Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Corneliu Florea, Canada   
Duminică, 20 August 2017 12:59

Elie Wiesel-From the Kingdom„From the kingdom of the memory - reminiscences by Elie Wiesel" - Adev?ruI despre ura lui Elie Wiesel împotriva românilor este ascuns precum un ac într-o claie de propagand? wieselian?, continuat? asiduu de I.N.S.H.R.-E.W.

Inten?ionat am pus titlul original, în engleze?te, pentru a atrage mai u?or cititorii, fiind la mod? c? tot ce sun? strain tenteaz? mai mult ?i, în plus, se potive?te de minune cu expresia noastr? c?l?uzitoare „merge ?i a?a", iar în cazul de fa??, are avantajul citirii ?i afl?rii a ceea ce editurile centrale, post decembriste, nu au voie s? traduc? ?i s? editeze în România. Printre acestea se afl? ?i scrierea lui Elie Wiesel „From the Kingdom of Memory" - Din regatul memoriei, New York, Summit Books,1990. Subtitlul „reminiscences by Elie Wiesel" este o ajustare, o scuz? evreiasc? în fa?a instan?ei ?i a istoriei, prin care vrea s? apere c? sunt doar ni?te r?m??i?e vagi, aproape ?terse din marele s?u regat cerebral ?i astfel, poate, s-au strecurat ?i erori.

Dup? o astfel de auto justificare din început, Elie Wiesel î?i permite s? scrie ce vrea, s? fabuleze urât, murdar ?i ipocrit despre Poporul Român dup? 1990, când to?i grafomanii scriu din interese. Acum, orcine are dreptul s? spun?, s? scrie ce vrea ?i cum vrea despre români ?i România. „E democra?ie occidental-globalist? acum" ne spun noile elite politice si culturale de pe Dambovi?a! Iar noi, românii, nu mai avem dreptul s? ne ap?ram dreptatea ?i adev?rul istoric, r?d?cinile istorice, identitatea, spa?iul geografic, fiin?a ?i cultura na?ional? pentru c? imediat vom fi cataloga?i na?ionali?ti ceau?i?ti, securi?ti, protocroni?ti, antieuropeni ?i, fereasc? sfântul, s? te legi de Elie Wiesel, de?in?torul nobelului pentru pace, c? antisemit e?ti pentru eternitate. Nou?, nimeni nu mai trebuie s? ne respecte adev?rtul trecut istoric, în schimb noi trebuie s?-i respect?m pe to?i, fiindc? ei, to?i, sunt mai europeni decât noi ?i democra?i de când lumea. Dac? vrem ?i noi în Europa lor trebuie s? pl?tim, pl?tim, pl?tim ?i s?-i slujim pleca?i. Sunt ?i excep?ii de la noua dictatur? european?, mondial?...sunt, dar riscant supravie?uiesc fiindc? sunt h?itui?i ?i vâna?i precum vr?jitoarele în evul mediu.

Ilie Nevastuic?

Evreul Elie Wiesel s-a n?scut la Sighetul Marma?iei în anul 1928, deci în vremea regatului român unit ?i autorit??ile române l-au înregistrat cu numele ?i pronumele dorit de p?rin?ii lui, de comunitate lor. Dac? ar fi fost cu adev?rat anti-Semite, cum o tot lunge?te n?scutul din 1928, l-ar fi înregistrat ilie nev?stuic?. De ce nev?stuic??! Pentru c?, la un moment dat istoric, în Imperiul Habsburgic, evreii imigran?i din lume slav? trebuiau s?-?i schimbe numele cu unul german, pl?tind o tax? în func?ie de numele ales (Cele mai scumpe nume era Goldstein ?i Goldman, iar Wiesel, adic? nev?stuic?, un nume ieftin pentru evrei ieftini. Cite?te „Istoria evreilor în Banat" a lui Victor Neumann)

Eu, cititor liber, am ?i dreptul s? scriu liber, s? transmit idei ?i informa?ii despre cele citite, f?r? s?-mi pese c? unora nu le place critica ?i m? vor eticheta antisemit. S? fie s?n?to?i ?i s? poat? dovedi în fa?a instan?ei ceea ce sus?in. M? întorc la memorile lui Elie Wiesel din care re?in dou? linii principale: autorul apar?, laud? ?i hiperboleaz? tot ce este evreiesc - s? le fie de bine - în schimb, a doua linie, îi ponegre?te pe români, pân? îi desfin?eaz? ca na?iune cre?tin?. Ajungem ?i la exemple ?i dovezi din cartea sa. Întâi, îl comp?timesc pentru mare trauma psihic? suferit? ?i îl admir pentru suprasentimentele umane pe care le are fa?? de etnia sa biblic? atât de greu încercat? de-a lungul istoriei. Dar îl critic ?i descalific ca personalitate - cu tot nobelul lui pentru pace, la care a fost propus ?i Hitler (1938) ?i Stalin (1946) - pentru def?im?rile ?i acuza?iile neîntemeiate aduse na?iunii mele, maramure?enilor în cartea de fa??. De asemenea, înc? odata repet ca, în?eleg tragedia acestui om, a comunit??ii sale din Maramure?ul ocupat de Ungaria horthist?, în urma Dictatului de la Viena din august 1940, dar sunt categoric impotriva condamnarilor nejustificate ?i f?r? de sfâr?it a genera?iei de români de atunci ?i a celor ce au urmat , f?r? sa li se poat? demonstra vreo vinov??ie. Elie Wiesel, dac? ar fi fost correct ?i om al p?cii, nu ca Hitler ?i Stalin propu?i la acela?i premiu, trebuia s? respecte maramure?enii de atunci cu suferin?ele lor dureroase, nevindecabile ale acelor ani.

