Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Maria Diana Popescu   
Miercuri, 07 Decembrie 2011 00:00
Romantic intr-un veac barbar-copertaUn poet înzestrat ?i sensibil, structuri textuale în acord cu sensibilitatea contemporan?, spirit poetic în cea mai lini?tit? ipostaz?: spectator contemplativ, confundat la perfectul simplu cu contemplarea îns??i: „vom descoperi cu uimire toren?iala dezl?n?uire/ a lini?tii ?i noi/ în ignoranta smerenie/ silabisind alfabetul sufletului..." Un viu generos în clipele clocotitoare, acel viu în care se încrede ?i prin care trece suflul pur al crea?iei. Punctul de conectare al centrului fiin?ial al poetului extins în afar?, conecteaz? cititorul la tot ce se afl? în acest univers expansionat: „...în lini?tea enorm?/ se auzir? l?trând r?gu?i?i/ de sub mas? c??eii p?mântului/ sc?pa?i din lan?urile ruginite de vreme/ cerul mai înalt decât aerul pe care-l respiri/ se sprijini de razele soarelui c?ci cumpenele/ c?zuser?-n fântânile adânci f?r? ap?/ copilul veni ?i sparse pustiul/ femeia îi mângâie pe amândoi cu privire/ u?oar? s?-i apere de gândurile rele/ tain? ?i t?cere în gânduri ?i glasuri/ ca la începuturi/ la care nu ajungi f?r? s? pleci... " Potrivit lui Mihai M?ce?, ipostaza fiin?ei se subsumeaz? unui adev?r paradigmatic: marea trecere. Alunecarea, curgerea din viu spre moarte, pierderea de sine în exilare, devin fa?ete metaforice ale aceleia?i treceri, chiar ?i verbalizarea poetic? însemnînd exil în ?i prin discurs. Sau o „c?dere vie", precum spunea Gaston Bachelard în „Teroia dublei personalit??i"

Un fir auriu din re?eaua vie?ii sale, înnodat ?i deznodat ca de un magician se prelunge?te atemporal în bog??ia imaginilor, puse de cîmpul poemelor la îndemîna cititorului dispus s? î?i asume condi?ia de tr?itor întru metafor?: „...femeia ?i b?rbatul se privir? cu grij? s? nu-?i încurce/ gândurile ?i dorin?ele apoi cu ochii/ spre cerul sprijinit de p?s?ri s?tule de zbor/ strigar?/ copilul plecat s-adune din râu fulgii/ c?zu?i din aripi de pas?re ce nu mai ?tie s? cânte/ a?ezar? mas? ?i scaune sub salcia amiezii frânser?/ pâinea rotund? ca o lun? plin? ?i a?teptar?/ s? vin? feciorul de la apa în care sp?lase/ zborul frânt al p?s?rii t?râmului celuilalt..." Parc? pe un cîmp de lupt?, poetul este preocupat de filtrarea st?rii de spirit, lirismul alimentîndu-se din încordarea psihologic? a unui combatant aflat într-un gol prin care se ajunge pe t?rîmul cel?lalt. Teama c? nu va reu?i s? transmit? esen?a tr?irilor, teama c? mesajul nu va fi perceput în integralitate, îl fac atent la vers, focul interior fiind între?inut în permanen?? parc? de un înger care îi ?opte?te dinl?untrul s?u. Lexemele ?i chiar imaginile sînt subsumate unei inten?ii estetice clar conturate, - estetica simultaneit??ii - , în care apeleaz? la prezentarea simultan? a unor planuri spa?iale, temporale ?i suflete?ti, la sublinierea rela?iei fiin?ei cu t?rîmul de dincolo, inten?ie sus?inut? de anumite ocuren?e, mediate aproape în exclusivitate de metafore. ?i tot ele, elemente cheie în revelarea sau încifrarea fiin?ei poetice, actualizeaz?, asertiv, substratul liric, activeaz? articularea sensului ca pe un corespondent supus în permanen?? relecturii creatoare. Viul se manifest? necontenit ?i în limbaj, al c?rui dinamism îi asigur? o finalitate designa?ional?, orientat? spre cadrul experien?elor sensibile, c?rora a reu?it s? le surprind? fa?ete nesesizabile: „...b?rbatul obosise de-atâta întuneric/ t?cerea mai înalt? decât negura îl f?cu s? se reazeme/ de copacul cu r?d?cini ca o tain? nedeslu?it?/ a?teptându-?i femeia se gândi la copilul r?mas lâng?/ zare ?i î?i spuse în gând/ rug?ciunea/ se-auzir? în aer b?t?ile de aripi ale p?s?rii/ celuilalt t?râm/ oriunde se-ntoarse întuneric/ îi r?mase parc? un vis pe c?rarea spre cas?/ ?i-l prinse în pleoape s? nu-l scape/ lu? cu mâini tremurânde un vreasc apoi altele/ ?i puse sub crucea lor o urm? de foc sc?p?rându-?i/ sufletul chinuit/ atunci v?zu cerul ?i de bucurie plânse/ îndep?rtând/ din c?rarea spre cas?/ pietrele ?lefuite de vântul/ singur?t??ii din care plec? s? se odihneasc?..".

