Revista Art-emis
Documente ?ocante din Basarabia PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu   
Duminică, 19 Iunie 2011 16:24
Alexandru MoraruProfesorul Alexandru Moraru, specialist recunoscut ?i apreciat în problemele de istorie contemporan? ?i de arhivistic?, harnic editor al surselor trecutului, s-a impus mai cu seam? în ultima vreme gra?ie studiilor ?i volumelor tip?rite la Chi?in?u ori în ?ar?, mai precis la Ia?i ?i Bucure?ti. În aceast? privin??, avem în vedere în chip aparte studiul Basarabia sub ocupa?ia Kremlinului. Canibalismul provocat de sovietici  - Documente ?ocante [1] ?i volumul, în colaborare cu Prof. Univ. Dr. Anatol Petrencu, Mare?alul Ion Antonescu ?i Basarabia. 1941-1944. Culegere de documente [2]. Prezentul volum, rod al unor investiga?ii de preferin?? ?i de durat?, reune?te 150 de documente, depistate în Arhivele din Chi?in?u ?i, în dou? cazuri, provenind din fondul personal al editorului (relativ la trecutul membrilor familiei sale victime ale urgiei staliniste), majoritatea cople?itoare a materialelor fiind inedite. Semnifica?ia ?tiin?ific? ?i documentar? a materialelor este excep?ional?. Întrucât sunt puse în eviden?? fapte ?i persoane de regul? ignorate pân? acum. Mai precis ies la iveal? acele persoane care, în cadrul Basarabiei eliberate (1941-1944), s-au ilustrat pe frontul luptei anticomuniste, dar care ulterior, tocmai de aceea, în urma ocup?rii teritoriului dintre Prut ?i Nistru de c?tre for?ele Armatei Ro?ii ?i ale NKVD-ului ?i integr?rii ?inutului în componen?a URSS, au fost judecate ?i condamnate, la confluen?a anilor '40 -'50, la ani grei de temni?? ori mai ales la deportare în zonele îndep?rtate „interne" ale Imperiului Ro?u (de regul?, în Siberia sau în Asia central?). Basarabenii surghiuni?i în atare condi?ii s-au întâlnit cu ce-i care-i precedaser?, în urma amplei opera?iuni înf?ptuit? de NKVD în iunie 1941, în zilele care au precedat nemijlocit atacul Axei împotriva URSS.

Volumul ne plaseaz?, a?adar, în plin? epoc? a Gulagului. Iar, prin deznod?mântul cauzelor surprinse, ?i în etapa care a succedat rapid mor?ii lui I. V. Stalin – aceea a Dezghe?ului. Cele mai multe documente dateaz? din anul 1954, iar aspectele reflectate se reduc în fond la unul esen?ial: corectarea, prin deciziile justi?iei, care ?i cât? mai func?ionau în epoca post-stalinist? în Basarabia desprins? cu for?a din cuprinsul Patriei-Mame în 1944, precum ?i Nordul Bucovinei ori ?inutul Her?ei, mai apoi Insula ?erpilor[3], a destinelor frânate ale românilor dintre Prut ?i Nistru.
Din motive pe care nu consider?m necesar a le detalia, faptele ?i procesele desf??urate în Basarabia Româneasc? în cursul epocii staliniste le integr?m pe deplin Holocaustului Ro?u, care a bântuit întreaga ?ar? ?i toat? românimea. Dr. Florin M?trescu, un specialist român stabilit în Germania ?i recunoscut pe plan mondial prin amploarea ?i temeinicia investiga?iilor sale, a furnizat urm?toarele date relativ la victimele Holocaustului Ro?u pentru România în ansamblu:
a. Prizonieri de r?zboi în URSS 180 000
b. Uci?i în lag?re ?i închisori 500 000
c. Uci?i în timpul colectiviz?rii for?ate: 200 000
d. Revolu?ia din decembrie 1989 1 400
e. Mi?carea de partizani 10 000
f. Perioada ceau?ist? 60 000
g. Basarabia ?i Bucovina, ca teritorii înstr?inate 1 500 000
Total 2 451 400 [4]

Alexandru MoraruF?r? preten?ii exagerate, volumul colegului Alexandru Moraru este remarcabil prin dezv?luirile referitoare la tragedia individului sub zodia R?ului absolut, altfel spus în Imperiul Gulagului, pe care Al. Soljeni?in, într-o crea?ie literar? de geniu, a impus-o definitiv ?i în parametrii naturali oprobriului Umanit??ii. Nu voi încheia înainte de a men?iona c? perioada ?i problemele de referin?? au beneficiat deja de contribu?ii relevante ap?rute la Chi?in?u[5]. În sfâr?it, felicitându-l pe colegul Alexandru Moraru pentru realizarea prezentului volum, trebuie s?-i mul?umim pentru efortul ?i izbânda sa ?tiin?ific? deosebit?, dup? cum ?i pentru cuvintele de bine ce ne sunt adresate ?i care deschid aceast? CARTE.
Ia?i, 19 august 2009

[1] Apud Stela Cheptea, coordonator, Paradigmele istoriei, II, Ia?i, Casa Editorial? Demiurg, 2009, p. 104-109.
[2] Ia?i, Casa editorial? Demiurg, 2008, 350 p. + ilustra?ii.
[3 Cf. Vasile Diacon, Reîntregirea. Basarabia, Bucovina ?i Insula ?erpilor în dezbateri ale Parlamentului României, Ia?i, Tipo Moldova, 2006; Dominu? P?durean, Insula ?erpilor, Constan?a, Editura Muntenia, 2004.
[4] Florin M?trescu, Holocaustul Ro?u. Crimele comunismului interna?ional în cifre, III, edi?ia a III-a, Addenda, Bucure?ti, Editura Irecson, 2008, p. 27.
[5] Vezi, în acest sens, Valeriu Pasat, Calvarul (Documentarul deport?rilor de pe teritoriul RSS Moldovene?ti, 1940-1950), ed. citat?; Ion ?urcanu, Moldova antisovietic? (Aspecte din lupta basarabenilor împotriva ocupa?iei sovietice, 1944-1953), Chi?in?u, Editura Prut Interna?ional, 2000; Elena Postic?, Rezisten?a antisovietic? în Basarabia, 1944-1950, Chi?in?u, Editura ?tiin?a, 1997; Muzeul Na?ional de Istorie al Moldovei, Cartea Memoriei, vols. 1-4, Chi?in?u, Editura ?tiin?a, 1999-2007. footer