în unele ora?e ale ??rii, ca Br?ila, Re?i?a, Ia?i, Foc?ani, Mangalia, Râmnicu Vâlcea. Despre ce s-a întâmplat în ora?ul ?i jude?ul Vâlcea,  relateaz? col.(r) Grigore Predi?or, într-un material care scoate la iveal? cât poate fi de „murdar" sufletul unor semeni de-ai no?tri, precum ?i machiavelismul ?i cameleonismul unor personaje de trist? amintire care, spre binele comunit??ii, au fost aruncate la lada de gunoi a istoriei. Din con?inutul tuturor materialelor incluse în economia revistei rezult? profesionalismul lucr?torilor din securitate, dar ?i faptul c? scopul acestei institu?ii, dup? 1965, nu consta neap?rat în judecarea ?i condamnarea la închisoare a unor oameni, pe bun? dreptate nemul?umi?i de regimul aflat atunci la putere, ci în prevenirea printr-o multitudine de mijloace legale posibile a comiterii unor fapte care s? pun? în pericol siguran?a na?ional?, suveranitatea ?i integritatea teritorial? a ??rii, articolele semnate de col® Hairabetian Hagop ?i G-ral.bg.(rtg) Vasile Coifescu demonstrând cu prisosin?? acest lucru.

Mi-a mai atras aten?ia ?i m-a impresionat, deopotriv?, readucerea în actualitate de c?tre Paul Carpen a eroinei Maria Puia, o tân?r? de 30 de ani care, în anii ocupa?iei maghiare a Ardealului, a preferat s? se sinucid? decât s?-i tr?deze pe cei care luptau pentru eliberarea acelui str?bun p?mânt românesc, precum ?i poezia „Vrem Ardealul" scris? în acele vremuri de Radu Cosmin, poezie al c?rei con?inut, de la primul la ultimul vers, treze?te în con?tiin?a oric?rui cititor sentimentul patriotic demult intrat în letargie din motive de „globalizare" ?i nu numai. Frumos ilustrat? de pictorul Nicolae Sîrbu, revista te cucere?te de la prima pân? la ultima pagin?, fapt pentru care îi felicit din inim? pe realizatori ?i le urez mult succes în editarea numerelor viitoare. footer