Revista Art-emis
Istoriografia une localit??i de peste Prut PDF Imprimare Email
General (r) Prof. univ. dr. Teodor Frunzeti, Membru A.O.?.R.   
Sâmbătă, 30 Septembrie 2017 20:33

Anatol Munteanu-Scurta istorie a comunei VolintiriIstoria localit??ilor rurale constituie una dintre problemele de substan?? ale ?tiin?ei, în general, ?i ale politicii educa?ionale, în special. Întoarcerea societ??ii umane cu fa?a spre ve?nicia sa, spre istoria satelor, are o importan?? principial? deosebit?, deoarece, în cazul nostru, istoria ca ?tiin?? ne ajut? s? educ?m tân?ra genera?ie în spiritul patriotismului ?i al identit??ii na?ionale române?ti. Volintiri, o localitate mare de români din Sud-Estul ??rii Moldovei, ?inutul Akkerman, câmpia Bugeacului, ocupat? din 1538 de t?tari, iar dup? nenum?ratele r?zboaie ruso-turce, localitatea Volintiri va fi militarizat? ?i va intra din 1812 în componen?a Guberniei Basarabia a Imperiului Rus. Ast?zi comuna Volintiri din Republica Moldova, este la hotar cu Ucraina, regiunea Odesa, înconjurat? de sate ruso-ucrainene, fr?mântat? de o istorie zbuciumat?, ?i-a p?strat identitatea na?ional?, obiceiurile ?i cultura româneasc?. Ce s-a întâmplat în acest sat acum 200-300 de ani în urm?, ce evenimente au avut loc? Cum de s-a p?strat popula?ia b??tina?? româneasc? între alte etnii asupritoare: turci, t?tari ?i ru?i? Prin ce conflicte militare ?i r?zboaie a trecut popula?ia localit??ii Volintiri? Cum de au supravie?uit ace?ti oameni în perioada primei ocupa?ii sovietice, în perioada condamn?rilor, deport?rilor, foametei, nici aceste evenimente nu i-au îndoit pe cei 4000 de locuitori români- moldoveni din comuna Volintiri?

Lucrarea „Scurt? istorie a comunei Volintiri", semnat? de cronicarul contemporan al localit??ii, colonel (r), dr. ing. Anatol Munteanu, încearc? s? r?spund? la toarte acestea ?i alte întreb?ri. Este o carte bazat? pe documente, statistici, analize economice ?i sociale din perioada ocupa?iei ?ariste ?i pân? ast?zi, aceast? carte se a?eaz? în patrimoniul istoriei satelor române?ti. Cartea cuprinde urm?toarele perioade: Basarabia ?i satul Volintiri sub ocupa?ia Imperiului ?arist , cu date istorice din cele mai vechi vremuri, cu toponime, dezv?luire despre militarizarea localit??ii ?i transformarea localit??ii Volintiri în stani??, garnizoan? c?z?ceasc?, se mai men?ioneaz? în carte ?i despre încorporarea popula?iei locale ?i participarea acestora în r?zboaiele ruso-turce 1806-1812, 1828-1829, balcanice 1877, r?zboiul din Crimeea 1855-1856 ?i toate celelalte: ruso-japonez, Primul R?zboi Mondial ?i Al Doilea R?zboi Mondial, inclusiv cu Transnistria separatist? (1992).

Istoriografia rus? ?i autorii c?r?ilor men?ionate în bibliografie, scriu c? românii-moldoveni au stat la „coarnele plugului ?i la ogoare", iar eliberarea de sub jugul otoman a fost realizat? de „eroica armat? imperial? rus? ?i c?z?cimea ucrainean?". Autorul c?r?ii, Anatol Munteanu, combate argumentat aceast? idee gre?it? ?i tenden?ioas?. Cu p?rere de r?u, pe parcursul a peste 200 de ani imperiul rus nicicum nu a dezvoltat localit??ile rurale ale Basarabiei, a exploatat crunt popula?ia b??tina??, a folosit-o în toate r?zboaiele de cotropire colonial?. Popula?ia satelor din Basarabia, inclusiv din Volintiri nu a avut posibilitatea s?-?i studieze propria sa istorie iar „Recens?mântul popula?iei din anul 1897 a indicat analfabetismul aproape total al popula?iei rurale, atât în rândul b?rba?ilor (81,8%), cât mai ales, în rândul femeilor, dintre care ?tiutoare de carte erau numai 4 la sut?".

De men?ionat c? istoria satului Volintiri are o bogat? baz? istoriografic? ?i arhivistic?. Un num?r apreciabil de izvoare ?i materiale cu privire la istoria Volintiri le g?sim în volumele de documente, precum: Catalogul documentelor moldovene?ti din Arhiva istoric? central? a statului (Bucure?ti, 1957, vol.1), Documente din Basarabia, (Chi?in?u, 1928), Catalogul documentelor moldovene?ti ?i Direc?ia Arhivelor centrale (Bucure?ti, 1975), Anuarul Eparhiei Chi?in?ului (1877) ?i Hotinului (Chi?in?u, 1912), Anuarul înv???mântului primar (Bucure?ti, 1933), Activitatea Asocia?iei culturale „Astra basarabean?", (Chi?in?u, 1930) ?i alte documente, care au reflectat via?a ?i evenimentele satului Volintiri.