A?adar, ce anume are de înfruntat cu cea mai mare t?rie poetul Mihai M?ce?? Tocmai ceea ce l-ar face s? nu fie pe buzele timpului viitor. De aceea coboar? în abisalitatea tragismului, în pitoresc psihologic, comunicînd o estetic? vie, o propensiune spre consolidarea construc?iei de sens. Prin aceasta, poetul se asigur? c? legatura cu cititorul atent la semnifica?ii dep??e?te palierul designa?ional, legat doar de experien?a sensibil? a cititului, evoluînd spre o anume interpretare ?i reconfigurare. Versurile antreneaz? un bogat demers imaginativ, pentru Mihai M?ce? poezia este un proces creativ prin care se apropie asimptotic de esen?a sa, imagina?iei revinindu-i rolul catalizator prin metafore asertive ale oglinzii sau ale m??tii. Cî?tigul evident al volumului „Romantic într-un veac barbar st? în puritatea discursului, în eliminarea, aproape, a tot ceea ce ar prisosi poeziei, în aruncarea peste bord a banalit??ilor multicolore ?i a versurilor stîngace. Dac? ar fi scris aceste versuri unul din poe?ii afla?i pe primele locuri în topurile literare, extazia?ii de serviciu ar fi exclamat: „geniale versuri". Numai c? unii dintre ei scrijelesc hazardant coaja poemelor, în timp ce Mihai M?ce? scrie, ?i scrie bine.

Mihai M?ce? (numele real Mihai ?tefan) - Repere biografice

- S-a n?scut la 23 August 1951 în comuna M?ce?u de sus, jude?ul Dolj.
- Absolvent al Facult??ii de Filologie din cadrul Universit??ii din Craiova.
- Premiul revistei „RAMURI" 1977 pentru Poezie ?i al Asocia?iei Scriitorilor din Craiova, pentru Activitati culturale, pe anul 1987.
- Debut în presa literar?: în revista „RAMURI".
- Apari?ii în presa literar?: „RAMURI" ,„SLAST", „LUCEAFARUL", „NOUL LITERATORUL", „AMFITEATRU", „SCRISUL ROMÂNESC", „AUTOGRAF", „MILLENIUM", „AGORA LITERAR?", „OBSERVATORUL" (Toronto, Canada) etc.
- Activitate publicistic? si editorial? (director al publica?iilor JURNAL NA?IONAL- edi?ie de Oltenia, SFÂR?IT DE MILENIU, MILLENIUM, OLTENIA BUSINESS.
- Emisiuni culturale la Radio Oltenia, 3TV Oltenia, Oltenia TV.
- Debut editorial in volumul colectiv „CONTINUITATE'", editat de Centrul Jude?ean de Crea?ie Dolj, Craiova, 1977.
- C?r?i editate:
- GOLFUL LUMINII, poezie, Editura SCRISUL ROMÂNESC, Craiova,1982;
- CARTE CU POVE?TI, poezie pentru copii, Editura LITERATORUL, Craiova, 1992;
- DINTOTDEAUNA VOCALELE, poezie, Editura Meridian, Craiova, 1993;
- CARTE DE ÎNVA?AT, poezie pentru copii,Editura CugetareaTigero, Craiova,
1996;
- ROMANTIC ÎNTR-un VEAC BARBAR, poezie, Editura Ramuri, Craiova, 2011
- Cronici literare favorabile in revistele de cultur?, inclus în Dic?ionarul biografic al Societ??ii Scriitorilor Olteni.
footer