Revista Art-emis
Istoric, arhivist ?i publicist - Alexandru Moraru PDF Imprimare Email
Victor Ladaniuc   
Duminică, 09 Octombrie 2011 13:38
Alexandru Moraru

„Pentru a ajunge la adev?r trebuie s? ne cunoa?tem pe noi în­?ine, ori, tocmai acest lucru de mai mul?i ani îl face cunoscutul istoric, arhivist ?i publicist Alexandru Moraru.”

Istoricul Alexandru Moraru s-a n?scut la 30 noiembrie 1952 în pitoreasca localitate J?vreni, raionul Criuleni. Dra­gostea pentru dreptate ?i adev?r 1-a carac­terizat pe tot parcursul vie?ii. Mai mult, din 2000 a lucrat în sistemul arhivistic al Republicii Moldova, ceea ce a înlesnit ca prin filiera min?ii sale s? treac? mai multe documente referitoare la soarta tragic? a poporului român. Istoricului Alexandru Moraru îi apar?in culegerile de documente: „Mare?alul Ion Antonescu ?i Basarabia 1941-1944" (în colaborare cu prof. univ. dr. hab. Anatol Petrencu), Ia?i, Editura „Demiurg", 2008; precum ?i culegerea „Basarabia antisovietic?", Ia?i, Editura „Demiurg", 2009. Prezenta apari?ie editorial? constutuie o culegere de documen­te intitulat? „Victimele terorii comuniste din Basarabia: Re­zisten?? ocupan?ilor, Aresta?i, întemni?a?i, Uci?i" (1944-1954), Volumul I a v?zut lumina tiparului la Editura „Iulian" din Chi?in?u ?i con?ine 444 de pagini. Culegerea inclu­de 307 documente (plus un dosar-facsimil), în marea lor majoritate inedite, selectate ?i prelucrate de autor, ceea ce confirm? o dat? în plus tenacitatea ?i perseveren?a ce îl caracterizeaz?. Documentele incluse în Culegere au fost selectate de istoric din fondul arhivistic depozitat în Arhiva Na?ional? a Republicii Moldova, fiind întocmite de angaja?ii procuraturii sau ai securi­t??ii sovietice ?i care erau scrise exclusiv în limba rus?. Totalitatea documentelor prezentate de editor sunt delimita­te în dou? categorii: con?inutul documentelor ce ?in de persoa­nele deportate în lag?rele de munc? for?at? în diferite regiuni ale URSS ?i con?inutul unor documente ce reflect? situa?ia tragic? în care s-au pomenit cei r?ma?i la ba?tin?. În prima parte a Culegerii (pag. 19-383), autorul prezint? 307 documente. Lecturarea acestora ne convinge o dat? în plus asupra politicii de teroare ?i lichidare a elementului autohton, dar ?i a reprezentan?ilor altor etnii care aveau viziuni diferite fa?? de cele promovate de autorit??ile sovietice de ocupa?ie: ru?i (doc. 16, 45, 119 ?.a.), ucraineni (doc. 17, 18, 31, 33, 47 ?.a.), bieloru?i (doc. 58), evrei (doc. 64) etc. în acela?i timp, sursele prezentate ne conving c? ma?in?ria terorii era îndreptat? ?i asu­pra locuitorilor din Transnistria, c?rora li s-au invocat diferite motive ?i au fost judeca?i, iar ulterior transfera?i în lag?re de munc? for?at?: fie c? au fost primari în timpul administra?iei române?ti (doc. 34), fie c? li se incrimina c? promovau idei anti-sovietice (doc. 43, 51 ?.a.) sau c? se opuneau pred?rii cerealelor (doc. 41) etc.
Victimele terorii - Alexandru Moraru

 Un num?r mare de documente, prezente în Culegere, se re­fer? la persoanele condamnate c?rora li s-a invocat precum c? ar fi .colaborat cu autorit??ile române, atât în perioada 1918-1940, cât ?i în anii 1941-1944 (doc. 102-113, 125, 144-148 ?.a.). Amplificarea politicii sovietice de lupt? cu religia este ilustrat? printr-un num?r impun?tor de materiale documentare care ilustreaz? cert c? persoanele care se reg?seau în anumite secte religioase absolut pe nedrept, împreun? cu familiile lor, au fost str?mutate de la vatr? (doc. 22, 32, 49, 59, 86,104,195, 208,246,298, 302 ?.a.). Deosebit de valoroase sunt documentele al c?­ror con?inut vine s? ne confirme c? b??tina?ii nici pe departe nu s-au împ?cat cu faptul c? au fost pe nedrept victimele ocupa?iei sovietice, printre for­mele de rezisten?? fiind constituirea unor organi­za?ii antisovietice: Organiza?ia Na?ionalist? din Basarabia (doc. 82, 83), Sabia Drept??ii (doc. 84), precum ?i alte metode de rezisten?? (doc. 85> 124, 233, 276 ?.a.). Aceste documente deosebit de va­loroase vor fi de un real folos la realizarea unor studii obiective ce ?in de trecutul nostru nu prea îndep?rtat. Un grup aparte de documente, incluse în prima parte a Culegerii, elucideaz? modalit??ile terorii contra ??r?nimii, manifestate inclusiv prin: despro-priet?rire ?i colectivizare a agriculturii (doc. 180, 191, 190, 218, 227, 294 ?.a.). Studierea acestora va permite tuturor celor interesa?i de acest subiect's? reliefeze veridic aceast? pagin? dramatic? de istorie. Distinsul istoric Alexandru Moraru nu a trecut cu vederea nici alte momente prin care le-a fost sortit s? treac? basarabe-nilor: învinuiri precum c? ar fi colaborat cu autorit??ile române (doc. 102-113, 125, 144-148 ?.a.) sau c? ?i-au f?cut serviciul militar în armata româna (doc. 182) etc.

Cea de a doua parte a culegerii de documente „Victimele terorii comuniste din Basarabia: Rezisten?? ocupan?ilor, Ares­ta?i, întemni?a?i, Uci?i" (1944-1954) alc?tuit? de istoricul Ale­xandru Moraru ne prezint? mai multe documente care scot în eviden?? tragismul situa?iei în care s-au pomenit basarabenii r?ma?i la ba?tin?, fiind nevoi?i s? su­pravie?uiasc? foametei organizate de autorit??ile sovietice ocupante (pag. 393-440). Majoritatea documentelor prezentate trateaz? situa?ia disperat? a oamenilor ?i se refer? la multiplele cazuri de canibalism atestate. Culegerea respectiv? de docu­mente va fi de un real folos tuturor celor interesa?i de istoria adev?rat? a acestui ?inut, istoricilor, politicieni­lor, studen?ilor, oamenilor de bun?-credin??. Mul?i dintre contemporanii no?tri î?i vor reg?si rudele, bunicii pedepsi?i absolut pe nedrept de ocu­pan?ii sovietici. Îl felicit pe istoricul ?i consângeanul meu Alexandru Moraru pen­tru aceast? excep?ional? apari?ie ?i îi doresc mult succes.

footer