Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Maria Diana Popescu   
Joi, 09 Iunie 2011 19:28
Dan ZamfirescuEditura „Roza Vânturilor" a editat în colec?ia „Biblioteca Istoric? ?i Filologic?" discursurile istoricului literar Dan Zamfirescu, rostite la Universitatea „Valahia" din Târgovi?te. Prin carte, domnia sa trage un semnal de alarm?, face o m?rturisire de credin??: „Europa trebuie gândit? ?i construit? nu numai de oamenii politici, de economi?ti ?i de juri?ti, ea trebuie a?ezat? ?i de oamenii de ?tiin??, de art? ?i de cultur?. Ei sînt cei care aduc perspectiva profund? a unit??ii, perspectiva culturii, esen?iale pentru societatea post-modern?, vehicule ale speran?ei comune. Europa comunitar? trebuie s? fie a toleran?ei, a performan?ei ?tiin?ifice, a culturii unite, dar ?i a diferen?elor culturale. O Europ? care s? armonizeze identit??ile culturale, nu s? le uniformizeze." Se cuvine s? amintim tonul moral prin care autorul condamn? apari?ia la Paris, în 1992, a primei încerc?ri de „Istorie a literaturii europene", care ?i-a propus s? înlocuiasc? vechile orînduieli cu o perspectiv? sintetic?.

Comunic?rile redate, evocatoare într-un mod cu totul special, surprind un portret deosebit al omului Dan Zamfirescu, acela de patriot ?i de om de cultur? ?i atrag aten?ia asupra unor importante omisiuni de istorie care nedrept??esc, dar ?i asupra modului eronat în care istoricii europeni percep ?i informeaz? asupra istoriei ?i culturii na?ionale. Frenetica dorin?? de schimbare, impactul informa?iilor superficiale induc confuzii mari, afirm? autorul. De aici multele scenarii apocaliptice, simptomatice pentru o criz? de sens în toate, mai ales în cultur?. Vorbim, a?adar, desper o carte document, construit? pe discursuri de stabilitate, de restitutio in integrum, o carte „care d? seama de valoarea diferen?elor specifice istoriei fiec?rui popor", o carte care pledeaz? pentru crearea unor noi armonii europene, pentru recuperarea unit??ii în diversitate.

Istoria scrisului românesc a fost marcat? de contribu?iile lui dan Zamfirescu. Profilul spiritual al autorului reprezint? un model pentru cercet?torii istoriei limbii ?i literaturii române vechi, pentru marea ?i diversa implicare a sa în via?a social? ?i cultural-?tiin?ific? româneasc? de cîteva decenii bune. Istoria scrisului românesc a fost serios marcat? de contribu?iile lui Dan Zamfirescu (dac? ne gîndim numai la Marin Sorescu), nevoit apoi, într-o existen?? fracturat? de vremurile potrivnice, s? navigheze prin apele învolburate ale destinului. Istoricul Dan Zamfirescu a devenit cunoscut în special ca editor (împreun? cu Florica Moisil) al c?r?ii „Înv???turile lui Neagoe Basarab c?tre fiul s?u Teodosie" ?i al unei antologii de literatur? român? veche, în colaborare cu G. Mih?il?. Fiind o perioad? func?ionar al Patriarhiei Române (aprilie 1959 – septembrie 1960), a fost, dup? cum declara chiar domnia sa, în permanent? rug? c?tre Dumnezeu, pe care Îl sluje?te cu întreaga fiin??. Evolu?iile culturale române?ti poart? stigmatul unei tranzi?ii lungi, greu de concretizat, de controlat în momentul de fa??. De aceea modelul uman ?i cultural oferit românilor de c?tre profesorul universitar Dan Zamfirescu constituie semnul bun c? România cultural? are un vehement ap?r?tor al valorilor neamului românesc, sus?in?torul „reapropierii de valorile umaniste, sus?in?torul propunerii lui Denis de Rougemont de a realiza o Europ? unit? prin cultur?". Originar din satul Pope?ti, comuna C?teasca, Arge?, n?scut în decembrie 1933, Dan Zamfirescu este licen?iat al Institutului Teologic Universitar din Bucure?ti (octombrie 1956), absolvent al cursurilor de „magisteriu" de trei ani, care l-au îndreptat spre cercetarea literaturii române vechi, licen?iat al Facult??ii de litere (1971 devine doctor în filologie), cu o îndelungat? activitate gazet?reasc? ?i universitar?. footer