Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Alexandru Moraru, Chi?in?u   
Duminică, 17 Iulie 2011 20:55
Ion Xenofontov - Razboiul din AfganistanIon Xenofontov „R?zboiul din Afganistan, 1979-1989" – În memoria participan?ilor din Republica Moldova. Realitate istoric? ?i imaginar social. Ia?i, Editura Lumen, 2010, 544 pagini

La Muzeul Armatei Na?ionale a avut loc o manifesta?ie de mare amploare, supranumit? metaforic „Lec?ie de B?rb??ie", eveniment dedicat împlinirii a 22 de ani de la retragerea armatei sovietice din Afganistan. Printre invita?i s-au aflat fo?ti participan?i la r?zboiul nominalizat, osta?i ?i ofi?eri ai Armatei Na?ionale a Republicii Moldova, istorici, jurmali?ti ?i oameni de bun? credin??. Pe post de moderator s-a aflat locotenent-colonelul, dr.Vitalie Ciobanu, întemeietorul ?i ?eful Muzeului Armatei Na?ionale a Republicii Moldova. Fiind unul din cei mai buni speciali?ti în istoria r?zboaielor mondiale dr. Vitalie Ciobanu a prezentat o sintez? retrospectiv? a r?zboiului sovieto-afgan dup? care au urmat interven?iile invita?ilor prezen?i la manifesta?ie. În cadrul aceluia?i eveniment a fost prezentat? ?i cartea istoricului Ion Xenofontov, „R?zboiul din Afganistan 1979-1989", care a trezit un mare interes în rândul speciali?tilor. Volumul, lucrare ?tiin?ific? de o cert? valoare, a ap?rut la Centrul de ?tiin?e Strategice de Ap?rare ?i Securitate din cadrul Institutului Militar al For?elor Armate „Alexandru cel Bun", cu câteva luni în urm?. Pe bun? dreptate, cartea este înalt apreciat nu numai în lumea ?tiin?ific? din Republica Moldova ?i România, dar ?i în rândul militarilor-martorilor oculari ?i participan?i la r?zboiul sovieto-afgan din perioada anilor 1979-1989. Volumul „R?zboiul din Afganistan 1979-1989" umple un gol informa?ional al perioadei men?ionate (nou? ani ?i ?apte s?pt?mâni), câ?tigându-?i dreptul de a fi a?ezat? pe rafturile fiec?rei biblioteci universitare sau din domeniul ?tiin?ific.

Monografia reprezint? prima lucrare de specialitate interdisciplinar? ?i complex? despre participarea moldovenilor în r?zboiul nominalizat. Volumul istoricului Ion Xenofontov este dedicat memoriei participan?ilor la r?zboiul din Republica Moldova ?i îl are ca redactor ?tiin?ific pe colonelul în rezerv?, dr.Constantin Manolache (Institu?ia Public? „Enciclopedia Moldovei"). Lucrarea con?ine un bogat material ilustrativ, bibliografic, statistic, documentar, care întrege?te ?i completeaz? benefic tema abordat?. Structura monografiei este excelent gândit? ?i con?ine, printre altele urm?toarele capitole: „Contextul general al r?zboiului din Afganistan, „Preg?tirea combatan?ilor din RSSM pentru r?zboiul din Afganistan", „R?zboiul sovieto-afgan, istorie tr?it? ?i istorie narat?", „Impactul r?zboiului din Afganistan asupra vie?ii participan?ilor din Republica Moldova", „Concluzii", „Bibliografie", „Abrevieri generale" ?i „Anexe".

Lucrarea, o încercare temerar? de abordare a unui subiect estompat, poate fi încadrat? în dimensiunea istorico-hermeneutic?, semnificativ? în special pentru istoria contemporan?. Autorul se remarc? prin relatarea unor aspecte inedite ale discursului istoric referitor la tema tratat? - participarea militarilor din Republica Moldova la cel mai îndelungat r?zboi din istoria Uniunii Sovietice. Fiecare apari?ie de carte bun? este un succes atât ?tiin?ific cât ?i cultural, având rolul deschiderii de noi orizonturi în cunoa?terea adev?rului istoric. Cartea istoricului Ion Xenofontov „R?zboiul din Afganistan (1979-1989)", adresat? în primul rând speciali?tilor, cercet?torilor stiin?ifici, cadrelor universitare, doctoranzilor, studen?ilor ?i tuturor celor preocupa?i de problemele istorice, corespunde calificativului de lucrare de cercetare istoric? reu?it?, necesar? ?i deosebit de important? pentru cei ce studiaz? evenimentele istorice.

Xenofontov IonIon Xenofontov
- Licen?iat în istorie contemporan?, 1999 - Facultatea de Istorie - Universitatea de Stat din Moldova - Chi?in?u;
- Absolvent al Universit??ii Babe?-Bolyai – Cluj-Napoca, România - Diplom? de doctor în istorie - 2006;
- Facultatea de Istorie ?i Filosofie - Diplom? de studii aprofundate de Istorie Oral?-Istoria Mentalit??ilor (1999–2000)
- Facultatea de Istorie ?i Filosofie a Universit??ii Babe?-Bolyai – Cluj-Napoca, România
- Consultant în Consiliul Suprem pentru ?tiin?? ?i Dezvoltare Tehnologic? din cadrul Academiei de ?tiin?e a Moldovei consilier de stat;
- Secretar ?tiin?ific la Institutul de Studii Enciclopedice
- Cercet?tor ?tiin?ific superior (cumul) ]n cadrul Academiei Militare a For?elor Armate „Alexandru cel Bun" (din 2010).

Activitate ?tiin?ific? - colabor?ri
- Republica Moldova. Edi?ie enciclopedic?, Chi?in?u, Institu?ia Public? „Enciclopedia Moldovei" ,,Tipografia Central?'', 2009
- Membru al Colegiului de redac?ie - Revista militar?. Studii de securitate ?i ap?rare. Publica?ie ?tiin?ific? a Academia Militar? a For?elor Militare „Alexandru cel Bun" (Chi?in?u, Republica Moldova)
- Cohorta. Revista de istorie militar?
- Romanian Journal for Multidimensional Education (Ia?i, România)
- Postmodern Opening (Ia?i, România)
- Colaborator la publica?ii ?tiin?ifice, particip?ri la conferin?e ?i simpozioane na?ionale ?i interna?ionale.

Distinc?ii
1998 - Medalia Student Eminent;
2006 – Sus?ine teza de doctorat, ob?inând calificativul „Cum Laude";
2009 - Medalia „Meritul Civic";
2010 - Laureat al concursului na?ional de sus?inere a ?tiin?ei „Tânarul savant al anului
2010";
2010 - Diploma de Onoare a Academiei Militare a For?elor Militare „Alexandru cel Bun" footer