Revista Art-emis
Ulmeni. Studiu monografic - O reu?it? editorial? PDF Imprimare Email
  
Duminică, 18 Septembrie 2011 22:12
Ulmeni studiu monograficLucrarea Ulmeni, Maramure? - Studiu monografic - autori: prof. Mircea Bo?i? ?i pr. Radu Bo?i? (Gala?i, Editura OLIMPIAS, 2011) - reprezint? mult mai mult decât o simpl? abordare descriptivist? a unei localit??i sau, eventual, o succint? incursiune în istoria ei. Ea î?i dep??e?te spectaculos caracterul monografic la care ne-am fi a?teptat, în mod firesc, de la o lectur? de asemenea natur?, exprimând - cu maxim? for?? de sugestie - ata?amentul uria? al autorilor fa?? de ambientul socio-cultural, spiritual ?i economic în care î?i deruleaz? ciclul de zi cu zi al vie?ii. Nu trebuie îns? s? credem c? pasiunea P?rintelui Radu Boti? precum ?i a profesorului de istorie Mircea Boti? pentru locurile natale îi îndrum? înspre elaborarea unei analize subiective, pigmentate cu nuan?e apologetice sau cu atitudini de partizanat. Nu este deloc vorba de a?a ceva, pentru c?, pe tot parcursul textului, cercetarea î?i men?ine o doz? suficient? de rigurozitate, o modera?ie generat? de un vizibil bun sim? nativ, o argumenta?ie temeinic? ?i, nu în ultimul rând, o documentare ?i un bagaj informa?ional adânc ancorate în surse arhivistice ?i bibliografice îndeajuns de relevante prin abunden?a lor. Desigur, în pofida celor afirmate mai sus, cartea r?mâne totu?i, în primul rând, o monografie, construit? cu r?bdare intelectual?, migal? ?i sobrietate ?i, ca atare, ea con?ine toate ingredientele necesare unei întreprinderi serioase de acest gen. Nu lipsesc din structura ei explicit?rile atente, referitoare la încadrarea geografic? ?i administrativ? a urbei, fermec?toarele ?i flexibilele detalii istorice privind evolu?ia comunit??ii locale, trimiterile pertinente la dinamica istoriei confesionale a arealului focalizat, considera?iile judicioase legate de maturizarea ?i eficien?a societ??ilor culturale ?i ale bibliotecilor din zon?, interesantele aspecte de istorie regional? a înv???mântului ?i multe alte elemente narative l?muritoare, mai mult sau mai pu?in semnificative prin importan?a ?i rezonan?ele lor, dar care, însumate, recompun un peisaj istoric, social, cultural, economic, politic ?i spiritual impresionant prin specificitatea sa ?i prin valen?ele sale bine individualizate.

Ne înt?resc, de asemenea, convingerea c? avem de-a face cu un efort consistent numeroasele rânduri ?i pasaje dedicate componentelor naturale care încadreaz? a?ezarea ?i modului în care ele au influen?at devenirea popula?iei din teritoriu. P?r?ile de text înglobând aceast? problematic? se axeaz?, cu prec?dere, pe punerea în lumin? a reliefului, a resurselor naturale, a tipurilor de sol, a climei ?i temperaturii ?i, nu în ultimul rând, a caracteristicilor atmosferice. Aceast? scenografie a demonstra?iei - de-a dreptul baroc? prin bel?ugul ei - are menirea de a ne introduce gradual în esen?a ?i subiectul propriu-zis al nara?iunii, ?i anume comunitatea cu tr?s?turile ei particulare, cu trecutul ei ?i cu starea ei actual?. În respectiva problematic? sunt incluse competente aprecieri ce surprind poten?ialul demografic local, schema etnic? ?i confesional? aparte a regiunii, caracteristicile nivelului de trai din teritoriu, toate acestea sus?inute ?i prin argumentele statisticilor ?i recens?mintelor oficiale, mai vechi sau mai noi. Pas cu pas, autorii ne apropie în descrierea lor de perioada contemporan? ?i chiar ultracontemporan?, oferindu-ne date de cea mai recent? actualitate despre produc?ia ?i centrele economice din zon? ?i despre re?eaua de s?n?tate ?i de înv???mânt a ora?ului ?i a spa?iului adiacent lui. Ni se aduc pân? ?i l?muriri cu privire la situa?ia politic? actual? din teritoriu ?i la activitatea din ultimele decenii a primarilor urbei.