Oriunde deschidem cartea ?i citim d?m peste aceleasi idei: ce oameni deosebi?i sunt evreii din toate punctele de vedere ?i cât de maligne au fost celelalte popoare în timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial. Îns? dup? Elie Wiesel numai evreii au suferit un holocaust ?i ceilal?i trebuie s? pl?teasc? pân? la sfâr?itul lumii. În aceast? carte se rafuie?te ?i cu maramure?enii de soarta lor nefast? f?r? s? ?in? cont c? acea parte a României - Nord Vestul Transilvaniei, din care face parte ?i Maramure?ul - se afla sub ocupa?ie militar? ?i administra?ie de r?zboi ungureasc?.

Cartea are un capitol intitulat „Sighet again" (Din nou Sighetul) ce începe cu binecunoscutul cli?eu de incultur? ?i naivitate american?, c?rora când le spui Transilvania ei r?spund Dracula!! ?i de la personajul fals a lui Dracula, imediat trece la o mare dram? a evreilor din Transilvania lui Dracula, personajul horor a lui Bram Stoker: „S? nu crede?i c? copiii evrei au tr?it bucuro?i ?i f?r? fric? în Transilvania" (pag.123) si argumenteaza cu: „Noi am fost tot timpul speria?i , îngrijora?i, amenin?a?i din toate par?ile. Bandi?ii, ni se spunea, ne spioneaza din înal?imea mun?ilor. ?i acolo sunt mocofani („louts") ?i la?i („cowards") înmuia?i în ur? stramo?easc? („ancestral hatred") care ne-ar at?ca ?i bate pe noi, la fel ca Dracula, aparent ei aveau nevoie s? trag? sânge – sânge evreiesc („Jewish blood") - s? fie mândri de ei în?i?i". („From The Kingdom of Memory", Editia Summit Books 1990, pag.124).

Ce imaginii înfrico??toare, însp?imânt?toare, de-a dreptul patologice, dep??indu-le pe cele groaz? - horor - din filmele de la Hollywood cu Dracula, izvorâte dintr-o minte de a c?rei func?ionalitate normal? începi s? te îndoie?ti, sunt motive serioase de nesiguran??. Oare printre americani, cartea a ap?rut în ?ara lor, sau elitele politice ?i culturale române, cititoare în englez?, nu se g?sesc oameni ra?ionali s?-?i dea seama de aceste abera?ii ce aduc grotescul în suferin?a trecut? a evreilor? Nu exist? niciun o personalitate curajioas? s?-l trag? pu?in de mânec?? Tuturor le e fric? c? vor fi trecu?i în computerul negru cu antisemi?i?! Americanii nu-s interesa?i iar elitele politice ?i culturale române?ti nu cunosc istoria ?i nu se leag? la cap dac? nu-I doare. Poltroni!

Ce minte r?tacit? în capul acestei nev?stuici agitate! Iata cine prime?te Premiul Nobel pentru pace (?!) un tip ce î?i foloseste mintea ?i sufletul scriind pe altarul urii, profitind de ignoran?a cititorilor de limb? englez? ?i indolen?a noilor elite politice ?i culturale dâmbovi?ene de a demasca, contracara ?i condamna pe acest individ antisocial, care denigreaz? maramure?enii, ce sunt parte egal? a societ??ii actuale. Cine cunoa?te istoria românilor, ori cu atât mai mult dac? a tr?it în Maramure? - parte din Vatra Dacilor, cu greu cucerit? de romani - ?tiu precis ca acolo nu s-au vehiculat asemenea fabula?ii sau halucina?ii schizofrenice despre vreun Dracula. Dac? lu?m toate tip?riturile din Maramure? - române?ti, ungure?ti sau evreie?ti - din trecut ?i pân? la deportarea evreilor de c?tre guvernul unguresc, horthyst ?i din Sighet (prim?vara, 1944) nu vom g?si nici-o referire scris? despre asemenea fapte ale marmur?enilor pe vremea copilariei lui Ilie Nevastuic? pe aceste meleaguri!

Elie Wiesel trebuia s? prezinte probe, probe autentice, altfel înseamn? c? a în?elat cititorul de limba engleza din toata lumea, ?ocând cititori cu fic?iunile lui psihopatologice, pentru ca ei, cititorii, s? sar? în sus de indignare ?i s? acuze maramure?enii de antisemitism. Este exact ceea ce a urm?rit Elie Viesel ?i, înc? o dat?, t?inuind adev?rul vremurile când ?i maramure?enii sufereau cumplit sub ocupa?ia ungureasc?: uci?i - 12 români spânzura?i în Sighet, 31 împu?ca?i în Moisei, al?ii împu?ca?i prin mun?i - expuza?i din ?ara lor, expropia?i, încarcera?i, du?i în lag?re de munc? for?at? în Ungaria sau în companii de munc? grea.