Perioada interbelic? româneasc? a fost pentru Volintiri cea mai fructuoas?, în sensul dezvolt?rii culturii, înv???mântului, vie?ii economice ?i sociale, integr?rii poporului în arealul na?ional al României Mari. Localitatea Volintiri s-a situat pe locul întâi în Basarabia cu cea mai numeroas? popula?ie româneasc? în mediul rural al Basarabiei, având o popula?ie de peste 11.000 locuitori, din care români 80%. În 1923 Guvernul României a realizat în Basarabia reforma agrar?, în comuna Volintiri 625 de locuitori s?raci au primit 1667 ha de p?mânt. În comun? s-au creat, în afar? de agricultur?, ?i alte locuri de munc?. S-a construit o moar?, oloni??, centru comercial, fabric? de prelucrat lâna, fabric? de chirpici, ?.a.

Statul român a realizat investi?ii în ?coala din Basarabia. Dac? în perioada ?arist? în localitate func?iona o ?coal? de 2 clase, atunci devizul conducerii României din perioada interbelic? era spre deschiderea a cât mai multe ?coli, trebuia de trezit popula?ia de la sate la „o nou? via?? intelectual?" În 1933 în comun? func?ionau 3 ?coli: primar?, gimnazial? ?i mixt?, ?coala duhovniceasc? de copii, C?minul cultural, în total înv??au, în circuit obligatoriu, circa 450 elevi. Comuna Volintiri a fost vizitat? de mari personalit??i politice, savan?i: istoricul Nicolae Iorga, deputa?ii: Gherman Pîntea, Popa Filip, Dragomir Dumitru, inclusiv basarabeanul, general-locotenent (r) Muntean Cozma, participant la r?zboaiele balcanice, ruso-japonez ?i Primul R?zboi Mondial, al?i generali ai Armatei române ?i personalit??i marcante a vie?ii publice.

Anexarea Basarabiei prin for?? la U.R.S.S. la 28 iunie 1940 a influen?at negativ starea de mai departe a popula?iei din satul Volintiri. S-a dat o lovitur? economiei s?te?ti, s-a destabilizat ritmul de cre?tere a bun?st?rii popula?iei, au fost risipite, distruse multe gospod?rii ??r?ne?ti. Administra?ia sovietic? ?i comunist? au f?cut arest?ri ?i asasin?ri a intelectualilor ?i oamenilor din conducerea satului. A urmat r?zboiul pentru integrarea cu ?ara ?i eliberarea Basarabiei ?i Bucovinei de c?tre Armata Român?. Generalul Ion Antonescu, guvernatorul Basarabiei Constantin Voiculescu, administra?ia româneasc? au creat condi?iile pentru dezvoltarea popula?iei satului. Totodat? au fost mari jertfe omene?ti, mul?i cons?teni ?i-au dat via?a, luptând în rândurile Armatei Române ?i mai târziu, adic? din martie 1944 pân? în mai 1945 în Armata Sovietic?.

Din 1944 începe domina?ia regimului sovietic. Via?a s?tenilor a fost îngenunchiat? de dictatura comunist?. A început experimentul bol?evic privind lichidarea propriet??ii private, distrugerea partidelor politice, arestarea ?i deportarea celor mai buni gospodari. Câteva sute de cons?teni au murit de foame în anii 1946-1947. Num?rul popula?iei b??tina?e în sat s-a redus cu peste o mie de persoane.
În Basarabia regimul comunist sovietic, autorit??ile ruse?ti au distrus, au împu?cat, deportat, mutilat peste un milion de români-moldoveni dintre Prut ?i Nistru. Toate aceste momente dramatice apar în cartea domnului Anatol Munteanu. Apoi a urmat colectivizarea for?at?, politizarea comunizarea ?colii, înv???mântului, culturii, vie?ii spirituale, presiuni asupra bisericii, urm?rirea ?i pedepsirea credincio?ilor. În perioada de guvernare comunist?, popula?ia rural? a înv??at carte, dar era educat? în spiritul supunerii fa?? de regimul colonial sovietic. Ea nu avea dreptul s? studieze istoria românilor ?i istoria satelor basarabene. Con?tiin?a na?ional? româneasc? a s?tenilor a fost mutilat?, schilodit?, distrus?.

În urm?toarele capitole ale c?r?ii „Scurt? istorie a comunei Volintiri" sunt descrise starea economic? în perioada socialist? 1950-1988, rolul intelectualit??ii, ?colii ?i a Prim?riei în dezvoltarea comunei, se scrie am?nun?it despre personalit??i marcante ?i oameni importan?i ai satului Volintiri. Anexele c?r?ii sunt bogate în materiale de reconstituiri din istorie a neamului Muntenilor, serb?ri culturale, fotografii din via?a locului ?i a comunei Volintiri. Lucrarea despre istoria satului este un demers c?tre genera?ia actual? a satului, este un omagiu pentru cei trecu?i, un tribut imperios de venera?ie ?i pietate adus oamenilor de ieri ?i de ast?zi ai Volintirenilor.

footer