Lucrarea mai încorporeaz? ?i alte chestiuni de mare varietate, precum cea a st?rii ?i dinamicii for?ei de munc?, cea a emigra?iei ?i a muncii în str?in?tate, cea a punct?rii func?iilor economice de azi ale comunit??ii etc. Ca zon? de tradi?ie predominant agricol?, regiunea beneficiaz? de o atent? explicitare în ceea ce prive?te acest domeniu de produc?ie. Profitând de atingerea unui asemenea subiect, autorii schi?eaz? o succint? istorie agrar? a regiunii, în centrul c?reia pozi?ioneaz? tematica eficien?ei ?i particularit??ii culturilor, cea a raporturilor de proprietate (cu largi referiri la mo?tenirea istoric? a domeniilor feudale) ?i cea a legisla?iei de specialitate. O alt? constatare benefic? este aceea potrivit c?reia în construc?ia textului predomin? apelul la istorie, fapt care faciliteaz? în mare m?sur? mai buna în?elegere de c?tre lector a tuturor proceselor ?i fenomenelor ce au afectat ?i afecteaz? în continuare devenirea comunit??ii locale. Leg?tura dintre diversele evenimente istorice ?i devenirea, uneori sinuoas?, a factorului uman face nara?iunea mai captivant? ?i contribuie, în acela?i timp, la accelerarea recept?rii mesajului transmis c?tre cititor. În ceea ce prive?te perioada contemporan?, sunt totodat? decelate, cu abilitate, cre?terile ?i sc?derile care au marcat a?ezarea ?i împrejurimile ei pe parcursul celor dou? r?zboaie mondiale (cu paranteze largi dedicate momentului Marii Uniri), în epoca interbelic?, în regimul socialist, în perioada de tranzi?ie post-comunist? ?i în anii din urm?. Compara?ia dintre factorii care au influen?at localitatea în timpul comunismului ?i cei ce s-au manifestat ulterior, în ultimele dou? decenii, este extrem de sugestiv? ?i se contureaz? dintr-o perspectiv? limpede ?i obiectiv?.

Optica autorilor fa?? de chestiunile analizate se men?ine mereu critic?, moderat? ?i atent? la detalii. Nu lipsesc nici considera?iile de factur? sociologic?, antropologic? ?i etnografic?, foarte utile sus?inerii ?tiin?ifice a travaliului efectuat. Trimiterile la datini, obiceiuri, ocupa?ii vechi, credin?e populare, mituri, port, grai etc. ?i referirile la ciclul vie?ii, la s?rb?tori ?i la jocuri completeaz? tabloul unei lumi de mare profunzime, complexitate ?i spectaculozitate prin trecutul, evolu?ia, dezideratele ?i c?ut?rile ei actuale. Galeria personalit??ilor care prin carierele lor umaniste, ?tiin?ifice, culturale, artistice, juridice, administrative sau de alt? natur? ?i-au câ?tigat un loc privilegiat în societatea româneasc?, bine conturat? de autori, vine ?i ea s? întregeasc? imaginea a?ez?rii ca punct de consistent? ?i multipl? semnifica?ie pe harta istoric? a României. În concluzie, putem afirma, f?r? putin?? de t?gad?, c? efortul apreciabil al celor doi autori (preot ?i profesor) de a reda propriului ambient local o identitate, nu numai istoric?, binemeritat? este extrem de util atât pentru speciali?ti (cei cu preocup?ri de istorie, istoriografie, monografie, demografie, antropologie, sociologie, etnografie etc.), cât ?i pentru publicul interesat de particularit??ile unui spa?iu oarecum restrâns, dar aparte prin farmecul s?u. În lumina celor constatate mai sus, ne exprim?m convingerea c? avem în fa?a noastr? o reu?it? editorial?, construit? cu seriozitatea ?i acribia investiga?iilor istorice din trecut, dar orientat? cu toat? deschiderea spre viitor. footer