Ei nu erau tot oameni, dragi evrei care îl elogia?i pe premiatul vostru pentru pace, dar care scrie despre maramure?eni „aveau nevoie s? trag? sânge - sânge evreiesc". Nu v? e pu?in ru?ine de el citind aceast? carte? Românilor le este grea?? de elitele politice ?i culturale care îl laud? proste?te pe ilie nev?stuic?, s? nu fie suspecta?i de antisemitism. Dac? ?i alte imagini despre suferin?ele evreilor vor fi puse în asemenea cadre ?i compar?ii false, evreii s? fie convin?i ca Elie Wiesel al lor le face un mare deservicu în timp ?i spa?iul uman. Ma mir ca evreii accepta asemenea literatura când tragedia lor - holocaustu lor - nu are nevoie de imagini de Halloween cu Dracula.

Ar fi multe de comentat ?i contracarat din scrisele lui Elie Wiesel si nici nu am s? a?tept vreo prob? autentic? de vampirism anti-semitic al maramure?enilor de la autorul c?r?ii fiindc? el, însu?i, s-a contrazis în „From The Kingdom of Memory" la pagina 128 scrind: „De ce am permis noi s? fim lua?i ? Noi am fi putut fugi, s? ne ascundem noi în?ine în mun?i sau în sate. Ghetoul nu a fost foarte bine p?zit, sc?parea în mas? ar fi avut o ?ans? de succes". Interesant, ridicam sprâncenele ?i ne întreb?m, oare, pe când a scris aceste inep?ii, Elie Wiesel nu mai avea memorie, se senilizase, nu-?i mai aducea aminte ce scrisese cu câteva paginii înainte, despre bandi?ii mocofani din mun?i care îi spionau ?i vroiau s?-i bat?, s? le trag? singele - sângele de evreu, precum Dracula lui Bram Stoker? Retroactiv, alege c? ?ansa de sc?pare era fuga în mun?ii ?i satele maramure?ene unde nu exist? ceea ce a confabulat anterior! Ce picioare scurte are minciuna ! Ca memoria lui Elie Wiesel !
Este penibil? aceast? carte ?i autorul ei, nu numai prin remini?cen?ele memoriei dar mai ales prin r?m??i?ele caracterului. Am citit-o cu aten?ie - la fel ?i „All Rivers run to the Sea" - înc?rcat? de ur?, de acuza?ii, de fraze inten?ionat neclare, ca împreun? cu alte idei ?i imagini, s?-l faca pe cititor sa creada c? România este bântuit? de vampi antisemi?ii care nu fac altceva decât îi urmaresc evrei s? le trag? sângele! Paranoia!

Mi s-a facut grea??; Elie Wiesel e bolnav r?u ?i-a pierdut discern?mântul, nu are respect fa?? de adev?rul altora, îi for?eaz? pe cei din jurul lui sa accepte spusele ?i scrisele lui, împinge propaganda în absurd. Cincizeci de ani mai târziu, dup? abominabilul holocaust, ipocrit întreab? „Unde este Dumnezeul Evreilor? (pag 45) Cine poate ?tii? Poate s-a dus în alta parte a universului, unde nu-s evrei ca autorul acestei c?r?i, poate chiar s-a sinucis de câte i-a f?cut tocmai poporul s?u ales...

„Jurnal Liber - Vara 1992" vs „Adev?rul L&A"

P.S.: Pentru prima dat? am publicat aceast? contracarare anti-Wiesel în „Jurnal Liber - Vara 1992" ?i a fost preluat? de ziare din ?ar? ?i str?inatate, primind semnale de ata?ament ?i apreciere. Dintre „noii litera?i postdecembri?ti" dâmbovi?eanul C. St?nescu de la „Adev?rul L&A" m-a amuzat cel mai mult ridicându-?i poalele supra-neo-democratice în cap, de sub care s-a v?zut toat? slug?rnicia lui de-o via??: înainte a slug?rit relismul socialist, dup? 1990 î?i c?uta al?i st?pâni...

Urma?ii baciului Vasile din Bârsana Maramure?ului : „Pe aici nu se trece!"

P.P.S.: Revin acum, dup? 25 de ani, fiindc? am fost la Bârsana Maramure?ului, unde, la ?coal?, se afl? bustul lui Mircea Vulc?nescu pe care Institutul Na?ional (?) pentru Studierea Holocaustului în România a cerut - via Ministerul de Interne - s? fie îndep?rtat. ?i maramure?enii au r?spuns „institutului Elie Wiesel" cu „Pe aici nu se trece!" ?i au semnat „Urma?ii baciului Vasile din Bârsana Maramure?ului". Îmi ridic clopul cu respect în fa?a lor.

footer