Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Corneliu Vlad   
Miercuri, 10 Ianuarie 2018 18:23

Elisabeta Isanos c?r?iModelul globaliz?rii impetuoase în limba lui Shakespeare, dar dup? tipicul editorialelor din „New York Times", chiar dac? se prezint? adversar al hegemonismului lingvistic ?i adept al multiculturalismului, se impune cov?r?itor ?i pe ogorul literelor. ?i totu?i, în arealul r?mas „al tuturor", prezen?a factorului european, atâta cât mai este el, r?mâne unul de prima str?lucire. Iar canonul culturii europene, instituit în Grecia antic?, s-a înscris pe apogeul traiectoriei sale istorice prin cultur? francez?, care a r?mas pân? acum (dar pentru cât timp oare?) la aceea?i nobil? altitudine. Discret, dar parc? - ?i prin acest fapt - cu atât mai bogat în în?elesuri a fost, la cea de-a dou? mare s?rb?toare a c?r?îi din anul abia încheiat, momentul francez/româno-francez/european prilejuit de lansarea a dou? c?r?i ale poetei, prozatoarei ?i eseistei Elisabeta Isanos. C?r?i care, ar zice istoricii mai vechi, sunt ating?toare de cultura Fran?ei, dar ?i de leg?turile ?i interferen?ele de lung? durata ?i nu o dat? hot?râtoare pentru istoria românilor.

Cele dou? apari?ii editoriale prezentate public la „Gaudeamus 2017" sunt cartea de poeme bilingve (în român? ?i francez?) „Împ?r??ia/L'Empire" ?i antologia - tot bilingv? - de poezie francez? clasic? ?i contemporan? „Les poemes de la mer/Poemele m?rii". Dou? c?r?i prin care se exprim? ata?amentul românilor fa?? de o ?ar? ?i un popor cu care avem o zestre spiritual? comun? ?i cu care suntem mai nou ?i alia?i, ?i „parteneri strategici", ?i parteneri economici, îns? în raport cu care politicul, de ambele p?r?i, nu a g?sit, cel pu?in pân? acum, formul? prin care s? ating? în?l?imea ?i puritatea sentimentului colectiv.

„Împ?r??ia/L'Empire" recurge parc?, spre exprimare, nu la lira bardului singuratic ci la org? virtuozului care face fa?? unei uria?e orchestre simfonice, prin diversitatea modalit??ilor poetice la care apeleaz? (ritm, rim?, vers alb, vers liber, proz? poetic?) ?i prin amploarea tematicii (jurnal personal, via?? ?i moarte, amintiri din copil?rie, p?rin?i, iubire ?i pace, trud? crea?iei, marile s?rb?tori cre?tine, marine, poezie de nota?ie etc.). Versuri memorabile? Iat?, aici, doar câteva: „...nim?nui nu i se potrive?te sfâr?itul... poezia o vezi când zboar? descul??... se vrea topit?-n pace orice arm?... ?i nici poezia nu mai are r?bdare... spune-mi : ce zi e ?/E azi mereu/niciodat? alt?... Nu el era vinovat/c? p?rea a?a de frumoas?/veranda...".

În cel?lalt volum, „Poemele marii", selectate din mari poe?i francezi care au creat de-a lungul a jum?tate de mileniu, sunt o întreprindere artistic? provocatoare, temerar? ?i incitant?, pentru c? în ea se afl? cuprinse deopotriv? poezii celebre traduse anterior de mari poe?i sau talmacitori români, dar ?i altele, nu mai pu?în emblematice, care-?i g?sesc pentru prima oar? ve?mânt liric în române?te. Spiritul Fran?ei se exprim? ?i prin propensiunea istoric? spre c?l?torii ?i descoperiri, chiar dac? ast?zi efectele perverse ale istoriei (?i politicii) îi face pe francezi s? se reg?seasc? în primul rând în ei în?i?i, pentru a se reg??i astfel în Fran?a profund?.

Prin cele dou? c?r?i bilingve, Elisabeta Isanos î?i afl? un loc binemeritat în pleiad? de nume prestigioase ale beneficelor confluen?e literare româno-franceze, care s-au perindat neîntrerupt în istorie de la nebulosii Pierre Ronsard ?i Antioh Cantemir pân? la Ionesco ?i Cioran.

Grafica - I.M.

footer