Revista Art-emis
Reflec?ii templiere PDF Imprimare Email
Prof. Mircea Boti? & Pr. Radu Boti?   
Duminică, 04 Martie 2018 17:53

Remus Barna-Reflectii templiere in TransilvaniaRecent ne-a atras aten?ia cartea „Reflec?ii templiere în Transilvania", ap?rut? la Editura Primus din Oradea, 2017, având autor pe Remus Barna. Ca prim impact vizual, reg?sim pe coperta I imaginea impozant? a castelului p?str?tor de istorie ?i legend? al?turi de prezen?a cavalerului, a statorniciei cu care, oricând acesta vegheaz? întru buna rânduial? a curgerii vremilor. Emblematicele cuvinte „Non Nobis Domine, non Nobis, sed Nominii Tuo da Gloriam" vin parc? dintru începutul lecturii s? reaminteasc? faptul c? Suprema?ia Divin? a fost ?i a r?mas în permanen?? c?l?uza templierului.

Structurat? pe treisprezece capitole ?i completat? de o bogat? list? bibliografic? lucrarea con?ine o ampl? incursiune în istoria (Cuvânt introductiv) Ordinului Suprem Militar al Templului din Ierusalim, al Marelui Priorat General Magistral al României (O.S.M.T.H.), reu?ind s? scoat? în eviden?? faptul c?, iat?, autorul sim?ea, ca o datorie de c?petenie, aducerea la lumin? a unor date necunoscute suficient sau deloc cu privire la Cavalerismul Templier precum ?i existen?a lui în Transilvania.

Acesta, în captolul al doilea, face un expozeu al Ordinului tocmai pentru ca cititorul s?-?i poat? forma o cât mai ampl? imagine pe baza datelor existente, generos oferite. Avem o prezentare cronologic? a leg?turilor purtate de c?tre demnitarii medievali din Transilvania cu cavalerii templieri dar ?i cu monahii (c?lug?rii) cistericieni de la Igris ?i Carta. O simpl? perspectiv? a situa?iei din acea perioad? ne va dezv?lui c? Transilvania, se afl? într-o zona de frontier?, a teritoriilor cre?tine „Christianitas", unde spre nord se desf??oar? o puternic? misiune, sprijinit? armat ?i degenerând în cruciad?, de cre?tinare a p?gânilor baltici, în timp ce în sud-est exist? masive proiecte ?i chiar realit??i misionare în rândul celor ce apar?in confesiunii r?s?ritene. Chiar dac? consider?m înfiin?area unei m?n?stiri cisterciene în Transilvania ca fiind un act f?cut în virtutea strategiilor curiei Romane, nu trebuie uitat totu?i rolul de „protec?io", exercitat din umbr? de c?tre templieri, pentru aceast? zon? a Europei. Existen?a pa?ilor acestora precum ?i amprenta l?sat?, conform lucr?rii prezentate, au p?strat urme de net?g?duit precum cele descoperite la Turda, T?lmaciu, Ciceu, Criste?tii Ciceului, Cristuru Secuiesc, Geoagiu, Oradea sau V?li?oara etc.

În castelul de la V?li?oara se afl? ?i sediul Balivatului Transilvaniei al Ordinului Suprem Militar al Templului din Ierusalim, al Templierilor, din România, condus de c?tre un baliv (pag.157). De consemnat faptul c? în anul 2003, septembrie, a fost înfiin?at Marele Balivat al României, sub jurisdic?ia Marelui Priorat al Fran?ei, în România existau patru Comanderii, pentru ca în anul 2004 s? fie fondat Marele Priorat al României iar în 2006 acesta s? fie ridicat la rangul de Mare Priorat General, apoi în 2008, iunie, la rangul de Mare Priorat General Magistral.

Elita Cavalerilor Templieri a transmis din genera?ie în genera?ie înv???turi care se dovedesc aplicabile ?i ast?zi, totul depinzînd de liberul arbitru în alegerea c?ii ?i scopului în via??. Misiunea principal? a Ordinului este de a reu?i, exprima ?i forma grupuri de cre?tini care s? se asocieze în dorin?a de a face mai responsabil? ?i mai eficace slujirea lor cre?tin? pentru comunitate, colaborînd în fraternitate ?i recunoscu?i fiind totodata la justa lor valoare, totul, de dragul lui Hristos, Domnul comun (pag.194).

O carte complex?, bazat? pe m?rturiile unor documente expuse dau posibilitatea creion?rii indubitabile a prezen?ei cavalerilor templieri în spa?iul transilvan dar ?i profunzimea spiritual? ?i demn? a unui ordin care, pare-se c? nu a apus ?i nici nu are de gând s? o fac?.

footer